Dz.U. 1921 nr 106 poz. 775

Dziennik Ustaw Nr 52 — 4672 — Poz. 418 Art.

1.

1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania akredytacji.

2. Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełnia nia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowot nych w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr …, poz. …) standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowa nia tego podmiotu, zwane dalej „standardami akredy tacyjnymi”.

3. Akredytacja, o której mowa w przepisach niniej szej ustawy, nie stanowi akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.1)). Art.

2.

1. Standardy akredytacyjne opracowuje ośrodek akredytacyjny, będący jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie monitorowania jakości świadczeń zdro wotnych, zwany dalej „ośrodkiem akredytacyjnym”.

2. Ośrodek akredytacyjny przedstawia standardy akredytacyjne Radzie Akredytacyjnej, zwanej dalej „Radą”, w celu ich akceptacji.

3. Rada w terminie 30 dni od dnia otrzymania standardów akredytacyjnych akceptuje je albo zgłasza zastrzeżenia.

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń ośrodek akredytacyjny, w terminie 30 dni od dnia ich otrzyma nia, uwzględnia zastrzeżenia i przedstawia Radzie uzu pełnione standardy akredytacyjne.

5. Zaakceptowane standardy akredytacyjne Rada przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdro wia w celu ich zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia standardy akredytacyjne są publikowane w drodze obwieszcze nia w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Art.

3.

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowot nych może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredyta cyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę podmiotu udzielającego świadczeń zdro wotnych ubiegającego się o udzielenie akredyta cji;

2) siedzibę albo adres podmiotu, o którym mowa w pkt 1;

3) informację o rodzaju i zakresie udzielanych świad czeń zdrowotnych;

4) informację o strukturze organizacyjnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

5) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygo towanie podmiotu udzielającego świadczeń zdro wotnych do procedury oceniającej.

3. Akredytacji udziela minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu pro cedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „procedurą oceniającą”.

4. Procedura oceniająca polega na dokonaniu przeglądu podmiotu udzielającego świadczeń zdro wotnych, pod względem spełniania standardów akre dytacyjnych. Z przeglądu jest sporządzany raport.

5. W ramach przeglądu, o którym mowa w ust. 4, upoważniona przez ośrodek akredytacyjny osoba jest uprawniona do:

1) wstępu na teren podmiotu udzielającego świad czeń zdrowotnych;

2) wglądu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjen ta, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przeglądu;

3) wglądu do innej dokumentacji niezbędnej do prze prowadzenia przeglądu, a w szczególności doty czącej pracowników podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz struktury organiza cyjnej i funkcjonowania tego podmiotu;

4) prowadzenia wywiadów z pracownikami podmio tu udzielającego świadczeń zdrowotnych oraz z pacjentami.

6. Raport, o którym mowa w ust. 4, niezwłocznie po zakończeniu przeglądu jest udostępniany podmio towi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, w sto sunku do którego przeprowadza się procedurę oce niającą. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania raportu, może wnieść do niego zastrzeżenia.

7. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, ośrodek akredytacyjny może je uwzględnić i dokonać niezbędnych korekt w raporcie, a w przypadku ich nieuwzględnienia dołącza je wraz ze swoim stanowiskiem do raportu, który jest przeka zywany Radzie. 418 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976. Dziennik Ustaw Nr 52 — 4673 — Poz. 418

8. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 7, Rada dokonuje oceny punktowej spełnienia poszczególnych standardów i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rekomendację w za kresie udzielenia albo odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych.

9. Rekomendację wydaje się w formie uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

10. W przypadku odmowy udzielenia akredytacji, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy udzie lenia akredytacji wnieść sprzeciw do ministra właści wego do spraw zdrowia. 1

1. Po rozpatrzeniu sprzeciwu minister właściwy do spraw zdrowia udziela akredytacji, jeżeli uzna sprzeciw za zasadny, albo odmawia jej udzielenia. Od mowa udzielenia akredytacji jest ostateczna. 1

2. Akredytacji udziela się na okres 3 lat. 1

3. Do udzielania akredytacji nie stosuje się prze pisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Art.

4.

1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowot nych składający wniosek o akredytację wnosi opłatę za przeprowadzenie procedury oceniającej na rachu nek bankowy ośrodka akredytacyjnego. Opłata nie może przekraczać piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię biorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w I kwartale poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głów nego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędo wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. Art.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia okreś li, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania pro cedury oceniającej,

2) szczegółowy sposób dokonywania oceny punkto wej spełnienia standardów akredytacyjnych,

3) wzór certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 — uwzględniając konieczność zapewnienia bezstron ności i rzetelności przeprowadzenia procedury oce niającej;

4) wysokość opłaty, o której mowa w art. 4 ust. 1, uwzględniając koszty przygotowania i przeprowa dzenia przeglądu podmiotu udzielającego świad czeń zdrowotnych oraz opracowania raportu, a także wielkość i rodzaj podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Art.

6.

1. Rada składa się z 12 osób powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, przy czym:

1) 8 osób powołuje się spośród kandydatów przed stawionych przez samorządy zawodów medycz nych i organizacje społeczne, których działalność statutowa polega na działaniu na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowot nych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

2) 1 osobę powołuje się spośród kandydatów przed stawionych przez Ministra Obrony Narodowej;

3) 1 osobę powołuje się spośród kandydatów przed stawionych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zwią zane z działaniem na rzecz poprawy jakości w za kresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funk cjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem są du za ścigane z oskarżenia publicznego przestęp stwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skar bowe;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3. Kadencja członków Rady trwa 4 lata, licząc od dnia ich powołania. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców.

4. W przypadku odwołania członka Rady lub jego śmierci przed upływem kadencji minister właściwy do spraw zdrowia powołuje nowego członka Rady na okres do końca tej kadencji.

5. Ta sama osoba nie może być członkiem Rady więcej niż przez dwie kadencje.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia może od wołać członka Rady przed upływem kadencji w przy padku:

1) zrzeczenia się funkcji;

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ściga ne z oskarżenia publicznego przestępstwo popeł nione umyślnie lub przestępstwo skarbowe;

4) nieusprawiedliwionej nieobecności na co naj mniej 3 posiedzeniach Rady;

5) niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1;

6) wniosku co najmniej połowy członków Rady;

7) działania niezgodnego z celami, dla których Rada została powołana.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia wskazuje spośród członków Rady przewodniczącego, a Rada wybiera zastępców przewodniczącego. Dziennik Ustaw Nr 52 — 4674 — Poz. 418

8. Szczegółowy sposób działania Rady określa re gulamin organizacyjny uchwalony przez Radę i za twierdzony przez ministra właściwego do spraw zdro wia. Art.

7.

1. Członek Rady jest obowiązany do złoże nia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oświadczenia zawierającego dane o:

1) zajmowanych lub pełnionych stanowiskach bądź funkcjach oraz wykonywanych zajęciach;

2) faktach materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez składającego oświadczenie;

3) otrzymanej darowiźnie, jeżeli jej wartość przekra cza 50 % przeciętnego miesięcznego wynagro dzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku, za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski.”;

4) uczestnictwie w organach fundacji, spółek handlo wych lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera żadnych świadczeń pienięż nych.

2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wy łączone są darowizny od osób bliskich określonych w art. 8 ust. 2.

3. Pierwsze oświadczenie jest składane według stanu na dzień powołania członka Rady w terminie 14 dni od dnia powołania. Kolejne oświadczenia są składane według stanu na dzień 31 grudnia danego roku w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

4. Oświadczenie jest przechowywane w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia przez 10 lat od dnia złożenia. Art.

8.

1. Członek Rady podlega wyłączeniu od udziału w sprawie, jeżeli między nim lub osobą dla niego bliską a podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych, który złożył wniosek o akredytację, za chodzą okoliczności, które mogłyby wywołać wątpli wości co do jego bezstronności. O wyłączeniu roz strzyga przewodniczący Rady na wniosek członka Ra dy lub z urzędu.

2. Osobą bliską, o której mowa w ust. 1, jest: mał żonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia, osoba związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz inna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli. Art.

9.

1. Działalność Rady jest finansowana z bu dżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w wysokości 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię biorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za I kwartał po przedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W przy padku, gdy w danym miesiącu Rada odbywa więcej niż jedno posiedzenie, członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w jednym posiedzeniu.

3. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów po dróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących na leżności przysługujących pracownikowi zatrudnione mu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

4. Obsługę organizacyjną i techniczną Rady za pewnia ośrodek akredytacyjny. Art.

10. Minister właściwy do spraw zdrowia okreś li, w drodze rozporządzenia:

1) tryb powoływania członków Rady,

2) szczegółowe zadania Rady — uwzględniając konieczność zapewnienia jej repre zentatywności oraz bezstronności i rzetelności dzia łania. Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem określo nym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. — Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia (Dz. U. Nr …, poz. …).2) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

2) Wobec nieuchwalenia ponownie przez Sejm zawetowanej przez Prezydenta ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. — Prze pisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia ni niejsza ustawa wejdzie w życie w terminie określonym w odrębnej ustawie, która zostanie ogłoszona niezwłocz nie po jej uchwaleniu przez Parlament i podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Status prawny: przedwojenne nieobowiązujące
Data wydania: 1921-12-21 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 1921-12-30 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 1921-12-30 00:00:00 CET
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1921 nr 106 poz. 775