Dz.U. 1981 nr 28 poz. 145

MONITOR POLSKI ‘=,(11,.85=ĉ’2:<5=(&=<32632/,7(-32/6.,(- :D UV]DZDGQLDOXWHJRU 3R]\FMD OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI ]GQLDOXWHJRU w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2011 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2012 r. 1DSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\]GQLDOLSFDURHNZLZDOHQFLHSLHQLĊĪQ\P]W\WXáXSUDZDGREH]SáDWQHJRZĊJ ODGODRVyEXSUDZQLRQ\FK]SU]HGVLĊELRUVWZUREyWJyUQLF]\FK ']81USR]]U1USR]RUD] ]U1USR] RJáDV]DVLĊFRQDVWĊSXMH 3U]HFLĊWQDĞUHGQLRURF]QDFHQD]E\WX0JZĊJODNDPLHQQHJRZDVRUW\PHQFLH2U]HFK,,ZUZ\QRVLáD]á DSRVNRU\JRZDQLXRSU]HZLG\ZDQ\QDUZVNDĨQLNZ]URVWXFHQWRZDUyZLXVáXJNRQVXPSF\MQ\FK±Z\QRVL]á 0LQLVWHU*RVSRGDUNLZ]D. Bogdan  0LQLVWHU*RVSRGDUNLNLHUXMHG]LDáHPDGPLQLVWUDFMLU]ąGRZHM±JRVSRGDUNDQDSRGVWDZLH†XVWUR]SRU]ąG]HQLD3UH]HVD5DG\0LQL VWUyZ]GQLDOLVWRSDGDUZVSUDZLHV]F]HJyáRZHJR]DNUHVXG]LDáDQLD0LQLVWUD*RVSRGDUNL ']81USR] 

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 81-12-01
Data wydania: 81-11-16 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 81-12-01 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 81-12-01 00:00:00 CET
Data uchylenia: 83-04-02
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1981 nr 28 poz. 145