Dz.U. 1993 nr 121 poz. 541

875 OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2008 Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 18 lip ca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.2)) ogłasza się następujące stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2008:

1) stawki należności za przewóz towarów za jeden tonokilometr wynoszą: a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 — 0,59 gr, b) na drodze wodnej Wisła — Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć, oraz na węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Martwa Wisła — 0,55 gr, ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowi ska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286. Monitor Polski Nr 82 — 3707 — Poz. 875 c) na pozostałych drogach wodnych, za korzysta nie z których uiszcza się należności — 0,48 gr;

2) stawka należności za żeglugę pustych statków towarowych lub barek, za jeden tonokilometr noś ności wymierzonej statku lub barki (od iloczynu jednej tony nośności wymierzonej statku lub barki i jednego kilometra drogi wodnej przebytej przez statek) wynosi — 0,10 gr;

3) stawka należności za żeglugę statków pasażer skich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wod nej wynosi — 1,44 gr;

4) stawki należności za holowanie i spław drewna, za jeden tonokilometr, równoważny iloczynowi objętości 1,45 m3 drewna przemieszczonego na odległość jednego kilometra drogi wodnej, wy noszą: a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 — 0,59 gr, b) na drodze wodnej Wisła — Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć, oraz na węźle gdańskim, to jest na rze kach Nogat, Szkarpawa i Martwa Wisła — 0,55 gr, c) na pozostałych drogach wodnych, za korzysta nie z których uiszcza się należności — 0,48 gr;

5) stawki należności za korzystanie ze śluz lub po chylni wynoszą: a) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochyl nię statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzą cych w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przezna czonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu pływającego (po wyżej 15 ton nośności), za każdy zestaw lub obiekt pływający: — w godzinach od 700 do 1600 — 12,52 zł, — w godzinach od 1600 do 700 — 13,13 zł, b) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochyl nię łodzi sportowo-turystycznych i innych ma łych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający: — w godzinach od 700 do 1600 — 5,86 zł, — w godzinach od 1600 do 700 — 11,72 zł, c) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochyl nię kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający: — w godzinach od 700 do 1600 — 3,30 zł, — w godzinach od 1600 do 700 — 6,60 zł. Minister Ârodowiska: J. Szyszko

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data wydania: 93-11-25
Data wejścia w życie: 93-12-15
Data obowiązywania: 93-12-15
Data uchylenia: 95-04-01
Organ wydający: MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1993 nr 121 poz. 541