Dz.U. 1977 nr 7 poz. 29

Dziennik Ustaw Nr 216 — 11902 — Poz. 1367 Art.

1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) szefów i członków personelu misji dyploma tycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, pod warunkiem wzajemności i posiadania przez te osoby dokumentów potwierdzających pełnienie przez nie funkcji, z wyjątkiem art. 13 ust. 1, art. 21a, art. 25, art. 28, art. 30—33 i art. 46;

2) obywateli państw członkowskich Unii Europej skiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospo darczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają, z wyjątkiem: a) art. 12a, art. 93, art. 94, art. 96—96c, art. 100, rozdziałów 9 i 10, art. 124 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 i 4, art. 125 ust. 1 pkt 2 w zakresie do tyczącym art. 124 pkt 1 lit. g, art. 126 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 2, art. 127, art. 128 ust. 2, art. 131—134, które mają zastosowanie do obywateli państw członkowskich Unii Euro pejskiej, państw członkowskich Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Ob szarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, któ rzy do nich dołączają lub z nimi przebywają, b) art. 4 pkt 5—5d, art. 25, art. 26, art. 28 ust. 1 pkt 12, art. 38 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 39, art. 40, art. 44 ust. 4 i 7—9, art. 47, art. 48, art. 84a, rozdziału 8a, art. 124 pkt 1 lit. a, art. 125 ust. 1 pkt 1, art. 126 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 134a, które mają zastosowanie do członków rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają, niebędą cych obywatelami tych państw;”;

2) w art. 4: a) pkt 5a otrzymuje brzmienie: „5a) wiza jednolita — wiza, o której mowa w art. 10 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Re publiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego zno szenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z późn. zm.), zwanej dalej „Konwencją Wy konawczą Schengen”;”, b) pkt 5c otrzymuje brzmienie: „5c) centralny organ wizowy — organ odpowie dzialny za przeprowadzenie konsultacji, w tym konsultacji elektronicznych, o któ rych mowa w art. 17 ust. 2 Konwencji Wy konawczej Schengen;”, c) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 11—13 w brzmieniu: „1

1) mały ruch graniczny — wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej, do których stosuje się rozpo rządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrz nych granicach lądowych państw człon 1367 USTAWA z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

1) 2) ———————

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wyda laniu obywateli państw trzecich (Dz. Urz. WE L 149 z 02.06.2001, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal ne, rozdz. 19, t. 4, str. 107).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu dzoziemców, ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta rzach i chowaniu zmarłych, ustawę z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwo wej, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Gra nicznej, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowa niu przed sądami administracyjnymi, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poby cie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospoli tej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawę z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 180, poz. 1112. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11903 — Poz. 1367 kowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L 29 z 03.02.2007, str. 3), zwane dalej „rozporzą dzeniem nr 1931/2006”; 1

2) ochrona czasowa — ochronę czasową w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochro ny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 1

3) ochrona uzupełniająca — ochronę uzupeł niającą w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziem com ochrony na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej.”;

3) art. 11a otrzymuje brzmienie: „Art. 11a.

1. W sprawach uregulowanych w usta wie pisma doręcza się osobom fizycz nym pod wskazanym przez nie adre sem lub w każdym miejscu, gdzie za stanie się adresata.

2. Pisma mogą również być doręczane w miejscu pracy adresata osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji.

3. Cudzoziemcom pozbawionym wol ności pisma doręcza się za pośrednic twem administracji zakładu, w któ rym przebywają.

4. W razie wyjazdu za granicę strona jest obowiązana do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń w kraju i powiadomienia o tym orga nu prowadzącego postępowanie w sprawie.

5. W razie niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 4, pismo uwa ża się za doręczone pod dotychczaso wym adresem.”;

4) po art. 11a dodaje się art. 11b i 11c w brzmieniu: „Art. 11b. Strona, ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwe go do spraw doręczeń i powiadamia o tym organ prowadzący postępowanie w sprawie. Art. 11c.

1. W toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy funk cjonariusze Straży Granicznej mogą wykonywać czynności polegające na:

1) przeprowadzaniu wywiadu środo wiskowego;

2) ustalaniu miejsca pobytu małżon ka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z któ rą cudzoziemca łączą więzi o cha rakterze rodzinnym.

2. Jeżeli w wyniku czynności, o których mowa w ust. 1, nie potwierdzono in formacji podanych przez cudzoziem ca lub zgromadzone informacje oka zały się sprzeczne albo nasuwają wąt pliwości odnośnie ich prawdziwości funkcjonariusze Straży Granicznej mogą dokonać sprawdzenia lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu.

3. Funkcjonariusze Straży Granicznej dokonujący sprawdzenia lokalu, o którym mowa w ust. 2, mają prawo:

1) wejścia do lokalu,

2) żądania okazania rzeczy i przedmio tów należących do cudzoziemca,

3) żądania udzielenia wyjaśnień — w celu potwierdzenia pobytu cudzoziemca w sprawdzanym lokalu.

4. Podczas przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 3, powinien być obecny cudzoziemiec lub osoba trzecia, jeżeli lokal znajduje się w jej posiadaniu, albo inny dorosły do mownik. Czynności te nie mogą być podejmowane i przeprowadzane w porze nocnej.

5. Czynności, o których mowa w ust. 3, funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzają za zgodą cudzoziem ca.

6. W przypadku gdy cudzoziemiec nie wyrazi zgody na dokonanie spraw dzenia lokalu albo utrudnia lub unie możliwia przeprowadzenie czynno ści, o których mowa w ust. 3, uznaje się, że informacje o faktycznym miej scu pobytu cudzoziemca nie zostały potwierdzone.

7. Jeżeli dokonanie sprawdzenia lokalu nie jest możliwe z przyczyn niezależ nych od cudzoziemca, funkcjonariu sze Straży Granicznej informują o tym fakcie organ prowadzący po stępowanie oraz przekazują mu infor macje zgromadzone w toku czynno ści, o których mowa w ust. 1.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze roz porządzenia:

1) sposób i tryb przeprowadzania wy wiadu środowiskowego, zakres wywiadu oraz miejsce i czas jego przeprowadzania, a także formę sprawozdania z przeprowadzone go wywiadu, uwzględniając ko nieczność zebrania informacji nie zbędnych do postępowań prowa dzonych na podstawie ustawy;

2) tryb sprawdzania lokalu, o którym mowa w ust. 2, dokumenty upo ważniające do przeprowadzenia sprawdzenia, a także sposób doku mentowania tych czynności, uwzględniając konieczność właści wej organizacji przeprowadzania sprawdzenia lokalu, w tym zawia domienia cudzoziemca, oraz uzy skania przez Straż Graniczą infor macji o faktycznym miejscu i oko licznościach pobytu cudzoziemca.”; Dziennik Ustaw Nr 216 — 11904 — Poz. 1367

5) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemiec może przekroczyć granicę i prze bywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada:

1) ważny dokument podróży;

2) ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym te rytorium, jeżeli są wymagane;

3) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, je żeli zezwolenia takie są wymagane w przy padku przejazdu tranzytem.”;

6) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: „Art. 13a.

1. Cudzoziemcy będący członkami za łóg statków morskich przypływają cych do polskich portów morskich, przekraczający granicę w celu zejścia na ląd i pobytu w granicach miasta portowego, posiadający ważny doku ment podróży oraz przepustkę wyda ną przez komendanta placówki Straży Granicznej, są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz.

2. Przepustkę wydaje, odmawia jej wy dania lub unieważnia komendant pla cówki Straży Granicznej.

3. Przepustkę wydaje się cudzoziemco wi na wniosek złożony przez armato ra lub kapitana statku morskiego albo upoważnionego agenta występujące go w jego imieniu.

4. Do wniosku o wydanie przepustki do łącza się listę członków załogi statku morskiego zawierającą informacje określone w załączniku do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego ob rotu morskiego, sporządzonej w Lon dynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 236, z 1972 r. Nr 27, poz. 199 oraz z 2003 r. Nr 131, poz. 1200).

5. W przepustce zamieszcza się:

1) imię (imiona) i nazwisko członka załogi statku morskiego;

2) nazwę i numer dokumentu podró ży, którym legitymuje się członek załogi statku morskiego;

3) nazwę statku morskiego;

4) nazwę portu (stoczni, przystani);

5) datę wystawienia przepustki oraz okres jej ważności;

6) odcisk stempla kontrolerskiego i podpis wystawiającego przepust kę;

7) informację, że przepustka jest waż na tylko z dokumentem podróży i upoważnia jej posiadacza do przebywania w obrębie miasta portowego.

6. Przepustkę wydaje się na okres po stoju statku morskiego w porcie wskazanym we wniosku o wydanie przepustki. Przepustka jest wydawa na na okres nie dłuższy niż 15 dni.

7. W przypadku nieprzewidzianego przedłużenia się okresu postoju stat ku morskiego komendant placówki Straży Granicznej może, na wniosek armatora lub kapitana statku mor skiego albo upoważnionego agenta występującego w jego imieniu, prze dłużyć ważność przepustki na okres wskazany we wniosku o przedłużenie przepustki, nie dłuższy niż 15 dni.

8. Odmawia się wydania przepustki, jeże li zachodzi przynajmniej jedna z oko liczności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7—11.

9. Przepustkę unieważnia się:

1) w przypadku zatrzymania cudzo ziemca poza granicami miasta por towego lub po upływie okresu, na który przepustka została wydana, lub

2) gdy zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7—11.

10. Do odmowy wydania przepustki i jej unieważnienia stosuje się odpowied nio przepisy art. 23. 1

1. Wydanie, przedłużenie oraz unieważ nienie przepustki rejestruje się w ewi dencji prowadzonej przez komendan ta placówki Straży Granicznej. 1

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie lub przedłużenie przepustki oraz wzór przepustki, uwzględniając dane, o których mowa w ust. 5.”;

7) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

5.

1. Cudzoziemiec wjeżdżający na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej powi nien:

1) uzasadnić cel i warunki planowane go pobytu;

2) posiadać oraz okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej: a) dokument potwierdzający posia danie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świad czeniach opieki zdrowotnej finan sowanych ze środków publicz nych lub potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów le czenia na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej przez okres za mierzonego pobytu na tym teryto rium — w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej, Dziennik Ustaw Nr 216 — 11905 — Poz. 1367 b) wystarczające środki utrzymania na czas trwania planowanego po bytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt albo dokument potwierdzający możli wość uzyskania takich środków zgodnie z prawem, c) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwole nia takie są wymagane w przy padku przejazdu tranzytem.

2. Obowiązek okazania środków utrzy mania lub dokumentów potwierdzają cych możliwość uzyskania takich środ ków zgodnie z prawem nie dotyczy cudzoziemców przekraczających gra nicę:

1) na podstawie: a) umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzo ziemca z obowiązku posiadania tych środków albo obowiązek po krycia kosztów jego pobytu przez polskie organy państwowe lub instytucje publiczne, b) wizy w celu repatriacji, c) wizy w celu wykonywania pracy, d) wizy w celu korzystania z ochro ny czasowej, e) wizy w celu udziału w postępo waniu w sprawie o udzielenie azylu, f) karty pobytu, g) wizy w celu korzystania z upraw nień wynikających z posiadania Karty Polaka;

2) w związku z niesieniem pomocy charytatywnej;

3) w związku z uczestniczeniem w akcji ratunkowej.

3. Kontroli dokumentów potwierdzają cych cel i warunki planowanego poby tu, środków utrzymania lub dokumen tów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje funkcjonariusz Straży Gra nicznej podczas przekraczania przez cudzoziemca granicy.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych w porozumieniu z ministrem właś ciwym do spraw zagranicznych okreś li, w drodze rozporządzenia, wysokość środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas trwania planowanego pobytu na tym terytorium oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt, dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem oraz cel i czas trwa nia planowanego pobytu, jeżeli ze względu na cel lub czas trwania plano wanego pobytu następuje zróżnicowa nie wysokości środków.

5. Określona w rozporządzeniu wysokość środków utrzymania może być zróżni cowana w zależności od celu lub czasu trwania planowanego pobytu i po winna zapewniać możliwość pokrycia przez cudzoziemca kosztów zakwatero wania, wyżywienia, tranzytu i powrotu do państwa pochodzenia. Rodzaj do kumentów określonych w rozporzą dzeniu powinien zapewniać możliwość potwierdzenia posiadania przez cudzo ziemca środków utrzymania w wyma ganej wysokości.”;

8) uchyla się art. 15a;

9) w art. 16 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Cudzoziemiec może przedstawić jako dokument potwierdzający możliwość uzyskania wystarczają cych środków utrzymania zaproszenie, które mo gą wystawić:”;

10) w art. 17 w ust. 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) zapraszanym jest cudzoziemiec, w przypad ku którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 35 pkt 1, 4 lub 6;”, b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i doda je się pkt 4 w brzmieniu: „

4) zapraszający nie spełnia wymogów, o któ rych mowa w art. 16 ust. 1.”; 1

1) art. 21 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

1.

1. Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, jeżeli:

1) nie posiada ważnych dokumentów lub wizy, o których mowa w art. 13 ust. 1;

2) nie uiścił opłaty, do której uiszcze nia był obowiązany na podstawie art. 13 ust. 2;

3) nie posiada dokumentu potwierdza jącego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepi sów o świadczeniach opieki zdrowot nej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosz tów leczenia na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej przez okres zamie rzonego pobytu na tym terytorium;

4) wykorzystał dopuszczalny czas poby tu na terytorium państw obszaru Schengen przez 3 miesiące w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierw szego wjazdu, chyba że umowy mię dzynarodowe stanowią inaczej; Dziennik Ustaw Nr 216 — 11906 — Poz. 1367

5) nie przedstawił dokumentów wy starczających do potwierdzenia ce lu i warunków planowanego po bytu;

6) nie posiada wystarczających środ ków utrzymania w odniesieniu do długości i celu planowanego poby tu lub środków na powrót do pań stwa pochodzenia lub tranzyt albo dokumentu potwierdzającego moż liwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;

7) posiada podrobiony lub przerobio ny dokument podróży, wizę lub in ny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu;

8) dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej jest niepożądany;

9) dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schen gen, o którym mowa w art. 92 Kon wencji Wykonawczej Schengen, do celów odmowy wjazdu;

10) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego; 1

1) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosun ków międzynarodowych Rzeczy pospolitej Polskiej lub innego pań stwa członkowskiego Unii Euro pejskiej.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który:

1) posiada zezwolenie na zamieszka nie na czas oznaczony, udzielone na podstawie art. 53a ust. 2;

2) posiada wizę jednolitą pobytową upoważniającą tylko do wjazdu i po bytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11.

3. Przepisów ust. 1 pkt 1—7 i pkt 9—11 nie stosuje się do cudzoziemca prze jeżdżającego przez terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej tranzytem w przy padkach, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit. a rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustana wiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez gra nice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), zwany dalej „kodeksem granicznym Schengen”.

4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

5. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lub 9, nie mogą stanowić wyłącz nej podstawy odmowy wjazdu cudzo ziemcowi, który posiada wizę krajową lub wizę jednolitą pobytową upoważ niającą tylko do wjazdu i pobytu na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, nie mogą stanowić wyłącz nej podstawy odmowy wjazdu cudzo ziemcowi podróżującemu do innego państwa obszaru Schengen, które wy dało mu wizę krajową, lub posiadają cemu wizę jednolitą tranzytową.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podsta wę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej,

2) kryteria pozwalające rozpoznać lub podejrzewać wystąpienie chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, o których mo wa w pkt 1 — uwzględniając tylko choroby epide miczne określone przez Âwiatową Or ganizację Zdrowia oraz inne choroby wysoce zakaźne i szczególnie niebez pieczne, które podlegają zwalczaniu u obywateli polskich na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zaka żeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.4)), oraz mając na celu za pewnienie humanitarnego traktowa nia cudzoziemców i zapobieżenie za grożeniu dla zdrowia publicznego w obszarze przejścia granicznego.”; 1

2) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: „Art. 21a.

1. Cudzoziemcowi, który nie spełnia wa runków dotyczących wjazdu okreś lonych w ustawie lub w art. 5 kodek su granicznego Schengen, komen dant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głów nego Straży Granicznej, może zezwo lić na wjazd na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na okres pobytu nie dłuższy niż 15 dni, jeżeli wymagają tego względy humanitarne, interes ———————

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11907 — Poz. 1367 Rzeczypospolitej Polskiej lub zobo wiązania międzynarodowe. Do wyda nia zezwolenia i samego zezwolenia nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

2. O wydaniu zezwolenia Komendant Główny Straży Granicznej informuje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziem ców, a jeżeli dane cudzoziemca znaj dują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, również właściwy organ innego pań stwa obszaru Schengen, które doko nało wpisu.”; 1

3) w art. 24a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Komendant placówki Straży Granicznej jest or ganem właściwym do podejmowania decyzji w sprawie odmowy wjazdu zgodnie z art. 13 ust. 2 kodeksu granicznego Schengen.”; 1

4) art. 24b otrzymuje brzmienie: „Art. 24b. Do przekraczania przez cudzoziemca granicy w zakresie uregulowanym prze pisami kodeksu granicznego Schengen nie stosuje się przepisów art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1—3, 6 i 7 i art. 23—24.”; 1

5) po art. 24b dodaje się art. 24c w brzmieniu: „Art. 24c. Przepisów rozdziału, z wyjątkiem art. 21 ust. 7, nie stosuje się do przekraczania granicy przez cudzoziemców w ramach małego ruchu granicznego.”; 1

6) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: „Rozdział 2a Przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego Art. 24d. Cudzoziemcy zamieszkujący w strefie przygranicznej państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską, przekraczający granicę w celu pobytu w polskiej strefie przygranicznej na podstawie ważnego zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, na zasadach określonych w umowie o ma łym ruchu granicznym zawartej przez Rzeczpospolitą Polską z tym państwem, są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz. Art. 24e.

1. Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu graniczne go może być wydane cudzoziemco wi, który spełnia warunki określone w art. 9 rozporządzenia nr 1931/2006.

2. Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia wa runków określonych w rozporządzeniu nr 1931/2006, odmawia się mu wyda nia zezwolenia na przekraczanie grani cy w ramach małego ruchu granicz nego. Art. 24f.

1. Cudzoziemiec ubiegający się o wyda nie zezwolenia na przekraczanie grani cy w ramach małego ruchu graniczne go składa na formularzu wniosek i przedstawia w nim powody częstego przekraczania granicy w ramach małe go ruchu granicznego oraz dołącza:

1) fotografie wnioskodawcy;

2) dokumenty potwierdzające posia danie miejsca stałego zamieszkania w strefie przygranicznej;

3) dokumenty potwierdzające powody częstego przekraczania granicy.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o wyda nie zezwolenia na przekraczanie grani cy w ramach małego ruchu graniczne go jest obowiązany przedstawić właś ciwemu organowi ważny dokument podróży.

3. W zezwoleniu na przekraczanie grani cy w ramach małego ruchu graniczne go zamieszcza się: fotografię, informa cję o płci posiadacza, dane oraz po uczenie, o których mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1931/2006, serię i nu mer zezwolenia, nazwę organu wyda jącego, a także w razie potrzeby infor macje, o których mowa w art. 15 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1931/2006. Art. 24g.

1. Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego cofa się, jeżeli:

1) zostało wydane z naruszeniem prze pisów rozporządzenia nr 1931/2006;

2) po wydaniu zezwolenia cudzo ziemiec przestał spełniać warunki do jego wydania.

2. W przypadku wydania decyzji o cof nięciu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu gra nicznego cudzoziemiec zwraca zezwo lenie konsulowi, który je wydał. Art. 24h.

1. Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydaje, odmawia jego wydania lub cofa konsul właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania cudzo ziemca.

2. Decyzja konsula w sprawie wydania lub cofnięcia zezwolenia na przekra czanie granicy w ramach małego ru chu granicznego jest ostateczna. Art. 24i.

1. Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego unieważnia się, w drodze decyzji, jeże li cudzoziemiec, który wjechał na jego podstawie na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej:

1) przebywa na tym terytorium po upływie okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie ze zwolenia, lub Dziennik Ustaw Nr 216 — 11908 — Poz. 1367

2) przebywa poza strefą przygranicz ną, w której zgodnie z zezwoleniem mógł przebywać — jeżeli zachodzą przeszkody prawne do wydania w tych okolicznościach de cyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospo litej Polskiej lub decyzji o wydaleniu.

2. Decyzję o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydaje ko mendant wojewódzki Policji, komen dant powiatowy (miejski) Policji, ko mendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Gra nicznej, który w wyniku kontroli legal ności pobytu cudzoziemca stwierdził okoliczności uzasadniające unieważ nienie tego zezwolenia.

3. Od decyzji o unieważnieniu zezwole nia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego przysługu je odwołanie do wojewody właściwe go ze względu na siedzibę organu, któ ry wydał decyzję. Art. 24j.

1. Komendant placówki Straży Granicz nej zatrzymuje zezwolenie na przekra czanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, jeżeli podczas kontroli granicznej stwierdzi, że zezwolenie to zostało cofnięte lub unieważnione.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych w porozumieniu z ministrem właś ciwym do spraw zagranicznych okreś li, w drodze rozporządzenia, tryb postę powania po zatrzymaniu podczas kon troli granicznej zezwolenia na przekra czanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzór zaświadczenia o zatrzymaniu zezwolenia, uwzględnia jąc konieczność uniemożliwienia korzy stania z tego zezwolenia. Art. 24k. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych w porozumieniu z ministrem właś ciwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, uwzględniając w szczególności dane, o których mowa w art. 12, w zakresie niezbędnym do wydania zezwolenia oraz liczbę i wymogi dotyczące dołą czanych do wniosku fotografii;

2) wzór zezwolenia na przekraczanie gra nicy w ramach małego ruchu granicz nego, uwzględniając wymogi określo ne w art. 24f ust. 3 i w przepisach art. 7 ust. 3 i art. 15 ust. 4 rozporządzenia nr 1931/2006.”; 1

7) art. 25—42 otrzymują brzmienie: „Art. 2

5.

1. Wiza określa:

1) numer dokumentu podróży cudzo ziemca;

2) miejsce i datę jej wydania;

3) cel wjazdu i pobytu;

4) okres ważności wizy, podczas które go może nastąpić pierwszy wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej lub państw obszaru Schengen i musi nastąpić ostatni wyjazd z te go terytorium;

5) okres pobytu, przez który cudzozie miec może przebywać, w okresie ważności wizy, na terytorium Rze czypospolitej Polskiej lub państw obszaru Schengen;

6) liczbę wjazdów na terytorium Rze czypospolitej Polskiej lub państw obszaru Schengen dozwolonych w okresie pobytu.

2. Wiza może uprawniać do jednego, dwóch lub nieograniczonej liczby wjazdów.

3. Początek okresu ważności wizy powi nien przypadać na okres 3 miesięcy od dnia wydania wizy.

4. Wiza może określać inne warunki wjazdu, a także zawierać inne informa cje, a w szczególności:

1) imię i nazwisko cudzoziemca oraz jego fotografię;

2) miejsce, w którym powinno nastą pić przekroczenie granicy;

3) liczbę dzieci oraz innych osób towa rzyszących cudzoziemcowi, wpisa nych do jego dokumentu podróży.

5. Wiza może zawierać zakodowany za pis danych i informacji, o których mo wa w ust. 1 i 4. Art. 2

6.

1. Wizę wydaje się jako wizę:

1) jednolitą: pobytową lub tranzytową;

2) krajową.

2. Wiza jednolita pobytowa uprawnia do jednego lub większej liczby wjazdów, pod warunkiem, że ani długość ciągłe go pobytu, ani całkowita długość kolej nych pobytów na terytorium państw obszaru Schengen nie przekraczają 3 miesięcy w ciągu każdego okresu 6 miesięcy liczonego od dnia pierwsze go wjazdu na to terytorium.

3. Wiza jednolita tranzytowa uprawnia do:

1) przejazdu przez terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen w dro dze na terytorium innego państwa niż państwa obszaru Schengen, pod warunkiem że tranzyt nie prze kracza 5 dni; Dziennik Ustaw Nr 216 — 11909 — Poz. 1367

2) pobytu w strefie tranzytowej lotni ska międzynarodowego.

4. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rze czypospolitej Polskiej lub kilku poby tów następujących po sobie, trwają cych łącznie dłużej niż 3 miesiące i nie przekraczających łącznie roku w okre sie ważności wizy.

5. Okres pobytu na podstawie wizy jed nolitej pobytowej lub wizy krajowej ustala się w granicach określonych w ust. 2 lub 4 odpowiednio do celu po bytu wskazanego przez cudzoziemca.

6. Na wniosek cudzoziemca może być wydana wiza krajowa, która przez okres 3 miesięcy, licząc od pierwszego dnia jej ważności, uprawnia do wjazdu i pobytu także jako wiza jednolita po bytowa, jeżeli nie zachodzą przesłanki odmowy wydania wizy krajowej oraz wizy jednolitej pobytowej.

7. Okres ważności wizy jednolitej poby towej lub wizy krajowej nie może prze kroczyć 5 lat. Art. 2

7.

1. Wiza jednolita może być wydana cudzoziemcowi, który spełnia warunki określone w art. 5 ust. 1 lit. a i c—e ko deksu granicznego Schengen.

2. Wiza jednolita o ograniczonej ważno ści terytorialnej upoważniająca do wjazdu i pobytu tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być wydana cudzoziemcowi:

1) który nie spełnia warunków wjaz du, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c—e kodeksu granicznego Schengen,

2) który wykorzystał dopuszczalny czas pobytu na terytorium państw obszaru Schengen przez 3 miesiące w ciągu każdego okresu 6 miesię cy liczonego od dnia pierwszego wjazdu,

3) ze względu na wyjątkową pilność sprawy, w szczególności uzasadnio ną względami humanitarnymi, zo bowiązaniami międzynarodowymi lub interesem Rzeczypospolitej Pol skiej, gdy centralny organ wizowy innego państwa obszaru Schen gen zajął negatywne stanowisko w toku konsultacji, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2, lub konsul od stąpił od przeprowadzenia konsul tacji — pod warunkiem, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy krajowej; warunek ten nie dotyczy wydania wizy w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11.

3. Wiza jednolita o ograniczonej ważno ści terytorialnej upoważniająca cudzo ziemca do wjazdu i pobytu tylko na te rytorium niektórych państw obszaru Schengen może być wydana, gdy do kument podróży cudzoziemca jest uznawany tylko na terytorium tych państw. Art. 2

8.

1. Wiza jednolita pobytowa lub wiza kra jowa mogą być wydane w celu:

1) turystycznym;

2) odwiedzin;

3) udziału w imprezach sportowych;

4) prowadzenia działalności gospo darczej;

5) prowadzenia działalności kultural nej lub udziału w konferencjach międzynarodowych;

6) wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu pań stwa obcego oraz organizacji mię dzynarodowej;

7) wykonywania pracy;

8) odbycia studiów pierwszego stop nia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

9) naukowym, szkoleniowym, dydak tycznym, innym niż cel, o którym mowa w pkt 8;

10) korzystania z ochrony czasowej; 1

1) przyjazdu ze względów humanitar nych, ze względu na interes pań stwa lub zobowiązania międzyna rodowe; 1

2) dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospo darczym lub Konfederacji Szwaj carskiej lub przebywania z nim; 1

3) udziału w programie wymiany kul turalnej lub edukacyjnej albo pro gramie pomocy humanitarnej lub programie wakacyjnej pracy stu dentów; 1

4) innym niż określony w pkt 1—13 oraz ust. 2 i 3.

2. Wiza może być wydana także jako wiza:

1) dyplomatyczna;

2) służbowa;

3) kurierska.

3. Wiza w celu:

1) udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu,

2) o którym mowa w art. 43 ust. 4, art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3, Dziennik Ustaw Nr 216 — 11910 — Poz. 1367

3) przesiedlenia się jako członek naj bliższej rodziny repatrianta,

4) realizacji zezwolenia na zamieszka nie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe go WE,

5) korzystania z uprawnień wynikają cych z posiadania Karty Polaka,

6) repatriacji — może być wydana tylko jako wiza krajowa. Art. 2

9.

1. Wiza w celu wykonywania pracy może być wydana cudzoziemcowi, który przedstawi przyrzeczenie wydania ze zwolenia na pracę na terytorium Rze czypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykony wania pracy, jeżeli zezwolenie na pra cę nie jest wymagane.

2. Wizę, o której mowa w ust. 1, wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w przyrzecze niu lub oświadczeniu, nie dłuższy niż określony w art. 26 ust. 2 lub 4.

3. Cudzoziemcowi, który zamierza wyko nywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę zależną od rytmu pór ro ku przez czas określony, wizę, o której mowa w ust. 1, wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w przyrzeczeniu wydania zezwolenia na pracę lub pisemnym oświadczeniu pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykony wania pracy, jeżeli zezwolenie na pra cę nie jest wymagane, nie dłużej jed nak niż na 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia pierw szego wjazdu. Art. 30. Wizę dyplomatyczną wydaje się szefowi i członkowi personelu misji dyploma tycznej, kierownikowi urzędu konsular nego i członkowi personelu konsularne go państwa obcego oraz innej osobie zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwy czajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin. Art. 3

1. Wizę służbową wydaje się członkowi personelu administracyjnego i technicz nego, członkowi personelu służby misji dyplomatycznej, pracownikowi konsular nemu, członkowi personelu służby urzę du konsularnego, innej osobie skierowa nej do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjeżdżającej służbowo zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów mię dzynarodowych, a także członkom ich rodzin. Art. 3

2. Wizę dyplomatyczną i służbową wydaje się na okres pełnienia funkcji, z którą jest związane uprawnienie do uzyskania tego rodzaju wizy. Art. 3

3. Wizę kurierską wydaje się kurierowi dy plomatycznemu. Art. 3

4.

1. Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy jednolitej, jeżeli jego dane znaj dują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej jest niepożądany, lub cudzoziemiec nie spełnia warunków wjazdu, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a i c—e kodeksu granicznego Schengen.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wiz jednolitych o ograniczonej ważności terytorialnej. Art. 3

5. Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli:

1) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

2) nie posiada wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowa nego pobytu na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej;

3) nie posiada ubezpieczenia zdrowotne go w rozumieniu przepisów o świad czeniach opieki zdrowotnej finanso wanych ze środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpie czyciela kosztów leczenia na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej ważne go przez okres zamierzonego pobytu cudzoziemca na tym terytorium;

4) zachodzi obawa, że wydanie wizy mo głoby spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa pań stwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej;

5) okres ważności dokumentu podróży cudzoziemca upływa wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy;

6) w postępowaniu o wydanie wizy: a) złożył wniosek lub dołączył do nie go dokumenty zawierające nie prawdziwe dane osobowe lub fał szywe informacje, b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako au tentycznego używał;

7) nie uzasadnił celu lub warunków pla nowanego pobytu. Art. 3

6.

1. Wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul. Wizę w celu wykonywania Dziennik Ustaw Nr 216 — 11911 — Poz. 1367 pracy wydaje lub odmawia jej wyda nia konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzo ziemca.

2. Jeżeli cudzoziemiec legalnie przebywa na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkow skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, wizę w celu wykonywa nia pracy może mu wydać inny konsul niż wskazany w ust. 1 zdanie drugie.

3. Wizę dyplomatyczną, służbową i ku rierską wydają lub odmawiają jej wy dania:

1) minister właściwy do spraw zagra nicznych;

2) konsul.

4. Wizę dyplomatyczną i służbową wyda je minister właściwy do spraw zagra nicznych na podstawie noty minister stwa spraw zagranicznych państwa obcego lub jego misji dyplomatycznej, a konsul — dodatkowo na podstawie wniosku o wydanie wizy.

5. Decyzja wydana przez konsula jest ostateczna.

6. Konsul jest obowiązany uzasadnić ust nie odmowę wydania wizy, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 12, może jed nak odstąpić od uzasadnienia w cało ści lub w części, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa. Art. 3

7.

1. Komendant placówki Straży Granicz nej może wydać wizę jednolitą na za sadach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 415/2003 z dnia 27 lute go 2003 r. w sprawie wydawania wiz na granicy, w tym wydawania takich wiz marynarzom podróżującym tran zytem (Dz. Urz. WE L 64 z 07.03.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe cjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 119).

2. Postępowanie w sprawie wydania wizy na granicy może być ograniczone do czynności, o których mowa w art. 24.

3. Komendant placówki Straży Granicz nej odnotowuje wydanie decyzji o od mowie wydania wizy na granicy w do kumencie podróży cudzoziemca.

4. Decyzja wydana przez komendanta placówki Straży Granicznej jest osta teczna.

5. Komendant Główny Straży Granicznej:

1) informuje właściwe organy innych państw obszaru Schengen o wyda niu na granicy wizy jednolitej o ogra niczonej ważności terytorialnej;

2) gromadzi informacje o wizach o ograniczonej ważności terytorial nej wydanych na granicy przez or gany innych państw obszaru Schen gen, upoważniających do wjazdu na terytorium tych państw. Art. 3

8.

1. Cudzoziemiec ubiegający się o wyda nie wizy składa na formularzu wnio sek, który zawiera:

1) dane osobowe cudzoziemca oraz dane objętych wnioskiem dzieci i in nych osób wpisanych do dokumen tu podróży cudzoziemca, w zakresie niezbędnym do wydania wizy;

2) cechy dokumentu podróży cudzo ziemca;

3) informację o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat;

4) wskazanie i uzasadnienie celu po bytu.

2. Do wniosku dołącza się fotografie osób objętych wnioskiem oraz doku menty potwierdzające:

1) okoliczności podane we wniosku;

2) pokrycie przez ubezpieczyciela kosz tów leczenia na terytorium państw obszaru Schengen w wysokości co najmniej 30 000 euro przez okres za mierzonego pobytu na tym teryto rium — w przypadku wniosku o wy danie wizy jednolitej pobytowej;

3) posiadanie ubezpieczenia zdrowot nego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz nych lub pokrycie przez ubezpieczy ciela kosztów leczenia na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium — w przypadku wniosku o wydanie wizy krajowej.

3. Komendant placówki Straży Granicz nej w przypadku, o którym mowa w art. 37 ust. 1, może zwolnić cudzo ziemca od obowiązku dołączenia foto grafii. Art. 3

9.

1. Wydanie wizy jednolitej w przypad kach określonych przez Radę Unii Eu ropejskiej na podstawie art. 17 ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen wymaga uzyskania zgody Szefa Urzę du do Spraw Cudzoziemców działają cego jako centralny organ wizowy.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców konsultuje możliwość wyrażenia zgo dy na wydanie wizy jednolitej:

1) w przypadkach określonych w za łączniku 5A do Wspólnych Instrukcji Konsularnych dla misji dyploma Dziennik Ustaw Nr 216 — 11912 — Poz. 1367 tycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz (Dz. Urz. UE C 326 z 22.12.2005, str. 1), zwanych dalej „Wspólnymi Instrukcjami Konsular nymi”, z: a) Komendantem Głównym Straży Granicznej, b) Komendantem Głównym Policji, c) Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, d) Szefem Agencji Wywiadu, e) ministrem właściwym do spraw zagranicznych;

2) w przypadkach określonych w za łączniku 5B lub 5C do Wspólnych Instrukcji Konsularnych, z central nymi organami wizowymi innych państw obszaru Schengen.

3. Jeżeli wydanie wizy przez organ wizo wy innego państwa obszaru Schengen wymaga zgody centralnego organu wizowego Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców działający jako centralny organ wizo wy konsultuje możliwość wyrażenia zgody z organami, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Organy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są obowiązane, w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o konsulta cję, przekazać opinię w sprawie zgody na wydanie wizy jednolitej. Nieprzeka zanie opinii w tym terminie uznaje się za równoważne z wydaniem opinii po zytywnej.

5. Na wniosek organów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, termin przekazania opi nii w sprawie zgody na wydanie wizy jednolitej może być przedłużony o 5 dni, a w szczególnie uzasadnio nych przypadkach do 80 dni.

6. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców informuje konsula o wyrażeniu zgody na wydanie wizy jednolitej lub braku zgody na jej wydanie, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Termin ten ulega prze dłużeniu odpowiednio do przedłuże nia terminu przekazania opinii, o któ rym mowa w ust. 5, lub przekazania stanowiska przez centralne organy wi zowe innych państw obszaru Schen gen, o czym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zawiadamia konsula.

7. Przepisu ust. 5 i 6 w zakresie dotyczą cym terminów nie stosuje się, gdy in ne terminy wynikają z umów między narodowych o ułatwieniach wizowych zawartych przez Unię Europejską.

8. Nieudzielenie konsulowi przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców in formacji w sprawie zgody na wydanie wizy jednolitej w terminach, o których mowa w ust. 6, uznaje się za wyraże nie zgody.

9. Wiza wydawana na granicy przez ko mendanta placówki Straży Granicznej nie wymaga zgody Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Art. 40.

1. Przed wydaniem wizy jednolitej, do której nie stosuje się art. 17 ust. 2 Kon wencji Wykonawczej Schengen, lub wizy krajowej, organ właściwy do jej wydania może zwrócić się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wobec cudzoziemca zachodzą oko liczności, o których mowa w art. 34 lub art. 35 pkt 1—4, 6 i 7.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazuje informacje, czy wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 34 lub art. 35 pkt 1—4, 6 i 7, po konsultacji z organa mi, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1.

3. Przepisy art. 39 ust. 4—8 stosuje się odpowiednio. Art. 4

1.

1. Wizę krajową zamieszcza się w doku mencie podróży lub w polskim doku mencie tożsamości cudzoziemca, a w przypadku szczególnym, uzasad nionym interesem cudzoziemca, na osobnym blankiecie wizowym.

2. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej, w przy padku wymiany dokumentu podróży albo polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzo ziemca, na jego wniosek, zamieszcza wizę w nowym dokumencie.

3. Organ, który wydał cudzoziemcowi wi zę krajową, może, z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, sprostować w niej błędy pisarskie i oczywiste omyłki.

4. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej, błę dy pisarskie i oczywiste omyłki w wizie krajowej wydanej cudzoziemcowi przez konsula prostuje wojewoda właś ciwy ze względu na miejsce pobytu cu dzoziemca.

5. Organ, który sprostował błędy pisar skie i oczywiste omyłki w wizie krajo wej wydanej cudzoziemcowi, zamiesz cza w dokumencie podróży lub pol skim dokumencie tożsamości cudzo ziemca nową wizę prawidłowo wypeł nioną i anuluje wizę wydaną poprzed nio. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11913 — Poz. 1367 Art. 4

2.

1. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć wizę jednolitą po bytową lub wizę krajową, jeżeli są spełnione łącznie następujące warun ki:

1) przemawia za tym ważny interes za wodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne;

2) zdarzenia, które są przyczyną ubie gania się o przedłużenie wizy, wy stąpiły niezależnie od woli cudzo ziemca i nie były możliwe do prze widzenia w chwili wydania wizy;

3) okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;

4) nie zachodzą okoliczności, o któ rych mowa w art. 34 lub w art. 35 pkt 1—6.

2. Okres pobytu na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na podstawie przedłu żonej wizy nie może przekraczać okre su pobytu przewidzianego dla danego typu wizy.

3. Cudzoziemcowi przebywającemu w szpi talu, którego stan zdrowia wyklucza przewiezienie lub wyjazd do innego państwa, wizę przedłuża się do dnia, w którym stan jego zdrowia pozwoli na opuszczenie terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej.

4. Organ właściwy do przedłużenia wizy może powołać biegłego lekarza w celu wydania opinii w sprawie, o której mo wa w ust. 3.

5. Wizę przedłuża się jednokrotnie z wy jątkiem przypadku, o którym mowa w ust.

3. Przedłużenia wizy dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca przez za mieszczenie naklejki wizowej w doku mencie podróży cudzoziemca.

6. Przedłużenie lub odmowa przedłuże nia wizy następuje w drodze decyzji.

7. O przedłużeniu wizy jednolitej pobyto wej wydanej przez organ innego pań stwa obszaru Schengen wojewoda in formuje właściwy organ tego pań stwa.”; 1

8) uchyla się art. 42a; 1

9) art. 43—45 otrzymują brzmienie: „Art. 4

3.

1. Cudzoziemiec jest obowiązany złożyć wniosek o przedłużenie wizy co naj mniej 7 dni przed upływem okresu po bytu oznaczonego w posiadanej wizie jednolitej lub co najmniej 14 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie krajowej.

2. Do wniosku o przedłużenie wizy stosu je się odpowiednio art. 38.

3. Wojewoda powinien przedłużyć wizę albo odmówić jej przedłużenia przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie, jeżeli wniosek o jej przedłuże nie został złożony w terminie, o któ rym mowa w ust. 1.

4. Wojewoda wydaje cudzoziemcowi, któ ry złożył wniosek w terminach okreś lonych w ust. 1, wizę krajową na okres postępowania w sprawie przedłużenia wizy i anuluje ją po wydaniu decyzji ostatecznej w tej sprawie.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w razie zawieszenia postępowania w sprawie przedłużenia wizy na wniosek strony. Art. 4

4.

1. Wizę krajową unieważnia się, jeżeli:

1) dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej jest niepożądany;

2) wjazd lub pobyt cudzoziemca na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeń stwa i porządku publicznego lub na ruszać interes Rzeczypospolitej Pol skiej;

3) okres ważności dokumentu podróży cudzoziemca upływa wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności posiadanej przez niego wizy;

4) cudzoziemiec w postępowaniu o wydanie wizy: a) złożył wniosek zawierający lub dołączył do niego dokumenty za wierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informa cje, b) zeznał nieprawdę lub zataił praw dę albo, w celu użycia za auten tyczny, podrobił lub przerobił do kument, lub takiego dokumentu jako autentycznego używał.

2. Wizę krajową można unieważnić, jeżeli cudzoziemiec nie przedstawił wystar czających dokumentów potwierdzają cych zamierzony cel i warunki plano wanego pobytu.

3. Do unieważniania wizy jednolitej sto suje się przepisy załącznika V do ko deksu granicznego Schengen oraz de cyzji Komitetu Wykonawczego z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie wspól nych zasad anulowania, unieważniania lub skracania okresu ważności wizy jednolitej (Dz. Urz. WE L 239 z 22.09.2000, str. 154; Dz. Urz. UE Pol skie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 2, str. 131). Dziennik Ustaw Nr 216 — 11914 — Poz. 1367

4. Postępowanie w sprawie unieważnie nia wizy może być ograniczone do czynności, o których mowa w art. 24.

5. Decyzję o unieważnieniu wizy wydaje komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Gra nicznej.

6. Od decyzji komendanta placówki Stra ży Granicznej lub komendanta oddzia łu Straży Granicznej o unieważnieniu wizy przysługuje odwołanie do Ko mendanta Głównego Straży Granicz nej.

7. Decyzji o unieważnieniu wizy nadaje się rygor natychmiastowej wykonalno ści.

8. Wydanie decyzji o unieważnieniu wizy odnotowuje się w dokumencie podró ży cudzoziemca.

9. Komendant Główny Straży Granicznej informuje o unieważnieniu wizy jedno litej wydanej przez organ innego pań stwa obszaru Schengen właściwy or gan tego państwa, podając przyczynę unieważnienia. Art. 4

5.

1. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem okresu pobytu ozna czonego w wizie oraz przed upływem okresu ważności wizy, chyba że posia da ważny dokument uprawniający do pobytu na tym terytorium.

2. Cudzoziemiec przebywający na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej na pod stawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub jednostronnego zniesienia obowiązku wizowego, lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z rozpo rządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekra czania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. Urz. WE L 81 z 21.03.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 65, z późn. zm.), jest obowiązany opuścić to terytorium przed upływem terminu przewidziane go w umowie międzynarodowej, w jednostronnym zniesieniu obowiąz ku wizowego lub w rozporządzeniu, chyba że posiada ważny dokument uprawniający do pobytu na tym teryto rium.

3. Cudzoziemiec przebywający na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej w ruchu bezwizowym na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obo wiązku wizowego lub w związku z jed nostronnym zniesieniem przez Rzecz pospolitą Polską obowiązku wizowego jest obowiązany opuścić to terytorium po upływie okresu pobytu, na który wjechał na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wy powiedzenia umowy lub przywrócenia obowiązku wizowego.

4. Jeżeli wejście w życie wypowiedzenia umowy o całkowitym lub częściowym zniesieniu obowiązku wizowego lub przywrócenie obowiązku wizowego nastąpiło przed ogłoszeniem o tym w formie prawem przewidzianej, ter min, o którym mowa w ust. 3, liczy się od dnia tego ogłoszenia.”;

20) uchyla się art. 45a i art. 45b; 2

1) art. 46—48 otrzymują brzmienie: „Art. 4

6. Minister właściwy do spraw zagranicz nych w porozumieniu z ministrem wła ściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków per sonelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub po wszechnie ustalonych zwyczajów mię dzynarodowych, a także status człon ków ich rodzin,

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1,

3) oznaczenie wiz wydawanych osobom, o których mowa w pkt 1 — uwzględniając obowiązujące w tym zakresie umowy lub powszechnie ustalo ne zwyczaje międzynarodowe. Art. 4

7.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw zagranicz nych określi, w drodze rozporządzenia:

1) oznaczenie wiz, z wyłączeniem wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsular nych i członkom personelu konsu larnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na pod stawie ustaw, umów lub powszech nie ustalonych zwyczajów między narodowych oraz członkom ich ro dzin, uwzględniając typy wiz, o któ rych mowa w art. 26, i cele wydania wizy określone w art. 28;

2) wzór wizy krajowej, uwzględniając zakres danych, które powinny być w niej zawarte, określony w art. 25 ust. 1—4; Dziennik Ustaw Nr 216 — 11915 — Poz. 1367

3) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1;

4) wzory formularzy wniosków o wy danie wizy lub jej przedłużenie, uwzględniając w szczególności da ne, o których mowa w art. 12 i art. 38 ust. 1, oraz liczbę fotografii i wymo gi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków;

5) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku wizowego;

6) sposób przekazywania przez konsu la Szefowi Urzędu do Spraw Cudzo ziemców danych zawartych we wniosku o wydanie wizy w celu przeprowadzenia konsultacji, o któ rych mowa w art. 39, lub przekaza nia informacji, o których mowa w art. 40;

7) sposób zamieszczania wizy krajowej w dokumencie podróży oraz anulo wania wizy krajowej wydawanej w toku postępowań: o przedłużenie wizy, wydanie zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony, ze zwolenia na osiedlenie się lub ze zwolenia na pobyt rezydenta długo terminowego WE;

8) sposób odnotowywania przez ko mendanta placówki Straży Granicz nej lub komendanta oddziału Stra ży Granicznej wydania decyzji o od mowie wydania wizy lub unieważ nieniu wizy w dokumencie podró ży.

2. Sposób odnotowywania przyjęcia wniosku wizowego, zamieszczania wi zy krajowej w dokumencie podróży, anulowania wizy krajowej, odnotowy wania wydania decyzji o odmowie wy dania wizy lub unieważnieniu wizy po winien zapewniać możliwość kontroli wykonania tych czynności.

3. Sposób przekazywania przez konsula Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziem ców danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, powinien zapewniać sprawne przeprowadzenie konsultacji, przekazy wania informacji oraz bezpieczne prze kazywanie danych.

4. W przypadku zmiany wzoru wizy w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, można określić termin ważno ści wiz wydanych na blankietach do tychczasowego wzoru oraz termin, do którego mogą być stosowane blankie ty dotychczasowego wzoru. Art. 4

8. W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszego rozdziału stosuje się przepisy Wspólnych Instrukcji Konsularnych.”; 2

2) uchyla się art. 49—52; 2

3) w art. 53: a) w ust. 1 w pkt 18 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 19 w brzmieniu: „1

9) posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powoła ne na mocy Układu ustanawiającego sto warzyszenie między Europejską Wspólno tą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217 z 29.12.1964, str. 3687)”, b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) przebywającego na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust. 2, lub na podstawie wizy jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, chyba że cudzo ziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na pod stawie ust. 1 pkt 15;”, c) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wykonującego pracę lub działalność gospo darczą we własnym imieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że cudzo ziemiec ubiega się o wydanie kolejnego ze zwolenia na podstawie ust. 1 pkt 16.”; 2

4) w art. 53a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo ny można udzielić cudzoziemcowi, który prze bywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, jeżeli:

1) przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej;

2) wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obec ności cudzoziemca na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej;

3) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Pol skiej;

4) organ właściwy do prowadzenia postępo wania w sprawie zwalczania handlu ludźmi stwierdza, że cudzoziemiec jest prawdopo dobnie ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz. Urz. WE L 203 z 01.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 52).”; 2

5) w art. 53b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13, 14, 16—18 oraz w art. 53a ust. 1, jest obowiązany posiadać:

1) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdro Dziennik Ustaw Nr 216 — 11916 — Poz. 1367 wotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

2) stabilne i regularne źródło dochodu wy starczającego na pokrycie kosztów utrzy mania siebie i członków rodziny pozosta jących na jego utrzymaniu w przypad kach, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14 oraz w art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 4;

3) wystarczające środki finansowe na pokry cie kosztów utrzymania i powrotu w przy padkach, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16—18 oraz w art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przepisu ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7:

1) członka rodziny cudzoziemca posiadają cego status uchodźcy lub ochronę uzu pełniającą, gdy wniosek o udzielenie ze zwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

2) małoletniego dziecka cudzoziemca, który pozostaje w związku małżeńskim z oby watelem polskim i posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielo ne na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6 lub ze zwolenie na osiedlenie się udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.”, c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Uważa się, że koszty zamieszkania, o któ rych mowa w ust. 5, obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych z eks ploatacją zajmowanego lokalu w rozlicze niu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lo kalu energii, gazu, wody oraz odbiór ście ków, odpadów i nieczystości ciekłych.”, d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, mini strem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym do spraw nauki określi, w drodze rozporządze nia, minimalne kwoty, jakie powinni posia dać cudzoziemcy, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16—18, na pokrycie kosztów utrzy mania na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej i powrotu oraz dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem. Wysokości kwot określone w rozporządzeniu powinny umożliwiać pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzo ziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, bez konieczności korzysta nia z pomocy społecznej na podstawie usta wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo łecznej.”; 2

6) po art. 53b dodaje się art. 53c w brzmieniu: „Art. 53c. W postępowaniu o udzielenie zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony obywatelowi Republiki Tureckiej, w związku z prowadzeniem lub zamia rem prowadzenia działalności gospo darczej na własny rachunek na podsta wie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględnia się przepis art. 41 ust. 1 Pro tokołu dodatkowego do Układu ustana wiającego stowarzyszenie między Euro pejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (Dz. Urz. WE L 293 z 29.12.1972, str. 4; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 11, str. 43).”; 2

7) w art. 54 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) w związku z udzieleniem ochrony uzupełnia jącej;”; 2

8) w art. 56 w ust. 2: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53a ust. 1 pkt 1, na okres trwania nauki lub szko lenia zawodowego, nie dłużej jednak niż na okres roku;”, b) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53a ust. 2, na okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostało wydane, lub do podjęcia decyzji o współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi, nie dłuższy niż 3 miesiące.”; 2

9) w art. 57: a) w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) nie zwrócił kosztów wydalenia, które zosta ły sfinansowane z budżetu państwa;”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Cudzoziemcowi przebywającemu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa w art. 29 ust. 3, odma wia się udzielenia zezwolenia na zamieszka nie na czas oznaczony, jeżeli podstawą ubie gania się o zezwolenie są okoliczności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 lub 2.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Nie można odmówić udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzo ziemcowi:

1) małżonkowi obywatela polskiego lub osoby posiadającej zezwolenie na osie dlenie się lub zezwolenie na pobyt rezy denta długoterminowego WE na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wy Dziennik Ustaw Nr 216 — 11917 — Poz. 1367 łączną podstawą odmowy byłaby która kolwiek z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 7—9;

2) o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7 i 13, oraz członkowi rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13, je żeli wyłączną podstawą odmowy byłaby przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 7, gdy cudzoziemiec ubiega się o wydanie kolejnego zezwolenia;

3) o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 8 i 12, jeżeli wyłączną podstawą odmowy była by przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 9;

4) o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15, je żeli wyłączną podstawą odmowy byłaby przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 7 lub 9;

5) ubiegającemu się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, czasowo oddelego wanemu w celu świadczenia usług na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę, mającego siedzibę na tery torium państwa członkowskiego Unii Eu ropejskiej, państwa członkowskiego Eu ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Euro pejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, uprawnione mu do przebywania i zatrudnienia na te rytorium tego państwa, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 9;

6) który osiągnął pełnoletność w czasie po bytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej i złożył wniosek o udzielenie zezwo lenia na zamieszkanie na czas oznaczony w ciągu roku od dnia osiągnięcia pełno letności, gdy przemawia za tym szczegól nie ważny interes cudzoziemca, jeżeli wy łączną podstawą odmowy byłaby przy czyna, o której mowa w ust. 1 pkt 9.”, d) uchyla się ust. 4 i 5, e) po ust. 7 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: „

8. Przepisów ust. 1 pkt 1—4 i 8—9 nie stosuje się do cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 19.

9. Przepisów ust. 1 pkt 1, 2 i 3—9 oraz ust. 2—7 nie stosuje się do cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podsta wie art. 53a ust. 2.”; 30) w art. 58: a) w ust. 1: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wystąpiła przynajmniej jedna z okolicz ności, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lub 3—9;”, — uchyla się pkt 3, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony stosuje się odpowiednio art. 57 ust. 3, 8 i 9.”; 3

1) w art. 60: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, udziela się na wniosek cudzoziemca za mieszkującego na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej, o którym mowa w art. 54, z tym że do udzielenia zezwolenia małoletniemu dziecku, o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 3 i 4, jest wymagana zgoda osób, które sprawują nad nim władzę rodzicielską.”, b) w ust. 5a: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, w przypadku cudzoziemca, o którym mo wa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14 oraz w art. 53a ust. 1 pkt 1, 2 i 4;”, — w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) zgodę osób, które sprawują władzę ro dzicielską nad małoletnim cudzoziem cem ubiegającym się o udzielenie zezwo lenia na zamieszkanie na czas oznaczo ny.”; 3

2) w art. 61: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemca przebywającego na podstawie wizy jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, lub cudzoziemca ubie gającego się o udzielenie zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53a ust. 2, jest obowiązany złożyć wnio sek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w po siadanej wizie lub przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony.”, b) w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) przebywającego na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na podstawie wizy jednoli tej pobytowej upoważniającej tylko do wjaz du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust. 2, z wyłączeniem przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15,”, Dziennik Ustaw Nr 216 — 11918 — Poz. 1367 c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jeżeli wniosek został złożony w terminie określonym w ust. 1, wojewoda wydaje cudzoziemcowi wizę krajową na okres po stępowania w sprawie udzielenia zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony i anuluje ją po wydaniu decyzji ostatecznej w tej sprawie.”; 3

3) w art. 62: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wo jewoda właściwy ze względu na miejsce po bytu cudzoziemca, a w przypadku cudzo ziemca przebywającego za granicą — woje woda właściwy ze względu na miejsce za mierzonego pobytu cudzoziemca.”, b) ust. 3—7 otrzymują brzmienie: „

3. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwo lenia na zamieszkanie na czas oznaczony właściwy wojewoda jest obowiązany zwró cić się do komendanta oddziału Straży Gra nicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go, a w razie potrzeby także do konsula wła ściwego ze względu na ostatnie miejsce za mieszkania cudzoziemca za granicą lub do innych organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sta nowią zagrożenie dla obronności lub bez pieczeństwa państwa albo ochrony bezpie czeństwa i porządku publicznego.

4. W przypadku innym niż wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wojewoda informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o złożeniu przez cudzoziemca wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i sposobie załatwienia spra wy.

5. Organy, o których mowa w ust. 3, są obo wiązane, w terminie 30 dni, a w przypadku, o którym mowa w art. 53a ust. 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, przeka zać informacje, czy wjazd i pobyt cudzo ziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

6. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 3, nie przekażą informacji w terminach, o których mowa w ust. 5, uznaje się, że wymóg uzy skania informacji został spełniony.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30-dniowy, o którym mowa w ust. 5, może być przedłużony do 3 miesięcy, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia wojewodę.”, c) ust. 7b otrzymuje brzmienie: „7b. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a zachodzą poważ ne przyczyny do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony określone w art. 57 ust. 5a, wojewoda zasięga opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen, za pośrednic twem Komendanta Głównego Policji.”, d) ust. 8a otrzymuje brzmienie: „8a. Wojewoda jest obowiązany ustalić, czy za chodzą przesłanki do cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w przy padku gdy państwo obszaru Schengen zasięga opinii na podstawie art. 25 ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen.”, e) po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu: „8b. W postępowaniu w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, przy wykonaniu czynności mających na celu ustalenie okoliczności, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 6, nie stosuje się art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego.”, f) w ust. 9 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) komendanta oddziału Straży Granicznej i komendanta wojewódzkiego Policji o cof nięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

3) właściwy organ państwa obszaru Schen gen, za pośrednictwem Komendanta Głów nego Policji, o: a) udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w przypadku, o któ rym mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wy konawczej Schengen, b) braku przesłanek do cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schen gen.”; 3

4) w art. 64 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) bezpośrednio przed złożeniem wniosku prze bywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowa ny udzielonej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 lub 1a lub ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem sta tusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;”; 3

5) w art. 65: a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) przebywającego na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na podstawie wizy jednoli tej pobytowej upoważniającej tylko do wjaz du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 Dziennik Ustaw Nr 216 — 11919 — Poz. 1367 pkt 11, lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7 lub art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2;”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Uważa się, że koszty zamieszkania, o któ rych mowa w ust. 3, obejmują co naj mniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w roz liczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dosta wy do lokalu energii, gazu, wody oraz od biór ścieków, odpadów i nieczystości cie kłych.”, c) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) na podstawie wizy jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o któ rym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, wizy po bytowej wydanej w celu podjęcia lub konty nuowania nauki lub zezwolenia na zamiesz kanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7 lub art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2;”, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1, zalicza się połowę okresu pobytu cudzo ziemca na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub szko lenia zawodowego lub na podstawie zezwo lenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16 lub w art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. b.”; 3

6) w art. 66 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „

8) nie zwrócił kosztów wydalenia, które zostały sfinansowane z budżetu państwa.”; 3

7) w art. 68: a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) wniosek o udzielenie tego zezwolenia lub dołączone do niego dokumenty zawierały nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. W decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedle nie się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, orzeka się o wydaleniu cu dzoziemca.

3. Do postępowania w sprawie cofnięcia ze zwolenia na osiedlenie się, w części dotyczą cej orzeczenia o wydaleniu cudzoziemca, stosuje się przepisy o postępowaniu w spra wie wydalenia.”; 3

8) w art. 69 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. W decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt re zydenta długoterminowego WE w przypad kach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, orzeka się o wydaleniu cudzoziemca.

4. Do postępowania w sprawie cofnięcia zezwo lenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, w części dotyczącej orzeczenia o wydale niu cudzoziemca, stosuje się przepisy o postę powaniu w sprawie wydalenia z wyłączeniem art. 90 ust. 2.”; 3

9) w art. 71 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkal nego, w którym przebywa lub zamierza prze bywać, w przypadku ubiegania się o udziele nie zezwolenia na osiedlenie się na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 3 lub o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.”; 40) w art. 71a: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedle nie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE złożony przez cudzoziemca:

1) przebywającego na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej: a) nielegalnie, b) na podstawie wizy jednolitej pobyto wej upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, c) na podstawie zezwolenia na zamiesz kanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2, d) o którym mowa w art. 110,

2) przebywającego za granicą — pozostawia się bez rozpoznania.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE złożony przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1—4, lub cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzie lonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7 lub na podstawie art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a, pozostawia się bez rozpoznania.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wojewoda wydaje cudzoziemcowi, który złożył wniosek w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, wizę krajową na okres postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedle nie się lub na pobyt rezydenta długotermi nowego WE i anuluje ją po wydaniu decyzji ostatecznej w tej sprawie.”; 4

1) w art. 71b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezy denta długoterminowego WE wydaje woje woda właściwy ze względu na miejsce po bytu cudzoziemca.”, Dziennik Ustaw Nr 216 — 11920 — Poz. 1367 b) ust. 6a otrzymuje brzmienie: „6a. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Sys temie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a zachodzą poważne przy czyny do udzielenia zezwolenia na osiedle nie się określone w art. 66 ust. 2, oraz przed wydaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wojewoda zasięga opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 Kon wencji Wykonawczej Schengen, za pośred nictwem Komendanta Głównego Policji.”, c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. W postępowaniu w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się, przy wykonaniu czynności mających na ce lu ustalenie okoliczności, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 6 lub w art. 68 ust. 1 pkt 2, nie stosuje się art. 79 Kodeksu postę powania administracyjnego.”, d) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: „

9. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen, wojewoda informuje właściwy organ pań stwa obszaru Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, o wydaniu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

10. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen, wojewoda informuje właściwy organ pań stwa obszaru Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, o braku przesłanek do cofnięcia zezwolenia na osie dlenie się lub zezwolenia na pobyt rezyden ta długoterminowego WE.”; 4

2) w art. 85 w ust. 2: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) środków utrzymania na czas trwania plano wanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt albo dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania ta kich środków zgodnie z prawem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. b, od cudzo ziemca przebywającego na terytorium Rze czypospolitej Polskiej na podstawie zezwo lenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wizy lub umowy międzynarodowej o znie sieniu obowiązku wizowego lub jednostron nego zniesienia obowiązku wizowego, lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymie niającym państwa trzecie, których obywate le muszą posiadać wizy podczas przekracza nia granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu;”, b) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) dokumentów uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy, prowadzenia dzia łalności gospodarczej oraz powierzenia wy konywania pracy cudzoziemcowi.”; 4

3) art. 86 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

6.

1. Cudzoziemiec poddany kontroli legal ności pobytu jest obowiązany okazać dokumenty lub środki utrzymania, o których mowa w art. 85 ust. 2, jeżeli są wymagane.

2. Obowiązek okazania środków utrzy mania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt albo doku mentu potwierdzającego możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem nie dotyczy cudzoziemca, który przybył na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej w celu połączenia z rodziną do osoby, która posiada sta tus uchodźcy.”; 4

4) w art. 88 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) przebywa na tym terytorium bez ważnej wi zy, jeżeli jest wymagana, lub innego ważne go dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na tym terytorium;”, b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego czasu pobytu na terytorium państw obsza ru Schengen przez 3 miesiące w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu;”, c) pkt 4a otrzymuje brzmienie: „4a) jego dane znajdują się w Systemie Infor macyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy jednolitej pobytowej lub w ruchu bezwizowym;”, d) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 11 i 12 w brzmieniu: „1

1) przebywa poza strefą przygraniczną, w któ rej zgodnie z zezwoleniem na przekracza nie granicy w ramach małego ruchu gra nicznego może przebywać; 1

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu, do któ rego był uprawniony na podstawie zezwo lenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.”; 4

5) art. 89 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

9.

1. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca nie wydaje się, a wydanej nie wykonuje, jeżeli:

1) zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

2) cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzo ziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowe Dziennik Ustaw Nr 216 — 11921 — Poz. 1367 go WE i jego dalszy pobyt nie sta nowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicz nego, chyba że związek małżeński został zawarty w celu uniknięcia wydalenia;

3) cudzoziemiec przebywa na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy jednolitej pobyto wej upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, lub zezwole nia na zamieszkanie na czas ozna czony udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2.

2. Decyzji o wydaleniu ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 lub 6, nie wydaje się cudzo ziemcowi czasowo oddelegowanemu w celu świadczenia usług na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę na te rytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkow skiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospo darczym lub Konfederacji Szwajcar skiej, uprawnionemu do przebywania i zatrudnienia na terytorium tego pań stwa.

3. Do postępowania w sprawie wydale nia cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio art. 55.”; 4

6) w art. 90: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) określa się termin opuszczenia przez cudzo ziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłuższy niż 14 dni, z wyłączeniem przy padków, w których decyzja podlega przy musowemu wykonaniu na podstawie art. 95;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy pra wa unieważnienie wizy, unieważnienie ze zwolenia na przekraczanie granicy w ra mach małego ruchu granicznego, cofnięcie zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony oraz zezwolenia na pracę.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Jeżeli decyzja o wydaleniu powoduje z mo cy prawa unieważnienie wizy jednolitej wy danej przez organ innego państwa obszaru Schengen, wojewoda informuje o unieważ nieniu wizy właściwy organ tego państwa, podając przyczynę unieważnienia.”; 4

7) w art. 92: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wojewoda odnotowuje wydanie decyzji o wydaleniu w dokumencie podróży cudzo ziemca oraz niezwłocznie informuje o jej wydaniu organ, który wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o wydaleniu.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. W przypadku przekazania decyzji o wydale niu za pośrednictwem urządzeń umożliwia jących odczyt i zapis znaków pisma na nośniku papierowym lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych i doręczenia cudzoziemcowi decyzji w formie uzyskanej w wyniku takiego przekazu wydanie decyzji o wydaleniu odnotowuje w dokumencie po dróży cudzoziemca organ obowiązany do wykonania decyzji.”; 4

8) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organ występujący z wnioskiem o wydanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca lub komen dant wojewódzki Policji właściwy ze względu na siedzibę wojewody, który wydał decyzję na wniosek Ministra Obrony Narodowej, organu Służby Celnej lub z urzędu, pobiera od cudzo ziemca, któremu wydano decyzję o wydaleniu, odciski linii papilarnych, jeżeli nie zostały one pobrane na podstawie art. 14 ust. 2, art. 98 ust. 4 lub art. 101 ust. 3, oraz sporządza jego fotografię, chyba że fotografia została sporzą dzona wcześniej w postępowaniu karnym na podstawie art. 74 § 2 pkt 1 Kodeksu postępo wania karnego lub w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzie laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 4

9) art. 95 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

5.

1. Decyzja o wydaleniu podlega przymu sowemu wykonaniu przez doprowa dzenie cudzoziemca do granicy albo do granicy państwa, do którego zosta je wydalony, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa, jeżeli:

1) cudzoziemiec przebywa w strzeżo nym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia;

2) cudzoziemiec nie opuścił teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji o wydaleniu lub w decyzji zawiera jącej orzeczenie o wydaleniu;

3) wymagają tego względy obronno ści lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i po rządku publicznego albo interes Rzeczypospolitej Polskiej;

4) została wydana w związku z okolicz nością, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 7. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11922 — Poz. 1367

2. Obowiązek doprowadzenia cudzo ziemca do granicy wykonuje komen dant oddziału Straży Granicznej właś ciwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

3. Obowiązek doprowadzenia cudzo ziemca od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje wydalenie, wykonuje Ko mendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Gra nicznej właściwy ze względu na miej sce, w którym cudzoziemiec przekra cza granicę.

4. Komendant placówki Straży Granicz nej odnotowuje w rejestrze spraw do tyczących wydalenia z Rzeczypospoli tej Polskiej datę opuszczenia przez cudzoziemca tego terytorium lub in formuje o tym niezwłocznie wojewo dę, który wydał decyzję o wydale niu.”; 50) art. 97 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

7.

1. W przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1—3, 6, 11 i 12, cudzoziemiec może być zobowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej w terminie do 7 dni, gdy z okoliczności sprawy wynika, że dobrowolnie wykona ten obowiązek.

2. Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej nie wydaje się cudzo ziemcowi:

1) małżonkowi obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego ze zwolenie na osiedlenie się lub ze zwolenie na pobyt rezydenta długo terminowego WE;

2) przebywającemu na terytorium Rze czypospolitej Polskiej na podstawie wizy jednolitej pobytowej upoważ niającej tylko do wjazdu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej w ce lu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, lub zezwolenia na zamieszka nie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2;

3) czasowo oddelegowanemu w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pra codawcę mającego siedzibę na tery torium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa człon kowskiego Europejskiego Porozu mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Ob szarze Gospodarczym lub Konfede racji Szwajcarskiej, uprawnionemu do przebywania i zatrudnienia na te rytorium tego państwa — ze wzglę du na okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 lub 6.

3. Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej nadaje się rygor na tychmiastowej wykonalności.

4. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej powoduje z mocy pra wa unieważnienie wizy, unieważnienie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, cofnięcie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracę.

5. Jeżeli decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy jednolitej wydanej przez organ innego państwa obszaru Schengen, organ, który wydał decyzję, informuje o unieważnieniu wizy właś ciwy organ tego państwa, podając przyczynę unieważnienia.”; 5

1) w art. 98: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, odnotowu je wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzo ziemca do opuszczenia terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej w dokumencie podróży cudzoziemca oraz niezwłocznie informuje o jej wydaniu właściwego miejscowo woje wodę, a w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 11 lub 12, informuje po nadto ministra właściwego do spraw zagra nicznych.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Komendant placówki Straży Granicznej od notowuje w rejestrze spraw dotyczących zo bowiązania do opuszczenia terytorium Rze czypospolitej Polskiej datę opuszczenia przez cudzoziemca tego terytorium lub in formuje o tym niezwłocznie organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 5

2) art. 99a otrzymuje brzmienie: „Art. 99a. Do cudzoziemców oraz członków ich ro dzin posiadających uprawnienie do wy konywania pracy na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej na zasadach określo nych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Ukła du ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospo darczą a Turcją, podpisanego w Anka rze dnia 12 września 1963 r., nie stosuje się przepisów art. 88, 90, 91, 95 i art. 97—9

9. W zakresie uregulowanym w tych przepisach stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeź dzie z tego terytorium obywateli państw Dziennik Ustaw Nr 216 — 11923 — Poz. 1367 członkowskich Unii Europejskiej i człon ków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367).”; 5

3) po rozdziale 8a dodaje się rozdział 8b w brzmieniu: „Rozdział 8b Wykonanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca wydanej przez organ innego państwa członkowskiego Art. 100k. Ostateczna decyzja organu innego pań stwa członkowskiego, zwanego dalej „wydającym państwem członkow skim”, o wydaleniu cudzoziemca w związku z:

1) poważnym i aktualnym zagrożeniem dla porządku publicznego lub bezpie czeństwa narodowego w przypad kach: a) skazania cudzoziemca przez to państwo za przestępstwo zagrożo ne karą co najmniej 1 roku pozba wienia wolności lub b) uzasadnionego podejrzenia popeł nienia lub zamiaru popełnienia przez cudzoziemca poważnego przestępstwa karnego na teryto rium państwa członkowskiego,

2) naruszeniem przepisów tego pań stwa dotyczących wjazdu lub pobytu cudzoziemców — może być wykonana przez organy obowiązane do przymusowego wyko nania decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 100l.

1. Jeżeli decyzja o wydaleniu cudzo ziemca wydana przez organ wydają cego państwa członkowskiego doty czy cudzoziemca posiadającego ze zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezyden ta długoterminowego WE, Komen dant Główny Straży Granicznej wy stępuje do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzo ziemca z wnioskiem o ustalenie, czy zachodzą przesłanki do ich cofnięcia.

2. Do decyzji o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, ze zwolenia na osiedlenie się lub zezwo lenia na pobyt rezydenta długotermi nowego WE, wydanych w związku z rozpatrzeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepi sów art. 58 ust. 4, art. 68 ust. 2 i art. 69 ust. 3. Art. 100m. Komendant Główny Straży Granicznej przeprowadza konsultacje z właści wym organem:

1) wydającego państwa członkowskie go w celu potwierdzenia, że decyzja o wydaleniu jest w dalszym ciągu wykonalna,

2) państwa członkowskiego, które wy dało zezwolenie pobytowe cudzo ziemcowi podlegającemu wydale niu, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki do cofnięcia tego zezwo lenia — za pomocą wszelkich dostępnych środków współpracy i wymiany infor macji, w tym za pośrednictwem Biura SIRENE, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367). Art. 100n.

1. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca wydanej przez organ wydającego państwa członkowskiego nie wyko nuje się, gdy:

1) zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

2) cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzo ziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długotermino wego WE;

3) wobec cudzoziemca toczy się po stępowanie o nadanie statusu uchodźcy;

4) cudzoziemiec przebywa na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy jednolitej pobyto wej upoważniającej tylko do wjaz du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, lub zezwole nia na zamieszkanie na czas ozna czony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15 lub art. 53a ust. 2;

5) cudzoziemiec posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo ny, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany;

6) cudzoziemiec jest pozbawiony wolności na skutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie ustaw lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju;

7) właściwy organ wydającego pań stwa członkowskiego: a) nie przekazał dokumentów nie zbędnych do potwierdzenia, że decyzja o wydaleniu jest w dal szym ciągu wykonalna, b) nie potwierdził gotowości zwro tu kosztów wykonania tej decy zji. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11924 — Poz. 1367

2. Decyzja o wydaleniu cudzoziemca lub członków jego rodziny, posiadających dostęp do rynku pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w aktach prawnych wy danych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowa rzyszenie między Europejską Wspól notą Gospodarczą a Turcją, podpisa nego w Ankarze dnia 12 września 1963 r., wydana przez organ innego państwa członkowskiego, może być wykonana tylko wtedy, gdy jednocześ nie zachodzą przesłanki do wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej, określone w przepi sach rozdziału 5 ustawy z dnia 14 lip ca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium oby wateli państw członkowskich Unii Eu ropejskiej i członków ich rodzin.

3. Wykonanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca wydanej przez organ wydającego państwa członkowskie go powoduje z mocy prawa unieważ nienie wizy lub zezwolenia na prze kraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz cofnięcie ze zwolenia na pracę. Art. 100o.

1. Cudzoziemca, którego dotyczy decy zja organu wydającego państwa członkowskiego podlegająca wyko naniu przez polskie organy, dopro wadza się do granicy albo granicy państwa, do którego zostaje wydalo ny, lub do portu lotniczego albo mor skiego tego państwa.

2. Jeżeli właściwy organ innego pań stwa członkowskiego nie cofnął ze zwolenia pobytowego wydanego cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, cudzoziemiec może być do prowadzony do granicy tego pań stwa lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

3. O opuszczeniu terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Ko mendant Główny Straży Granicznej informuje właściwy organ wydające go państwa członkowskiego. Art. 100p.

1. Koszty wykonania decyzji o wydale niu cudzoziemca wydanej przez or gan wydającego państwa członkow skiego ponosi cudzoziemiec.

2. Jeżeli cudzoziemiec nie uiścił należ ności z tytułu kosztów wykonania de cyzji o wydaleniu cudzoziemca wyda nej przez organ wydającego państwa członkowskiego, Komendant Główny Straży Granicznej występuje z pisem nym wnioskiem o zwrot tych kosztów do właściwego organu wydającego państwa członkowskiego.

3. Do czasu uiszczenia przez cudzoziem ca należności z tytułu kosztów wyko nania decyzji organu wydającego państwa członkowskiego o wydale niu lub ich zwrotu przez wydające państwo członkowskie koszty te są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest mi nister właściwy do spraw wewnętrz nych, ze środków będących w dyspo zycji Komendanta Głównego Straży Granicznej. Art. 100r. Koszty wykonania decyzji o wydaleniu cudzoziemca wydanej przez właściwe organy polskie, poniesione przez organy innego państwa członkowskiego, są finansowane z budżetu państwa z częś ci, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Ko mendanta Głównego Straży Granicznej. Art. 100s. Do wniosku o zwrot kosztów wykonania decyzji o wydaleniu wydanej przez or gan wydającego państwa członkowskie go oraz do zwrotu kosztów wykonania decyzji o wydaleniu cudzoziemca wyda nej przez właściwe organy polskie, po niesionych przez organy innego pań stwa członkowskiego, stosuje się decy zję Rady z dnia 23 lutego 2004 r. określa jącą kryteria oraz uzgodnienia praktycz ne dotyczące rekompensaty dyspropor cji finansowych wynikających ze stoso wania dyrektywy Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wza jemnego uznawania decyzji o wydala niu obywateli państw trzecich (Dz. Urz. WE L 60 z 27.02.2004, str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 5, str. 25). Art. 100t. Do wykonania decyzji o wydaleniu wy danej przez organ wydającego państwa członkowskiego stosuje się odpowied nio przepisy art. 94 i art. 95, oraz rozdzia łów 8a—10. Art. 100u. Komendant Główny Straży Granicznej pełni funkcję krajowego punktu kontak towego państwa członkowskiego w ro zumieniu art. 3 ust. 4 decyzji Rady z dnia 23 lutego 2004 r. określającej kry teria oraz uzgodnienia praktyczne doty czące rekompensaty dysproporcji finansowych wynikających ze stosowa nia dyrektywy Rady 2001/40/WE w spra wie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich, a w szczególności uzgadnia wysokość i sposób zwrotu kosztów wykonania de cyzji o wydaleniu cudzoziemca wydanej przez właściwe organy polskie, ponie sionych przez organy innego państwa członkowskiego, a ponadto:

1) przekazuje dokumenty właściwym organom państwa członkowskiego, które wykonują decyzję o wydaleniu Dziennik Ustaw Nr 216 — 11925 — Poz. 1367 cudzoziemca wydaną przez właściwe organy polskie, w celu potwierdze nia, że decyzja o wydaleniu jest w dalszym ciągu wykonalna;

2) przekazuje właściwym organom państwa członkowskiego, które wy konują decyzję o wydaleniu wydaną przez inne państwo członkowskie, in formacje, czy zachodzą przesłanki do cofnięcia cudzoziemcowi, którego decyzja dotyczy, zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony, ze zwolenia na osiedlenie się, zezwole nia na pobyt rezydenta długotermi nowego WE, zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy. Art. 100w. Zawarte w art. 100k—100u określenie „państwo członkowskie” oznacza pań stwo członkowskie stosujące dyrekty wę Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uzna wania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich.”; 5

4) w art. 109 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i likwiduje strzeżone ośrodki, określa organ Straży Gra nicznej, któremu ośrodek ma podlegać, oraz może wskazać okres niezbędny na zorganizo wanie jego funkcjonowania, mając na wzglę dzie istniejące potrzeby w tym zakresie.”; 5

5) w art. 124: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) w ust. 1 w pkt 1: — lit. h otrzymuje brzmienie: „h) osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd na podstawie art. 21a ust. 1,”, — w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n w brzmieniu: „n) wykonania decyzji o wydaleniu wydanej przez organ innego państwa członkow skiego stosującego dyrektywę Rady nr 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decy zji o wydalaniu obywateli państw trze cich;”, c) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. n, może być prowadzony w systemie karto tecznym.”; 5

6) po art. 124 dodaje się art. 124a w brzmieniu: „Art. 124a.

1. W sprawach z zakresu małego ruchu granicznego prowadzi się w syste mie informatycznym:

1) rejestr wniosków o wydanie ze zwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicz nego oraz wydanych, unieważnio nych lub cofniętych zezwoleń, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 1931/2006;

2) rejestr przypadków nadużycia zasad małego ruchu granicznego oraz sankcji za nadużycie tych zasad, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 1931/2006.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1:

1) w pkt 1, prowadzi konsul, komen dant wojewódzki Policji, komen dant powiatowy (miejski) Policji, komendant placówki Straży Gra nicznej, komendant oddziału Stra ży Granicznej, każdy w zakresie swojej właściwości;

2) w pkt 2, prowadzi komendant wo jewódzki Policji, komendant po wiatowy (miejski) Policji, komen dant placówki Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Gra nicznej i wojewoda, każdy w za kresie swojej właściwości.

3. W rejestrze wniosków o wydanie ze zwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu graniczne go oraz o wydanych, unieważnio nych lub cofniętych zezwoleniach, gromadzi się informacje o:

1) wnioskach i wydanych decyzjach administracyjnych w sprawach wydania lub cofnięcia zezwolenia;

2) dacie wydania, numerze, serii oraz terminie upływu ważności zezwo lenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicz nego;

3) imieniu (imionach), nazwisku (na zwiskach), dacie urodzenia, oby watelstwie i miejscu zamieszkania cudzoziemca;

4) utraconych, uszkodzonych lub zniszczonych zezwoleniach na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

4. W rejestrze przypadków nadużycia zasad małego ruchu granicznego oraz sankcji za nadużycie tych zasad gromadzi się informacje o:

1) imieniu (imionach), nazwisku (na zwiskach), dacie urodzenia, oby watelstwie i miejscu zamieszkania cudzoziemca, który przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem mógł przebywać, lub po upływie okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie zezwo lenia;

2) grzywnach nałożonych na cudzo ziemca za przebywanie: a) poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem Dziennik Ustaw Nr 216 — 11926 — Poz. 1367 na przekraczanie granicy w ra mach małego ruchu graniczne go mógł przebywać, lub b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu po bytu określonego w zezwoleniu na przekraczanie granicy w ra mach małego ruchu graniczne go;

3) decyzjach o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej lub o wydaleniu, wydanych w związku z narusze niem przez cudzoziemca zasad małego ruchu granicznego;

4) decyzjach o unieważnieniu zezwo lenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicz nego.”; 5

7) w art. 125 w ust. 1: a) pkt 3—5 otrzymują brzmienie: „

3) w pkt 1 w lit. e, prowadzą wojewoda, konsul i komendant placówki Straży Granicznej, każdy w zakresie swojej właściwości;

4) w pkt 1 w lit. f i k, prowadzą komendant wo jewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, komendant oddziału Straży Granicznej i komendant placówki Straży Granicznej, każdy w zakresie swojej właści wości;

5) w pkt 1 w lit. h, prowadzi Komendant Głów ny Straży Granicznej;”, b) pkt 6a otrzymuje brzmienie: „6a) w pkt 1 w lit. m, prowadzi komendant pla cówki Straży Granicznej i Komendant Główny Straży Granicznej, każdy w zakre sie swojej właściwości;”, c) po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu: „6b) w pkt 1 w lit. n, prowadzi Komendant Główny Straży Granicznej;”; 5

8) w art. 126 w ust. 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) w lit. f, przechowuje się dane cudzoziemców zobowiązanych do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje o de cyzjach w sprawie zobowiązania do opusz czenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o dacie opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) w lit. h, przechowuje się dane osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd na podsta wie art. 21a ust. 1;”, c) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i doda je się pkt 8 w brzmieniu: „

8) w lit. n, przechowuje się dane cudzoziem ców, w stosunku do których wykonano de cyzję o wydaleniu wydaną przez organ wy dającego państwa członkowskiego, oraz in formacje o dacie opuszczenia przez cudzo ziemca terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej.”; 5

9) w art. 128 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) została wydana ostateczna decyzja o wyda leniu, decyzja o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się z przyczyny, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1—3, decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długotermi nowego WE z przyczyny, o której mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2, lub decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orze czenie o wydaleniu, o której mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”, b) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na ka rę grzywny lub karę pozbawienia wolności do jednego roku,”; 60) w art. 130 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Sąd, który skazał cudzoziemca za przestęp stwo, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 3 lit. a lub c, jest obowiązany do przekazania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców od pisu prawomocnego wyroku.

4. Sąd, który skazał cudzoziemca za przestęp stwo, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 3 lit. a lub c, z zastosowaniem warunkowego zawieszenia wykonania kary, jest obowiązany do przekazania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców odpisu orzeczenia, na mocy którego zarządzono wykonanie kary, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone.”; 6

1) w art. 131 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W postępowaniu wszczętym na wniosek, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udziela cudzoziemcowi tylko informacji o wpisaniu jego danych oso bowych do wykazu lub Systemu Informacyj nego Schengen do celów odmowy wjazdu, terminie obowiązywania wpisu, podstawie prawnej wpisu, a w przypadkach, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2, także o pod stawie faktycznej wpisu.”; 6

2) w art. 132 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) rejestrów, o których mowa w art. 124a;”; 6

3) w art. 133: a) w ust. 1: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w re jestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papi larnych, pobranych od cudzoziemca na pod Dziennik Ustaw Nr 216 — 11927 — Poz. 1367 stawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, udostępnia się:”, — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) organom Policji,”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) organom Straży Granicznej,”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w re jestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, są udostępniane na pi semny wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z tym że wniosek o udostępnienie danych przetwarzanych w rejestrze odci sków linii papilarnych pobranych od cudzo ziemca, któremu wydano decyzję o wydale niu, może złożyć także Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.”, c) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w reje strze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, można udostępniać, bez konieczności składania pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 2, za pomocą urządzeń do teletransmisji danych, podmiotom, o których mowa w ust. 1, które spełniają łącznie następujące warunki:”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Organ obowiązany do prowadzenia reje strów i ewidencji, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. a—h, j—l, n i pkt 2 i 3, art. 124a oraz w art. 132 ust. 2 pkt 4—15, po siada dostęp do danych przetwarzanych w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych po branych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, w zakresie danych groma dzonych w rejestrach i ewidencji, które ten organ prowadzi.”, e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt udo stępnia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziem ców, dane przetwarzane w rejestrze, o któ rym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. k — ko mendant wojewódzki Policji, komendant po wiatowy (miejski) Policji, komendant od działu Straży Granicznej lub komendant pla cówki Straży Granicznej, każdy w zakresie swojej właściwości, dane przetwarzane w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. n — Komendant Główny Straży Granicznej, a dane przetwarzane w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3 — Komendant Główny Policji.”; 6

4) art. 134a otrzymuje brzmienie: „Art. 134a. Dane cudzoziemca, z wyłączeniem da nych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkow skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwaj carskiej, przechowywane w wykazie na podstawie:

1) art. 128 ust. 1 pkt 1 lub 2 z wyłącze niem danych cudzoziemca, który otrzymał decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej,

2) art. 128 ust. 1 pkt 3 lub 6,

3) art. 77 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeź dzie z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europej skiej i członków ich rodzin — są przekazywane do Systemu Infor macyjnego Schengen do celów odmo wy wjazdu na okres przechowywania ich w wykazie.”; 6

5) w art. 135 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przewoźnik, który drogą powietrzną lub mor ską przywiózł cudzoziemca do granicy, jest obowiązany do podjęcia działania dla upew nienia się, że cudzoziemiec zamierzający wje chać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada ważny dokument podróży uprawnia jący do przekroczenia granicy, wymaganą wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium, zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane.”; 6

6) art. 137 otrzymuje brzmienie: „Art. 13

7. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 136 ust. 1, można, w drodze decy zji:

1) nakazać przebywanie w określonym miejscu do czasu opuszczenia teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zakazać opuszczania statku powietrz nego lub morskiego;

3) nakazać opuszczenie terytorium Rze czypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego lub mor skiego niż ten, na którym przybył.”; 6

7) po art. 137 dodaje się art. 137a w brzmieniu: „Art. 137a. Jeżeli zachodzą okoliczności, o któ rych mowa w art. 136 ust. 1, koszty pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu opuszczenia tego terytorium ponosi przewoźnik.”; Dziennik Ustaw Nr 216 — 11928 — Poz. 1367 6

8) w art. 138 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Na przewoźnika, który drogą powietrzną lub morską przywiózł do granicy cudzoziemca nie posiadającego ważnego dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, wy maganej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenia na wjazd do innego państwa lub zezwolenia na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia ta kie są wymagane, nakłada się karę administra cyjną w wysokości stanowiącej równowartość od 3 000 do 5 000 euro za każdą przywiezioną osobę, z tym że suma kar za jednorazowy przy wóz grupy osób nie może przekroczyć równo wartości 500 000 euro.”; 6

9) w art. 142 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. W Urzędzie mogą być zatrudniani funkcjona riusze Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Biura Ochrony Rządu, Agen cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, na zasadach określonych w odręb nych przepisach.”; 70) w art. 143 w ust. 1: a) pkt 4a otrzymuje brzmienie: „4a) przekazywanie właściwym organom in nych państw obszaru Schengen, za po średnictwem Komendanta Głównego Poli cji, informacji dotyczących podstawy prawnej i faktycznej wpisu do celów okreś lonych w art. 25 Konwencji Wykonawczej Schengen;”, b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) pełnienie funkcji krajowego punktu kontak towego, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 1931/2006, oraz przeka zywanie właściwym organom państw sto sujących to rozporządzenie oraz Komisji Europejskiej informacji przechowywanych w rejestrze przypadków nadużycia zasad małego ruchu granicznego oraz sankcji za nadużycie tych zasad, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 1931/2006;”; 7

1) uchyla się art. 144; 7

2) w art. 148 w ust. 1 w pkt 9 na końcu dodaje się przecinek i pkt 10 w brzmieniu: „

10) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na prze kraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i: a) przebywa poza strefą przygraniczną, w ramach której posiadacz zezwolenia jest uprawniony do przemieszczania się, albo b) nie opuszcza terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej po upływie okresu pobytu określonego w tym zezwoleniu”. Art.

2. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o naby waniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) w art. 1a w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem zezwolenia udzielone go na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.5)), zezwo lenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europej skich;”. Art.

3. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.6)) w art. 10 po ust. 5 doda je się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, postępowanie ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia, w szczególności sposób powiadamiania osób, o których mowa w ust. 1, o zgonie, podmioty wydające zgodę na pochowanie zwłok, tryb postępowania ze zwło kami, które nie zostaną odebrane, oraz sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez strzeżony ośrodek lub areszt w celu wydalenia, kierując się koniecznością zachowania godności należnej zmarłemu i bezpieczeństwem sanitar nym.”. Art.

4. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funk cjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287) w art. 23 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średni kiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) wydaje zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.”. Art.

5. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 119

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wojewoda może zlecić właścicielowi lub po siadaczowi gruntów lub obiektów kolejo wych, morskich, rzecznych lub lotniczych przejść granicznych realizację swoich zadań na podstawie zawartej umowy, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań. Umowa powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na ja ki dotacja celowa została przyznana, i ter min jego wykonania; ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11929 — Poz. 1367

2) wysokość dotacji celowej udzielanej na wykonanie zadania i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego ro ku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej do tacji celowej;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części do tacji celowej, nie dłuższy niż 15 dni, licząc od określonego w umowie dnia wykona nia zadania, a w przypadku zadania reali zowanego za granicą — 30 dni, licząc od określonego w umowie dnia jego wykona nia.”;

2) uchyla się art. 17b. Art.

6. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a) przeprowadzanie kontroli legalności wyko nywania pracy przez cudzoziemców, prowa dzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;”;

2) po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu: „Art. 10d.

1. Straż Graniczna prowadzi kontrolę, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a, w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywa nia pracy przez cudzoziemców, pro wadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierza nia wykonywania pracy cudzoziem com.

2. Kontrolę przeprowadzają funkcjona riusze Straży Granicznej pełniący służbę w jednostkach organizacyj nych Straży Granicznej, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zwanego dalej „upoważnie niem”, wystawionego przez właści wego komendanta. Upoważnienie okazuje się przed rozpoczęciem kon troli.

3. Upoważnienie zawiera wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie orga nu kontroli, datę i miejsce wystawie nia, imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Granicznej uprawnionego do wykonywania kontroli oraz numer je go legitymacji służbowej, nazwę i ad res kontrolowanego, określenie za kresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewi dywanego terminu zakończenia kon troli, podpis osoby udzielającej upo ważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolo wanego.

4. W przypadku podejrzenia, że przepisy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie są przestrzegane, i okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, kontrole przepro wadza się na podstawie legitymacji służbowych. Kontrolowanemu dorę cza się upoważnienie nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia kontroli. W przypadku kontroli, na podstawie legitymacji służbowych, kontrolowa ny ma obowiązek wskazać adres do doręczeń. W przypadku braku takiego adresu lub gdy wskazany adres oka zał się nieprawdziwy, upoważnienie złożone do akt kontroli uznaje się za doręczone.

5. Kontrolą mogą być objęci pracodaw cy, przedsiębiorcy niezatrudniający pracownika i inne instytucje, a także w przypadku uzasadnionego podej rzenia naruszenia przepisów, o któ rych mowa w ust. 1, osoby fizyczne.

6. Kontrolę przeprowadza się w siedzi bie kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodar czej, a także w miejscu przechowywa nia wszelkich dokumentów związa nych z zatrudnieniem, powierzeniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

7. Podczas wykonywania kontroli funk cjonariusze mogą korzystać z po mieszczeń do pracy kontrolowanego. Jeżeli przeprowadzenie czynności kontrolnych tego wymaga, mogą one być przeprowadzone także w jednost ce organizacyjnej Straży Granicznej.

8. Kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracow nik kontrolowanego oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwić wykonywanie kontroli oraz uczestniczyć w przepro wadzaniu oględzin miejsc wykony wania pracy.

9. Kontrolowany ma obowiązek w wy znaczonym terminie udzielać wszel kich wyjaśnień dotyczących przed miotu kontroli, dostarczać doku menty, w tym dokumenty żądane przez kontrolujących funkcjonariuszy, umożliwić sporządzanie ich kopii oraz zapewnić funkcjonariuszom warunki ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 195, poz. 1199. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11930 — Poz. 1367 do pracy, w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszcze nie i miejsce do przechowywania do kumentów.

10. Osoby upoważnione do reprezento wania kontrolowanego lub prowadze nia jego spraw, pracownicy kontrolo wanego, osoby współdziałające z kon trolowanym oraz inne osoby przeby wające w miejscu przeprowadzania kontroli są obowiązani udzielać wyjaś nień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywa nych czynności lub zadań. 1

1. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani do po świadczenia zgodności odpisów i wy ciągów oraz kserokopii z dokumen tów dostarczonych kontrolującym. 1

2. Kontrolowany lub osoby, o których mowa w ust. 10, mogą złożyć funk cjonariuszom kontrolującym ustne lub pisemne oświadczenia dotyczące przedmiotu kontroli, które załącza się do protokołu kontroli. 1

3. W przypadku wystąpienia w toku kon troli okoliczności wymagających wia domości specjalistycznych, w szcze gólności dotyczących dokumentów potwierdzających legalność wykony wania pracy przez cudzoziemców, można powołać biegłego. 1

4. Po przeprowadzeniu kontroli funkcjo nariusz sporządza:

1) w przypadku stwierdzenia niepra widłowości w toku kontroli — pro tokół kontroli;

2) w przypadku niestwierdzenia nie prawidłowości — notatkę służbo wą. 1

5. Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności:

1) stopień, imię i nazwisko funkcjo nariusza oraz numer jego legity macji służbowej;

2) datę i miejsce sporządzenia pro tokołu kontroli;

3) datę i godzinę rozpoczęcia i za kończenia kontroli;

4) miejsce przeprowadzenia kontroli;

5) dane kontrolowanego obejmują ce nazwę (firmę) lub imię i nazwi sko, adres (siedzibę) oraz numer REGON, KRS lub NIP;

6) opis okoliczności uzasadniają cych przeprowadzenie kontroli;

7) opis skontrolowanych dokumen tów i zezwoleń z podaniem ich numeru, okresu ważności oraz or ganu, który dokument lub zezwo lenie wydał;

8) wynik kontroli;

9) podpis funkcjonariusza sporzą dzającego protokół kontroli;

10) podpis kontrolowanego lub ad notację o przyczynach jego braku. 1

6. Notatka służbowa powinna zawierać w szczególności:

1) datę i miejsce sporządzenia notatki;

2) dane kontrolowanego obejmujące nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres (siedzibę) oraz numer REGON, KRS lub NIP;

3) wynik kontroli;

4) podpis funkcjonariusza sporządza jącego notatkę. 1

7. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem proto kołu kontroli zastrzeżeń do ustaleń za wartych w protokole. Zastrzeżenia na leży zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia proto kołu. 1

8. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego oraz pozo stawienia kontrolowanemu kopii pro tokołu. 1

9. W przypadku gdy w przeprowadza niu kontroli bierze udział tłumacz, protokół kontroli lub notatka służbo wa powinny zawierać imię i nazwisko oraz podpis tłumacza.

20. W wyniku ustaleń dokonanych w to ku kontroli organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce do konanej kontroli podejmuje dalsze czynności określone w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. 2

1. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli naruszenia przepisów usta wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro mocji zatrudnienia i instytucjach ryn ku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.8)) organ Straży Granicznej dokonujący kontroli wy stępuje z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości. 2

2. Straż Graniczna w zakresie wykony wania kontroli, o której mowa w ust. 1, współdziała z organami ad ministracji publicznej, a w szczegól ności z Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Celną, Zakładem Ubez pieczeń Społecznych, urzędami kon troli skarbowej oraz związkami zawo dowymi i organizacjami pracodaw ców. ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11931 — Poz. 1367 2

3. Organ Straży Granicznej dokonujący kontroli zawiadamia o podejrzeniu na ruszenia przepisów prawa właściwe organy, w szczególności:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych — w przypadku naruszenia przepi sów w zakresie ubezpieczeń spo łecznych oraz składek na Fundusz Pracy;

2) Państwową Inspekcję Pracy — w przypadku naruszenia przepi sów prawa pracy;

3) urząd kontroli skarbowej — w przypadku naruszenia przepi sów prawa podatkowego;

4) Służbę Celną — w przypadku na ruszenia przepisów prawa celne go;

5) Policję lub Prokuraturę — w przy padku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. 2

4. W zakresie nieuregulowanym w ni niejszym rozdziale stosuje się przepi sy Kodeksu postępowania admini stracyjnego. 2

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z mi nistrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, oraz wzory stosowanych dokumentów, mając na względzie konieczność za pewnienia sprawności przeprowa dzanej kontroli oraz prawidłowego dokumentowania przeprowadzonych czynności kontrolnych.”;

3) w art. 11: a) w ust. 1: — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) zatrzymywania osób w trybie i przypad kach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;”, — po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu: „5b) doprowadzania osób, o których mowa w pkt 5, do właściwego organu Straży Granicznej, sądu lub prokuratury, a w przypadku cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania określone w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz w usta wie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udziela niu cudzoziemcom ochrony na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, także do właściwej jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przedstawi cielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, placówek opiekuńczo -wychowawczych lub zakładów opieki zdrowotnej;”, b) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu: „1d. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a, funkcjonariu sze Straży Granicznej mają prawo:

1) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanego bez obowiąz ku uzyskiwania przepustki oraz są zwol nieni z obowiązku poddania się rewizji osobistej;

2) kontrolowania dokumentów związa nych z zatrudnieniem, powierzeniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sporządzania ich ko pii;

3) ustalania tożsamości osób przebywają cych w miejscu przeprowadzania kon troli;

4) przesłuchiwania osób podejrzewanych o naruszenie przepisów, o których mo wa w art. 10d;

5) żądania udzielania wyjaśnień od osób przebywających w miejscu przeprowa dzania kontroli;

6) dokumentowania czynności kontrol nych z wykorzystaniem środków audio wizualnych;

7) korzystania z pomocy biegłych i specja listów;

8) dokonywania oględzin miejsc wykony wania pracy, w szczególności w celu ustalenia liczby miejsc pracy.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia, sposób i tryb postępowania przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4—5b, oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także pod mioty uprawnione do zarządzania doprowa dzenia i szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy użyciu środków trans portu, uwzględniając niezbędne środki ostrożności przy wykonywaniu uprawnień, a także skuteczność działań podejmowa nych przez Straż Graniczną oraz poszanowa nie praw osób, wobec których działania te są podejmowane.”, d) uchyla się ust. 9. Art.

7. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repa triacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.9)) użyte w art. 1 ust. 2, art. 4, art. 8 zdanie wstępne, art. 9, art. 10, art. 11 ust. 1 i 3, art. 12 ust. 1, art. 12a, art. 12b ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 9, art. 18 ust. 1, art. 29 ust. 2, art. 30, art. 31 ust. 1, art. 32 pkt 1 i art. 33 ust. 1 pkt 1 w różnych przypadkach wy razy „wiza wjazdowa w celu repatriacji” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „wi za krajowa w celu repatriacji”. ———————

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11932 — Poz. 1367 Art.

8. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.

10) ) w art. 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydawanych przez konsulów.”. Art.

9. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzie laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 41: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Obowiązek doprowadzenia, na wniosek Sze fa Urzędu, wykonują:

1) komendant oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy — do granicy;

2) Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicz nej właściwy ze względu na miejsce prze kroczenia granicy przez wnioskodawcę lub osobę, w imieniu której wnioskodaw ca występuje — od granicy do portu lot niczego albo morskiego państwa, do któ rego następuje przekazanie.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Koszty doprowadzenia do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje przekazanie, są pokry wane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków pozosta jących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.”;

2) w art. 70 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Cudzoziemcowi, który przed upływem 2 lat od dnia udzielenia mu pomocy w dobrowolnym powrocie złożył kolejny wniosek o nadanie statusu uchodźcy lub wniosek, o którym mo wa w art. 42 ust. 2, przysługuje wyłącznie po moc medyczna oraz pomoc socjalna w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości jednej trzeciej świadczenia pieniężnego udzielanego w przypadkach, o których mowa w art. 72.”;

3) w art. 97 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu i od cudzoziemca;”;

4) po art. 101 dodaje się art. 101a w brzmieniu: „Art. 101a. W decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany wydanej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 cudzoziemca zobo wiązuje się do zgłaszania się w okreś lonych odstępach czasu do organu wskazanego w decyzji oraz do zawia damiania tego organu o każdej zmia nie miejsca pobytu.”;

5) w art. 102 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) cudzoziemiec, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2, uchyla się od nałożonego w tej decyzji obowiązku zgłaszania się w określonych od stępach czasu do wskazanego w niej organu lub zawiadomienia tego organu o każdej zmia nie miejsca pobytu.”;

6) w art. 104: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wojewoda: a) z urzędu, w decyzji o odmowie wyda lenia, gdy w postępowaniu w sprawie o wydalenie cudzoziemca stwierdzi, że zachodzi przynajmniej jedna z okolicz ności, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a, albo w odrębnej decy zji, gdy okoliczności te ujawniły się po wydaniu decyzji o wydaleniu, b) z urzędu, gdy wydalenie cudzoziemca jest niewykonalne z przyczyn niezależ nych od organu wykonującego decy zję o wydaleniu i od cudzoziemca, c) na wniosek organu właściwego do wy konania decyzji o wydaleniu cudzo ziemca wydanej przez organ innego państwa członkowskiego stosującego dyrektywę Rady nr 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemne go uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz. Urz. WE L 60 z 27.02.2004, str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 107), gdy zachodzi przynaj mniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 97 ust. 1;”, — w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) z urzędu, gdy wydalenie cudzoziemca na podstawie decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy i ochrony uzupełniają cej, która zawiera orzeczenie o wydale niu, lub na podstawie decyzji o pozba wieniu azylu, jest niewykonalne z przy czyn niezależnych od organu wykonują cego decyzję i od cudzoziemca;”, b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Decyzję w sprawie udzielenia zgody na po byt tolerowany w przypadkach, gdy oko liczności, o których mowa w art. 97 ust. 1 ———————

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1171. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11933 — Poz. 1367 pkt 1 lub pkt 1a, ujawniły się po wydaniu de cyzji o wydaleniu lub wydalenie cudzoziem ca jest niewykonalne z przyczyn niezależ nych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu i od cudzoziemca, wydaje wo jewoda, który wydał decyzję o wydaleniu.”;

7) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek i pkt 3 w brzmieniu: „

3) uwzględnienia przez wojewodę wniosku, o któ rym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c”;

8) w art. 126 w ust. 1 w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek i pkt 6 w brzmieniu: „

6) uchyla się od nałożonego w decyzji, wydawa nej na podstawie art. 101a, obowiązku zgłasza nia się w określonych odstępach czasu do wskazanego w tej decyzji organu lub zawiado mienia tego organu o każdej zmianie miejsca pobytu”. Art.

10. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo cy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz. 105

6) wprowadza się następujące zmia ny:

1) art. 5a otrzymuje brzmienie: „Art. 5a. Prawo do świadczeń w formie interwen cji kryzysowej, schronienia, posiłku, nie zbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.”;

2) w art. 47 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, można udzielić schronienia na okres zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony, o któ rym mowa w art. 53 i art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo ziemcach.”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850 i Nr 171, poz. 105

6) w art. 87 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu: „2d) przebywający w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli przed wydaniem tej wizy byli zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 2a i 5a—6;”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Do wykonywania pracy na warunkach określo nych ustawą nie są uprawnieni cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej na podstawie:

1) wizy jednolitej tranzytowej, wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 10 i 11 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

2) zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony udzielonego w związku z okolicznoś cią, o której mowa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem cach.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo dzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.11)) w art. 13 w ust. 2 w pkt 1 po lit. f dodaje się lit. g w brzmieniu: „g) wizę, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo ziemcach, jeżeli przed wydaniem tej wizy byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie lit. c,”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 102

7) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, przebywające na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podsta wie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłącze niem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn zm.12)), zezwolenia na osiedle nie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium,”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeź dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 81

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a. W postępowaniach w sprawach uregulo wanych w ustawie obywatel UE lub czło nek rodziny obywatela UE w razie braku możliwości okazania dokumentu podró ży lub innego dokumentu potwierdzają cego tożsamość i obywatelstwo, mogą przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić ich tożsamość i obywatelstwo w niebudzący wątpliwości sposób.”; ——————— 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 i Nr 171, poz. 1056. 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11934 — Poz. 1367

2) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania wizy, gdy:

1) jego dane znajdują się w wykazie cudzo ziemców, których pobyt na terytorium Rze czypospolitej Polskiej jest niepożądany, pro wadzonym na podstawie art. 124 pkt 4 usta wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem cach, zwanym dalej „wykazem”, lub

2) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.”;

3) w art. 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Obywatelowi UE lub członkowi rodziny nie będącemu obywatelem UE można odmówić wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, gdy:

1) jego dane znajdują się w wykazie lub

2) jego pobyt na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego, lub

3) nie posiada dokumentu, o którym mowa odpowiednio w art. 9 ust. 1 lub 2, chyba że udowodni w inny, niebudzący wątpli wości sposób, że jest uprawniony do ko rzystania ze swobody przepływu osób.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. Decyzji o odmowie wjazdu nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4. W przypadku wydania członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE decyzji o od mowie wjazdu na podstawie ust. 1 pkt 1 lub 2, wydaje się także decyzję o unieważ nieniu wizy.”;

4) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: „Art. 11a.

1. Decyzja o odmowie wydania wizy członkowi rodziny niebędącemu oby watelem UE wydana na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 lub decyzja o od mowie wjazdu wydana członkowi ro dziny niebędącemu obywatelem UE lub obywatelowi UE na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, powinny uwzględ niać zasadę proporcjonalności i być wydawane wyłącznie w przypadku, gdy zachowanie danej osoby stanowi rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie dla interesu spo łecznego.

2. Wcześniejsza karalność nie może sta nowić samoistnej podstawy do pod jęcia decyzji na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 lub art. 11 ust. 1 pkt

2. Na zagrożenia, o których mowa w ust. 1, nie można się powoływać dla celów gospodarczych.”;

5) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Rze czypospolitej Polskiej oraz decyzje o unieważ nieniu wizy wydaje komendant placówki Stra ży Granicznej.”;

6) w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. W przypadku nieposiadania dokumentu, o któ rym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, oby watel UE lub członek rodziny niebędący oby watelem UE może wyjechać z terytorium Rze czypospolitej Polskiej, jeżeli udowodni w inny, niebudzący wątpliwości sposób, że jest uprawniony do korzystania ze swobody prze pływu osób.”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. j otrzymuje brzmienie: „j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europej skiej, państw członkowskich Europejskiego Po rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodar czym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,”;

2) w załączniku w części III wprowadza się następują ce zmiany: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na pod stawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1367) 340 zł

1) zezwolenie udzielane cudzo ziemcowi na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem cach

2) zezwolenie udzielane cudzoziem cowi korzystającemu z ochrony czasowej ——————— 1

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121 i Nr 195, poz. 1198. Dziennik Ustaw Nr 216 — 11935 — Poz. 1367 b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 85 zł 340 zł c) uchyla się ust. 5, d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

6. Wiza wydawana przez komen danta placówki Straży Granicz nej:

1) dla jednej osoby

2) dla grupy osób równowartość 60 euro*) iloczyn liczby osób w grupie i równowartości 1 euro*) po większony o równowartość 60 euro*) *) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w ostatnim dniu robo czym poprzedzającym dzień zło żenia wniosku o wydanie wizy

1) wiza dla członka rodziny obywa tela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Euro pejskim Obszarze Gospodar czym lub Konfederacji Szwajcar skiej, który do niego dołącza lub z nim przebywa

2) wiza dla cudzoziemca korzysta jącego z ochrony czasowej

3) wiza dla cudzoziemca w wieku poniżej 6 lat

4) wiza dla uczniów szkół, studen tów, studentów podyplomo wych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu nauki, studiowania lub szkolenia

5) wiza dla naukowców przybywa jących w celu prowadzenia ba dań naukowych

7. Przedłużenie wizy:

1) jednolitej

2) krajowej równowartość 60 euro*) 406 zł *) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w ostatnim dniu robo czym poprzedzającym dzień zło żenia wniosku o przedłużenie wizy e) w ust. 44 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 1

4) zezwolenie na zamieszkanie naczas oznaczony udzielane cudzoziemcowi, który jest prawdopodobnie ofiarą handlu ludźmi 2a. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mo wa w art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, wydane na podstawie:

1) pkt 1 i 3

2) pkt 2 Dziennik Ustaw Nr 216 — 11936 — Poz. 1367 Art. 1

6. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Infor macyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizo wej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 119

8) w art. 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) cudzoziemców, których dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu, przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ˚andarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Agencji Wywiadu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi, prokuraturze, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzo ziemców, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, wojewodzie, konsulowi lub ministrowi właściwe mu do spraw zagranicznych;”. Art. 1

7. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Kar cie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305 i Nr 214, poz. 134

8) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Posiadacz Karty Polaka może ubiegać się o zwol nienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wnios ku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Po laka lub o refundację tej opłaty.”. Art. 1

8. Wizy wydane na podstawie art. 33, art. 34 ust. 1, art. 44 ust. 3, art. 61 ust. 3 i art. 71a ust. 3 usta wy, o której mowa w art. 1, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Art. 1

9. Do cudzoziemców, którym wydano wizy na podstawie art. 33 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotyczące cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony wydane na podstawie art. 53a ust. 2 tej ustawy. Art.

20. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzje o:

1) cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się, w których orzeczono nakaz opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stają się z mocy prawa decyzjami o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się i wydaleniu;

2) cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoter minowego WE, w których orzeczono nakaz opusz czenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej, stają się z mocy prawa decyzjami o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długo terminowego WE i wydaleniu. Art. 2

1. Dane cudzoziemca, któremu została wyda na decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, za wierająca nakaz opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej, przechowuje się w wykazie, o którym mowa w art. 124 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1, przez okres, na jaki zostały w nim umieszczone. Art. 2

2. Cudzoziemcom przebywającym na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany zalicza się do okresu nieprzerwane go pobytu wymaganego do uzyskania zezwolenia na osiedlenie się także okresy pobytu na podstawie ze zwolenia udzielonego na podstawie art. 97 pkt 1 lub pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 9, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 października 2005 r. Art. 2

3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosu je się przepisy dotychczasowe. Art. 2

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie:

1) art. 15 ust. 5, art. 15a ust. 12, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1 i art. 53b ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania no wych przepisów wykonawczych na podstawie art. 13a ust. 12, art. 15 ust. 4, art. 46, art. 47 ust. 1 i art. 53b ust. 6 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż przez okres 12 mie sięcy;

2) art. 109 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, za chowują moc do czasu wydania nowych przepi sów wykonawczych na podstawie art. 109 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą usta wą;

3) art. 11 ust. 2 i 9 ustawy, o której mowa w art. 6, za chowują moc do czasu wydania nowych przepi sów wykonawczych na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy;

4) art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 7, za chowuje moc do czasu wydania nowych przepi sów wykonawczych na podstawie art. 14 ust. 1 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 77-03-08
Data wydania: 77-02-04 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 77-03-08 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 77-03-08 00:00:00 CET
Data uchylenia: 87-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Organ zobowiązany: MIN. ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1977 nr 7 poz. 29