Dz.U. 1930 nr 53 poz. 453

Dziennik Ustaw Nr 236 — 13743 — Poz. 1402

1402 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych Na podstawie art. 109 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997  r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr  90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia warto ści dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wy dawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i  aresztach śledczych (Dz. U. Nr  167, poz.  1633 oraz z  2005  r. Nr  48, poz.  45

7) załącznik nr  2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego roz porządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092 i Nr 217, poz. 1280. Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. (poz. 1402) WYSOKOŚĆ STAWEK DZIENNYCH Lp. Rodzaj norm wyżywienia oraz diet Symbol Wysokość stawek dziennych [w zł] 1 Podstawowa „P” 4,80 2 Dla osadzonych w wieku do ukończenia 1

8. roku życia „M” 5,20 3 Dieta lekkostrawna „L” 5,70 4 Dieta cukrzycowa „Lc” 6,80 5 Dodatkowa „Pf” 3,20

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 1930-07-31
Data wydania: 1930-07-21
Data wejścia w życie: 1931-01-31
Data obowiązywania: 1931-01-31
Data uchylenia: 2000-07-21
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1930 nr 53 poz. 453