Dz.U. 1958 nr 32 poz. 145

114 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu cjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) algorytm, o którym mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2) udział w ustalonej dla województwa kwocie Fun duszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bez robocia i aktywizacji zawodowej środków będą cych w dyspozycji samorządu województwa, z przeznaczeniem na finansowanie programów re gionalnych, w tym projektów współfinansowa nych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

3) sposób ustalania kwot środków z Funduszu Pracy dla samorządów województw i powiatów oraz wy sokość i przeznaczenie rezerwy będącej w dyspo zycji ministra właściwego do spraw pracy, zwane go dalej „ministrem”.

§2.

1. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finanso wanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się dla następujących zadań, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i fi nansowania przez ministra, samorządy województw, wojewodów i Ochotnicze Hufce Pracy, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy: ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280, Nr 191, poz. 1366 i Nr 192, poz. 1378.

1) w pkt 1, 8—14, 16 i 17, z wyłączeniem stypendiów, o których mowa w art. 55 ustawy, w pkt 18—25, 41, 42 i 48 — dotyczących finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skut ków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

2) w pkt 2, 4b, 6, 27, 30—34, 36—38 i 43 — dotyczą cych finansowania innych fakultatywnych zadań;

3) w pkt 4a — dotyczącym finansowania do dnia 31 grudnia 2013 r. wynagrodzeń i składek na ubez pieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

2. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorzą dy województw, ustala się dla następujących zadań, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy:

1) w pkt 2, 6, 27, 30, 31, 33—36a, 38, 43 i 49 — w za kresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowa nia przez ministra, wojewodów, samorządy powia towe i Ochotnicze Hufce Pracy;

2) w pkt 4 — do wysokości określonej w umowie, o której mowa w art. 109 ust. 7a ustawy.

3. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, określonych w art. 108 ust. 1 pkt 15, 26, 40, 44 i 46 oraz w art. 55 ustawy, realizowa nych przez samorządy województw i powiatów, są przekazywane przez ministra w wysokości faktycznych potrzeb.

4. W kwocie środków Funduszu Pracy na finanso wanie zadań w województwie, wymienionych w ust. 1 pkt 1, udział środków będących w dyspozycji samorzą du województwa na finansowanie programów regio nalnych, w tym projektów współfinansowanych z Eu ropejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 50 %.

§3. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się według następującego wzoru algorytmu: gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu jące: Ap — kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, Pa — określona w planie Funduszu Pracy kwota środków na realizację w roku budżetowym zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszona o kwotę ustaloną na realiza cję tych zadań przez ministra, samorządy województw i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszona o planowaną kwotę przycho dów ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Ldwn — liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy, zwanego dalej „rokiem po przednim”, Lawn — liczba bezrobotnych do 2

5. roku życia zare jestrowanych w powiatowych urzędach pra cy województwa, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego, Lpwn — liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wojewódz twa, zmniejszona o liczbę bezrobotnych po wyżej 50. roku życia (Ldw) oraz bezrobot nych do 2

5. roku życia (Law), według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego, Wkn — współczynnik korygujący wynoszący 1,0 dla województwa o najniższej stopie bezrobo cia, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego, i zwiększony dla pozostałych województw o 0,002 za każdą 0,1 punktu procentowego stopy bezrobocia w woje wództwie ponad stopę bezrobocia w woje wództwie o najniższej stopie bezrobocia, Won — współczynnik korygujący ustalony jako ilo raz liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) w powiatowych urzędach pracy województwa w okresie 12 miesięcy po przedzających dzień 1 października roku po przedniego do liczby nowo zarejestrowa nych w tym okresie bezrobotnych (napływ) w powiatowych urzędach pracy wojewódz twa, Pm — planowana na rok budżetowy kwota przy chodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Fun duszu Społecznego, Un — wskaźnik ustalony jako iloraz kwoty środ ków Funduszu Pracy przeznaczonej w woje wództwie w roku poprzednim na realizację projektów współfinansowanych z Europej skiego Funduszu Społecznego powiększo nej o kwotę przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej uzyskaną w roku poprzednim z tytułu realizacji w wojewódz twie tych projektów oraz kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonej w roku po przednim na realizację we wszystkich woje wództwach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego po większonej o kwotę przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej uzyska ną w roku poprzednim z tytułu realizacji we wszystkich województwach tych projektów, n — oznacza dane województwo. Dziennik Ustaw Nr 18 — 1018 — Poz. 114

§4. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowa nie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, realizowanych przez samorządy powiato we, ustala się według następującego wzoru algoryt mu: BwPp = 0,95 × Pi × –––— B gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu jące: Pp — kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, wy mienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, Pi — kwota środków przewidziana w planie Fundu szu Pracy na finansowanie zadań wymienio nych w § 2 ust. 1 pkt 2, pomniejszona o kwo tę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra, samo rządy województw, wojewodów oraz Ochot nicze Hufce Pracy, Bw — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po wiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 30 listopada roku po przedniego, B — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po wiatowych urzędach pracy ogółem w kraju, według stanu na dzień 30 listopada roku po przedniego.

§5. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa, ustala się według następującego wzoru algorytmu: Kw = 0,95 × Pb × Lu gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu jące: Kw — kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samo rząd województwa, Pb — kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy woje wództw, Lu — udział liczbowy powiatowych urzędów pracy w województwie do liczby powiato wych urzędów pracy na terenie kraju, we dług stanu na dzień 30 listopada roku po przedniego.

§6.

1. Minister zawiadamia na piśmie marszałków województw o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych na finansowanie zadań w woje wództwie realizowanych przez samorządy woje wództw i powiatów.

2. Marszałek województwa zawiadamia na piśmie ministra o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według kryteriów określonych przez sej mik województwa na finansowanie zadań realizowa nych przez samorządy powiatowe. Do zawiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot określone przez sejmik województwa.

3. Minister zawiadamia na piśmie starostów (prezy dentów miast) o ustalonych kwotach środków Fundu szu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budże towym na finansowanie zadań, wymienionych w § 2 ust. 1, realizowanych przez samorządy powiatowe.

§7.

1. Rezerwę ministra stanowi:

1) 10 % kwoty środków określonej w planie Fundu szu Pracy na finansowanie zadań, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszonej o kwotę ustalo ną na realizację tych zadań przez ministra i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszonej o planowaną kwotę przychodów ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współ finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo łecznego;

2) 5 % kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

2. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wnio sek marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy, w szczególności dla samorządów wo jewództw i powiatów, na terenie których:

1) nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy;

2) miały miejsce klęski żywiołowe o znacznym zakre sie i skutkach;

3) są realizowane programy dotyczące restrukturyza cji zatrudnienia na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy;

4) są realizowane programy regionalne, o których mowa w art. 66 ustawy;

5) istnieje możliwość realizacji programów o wyso kiej efektywności, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dziennik Ustaw Nr 18 — 1019 — Poz. 114

3. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek starosty (prezydenta miasta), przyznać z re zerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwo ty środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2.

4. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody lub Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środ ków Funduszu Pracy na realizację przez te organy za dań określonych ustawą. Kwota zwiększenia nie mo że być wyższa niż 5 % kwoty rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§8.

1. Na wniosek marszałka województwa, mini ster przyznaje samorządom powiatowym dodatkowe środki Funduszu Pracy w ramach kwoty, o której mo wa w § 2 ust. 4, na finansowanie programów regional nych, w tym projektów współfinansowanych z Euro pejskiego Funduszu Społecznego.

2. Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), zwiększa ustaloną dla samorządu województwa albo powiatu kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, o kwotę bezpośrednio przekazaną na wyodrębniony rachunek Funduszu Pra cy samorządu województwa lub powiatu przez inne niż dysponent Funduszu Pracy organy, organizacje i inne podmioty, z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

3. Minister może przyznać samorządom woje wództw i powiatów dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, z niewykorzystanej kwoty przewidzianej w planie, o którym mowa w § 11, na bezpośrednie finansowanie tych zadań przez ministra, wojewodów lub Ochotnicze Hufce Pracy.

4. Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), złożony do dnia 30 listopada, może zmniejszyć kwotę środków Fun duszu Pracy ustaloną dla samorządu województwa lub powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, jeżeli ich wykorzystanie w roku bu dżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektyw ne. Kwota, o którą zmniejszono środki dla samorzą du województwa lub powiatu, na wniosek marszał ka województwa, jest przyznawana innemu samo rządowi powiatowemu, a w przypadku braku takiej możliwości zwiększa rezerwę, o której mowa w § 7 ust. 1.

5. Minister może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez samorządy województw i powiatów w następ nym roku budżetowym części nieprzewidzianych w planie środków Funduszu Pracy przekazanych w ciągu roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy przez organy, organizacje i inne pod mioty, jeżeli wykorzystanie ich w danym roku nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

§9. W przypadku przekazania w ciągu roku bu dżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy środków, które nie były przewidziane w planowa nych przychodach tego Funduszu, lub gdy faktyczne przychody są większe od planowanych na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o której mowa w § 7 ust. 1.

§10.

1. W przypadku powstania po dniu 30 listopa da poprzedniego roku nowego lub zmiany obszaru działania powiatowego urzędu pracy, starostowie (prezydenci miast), sprawujący zwierzchnictwo nad tymi urzędami pracy, przedstawiają marszałkowi wo jewództwa, na jego wniosek, informacje o dokona nych uzgodnieniach dotyczących przejęcia zobowią zań z poprzednich okresów oraz o proponowanym po dziale środków na finansowanie zadań, o których mo wa w § 2 ust. 1.

2. W razie niedokonania w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałka województwa uzgod nień, o których mowa w ust. 1, decyzję o przysługują cych kwotach środków Funduszu Pracy na finansowa nie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe podejmuje minister, na wniosek marszałka wojewódz twa. § 1

1. Ustalenie według algorytmu kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w wojewódz twie jest dokonywane na podstawie zatwierdzonego przez ministra planu Funduszu Pracy określającego kwoty środków na finansowanie tych zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochot nicze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk ———————

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Fun duszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273 oraz z 2005 r. Nr 265, poz. 2213) zachowane w mocy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1074). Dziennik Ustaw Nr 18 — 1020 — Poz. 114

Status prawny: uchylony
Data wydania: 58-02-18 00:00:00 CET
Data uchylenia: 72-04-27
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1958 nr 32 poz. 145