Dz.U. 1934 nr 11 poz. 95

Dziennik Ustaw Nr 261 — 15247 — Poz. 1558

Na podstawie art. 125 ust. 8 ustawy z dnia 19 sierp nia 2011  r. o  usługach płatniczych (Dz.  U. Nr  199, poz. 117

5) zarządza się, co następuje: § 

1. Rozporządzenie określa minimalną sumę gwa rancji bankowej i  ubezpieczeniowej, wymaganej w  związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych, oraz termin powstania obo wiązku zawarcia umowy gwarancji. §  2. 

1. Minimalna suma gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej w okresie nie dłuższym niż 12 mie sięcy wynosi 1,2% całkowitej kwoty transakcji płatni czych wykonanych przez biuro usług płatniczych w  okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym umowa gwarancji bankowej albo ubezpie czeniowej jest zawierana, nie mniej jednak niż równo wartość w złotych 18 000 euro.

2. W przypadku gdy umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana na okres dłuż szy niż 12 miesięcy, kwota minimalnej sumy gwaran cji bankowej i  ubezpieczeniowej, ustalona zgodnie z ust. 1, jest za każdy kolejny miesiąc następujący po okresie 12 miesięcy zwiększana o  0,1% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzają cych miesiąc, w którym umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana, nie mniej jed nak niż o równowartość w złotych 1500 euro za każdy taki miesiąc.

3. Równowartość w złotych kwot, o których mowa w ust. 1 i 2, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana.

4. W przypadku biura usług płatniczych rozpoczy nającego działalność w zakresie usług płatniczych cał kowitą kwotę transakcji płatniczych, o  której mowa w ust. 1 i 2, określa się na podstawie programu dzia łalności i  planu finansowego, o  których mowa w  art.  120 ust.  2 ustawy z  dnia 19 sierpnia 2011  r. o usługach płatniczych. § 

3. Obowiązek zawarcia umowy gwarancji banko wej albo ubezpieczeniowej powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez biuro usług płatniczych działalności w zakresie usług płatni czych. § 

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki 1558 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 1934-02-07
Data wydania: 1934-01-19 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 1934-02-07
Data obowiązywania: 1934-02-07
Data uchylenia: 1937-03-05
Organ wydający: MIN. OPIEKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1934 nr 11 poz. 95