Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321

Dziennik Ustaw Nr 235 — 16083 — Poz. 1538

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Marsza łek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący obo wiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfiko wał dnia 14 maja 2010 r. Umowę europejską dotyczą cą międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartą w Genewie dnia 26 maja 2000 r. Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 29 lutego 2008 r. Zgodnie z art. 11 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 lipca 2010 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że nastę pujące państwa stały się stronami powyższej umowy, składając dokumenty ratyfikacyjne, zatwierdzenia, przyjęcia oraz przystąpienia w podanych niżej datach: Republika Austrii 9 listopada 2004 r. Republika Bułgarii 7 marca 2006 r. Republika Chorwacji 4 marca 2009 r. Republika Francuska 3 kwietnia 2008 r. Wielkie Księstwo Luksemburga 24 maja 2007 r. Republika Mołdowy 19 lutego 2008 r. Królestwo Niderlandów 30 kwietnia 2003 r. Republika Federalna Niemiec 31 stycznia 2008 r. Federacja Rosyjska 10 października 2002 r. Rumunia 3 grudnia 2008 r. Republika Słowacka 20 października 2009 r. Ukraina 28 stycznia 2010 r. Republika Węgierska 4 maja 2004 r. 1538 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, zatwierdzenia, przyjęcia oraz przystąpienia podane niżej pań stwa złożyły następujące oświadczenia oraz zastrzeżenie: Republika Austrii Oświadczenie: „Umowę stosuje się na obszarze rzeki Dunaj (łącz nie z kanałem wiedeńskim na Dunaju), rzeki March, rzeki Enns i Traun oraz ich odnóg, kanałów bocznych, portów i przystani. Postanowień umowy nie stosuje się na obszarach:

1. Nowy Dunaj (kanał przepływowy) od wlotu (1 938,06 km) do Jazu II (1 918,30 km);

2. Zapora wodna (jazowa) Greiffenstein: odcinek sta rej odnogi Dunaju powyżej progu (1 948,89 km prawobrzeżnie);

3. Zapora wodna (jazowa) Altenwörth: odcinek starej odnogi Dunaju powyżej progu (1 979,55 km lewo brzeżnie);

4. Zapora wodna (jazowa) Melk: odcinek lewo brzeżny starej odnogi Dunaju powyżej progu (2 037,30 km lewobrzeżnie) oraz odcinek Melk starej odnogi Dunaju powyżej progu (2 035,70 km prawobrzeżnie);

5. Zapora wodna Abwinden: odcinek starej odnogi Dunaju powyżej progu (2 120,40 km lewobrzeżnie);

6. Enns od 2,7 km;

7. Traun od 1,8 km;

8. March od 6 km;

9. Wszelkie inne wody, które nie zostały wskazane powyżej.” Declaration: „The Agreement applies to the Danube (including the Vienna Danube channel), the March, the Enns and the Traun, as well as their arms, side-channels, ports and branches. The Agreement shall not apply to the following:

1. The New Danube (bypass channel) from the inlet (km 1,938.0

6) to Weir II (km 1,918.30);

2. Greiffenstein barrage weir: the section of the old Danube arm above the sill (km 1,948.89, right bank);

3. Altenwörth barrage weir: the section of the old Danube arm above the sill (km 1,979.55, left bank);

4. Melk barrage weir: the section of the left-bank old Danube arm above the sill (km 2,037.30, left bank), as well as the section of the Melk old Danube arm above the sill (km 2,035.70, right bank);

5. Abwinden barrage weir: the section of the old Danube arm above the sill (km 2,120.40, left bank);

6. The Enns from km 2.7;

7. The Traun from km 1.8;

8. The March from km 6;

9. Any other waters to which reference has not been made.” Dziennik Ustaw Nr 235 — 16084 — Poz. 1538

Oświadczenie: „W odniesieniu do art. 14 ust. 3 pkt b) Republika Francuska oświadcza, że wdrożenie umowy na Renie i Mozeli zależy od jej zgodności z procedurami okreś lonymi w statucie Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie.” Declaration: „The French Republic, with reference to Article 14, paragraph 3, sub b, declares that the implementation of the Agreement on the Rhine and the Moselle is subject to compliance with the procedures set out in the statutes of the Central Commission for the Navi gation of the Rhine.” Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Francuska Oświadczenie złożone podczas podpisania i potwier dzone podczas ratyfikacji: „Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga z chwilą podpisania niniejszej umowy oświadcza, że obowiązki wynikające z tej umowy w żaden sposób nie naruszają zobowiązań Luksemburga związanych z członko stwem w Unii Europejskiej.” Declaration made upon signature and confirmed upon ratification: „The Government of the Grand Duchy of Luxem bourg, on signing this Agreement, declares that the obligations arising therefrom in no way affect the commitments assumed by Luxembourg by virtue of its membership in the European Union.” Królestwo Niderlandów Oświadczenie: „W odniesieniu do art. 14 ust. 3 pkt b) Umowy eu ropejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebez piecznych (ADN) Królestwo Niderlandów oświadcza, że wdrożenie umowy na Renie, Waal i Lek zależy od jej zgodności z procedurami określonymi w statucie Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie.” Declaration: „With reference to Article 14, paragraph 3, sub b, of the European Agreement concerning the Interna tional Carriage of Dangerous Goods by Inland Water ways, the kingdom of the Netherlands declares that the implementation of the Agreement on the Rhine, Waal and Lek is subject to compliance with the proce dures set out in the statutes of the Central Com mission for the Navigation of the Rhine.” Republika Federalna Niemiec Oświadczenie: „W odniesieniu do art. 14 ust. 3 pkt b) Umowy eu ropejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebez piecznych (ADN) rząd Republiki Federalnej Niemiec oświadcza, że wdrożenie umowy na Renie zależy od jej zgodności z procedurami określonymi w statucie Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie (CCR), a jej wdrożenie na Mozeli zależy od zgodności z procedura mi określonymi w statucie Komisji Mozeli.” Declaration: „With reference to Article 14, paragraph 3, sub paragraph b, of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by In land Waterways (ADN), the Government of the Fe deral Republic of Germany declares that the imple mentation of the Agreement on the Rhine is subject to compliance with the procedures set out in the statutes of the Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCR), and its implementation on the Moselle is subject to compliance with the procedures set out in the statutes of the Moselle Commission.” Ukraina Zastrzeżenie: „Z zastrzeżeniem, że Ukraina nie uznaje się za związaną art. 15 umowy w związku z art. 16 ust. 1 umowy.” Reservation: „… subject to the reservation that Ukraine does not consider itself bound by Article 15 of the Agree ment with reference to paragraph 1 of Article 16 of the Agreement.” Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Borkowski

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 91-08-19
Data wydania: 91-07-27
Data wejścia w życie: 91-10-01
Data obowiązywania: 91-10-01
Data uchylenia: 98-01-01
Uwagi: obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 W zakresie art. 69-70 oraz 73-82 obowiązywało do dnia 30 czerwca 1999 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
WOJEWODA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321