Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584

Dziennik Ustaw Nr 63 — 5214 — Poz. 518 Art.

1. W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapo bieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 123

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Zanieczyszczenia ze statków oraz inspekcja stat ku”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art.

5. Do zapobiegania zanieczyszczaniu morza związanego z uprawianiem żeglugi lub prowadzeniem innej działalności morskiej przez statki stosuje się postanowienia Konwencji MARPOL, Konwencji o zatapia niu, a na Morzu Bałtyckim — również po stanowienia Konwencji Helsińskiej 1992.”;

3) w art. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) dla statków objętych rozporządzeniem Parla mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach (Dz. Urz. WE L 115 z 09.05.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe cjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 26

6) oraz rozporzą dzeniem Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadającym moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parla mentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniającym to rozporządzenie (Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2008, str. 10, z późn. zm.) — w przepisach tych rozporządzeń.”;

4) w art. 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związ ków cynoorganicznych na statkach oraz rozpo rządzeniu Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadającemu moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicz nych na statkach oraz zmieniającemu to roz porządzenie — na wniosek organu państwa przynależności statku.”;

5) art. 11 i 12 otrzymują brzmienie: „Art. 1

1.

1. Kapitan statku o polskiej przynależno ści znajdującego się poza polskimi ob szarami morskimi, który zauważy na morzu zanieczyszczenie lub wypadek powodujący albo mogący spowodo wać rozlew oleju lub zanieczyszczenie innego rodzaju, przekazuje niezwłocz nie informację do stacji brzegowej naj bliższego państwa nadbrzeżnego oraz do armatora statku.

2. Kapitan statku o polskiej przynależ ności:

1) uczestniczącego w wypadku powo dującym zagrożenie zanieczysz czeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie środowiska mor skiego,

2) na którym nastąpiło zdarzenie po wodujące zagrożenie zanieczysz czeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie środowiska mor skiego — jest obowiązany do niezwłocznego przekazania informacji o tym do stacji brzegowej najbliższego państwa nad brzeżnego i armatora statku oraz dy rektora urzędu morskiego właściwego dla portu macierzystego statku.

3. Kapitan statku znajdującego się w pol skich obszarach morskich, który za uważy na morzu zanieczyszczenie lub wypadek powodujący albo mogący spowodować rozlew oleju lub zanie czyszczenia innego rodzaju, przekazuje niezwłocznie informację do najbliższej stacji brzegowej lub Służby Kontroli Ruchu Statków, zwanej dalej „Służbą VTS”, oraz do armatora statku.

4. Kapitan statku znajdującego się w pol skich obszarach morskich:

1) uczestniczącego w wypadku powo dującym zagrożenie zanieczysz czeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie środowiska mor skiego,

2) na którym nastąpiło zdarzenie po wodujące zagrożenie zanieczysz czeniem środowiska morskiego lub zanieczyszczenie środowiska mor skiego — jest obowiązany do niezwłocznego przekazania informacji o tym do naj bliższej stacji brzegowej lub Służby VTS i do armatora statku. 518 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki1) ———————

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Ra dy z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej wspólnoto wy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę Rady 93/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wyda nie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 12);

2) dyrektywy 2005/35/WE Parlamentu Europejskiego i Ra dy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 11). Dziennik Ustaw Nr 63 — 5215 — Poz. 518

5. Informacja, o której mowa w ust. 1—4, zawiera:

1) identyfikację, pozycję, port wyjścia i port przeznaczenia statku;

2) adres, pod którym dostępna jest in formacja o towarach niebezpiecz nych lub zanieczyszczających, jeżeli są przewożone na statku;

3) ilość osób na statku;

4) szczegóły zdarzenia oraz inne infor macje niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych, zgodnie z wyma ganiami ustanowionymi przez Mię dzynarodową Organizację Morską (Protokół I do Konwencji MARPOL oraz Rezolucja IMO Nr A.851 (

20) ).

6. Jeżeli kapitan statku, z uzasadnionego powodu, nie mógł przekazać informa cji, o której mowa w ust. 1—5, obowią zek ten spoczywa na armatorze statku. Art. 1

2.

1. Kapitan statku znajdującego się w pol skich obszarach morskich uczestniczą cego w wypadku powodującym albo mogącym spowodować rozlew oleju lub zanieczyszczenie innego rodzaju podejmuje niezwłocznie wszelkie dzia łania konieczne dla zapobieżenia, ograniczenia i usunięcia zanieczysz czenia środowiska morskiego.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą również kapitanów statków o polskiej przynależności znajdujących się poza polskimi obszarami morskimi.

3. Jeżeli kapitan statku lub stacja brzego wa nie może skontaktować się z arma torem statku, dyrektor urzędu mor skiego jest obowiązany poinformować o zaistniałej sytuacji organ państwa, który wydał dla statku certyfikat zgod ności lub certyfikat zarządzania bezpie czeństwem.”;

6) w art. 13e dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. W przypadku zakończenia działalności w za kresie dostaw paliwa w polskich obszarach morskich dostawca jest obowiązany do pisem nego poinformowania o tym właściwego dla miejsca dostaw dyrektora urzędu morskiego w terminie 30 dni od dnia zakończenia tej dzia łalności.”;

7) w art. 21 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) skierowanie statku do miejsca schronienia.”;

8) art. 31 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

1. Dyrektor urzędu morskiego wszczyna po stępowanie, w celu zabezpieczenia do wodów, w odniesieniu do statku o obcej przynależności, który:

1) przebywa w porcie polskim lub w ba zie przeładunkowej, jeżeli spowodo wał zanieczyszczenie lub zagrożenie zanieczyszczeniem poza polskimi ob szarami morskimi, z naruszeniem uznanych norm międzynarodowych;

2) znajdując się w polskim morzu teryto rialnym lub w polskich morskich wo dach wewnętrznych spowodował za nieczyszczenie lub zagrożenie zanie czyszczeniem tego obszaru morza;

3) przebywając w polskich obszarach morskich, wskutek zanieczyszczenia w wyłącznej strefie ekonomicznej, spowodował poważną szkodę lub za grożenie poważną szkodą dla wybrze ży albo innych istotnych interesów państwa.”;

9) art. 33 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

3. Dyrektor urzędu morskiego niezwłocznie zawiadamia właściwy organ państwa:

1) przynależności statku i każdego inne go zainteresowanego państwa o dzia łaniach i środkach podjętych zgodnie z ustawą i przekazuje im odpowiednie dokumenty dotyczące tych działań i środków;

2) następnego portu zawinięcia statku przepływającego przez polskie obsza ry morskie o podejrzeniu zanieczysz czenia lub zagrożenia zanieczyszcze niem środowiska morskiego.”;

10) art. 36c otrzymuje brzmienie: „Art. 36c. Dostawca, który dostarczając paliwo nie wykonuje ciążących na nim obowiąz ków, określonych w art. 13e ust. 2—5 i 13f, podlega karze pieniężnej do wyso kości 50 000 SDR.”; 1

1) w art. 37 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) nie przekazuje informacji o zauważonym za nieczyszczeniu albo informacji o wypadku za grożenia zanieczyszczeniem lub zanieczyszcze nia środowiska morskiego,”; 1

2) art. 37a otrzymuje brzmienie: „Art. 37a. Kto nie wykonuje obowiązków określo nych w przepisach rozporządzenia Par lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach oraz roz porządzenia Komisji (WE) nr 536/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. nadającego moc art. 6 ust. 3 i art. 7 rozporządzenia (WE) nr 782/2003 Parlamentu Europej skiego i Rady w sprawie zakazu stoso wania związków cynoorganicznych na statkach oraz zmieniającego to rozpo rządzenie, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 SDR.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: uchylony
Data wydania: 93-12-02
Data wejścia w życie: 94-02-20
Data obowiązywania: 94-02-20
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584