Dz.U. 1958 nr 56 poz. 276

Dziennik Ustaw Nr 13 — 556 — Poz. 90 Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 225

5) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa wysokość opłat rocz nych za użytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

§2.

1. Opłata roczna za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia działalności związanej z:

1) energetyką wodną, przeznaczonego pod: a) obiekty budowlane elektrowni wodnej wraz z przęsłem budowli piętrzącej, w którym znajdu je się ujęcie wody dla elektrowni — wynosi 8,13 zł, b) budowle piętrzące i upustowe, przepławki dla ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budow lane — wynosi 1,63 zł;

2) transportem wodnym śródlądowym, przeznaczo nego pod: a) porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miej sca postojowe statków — wynosi 0,20 zł, b) budowle piętrzące, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrze gowych oraz pozostałe obiekty i urządzenia bu dowlane — wynosi 0,81 zł, c) akweny związane z obiektami i urządzeniami, o których mowa w lit. b, w wyznaczonych gra nicach — wynosi 0,20 zł;

3) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz in nych materiałów — wynosi 0,31 zł;

4) wycinaniem roślin z wody — wynosi 0,03 zł;

5) infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod: a) filary i przyczółki mostów — wynosi 4,06 zł, b) przepusty, urządzenia służące do odprowadza nia wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane — wynosi 1,63 zł;

6) infrastrukturą przemysłową, przeznaczonego pod: a) ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody — wynosi 12,19 zł, b) budowle piętrzące i upustowe oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane — wynosi 1,63 zł;

7) infrastrukturą komunalną i rolną, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadza nia wód lub ścieków, rurociągi, kable energetycz ne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzo nych przez wody, mury oporowe, nabrzeża, bul wary, stałe urządzenia służące do połowu ryb i po zyskiwania innych organizmów wodnych oraz po zostałe obiekty i urządzenia budowlane — wynosi 1,63 zł;

8) usługami służącymi do innych celów niż uprawia nie rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb — wynosi 12,19 zł;

9) infrastrukturą telekomunikacyjną — wynosi 12,19 zł.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do gruntu pokrytego wodą, znajdującego się nad obiektami, o których mo wa w ust. 1, jeżeli odrębnymi przepisami są określone strefy ochronne nad tymi obiektami, które powodują ograniczenia w użytkowaniu gruntu pokrytego woda mi, a są niezbędne do ich prawidłowego funkcjono wania.

§3. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami ustala się jako iloczyn stawki opłaty rocznej, o której mowa w § 2, i po wierzchni użytkowanych gruntów wyrażonej w m2, w zaokrągleniu do 1 m2.

§4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokry tych wodami (Dz. U. Nr 239, poz. 2036 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1124).

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz 90 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Status prawny: uchylony
Data wydania: 58-08-29
Data wejścia w życie: 58-09-18
Data obowiązywania: 58-09-18
Data uchylenia: 99-03-27
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1958 nr 56 poz. 276