Dz.U. 1994 nr 138 poz. 743

331 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycz nia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Âredni kurs złotego w stosunku do euro stano wiący podstawę przeliczania wartości zamówień pu blicznych wynosi 4,2009.

§2. Do postępowań o udzielenie zamówienia pu blicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie ni niejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotych czasowe.

§3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Mini strów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kur su złotego w stosunku do euro stanowiącego podsta wę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 40, poz. 356).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.

Status prawny: uchylony
Data wydania: 94-12-12
Data wejścia w życie: 95-01-12
Data obowiązywania: 95-01-12
Data uchylenia: 98-06-26
Organ wydający: MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1994 nr 138 poz. 743