Dz.U. 1983 nr 26 poz. 126

ady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt regulujące przywóz do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych, zmieniającej dyrektywy 90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylającej dyrektywę 72/462/EWG (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 320; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 1

20) , y) dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnoto wych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającej dyrektywę 92/40/EWG (Dz. Urz. UE L 10 z 14.01.2006, str. 16);

2) wykonują postanowienia: a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektó rych przenośnych gąbczastych encefalopa tii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), b) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parla mentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paź dziernika 2002 r. ustanawiającego przepisy Dziennik Ustaw Nr 133 — 9727 — Poz. 920 sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczo nych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.), c) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parla mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 ma ja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczą cych zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające go dyrektywę Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. UE L 146 z 13.06.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 75, z późn. zm.), d) rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parla mentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listo pada 2003 r. w sprawie zwalczania salmo nelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszo nych przez żywność (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328), e) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiają cego wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkow skimi (Dz. Urz. UE L 279 z 22.10.2005, str. 47).”;

2) w art. 1: a) w pkt 1: — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działal ności gospodarczej,”, — lit. d otrzymuje brzmienie: „d) prowadzenia miejsc lub stacji kwarantan ny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury,”, — lit. f otrzymuje brzmienie: „f) zarobkowego wytwarzania, pozyskiwa nia, konserwacji, obróbki, przechowywa nia, prowadzenia obrotu lub wykorzysty wania materiału biologicznego,”, b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) przywozu zwierząt, niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego i ubocznych pro duktów zwierzęcych (wymagania przywozo we) oraz tranzytu zwierząt,”, c) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: „2b) wymagania weterynaryjne przy przemiesz czaniu w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych;”;

3) w art. 2: a) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie: „1

2) handel — swobodny obrót między pań stwami członkowskimi Unii Europejskiej w rozumieniu art. 23 ust. 2 Traktatu ustana wiającego Wspólnotę Europejską; 1

3) umieszczanie na rynku — przetrzymywanie lub prezentację w celu sprzedaży, oferowa nie do sprzedaży, sprzedaż, dostarczanie lub każdy inny sposób wprowadzania na rynek;”, b) pkt 18 otrzymuje brzmienie: „1

8) środek transportu — część ładunkową po jazdów silnikowych, pojazdów szynowych, samolotów, ładownie statków lub kontene ry przeznaczone do transportowania drogą lądową, morską lub powietrzną;”;

4) w art. 18b ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania weterynaryjne, w tym wymagania zdrowotne dla zwierząt, przy tranzycie zwierząt, z uwzględnieniem ich gatunku i przeznaczenia, biorąc pod uwagę stan bezpieczeństwa epizo otycznego i epidemicznego państwa trzeciego, z którego one pochodzą.”;

5) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jeżeli bydło i świnie będące przedmiotem han dlu są transportowane do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej za pośred nictwem miejsca gromadzenia zwierząt znaj dującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powiatowy lekarz weterynarii właści wy dla tego miejsca wystawia dla zwierząt dru gie świadectwo zdrowia i wpisuje do niego nu mer świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia zwierząt, po czym dołącza je do tego świadectwa lub do jego urzędowo potwierdzonej kopii.”;

6) w art. 24d ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skre śla, w drodze uchwały, lekarza weterynarii z re jestru, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:

1) skreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-wetery naryjnej lub

2) skreślenia zakładu leczniczego dla zwierząt z ewidencji takich zakładów prowadzonej przez tę radę, lub

3) stwierdzenia rażącego naruszenia przepi sów dotyczących: a) wydawania paszportów lub b) pobrania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów roz porządzenia 998/2003.”; Dziennik Ustaw Nr 133 — 9728 — Poz. 920

7) po rozdziale 4a dodaje się rozdział 4b w brzmieniu: „Rozdział 4b Wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych Art. 24i.

1. Powiatowy lekarz weterynarii wykonu je zadania i czynności właściwego or ganu w rozumieniu przepisów rozpo rządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustana wiającego wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemiesz czania zwierząt cyrkowych między Pań stwami Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 279 z 22.10.2005, str. 47), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1739/2005”, w tym przeprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontrolę speł niania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlo wych zwierząt cyrkowych, określonych w przepisach tego rozporządzenia.

2. Powiatowy lekarz weterynarii jest orga nem właściwym w szczególności do wydawania:

1) decyzji w sprawie nadania indywidu alnego numeru rejestracji cyrku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1739/2005;

2) dokumentów określonych w art. 5—7 rozporządzenia nr 1739/2005;

3) upoważnienia, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1739/2005.

3. Za wydanie dokumentów określonych w art. 5—7 rozporządzenia nr 1739/2005 powiatowy lekarz weterynarii pobiera opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa.

4. Odmowa wydania upoważnienia, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporzą dzenia nr 1739/2005, następuje w dro dze decyzji. Art. 24j.

1. Główny Lekarz Weterynarii zaopatruje powiatowych lekarzy weterynarii w dru ki dokumentów określonych w art. 5—7 rozporządzenia nr 1739/200

5. Każdy z druków paszportów posiada indywi dualny numer.

2. Powiatowy lekarz weterynarii, za po średnictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, niezwłocznie informuje Głównego Lekarza Weterynarii o wy daniu decyzji, o której mowa w art. 24i ust. 2 pkt 1, oraz dokumen tów określonych w art. 5—7 rozporzą dzenia nr 1739/2005.

3. Główny Lekarz Weterynarii prowadzi rejestr wydanych dokumentów okre ślonych w art. 5—7 rozporządzenia nr 1739/2005.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość i sposób pobierania opła ty za wydanie dokumentów określo nych w art. 5—7 rozporządzenia nr 1739/2005, mając na względzie koszty poniesione przy prowadzeniu rejestru, druku dokumentów, ich przekazywaniu i wydawaniu;

2) sposób ustalania indywidualnego numeru rejestracji cyrku, mając na względzie możliwość identyfikacji na tej podstawie danego cyrku.”;

8) w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia:

1) inne niż wymienione w załączniku nr 2 cho roby zakaźne zwierząt podlegające obowiąz kowi zwalczania na obszarze całego kraju lub jego części,

2) inne niż wymienione w załączniku nr 3 cho roby zakaźne zwierząt podlegające obowiąz kowi rejestracji na obszarze całego kraju lub jego części — mając na względzie rozwój sytuacji epizo otycznej i epidemicznej, jak również ochronę zdrowia publicznego, w tym zdrowia zwierząt, oraz międzynarodowe wymagania sanitarno -weterynaryjne obowiązujące w zakresie obro tu zwierzętami i produktami.”;

9) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, re alizują również osoby mające kontakt ze zwie rzętami, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub zawodowych, z tym że lekarz weterynarii wezwany do zwie rzęcia w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obo wiązkowi zwalczania informuje posiadacza zwierzęcia o obowiązkach określonych w ust. 1 i nadzoruje ich wykonanie do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii lub osoby przez niego upoważnionej.”;

10) w art. 43 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do szczepionek podawanych w innym celu niż wytworzenie aktywnej odporności u zwie rząt z gatunków wrażliwych, szczególnie w ce lach badań laboratoryjnych, naukowych lub badania szczepionek. Badania te wykonuje się po uprzednim powiadomieniu Głównego Le karza Weterynarii.

3. Jeżeli przepisy Unii Europejskiej przewidują ta ką możliwość, dopuszcza się przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wykonywanie szczepień przeciwko chorobom zakaźnym zwierząt wymienionym w załączniku nr 4 oraz przeciwko zakaźnej anemii łososia (ISA) po po wiadomieniu Komisji Europejskiej lub za jej zgodą.”; Dziennik Ustaw Nr 133 — 9729 — Poz. 920 1

1) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu: „Art. 43a.

1. Badania i inne czynności z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materia łem genetycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich antygenów wykonywane w celach badawczym, diagnostycznym lub wy twórczym mogą być przeprowadzane wyłącznie w zatwierdzonych po mieszczeniach, obiektach lub labora toriach, jeżeli przepisy Unii Europej skiej dotyczące zwalczania chorób za kaźnych zwierząt przewidują obowią zek takiego zatwierdzenia.

2. Warunkiem uzyskania zatwierdzenia pomieszczeń, obiektów lub laborato riów jest spełnienie przez osoby wy konujące badania i czynności określo ne w ust. 1 oraz stosowane metody badawcze wymagań bezpieczeństwa biologicznego określonych w przepi sach Unii Europejskiej lub podręczni kach badań diagnostycznych i szcze pionek dla zwierząt Międzynarodowe go Biura Epizootycznego (OIE), doty czących prac z żywymi czynnikami za kaźnymi w laboratoriach oraz po mieszczeniach ze zwierzętami labora toryjnymi.

3. Podmiot zamierzający wykonywać badania i czynności, o których mowa w ust. 1, składa do Głównego Lekarza Weterynarii pisemny wniosek o za twierdzenie, zawierający:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszka nia i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) określenie rodzaju i zakresu wyko nywanych badań i czynności;

3) określenie lokalizacji pomieszczeń, obiektów lub laboratoriów, w któ rych mają być wykonywane bada nia i czynności.

4. Do wniosku dołącza się wydaną przez krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego kierunku badań pozytywną opinię o spełnianiu wy magań określonych w ust. 2.

5. Główny Lekarz Weterynarii, w drodze decyzji:

1) zatwierdza pomieszczenia, obiekty lub laboratoria po stwierdzeniu spełniania wymagań niezbędnych do zatwierdzenia określonych w ust. 2;

2) cofa zatwierdzenie pomieszczeń, obiektów lub laboratoriów, jeżeli zostanie stwierdzone, że przestały być spełniane wymagania określo ne w ust. 2.

6. Główny Lekarz Weterynarii prowadzi i aktualizuje wykaz zatwierdzonych pomieszczeń, obiektów lub laborato riów.

7. Główny Lekarz Weterynarii przekazu je Komisji Europejskiej wykaz za twierdzonych pomieszczeń, obiektów lub laboratoriów oraz informuje Ko misję Europejską o każdej zmianie dokonanej w tym wykazie.”; 1

2) w art. 44 w ust. 1: a) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „1

4) nakazać podmiotom zajmującym się trans portem zwierząt lub zwłok zwierzęcych ich transport do wskazanych miejsc;”, b) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 17 w brzmieniu: „1

7) określić stosowanie środków innych niż wymienione w pkt 1—16, wynikających ze stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisów Unii Europej skiej dotyczących zwalczania chorób za kaźnych zwierząt, zapewniających bezpie czeństwo epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub elimino wanie zagrożeń dla zdrowia publiczne go.”; 1

3) w art. 45 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) określić obszar, na którym występuje choro ba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystą pienia tej choroby, w szczególności jako ob szar zapowietrzony lub zagrożony, oraz spo sób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego;”; b) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 11 w brzmieniu: „1

1) określić stosowanie środków innych niż wymienione w pkt 1—10, wynikających ze stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisów Unii Europej skiej dotyczących zwalczania chorób zakaź nych zwierząt, zapewniających bezpieczeń stwo epizootyczne, w szczególności zapo bieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego.”; 1

4) w art. 46 w ust. 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) określa obszar, na którym występuje choro ba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystą pienia tej choroby, w szczególności jako ob szar zapowietrzony lub zagrożony, oraz spo sób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego lub”, Dziennik Ustaw Nr 133 — 9730 — Poz. 920 b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i doda je się pkt 10 w brzmieniu: „

10) określa stosowanie środków innych niż wymienione w pkt 1—9, wynikających ze stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisów Unii Europej skiej dotyczących zwalczania chorób zakaź nych zwierząt, zapewniających bezpieczeń stwo epizootyczne, w szczególności zapo bieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń dla zdrowia publicznego.”; 1

5) po art. 46 dodaje się art. 46a i 46b w brzmieniu: „Art. 46a.

1. Sposób zapobiegania niektórym przenośnym gąbczastym encefalopa tiom, ich kontrolę i zwalczanie okre ślają przepisy rozporządzenia Parla mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal ne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządze niem nr 999/2001”.

2. Minister właściwy do spraw rolnic twa, w przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1, upoważniają państwo człon kowskie Unii Europejskiej do wpro wadzenia odrębnych regulacji praw nych, może określić, w drodze rozpo rządzenia, wymagania, jakie powinny być spełnione przy zapobieganiu nie którym przenośnym gąbczastym encefalopatiom, ich kontroli i zwal czaniu, inne niż określone w przepi sach wymienionych w ust. 1, mając na względzie osiągnięcie celów okre ślonych w przepisach Unii Europej skiej dotyczących zapobiegania, kon troli i zwalczania niektórych przeno śnych gąbczastych encefalopatii. Art. 46b.

1. Prowadzenie szkolenia osób, o któ rych mowa w art. 10 ust. 1 rozporzą dzenia nr 999/2001, wymaga uzyska nia upoważnienia wojewódzkiego le karza weterynarii.

2. Wojewódzki lekarz weterynarii udzie la, w drodze decyzji, upoważnienia, jeżeli podmiot zamierzający prowa dzić szkolenie przedstawi jego pro gram, warunki i sposób jego przepro wadzenia, a także listę osób mających przygotowanie zapewniające prawi dłowe przeprowadzenie tego szkole nia.

3. Minister właściwy do spraw rolnic twa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szko lenia, o którym mowa w ust. 2,

2) szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania szkolenia, o któ rym mowa w ust. 1,

3) wzór zaświadczenia potwierdzają cego ukończenie szkolenia, o któ rym mowa w ust. 1, oraz sposób przechowywania dokumentacji w tym zakresie — mając na względzie ochronę zdro wia publicznego, w tym zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy postępowaniu z materiałem szczególnego ryzyka, a także przepisy Unii Europejskiej wydane w tym za kresie.”; 1

6) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli określony obszar zapowietrzony lub za grożony lub inny obszar ustanowiony w związ ku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt wykracza poza granice Rzeczypospolitej Pol skiej, wojewódzki lekarz weterynarii informuje o tym Głównego Lekarza Weterynarii, który in formację tę przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich w celu podjęcia współpracy przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt, ze względu na wystąpienie której obszar ten zo stał ustanowiony.”; 1

7) art. 48a otrzymuje brzmienie: „Art. 48a.

1. Jeżeli stosowane bezpośrednio w sys temie prawa polskiego przepisy Unii Europejskiej dotyczące zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub zapo biegania tym chorobom przewidują obowiązek lub uprawnienie do wyko nania określonych czynności lub za dań przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, właściwą władzę, urzę dowego lekarza weterynarii albo wła ściwy organ, to te czynności i zadania wykonuje powiatowy lekarz weteryna rii, chyba że obowiązujące przepisy ustanawiają właściwość innego orga nu Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Jeżeli wykonanie czynności lub za dań, o których mowa w ust. 1, wyma ga rozstrzygnięcia o prawach lub obowiązkach indywidualnych adresa tów przepisów stosowanych bezpo średnio w systemie prawa polskiego określonych w ust. 1, powiatowy le karz weterynarii wydaje w takich sprawach decyzje. Dziennik Ustaw Nr 133 — 9731 — Poz. 920

3. Minister właściwy do spraw rolnic twa, w przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwal czania chorób zakaźnych zwierząt lub zapobiegania tym chorobom wynika obowiązek wykonania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, wła ściwą władzę, urzędowego lekarza weterynarii albo właściwy organ określonych zadań lub czynności, w tym wydawania nakazów, zakazów lub ograniczeń innych niż określone w art. 44 ust. 1 pkt 1—16 i ust. 1a, art. 45 ust. 1 pkt 1—10, art. 46 ust. 3 pkt 1—9 oraz art. 47 ust. 1, w drodze rozporządzenia:

1) wydaje nakazy, zakazy lub ograni czenia wynikające z przepisów Unii Europejskiej lub

2) określa rodzaje zadań lub czynno ści określonych w przepisach Unii Europejskiej, wykonywanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej lub urzędowego lekarza weteryna rii, lub sposób ich wykonywania — mając na względzie realizację ce lów określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub zapo biegania tym chorobom, w tym za pewnienie bezpieczeństwa epizo otycznego, a zwłaszcza zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagro żeń dla zdrowia publicznego, wynika jących z zagrożenia lub występowa nia choroby zakaźnej zwierząt.”; 1

8) w art. 49: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Za bydło, świnie, owce, kozy, konie, kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuro patwy, bażanty, strusie (Struthio camelus), jeleniowate utrzymywane w warunkach fer mowych (jeleń szlachetny — Cervus ela phus, jeleń sika — Cervus nippon i daniel — Dama dama) oraz ryby słodkowodne zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwie rzęta padłe w wyniku zastosowania zabie gów nakazanych przez te organy przy zwal czaniu chorób zakaźnych zwierząt podlega jących obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu pań stwa.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wartość rynkową zwierzęcia określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza wete rynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez nie go listy rzeczoznawców.”, c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5. Odszkodowanie ze środków budżetu pań stwa przysługuje również za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania pro dukty pochodzenia zwierzęcego w rozumie niu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkaża niu.

6. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje w wysokości wartości rynkowej zniszczonych produktów pochodzenia zwie rzęcego w rozumieniu przepisów o produk tach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgo wych, pasz oraz sprzętu, określonej na pod stawie średniej z 3 kwot oszacowania przyję tych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.”, d) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) za zwierzęta, o których mowa w ust. 1, oraz produkty pochodzenia zwierzęcego w rozu mieniu przepisów o produktach pochodze nia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze i sprzęt, o których mowa w ust. 5: a) stanowiące własność podmiotów prowa dzących działalność w zakresie: — określonym w art. 1 pkt 1 lit. a—c lub art. 4 ust. 3, — obrotu produktami pochodzenia zwie rzęcego, jajami wylęgowymi lub pa szami, — uboju zwierząt lub produkcji mięsa w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, b) przywiezione lub umieszczone na rynku z naruszeniem przepisów obowiązują cych w tym zakresie.”, e) ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie: „1

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powo łuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa w ust. 3 i 6, oraz informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii. 1

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb powoływania i odwoływania rze czoznawców,

2) wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego,

3) sposób ustalania wysokości wynagro dzenia przysługującego rzeczoznawcom i jego wypłaty, Dziennik Ustaw Nr 133 — 9732 — Poz. 920

4) szczegółowy tryb i sposób szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu or ganu Inspekcji Weterynaryjnej produk tów pochodzenia zwierzęcego w rozu mieniu przepisów o produktach pocho dzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, w tym sposób doku mentowania przeprowadzonych czyn ności — mając na względzie zapewnienie rzetel nego szacowania.”; 1

9) w art. 52c ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządze nia, rodzaje próbek i częstotliwość ich przeka zywania do badań, o których mowa w ust. 1, oraz terminy przekazywania izolatów odzwie rzęcych czynników chorobotwórczych zakła dom, o których mowa w ust. 2, mając na względzie zapewnienie reprezentatywności wyników przeprowadzanych badań oraz pra widłową realizację monitorowania chorób od zwierzęcych i odzwierzęcych czynników choro botwórczych.”;

20) w art. 57: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Główny Lekarz Weterynarii opracowuje pro gramy:

1) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,

2) mające na celu wykrycie występowania zakażeń czynnikami wywołującymi cho roby zakaźne zwierząt lub poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia takich cho rób — kierując się sytuacją epizootyczną i epide miczną kraju oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami Unii Europejskiej.”, b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Główny Lekarz Weterynarii nadzoruje reali zację programów, o których mowa w ust. 1, a w przypadku programu współfinansowa nego ze środków pochodzących z Unii Euro pejskiej informuje Komisję Europejską o po stępach w jego realizacji zgodnie z obowią zującymi przepisami Unii Europejskiej.”; 2

1) po art. 57b dodaje się art. 57c w brzmieniu: „Art. 57c. Jeżeli program zwalczania chorób zakaź nych zwierząt, o którym mowa w art. 57 lub art. 57a, przewiduje odszkodowanie za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryj nej albo za zwierzęta padłe w wyniku za stosowania zabiegów nakazanych przez te organy, to do odszkodowania stosuje się przepisy art. 49.”; 2

2) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w dro dze rozporządzenia:

1) określi rodzaj jednostek chorobowych, spo sób prowadzenia kontroli oraz zakres ba dań, mając na względzie zapewnienie bez pieczeństwa sanitarnego kraju;

2) może określić wysokość opłat za wykony wanie badań, o których mowa w ust. 2, ma jąc na względzie koszty ponoszone przez Inspekcję Weterynaryjną przy przeprowa dzaniu tych badań.”; 2

3) art. 60 otrzymuje brzmienie: „Art. 60. Główny Lekarz Weterynarii występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uzna nie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub regionu położonego na tym teryto rium za urzędowo wolne od danej choro by zakaźnej zwierząt, jeżeli są spełnione wymagania w tym zakresie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. h lub w kodeksach zdrowia zwierząt wydanych przez Mię dzynarodowe Biuro Epizootyczne (OIE).”; 2

4) art. 61 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

1.

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób i tryb zwalcza nia chorób zakaźnych zwierząt pod legających obowiązkowi zwalczania lub zapobiegania tym chorobom, a w szczególności: a) sposób i tryb postępowania przy podejrzeniu choroby, b) sposób i tryb postępowania przy stwierdzeniu choroby, c) rodzaj próbek pobieranych do ba dań diagnostycznych oraz spo sób ich pobierania i wysyłania, d) środki, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1—16 i ust. 1a, art. 45 ust. 1 pkt 1—10 oraz art. 46 ust. 3 pkt 1—9, stosowane przy zwal czaniu chorób lub zapobieganiu chorobom, w tym sposób i wa runki określenia ogniska choro by, obszaru zapowietrzonego lub zagrożonego lub innych obsza rów ustanawianych w związku ze zwalczaniem chorób, e) procedury czyszczenia, odkaża nia, dezynsekcji oraz deratyzacji, f) sposób i tryb postępowania przy wygaszaniu ogniska choroby, g) warunki i sposób ponownego umieszczania zwierząt w gospo darstwach, Dziennik Ustaw Nr 133 — 9733 — Poz. 920 h) wymagania niezbędne do uzna nia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub regionu położonego na tym terytorium za urzędowo wolne od danej choroby zakaźnej zwierząt oraz szczegółowy tryb tego uznawania, i) sposób prowadzenia dokumenta cji związanej ze zwalczaniem cho roby, j) warunki i sposób wprowadzania szczepień, o których mowa w art. 43 ust. 3, w zależności od rodzaju choro by zakaźnej zwierząt — mając na względzie ochronę zdrowia publicznego i zdrowia zwie rząt;

2) szczegółowy tryb i sposób zgłasza nia wniosku, o którym mowa w art. 60, oraz dokumentację do nie go dołączoną, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie prze pisy Unii Europejskiej.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa może, w przypadku konieczności wdrożenia przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwalcza nia chorób zakaźnych zwierząt, ustalić inne znaczenie określeń, o których mo wa w art. 2, mając na względzie prawi dłowe wdrożenie lub wykonanie prze pisów Unii Europejskiej dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub realizację celów wyrażonych w tych przepisach.”; 2

5) w art. 77 w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: „

6) nie stosuje się do zakazu określonego w: a) art. 7 rozporządzenia nr 999/2001, b) art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustana wiającego przepisy sanitarne dotyczące pro duktów ubocznych pochodzenia zwierzęce go nieprzeznaczonych do spożycia przez lu dzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.),

7) wykonuje badania i inne czynności z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem gene tycznym, antygenami lub szczepionkami wy twarzanymi z takich antygenów w celach ba dawczym, diagnostycznym lub wytwórczym bez zatwierdzenia, o którym mowa w art. 43a”; 2

6) w art. 78: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie, wymienionych w art. 44 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 9, pkt 10 lit. c, pkt 12—14 i 17, ust. 1a pkt 1, 2 i 6 lit. c, art. 45 ust. 1 pkt 2—6, 10 i 11 oraz art. 46 ust. 3 pkt 2—6, 8a i 10,”, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, wydanych na podstawie art. 48 ust. 3 lub art. 48a ust. 3 pkt 1”; 2

7) w art. 85 w ust. 1: a) uchyla się pkt 2a, b) w pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) programie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt lub programie mającym na celu wykrycie występowania zakażeń czynnikami wywołującymi choroby zakaźne zwierząt lub poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpie nia takich chorób, wprowadzonych na pod stawie art. 57 ust. 3 lub 7,”; 2

8) w załączniku nr 1 w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 i 27 w brzmieniu: „2

6) Republika Bułgarii: ; 2

7) Rumunia: jude,t.”; 2

9) w załączniku nr 2: a) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „1

4) grypa ptaków (Avian influenza);”, b) pkt 19 otrzymuje brzmienie: „1

9) bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń (B. abortus, B. melitensis, B. suis);”, c) pkt 28 i 29 otrzymują brzmienie: „2

8) bonamioza (Bonamia ostreae); 2

9) marteilioza (Marteilia refringens).”; 30) w załączniku nr 3 pkt 38 otrzymuje brzmienie: „3

8) warroza (Varroosis);”; 3

1) w załączniku nr 4 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „1

4) grypa ptaków (Avian influenza);”. Art.

2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o wete rynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z 2004 r. Nr 69, poz. 625 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 12

7) w załączniku dodaje się pkt 26 i 27 w brzmie niu: „2

6. Terytorium Republiki Bułgarii 2

7. Terytorium Rumunii”. Art.

3. Rzeczoznawców powołanych przez powia towego lekarza weterynarii na podstawie art. 49 ust. 12 ustawy wymienionej w art. 1 uważa się za rze czoznawców powołanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie art. 49 ust. 12 usta wy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą. Dziennik Ustaw Nr 133 — 9734 — Poz. 920 Art.

4. Podmioty wykonujące w dniu wejścia w ży cie niniejszej ustawy badania i inne czynności z ży wym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem gene tycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzany mi z takich antygenów w celach badawczym, diagno stycznym lub wytwórczym, których wykonywanie zgodnie z przepisami dotychczasowymi nie wymaga ło zatwierdzenia, a zgodnie z przepisami niniejszej ustawy wymaga takiego zatwierdzenia, w tym stwier dzenia spełniania wymagań bezpieczeństwa biolo gicznego przez osoby wykonujące te badania i czyn ności oraz stosowane metody badawcze, tracą prawo do ich wykonywania, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie złożą, zgod nie z jej przepisami, do Głównego Lekarza Weteryna rii wniosku o zatwierdzenie pomieszczeń, obiektów lub laboratoriów, w których są wykonywane te bada nia i czynności. Art.

5.

1. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie art. 41 ust. 3, art. 49 ust. 13 oraz art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 2, art. 49 ust. 13 oraz art. 58 ust. 3 pkt 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 48a i art. 61 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 za chowują moc do dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 7, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogło szenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 133 — 9735 — Poz. 920

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 83-05-13
Data wydania: 83-05-07
Data wejścia w życie: 83-05-13
Data obowiązywania: 83-05-13
Data uchylenia: 97-07-12
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1983 nr 26 poz. 126