Dz.U. 1918 nr 17 poz. 41

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwo łuję Pana Rafała WIÂNIEWSKIEGO ze stanowiska Am basadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczy pospolitej Polskiej w Republice Węgierskiej. 701 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2005 r. nr Z.110-71-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Status prawny: przedwojenne nieobowiązujące
Data ogłoszenia: 1918-11-29
Data wydania: 1918-11-22
Data wejścia w życie: 1918-11-29
Data obowiązywania: 1918-11-29
Organ wydający: NACZELNIK PAŃSTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1918 nr 17 poz. 41