Dz.U. 1990 nr 75 poz. 449

Dziennik Ustaw Nr 171 — 10018 — Poz. 1016

Art. 

1. W  ustawie z  dnia 13 października 1995  r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płat ników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1—3 otrzymują brzmienie: „Art. 

1. Ustawa określa:

1) zasady ewidencji: a) podatników, b) płatników podatków, c) płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdro wotne, zwanych dalej „płatnikami składek ubezpieczeniowych”;

2) zasady i tryb nadawania numeru identy fikacji podatkowej, zwanego dalej „NIP”;

3) zasady posługiwania się identyfikato rem podatkowym. Art. 2. 

1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jed nostki organizacyjne niemające osobo wości prawnej, które na podstawie od rębnych ustaw są podatnikami, podle gają obowiązkowi ewidencyjnemu.

2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy po datków. 1016 USTAWA z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo litej Polskiej, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samo rządzie pielęgniarek i położnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o żeglu dze śródlądowej, ustawę z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe, ustawę z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe, ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywi dualnych kontach emerytalnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie ta chografów cyfrowych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawę z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, usta wę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o re jestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbo wej, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach po stępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 23 stycznia 2008 r. o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawę z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, ustawę z dnia 9 kwiet nia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy, ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wie ku do lat 3, ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewiden cji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym oraz ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 131, poz. 764 i Nr 134, poz. 780. Dziennik Ustaw Nr 171 — 10019 — Poz. 10163. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych. Art. 3. 

1. Identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL — w przypadku podat ników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowa dzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podat nikami podatku od towarów i usług;

2) NIP — w przypadku pozostałych pod miotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o  którym mowa w art. 2.

2. NIP nie może mieć ukrytego lub jawne go charakteru znaczącego, określające go pewne cechy podatnika, płatnika po datku albo płatnika składek ubezpiecze niowych.”;

2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: „Art. 3a. W przypadku gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek podawania NIP, obo wiązek ten dotyczy wyłącznie podmio tów, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów niniejszej usta wy.”;

3) w art. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „W sprawach określonych w art. 5 ust. 1, art. 8b i art. 8c oraz art. 9 ust. 1 właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są:”;

4) w art. 5: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Podatnicy, z  zastrzeżeniem ust.  2a, są obo wiązani do dokonania zgłoszenia identyfika cyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie od rębnych przepisów. Zgłoszenia identyfika cyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatko wania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej dzia łalności gospodarczej oraz liczbę prowadzo nych przedsiębiorstw.

2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko ro dowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz nu mer PESEL w  przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.”, c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegają cych wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobo wych — dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy poszcze gólnych wspólników;”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników bę dących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane, o  których mowa w  ust.  2, nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania dzia łalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miej sca przechowywania dokumentacji rachun kowej oraz przedmiot wykonywanej działal ności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.”, e) ust. 5—6 otrzymują brzmienie: „

5. Minister właściwy do spraw finansów pub licznych określi, w  drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyj nych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych, z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będą cych przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych nie zbędnych do ewidencji i identyfikacji podat ników i płatników. 5a. Do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących oso bami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z usta wą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal ności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.3)).

6. Przepisy ust.  1, 2, 3—4a stosuje się odpo wiednio do płatników podatków oraz płatni ków składek ubezpieczeniowych.”;

5) w art. 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podatnicy podatku od towarów i  usług lub podatku akcyzowego są obowiązani doko nać zgłoszenia identyfikacyjnego przed do konaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z  tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane do konać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w  przypadku dokonywania zgłoszenia reje stracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz.  690, Nr  131, poz.  764, Nr  132, poz.  766, Nr  153, poz. 902 i Nr 163, poz. 981. Dziennik Ustaw Nr 171 — 10020 — Poz. 1016

z dnia 6 grudnia 2008  r. o podatku akcyzo wym (Dz.  U. z  2011  r. Nr  108, poz.  626 i Nr 120, poz. 690). Zgłoszenia identyfikacyj nego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Podatnicy, z  wyłączeniem osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzą cych działalności gospodarczej lub niebę dących zarejestrowanymi podatnikami po datku od towarów i usług, oraz płatnicy po datków podlegający obowiązkowi ewiden cyjnemu są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w  termi nie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z  dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na po datek.”, c) uchyla się ust. 2—9;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 

7. W  przypadku gdy z  przepisów prawa po datkowego wynikają różne terminy doko nania czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, zgłoszenia identyfikacyjne go dokonuje się jeden raz, w terminie naj wcześniejszym.”;

7) uchyla się art. 8;

8) po art. 8 dodaje się art. 8a—8d w brzmieniu: „Art. 8a. Nadanie NIP następuje przy użyciu Cen tralnego Rejestru Podmiotów — Krajowej Ewidencji Podatników, zwanego dalej „CRP KEP”, po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego. Art. 8b. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP. W  przy padku osób fizycznych objętych reje strem PESEL potwierdzenie nadania NIP zawiera również numer PESEL.

2. Potwierdzenie nadania NIP jest wyda wane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu po prawnego zgłoszenia identyfikacyjne go do naczelnika urzędu skarbowego.

3. W  przypadku osób fizycznych rozpo czynających działalność gospodarczą potwierdzenie nadania NIP wydaje się nie później niż następnego dnia robo czego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgło szenia identyfikacyjnego. Art. 8c. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o  odmowie nadania NIP w przypadku:

1) braku możliwości potwierdzenia toż samości lub istnienia podmiotu;

2) stwierdzenia, że dokonane zgłosze nie identyfikacyjne nie spełnia wy mogów określonych dla tego zgło szenia;

3) gdy podmiotowi został nadany NIP;

4) wystąpienia o nadanie NIP przez po datnika, o  którym mowa w  art.  5 ust. 2a.

2. Naczelnik urzędu skarbowego unie ważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku:

1) wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospo darczy podmiotu;

2) nadania NIP na podstawie fałszy wych lub fikcyjnych danych.

3. Nie można posługiwać się unieważnio nym NIP, a unieważniony NIP nie może zostać ponownie nadany. Art. 8d. W  zakresie nieuregulowanym w  art.  8b i art. 8c do postępowań w sprawie odmo wy nadania NIP i unieważnienia z urzędu nadanego NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 29 sierp nia 1997  r. — Ordynacja podatkowa (Dz.  U. z  2005  r. Nr  8, poz.  60, z  późn. zm.4)). W  zakresie wydawania potwier dzeń nadania NIP oraz zaświadczeń i  in formacji o nadanym NIP stosuje się od powiednio przepisy działu VIIIa ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997  r. — Ordynacja podatkowa.”;

9) w art. 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjne go do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w któ rym nastąpiła zmiana danyc

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 90-11-07
Data wydania: 90-10-23
Data wejścia w życie: 90-11-07
Data obowiązywania: 90-09-30
Data uchylenia: 91-12-26
Organ wydający: MIN. KULTURY I SZTUKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1990 nr 75 poz. 449