Dz.U. 1934 nr 23 poz. 171

Monitor Polski Nr 38 — 1943 — Poz. 578 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grud nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 71

2) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§1.

1. Na realizację Regionalnego Programu Ope racyjnego Województwa Âwiętokrzyskiego na lata 2007—2013 przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(200

7) 6888 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Re gionalnego objętego celem „konwergencja” w regio nie Âwiętokrzyskie w Polsce, CCI 2007PL161PO018, zwanego dalej „RPO”, przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Roz woju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wyso kości 725 807 266 euro, co na dzień podjęcia uchwały wynosi 3 259 600 431,60 zł, według kursu Europejskie go Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, zostaną prze znaczone na realizację następujących osi prioryteto wych:

1) Rozwój przedsiębiorczości;

2) Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwesty cyjnego regionu;

3) Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu;

4) Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i ener getycznej;

5) Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz in westycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport;

6) Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast;

7) Pomoc techniczna.

§2.

1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finanso wej, w tym Inicjatywę JEREMIE, Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu pań stwa przeznaczone na realizację programów operacyj nych, do wysokości 28 790 215 euro, co na dzień pod jęcia uchwały wynosi 129 296 855,56 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podjęto uchwałę.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.

§3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiąz ków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grud nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz woju;

3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z za strzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysoko ści niezbędnej do jego realizacji.

§4. Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco: 578 UCHWA¸A Nr 83 RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Âwiętokrzyskiego na lata 2007—2013 Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR (%) Ârodki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Ârodki wkładu krajowego (w euro) 1 85,00 130 645 308 15,00 23 055 056 2 85,00 108 871 090 15,00 19 212 545 3 85,00 180 026 034 15,00 31 769 300 4 85,00 101 096 872 15,00 17 840 624 5 85,00 108 871 090 15,00 19 212 545 6 85,00 74 522 654 15,00 13 151 057 7 85,00 21 774 218 15,00 3 842 509 ogółem na RPO 85,00 725 807 266 15,00 128 083 636

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1 2 3 4 5

Status prawny: przedwojenne nieobowiązujące
Data ogłoszenia: 1934-03-20
Data wydania: 1934-03-01 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 1934-04-01
Data obowiązywania: 1934-04-01
Organ wydający: MIN. POCZT I TELEGRAFÓW
MIN. SKARBU
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1934 nr 23 poz. 171