Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444

Dziennik Ustaw Nr 224 — 17639 — Poz. 1796 Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycz nia 2004 r. — Prawo zam z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p 1)) zarządza się, co następuje:

§1. Âredni kurs złotego w stosunku do euro stano wiący podstawę przeliczania wartości zam publicznych wynosi 3,839.

§2. Do postępowań o udzielenie zam publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy do tychczasowe.

§3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Mini str kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego pod stawę przeliczania wartości zam (Dz. U. Nr 241, poz. 1763).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Prezes Rady Ministr D. Tusk 1796 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778.

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 91-11-08
Data wydania: 91-09-28
Data wejścia w życie: 92-01-01
Data obowiązywania: 92-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MIN.
Organ zobowiązany: MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444