Dz.U. 1989 nr 37 poz. 201

Dziennik Ustaw Nr 223 — 17570 — Poz. 1775 Art.

1. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o orga nizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 105

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 1 do ustawy w pkt 13 kropkę zastę puje się przecinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmie niu: „1

4) dyrektywy Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dzie dziny weterynarii i zootechniki oraz zmienia jącej dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 219 z 14.08.2008, str. 40).”;

2) w art. 6 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) systemu teleinformatycznego na potrzeby oce ny wartości użytkowej lub hodowlanej,”;

3) w art. 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) systemu teleinformatycznego na potrzeby tych ocen w zakresie dotyczącym poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.”;

4) w art. 13 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Dla rodów drobiu w poszczególnych jego ga tunkach, każdego z gatunków zwierząt futerko wych oraz linii hodowlanych pszczół prowadzi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tyl ko jedną księgę.”;

5) w art. 14 uchyla się ust. 2;

6) w art. 17: a) w ust. 3: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego — w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Reje stru Sądowego;”, — w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 5—13 w brzmieniu: „

5) program hodowlany;

6) wzorzec rasy, odmiany oraz standard ho dowlany dla części wstępnej księgi;

7) opis sposobu identyfikacji zwierząt;

8) zakres informacji o zwierzętach wpisywa nych do księgi;

9) zakres prowadzenia oceny wartości użyt kowej niezbędny do realizacji programu hodowlanego;

10) opis metody prowadzenia oceny wartości hodowlanej; 1

1) opis sposobu prowadzenia selekcji oraz zasady doboru zwierząt do kojarzeń; 1

2) opis systemu kontroli danych o zwierzę tach wpisanych do ksiąg; 1

3) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać zwierzęta wpisywane do części wstępnej księgi.”, b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa spo rządza, w sposób określony przez Komisję Europejską, wykaz uznanych związków ho dowców lub innych podmiotów prowadzą cych księgi, o których mowa w ust. 1, aktu alizuje go i umieszcza na stronie interneto wej administrowanej przez urząd obsługują cy tego ministra.”;

7) w art. 18 w ust. 3: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wzorzec rasy, odmiany, rodu lub linii ho dowlanej oraz standard hodowlany dla czę ści wstępnej księgi;”, b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: „1

2) statut lub umowę, na podstawie których działa związek hodowców lub inny pod miot; 1

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego — w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Reje stru Sądowego.”; 1775 USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich1) ———————

1) Przepisy ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania infor macji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniają cej dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (Dz. Urz. UE L 219 z 14.08.2008, str. 40). Dziennik Ustaw Nr 223 — 17571 — Poz. 1775

8) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W przypadku rezygnacji z prowadzenia księgi, o której mowa w art. 17 i 18, a także jeżeli pro gram hodowlany lub krajowy program ho dowlany dla gatunku, rasy, odmiany, rodu, li nii, płci lub stada, dla których prowadzi się tę księgę, nie może być realizowany, związek ho dowców lub inny podmiot, który prowadzi da ną księgę, składają do ministra właściwego do spraw rolnictwa wniosek o wydanie zgody na zakończenie jej prowadzenia.”;

9) w art. 21 w ust. 3: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego — w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;”, b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i doda je się pkt 5—11 w brzmieniu: „

5) program krzyżowania zawierający określe nie cech użytkowych podlegających dosko naleniu oraz opis komponentów i metod krzyżowania;

6) opis sposobu identyfikacji zwierząt;

7) opis systemu rejestracji danych o pocho dzeniu zwierząt, w tym spokrewnienia zwie rząt;

8) zakres informacji o zwierzętach wpisywa nych do rejestru;

9) zakres prowadzenia oceny wartości użytko wej niezbędny do realizacji programu krzy żowania;

10) opis metody prowadzenia oceny wartości hodowlanej; 1

1) opis systemu kontroli danych o zwierzętach wpisanych do rejestru.”;

10) w art. 22 w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: „

9) statut lub umowę, na podstawie których dzia ła związek hodowców lub inny podmiot;

10) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego — w przypadku podmiotów podlegających obo wiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądo wego.”; 1

1) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: „Art. 22a.

1. W przypadku rezygnacji z prowadze nia rejestru, o którym mowa w art. 21 i 22, a także jeżeli program krzyżowa nia określony dla danego rejestru nie może być realizowany, związek ho dowców lub inny podmiot, które pro wadzą dany rejestr, składają do mini stra właściwego do spraw rolnictwa wniosek o wydanie zgody na zakoń czenie jego prowadzenia.

2. Minister właściwy do spraw rolnic twa wydaje, w drodze decyzji admini stracyjnej, zgodę, o której mowa w ust. 1.”; 1

2) w art. 26: a) w ust. 7: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) dane umożliwiające identyfikację dawcy lub dawców tego materiału, a w przypad ku: a) buhaja — numer identyfikacyjny, pod jakim buhaj ten został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym, o któ rym mowa w art. 6 pkt 2 lit. a, b) zarodka — wyniki badania grup krwi lub markerów DNA dawców zarodka;”, — w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wyniki międzynarodowej oceny wartości hodowlanej przeprowadzonej przez organ referencyjny, o którym mowa w przepi sach Unii Europejskiej dotyczących oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła, jeżeli jest ona przeprowadzana dla danej rasy,”, b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „

10. Informacje dotyczące wyników:

1) międzynarodowej oceny buhajów, o któ rych mowa w ust. 7 pkt 4 lit. b lub c,

2) badań, o których mowa w ust. 7 pkt 4 lit. d — zawarte w ofertach, materiałach reklamo wych i marketingowych przeznaczonych dla hodowców podaje się w języku polskim.”; 1

3) w art. 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Reproduktory koniowatych lub nasienie od nich pochodzące wykorzystuje się w rozrodzie, jeżeli reproduktory te są wpisane do ksiąg lub rejestrów i spełniają wymagania określone w programie hodowlanym danej rasy lub od miany w obrębie rasy.”; 1

4) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Do wniosku dołącza się opinię właściwego związku hodowców lub innego podmiotu pro wadzących księgę lub rejestr o spełnianiu przez buhaja lub jego nasienie wymagań określo nych w programie hodowlanym lub programie krzyżowania zwierząt, wydaną nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.”; 1

5) w art. 34 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) przekazuje do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 6 pkt 2 lit. a, informacje o zabiegach sztucznego unasienniania wyko nanych w stadach bydła ras mlecznych obję tych oceną wartości użytkowej.”; 1

6) w art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa ze zwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, jeżeli: Dziennik Ustaw Nr 223 — 17572 — Poz. 1775

1) nie jest realizowany program oceny i selek cji reproduktorów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, lub

2) podmiot przechowuje lub wprowadza do obrotu nasienie niespełniające wymagań określonych w art. 29 ust. 3 lub 5 lub art. 32 ust. 1.”; 1

7) w art. 44: a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) są planowane w danym roku, z podaniem przyczyn uzasadniających zastosowanie od stępstw od warunków określonych w ust. 2 przy organizacji tych zawodów.”, b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa prze kazuje informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, innym państwom członkowskim Unii Europejskiej i podaje je do publicznej wia domości na stronie internetowej admini strowanej przez urząd obsługujący tego ministra.”; 1

8) w art. 47 w ust. 1 w pkt 11 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „1

2) przechowuje lub wprowadza do obrotu na sienie reproduktorów niespełniające wyma gań określonych w art. 29 ust. 3 lub 5 lub art. 32 ust. 1”. Art.

2. Do dokumentu handlowego dołączonego do partii materiału biologicznego wprowadzonej do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.

3. Do postępowań w sprawach o uznanie związków hodowców lub innych podmiotów, o któ rych mowa w art. 17, 18, 21 lub 22 ustawy wymienio nej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 89-06-14
Data wydania: 89-06-02
Data wejścia w życie: 89-06-15
Data obowiązywania: 89-06-15
Data uchylenia: 93-06-30
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1989 nr 37 poz. 201