Dz.U. 1997 nr 113 poz. 737

1530 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach. Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 111

2) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wymagania, jakim po winna odpowiadać woda w kąpieliskach, częstotliwość pobierania próbek wody przez organy Państwowej In spekcji Sanitarnej, metodyki referencyjne analiz i spo sób oceny, czy wody odpowiadają wymaganym wa runkom, oraz sposób informowania ludności o jakości wody w kąpieliskach. Wymagania określone w rozpo rządzeniu stosuje się do kąpielisk morskich i śródlądo wych zorganizowanych i wykorzystywanych tradycyj nie.

§2. Woda w kąpieliskach powinna odpowiadać wy maganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporzą dzenia.

§3.

1. Ustala się minimalną częstotliwość pobiera nia próbek wody w kąpieliskach, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września co 2 tygodnie, z zastrze żeniem ust. 2, 3 i 4.

2. W przypadku kąpielisk śródlądowych badania próbek wody po raz pierwszy w danym roku przepro wadza się 14 dni przed rozpoczęciem sezonu. Właści ciel (zarządca) kąpieliska zawiadamia pisemnie pań stwowego powiatowego inspektora sanitarnego o pla nowanym terminie rozpoczęcia sezonu.

3. Próbki wody z kąpielisk wyłączonych z kąpieli w latach poprzednich przez okres dłuższy niż dwa ko lejne lata należy pobierać z dwukrotnie większą często tliwością niż określona w ust. 1.

4. Jeżeli badania próbek wody w latach poprzed nich wykazały, że wartości wskaźników bakteriologicz nych i fizykochemicznych, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach, są korzystniejsze niż określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, państwowy woje wódzki inspektor sanitarny na wniosek państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub właściciela (zarządcy) kąpieliska może wyrazić zgodę na zmniej szenie o połowę częstotliwości pobierania próbek wo dy do badania określonej w ust. 1.

§4.

1. Próbki wody do badania pobiera się w kąpie liskach:

1) jeżeli długość plaży kąpieliska nie przekracza 1,5 km — co najmniej w 2 miejscach, w których występu je największe dzienne zagęszczenie kąpiących się osób; ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833). Dziennik Ustaw Nr 183 — 11702 — Poz. 1530

2) jeżeli długość plaży kąpieliska wynosi więcej niż 1,5 km — w miejscach określonych w pkt 1 oraz dodatkowo — w miejscach odległych nie więcej niż 750 m od miejsc określonych w pkt 1.

2. W razie podejrzeń dotyczących zanieczyszczenia wody w kąpielisku, a w szczególności w przypadku awaryjnych zrzutów ścieków lub gwałtownych zmian atmosferycznych, liczba miejsc pobierania próbek wo dy powinna być zwiększona w stosunku do określo nych w ust. 1, a w kąpieliskach zorganizowanych na wodach płynących — próbki wody powinny być po bierane również z miejsc powyżej kąpielisk. W takich przypadkach zakres badań fizykochemicznych powi nien być rozszerzony o parametry określone w załącz niku nr 2 do rozporządzenia.

3. Liczbę miejsc pobierania próbek wody każdora zowo, indywidualnie dla poszczególnych kąpielisk, ustala państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

4. Próbki wody pobiera się z głębokości 30 cm pod powierzchnią wody, z wyjątkiem próbek do oznaczania oleju mineralnego, które pobiera się z powierzchni wo dy.

§5.

1. Badania mikrobiologiczne wody w kąpieli skach obejmują określenie:

1) liczby bakterii grupy coli typu kałowego, ogólnej liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody — ozna czanych metodą probówkową (NPL) lub metodą filtrów membranowych (FM);

2) liczby paciorkowców kałowych w 100 ml wody w tych kąpieliskach, w których wyniki kontroli wskazują na możliwość ich występowania w liczbie przekraczającej dopuszczalne wartości lub jeżeli ja kość wody uległa pogorszeniu — oznaczanej meto dą probówkową (NPL) lub metodą filtrów membra nowych (FM);

3) obecności pałeczek Salmonella w 1 l wody — ozna czanej metodą filtrów membranowych (FM) z wstępnym namnażaniem w podłożu płynnym i posiewem na podłoże różnicująco selektywne (FM + RS).

2. Badania fizykochemiczne obejmują oznaczenie: odczynu, barwy, zapachu, olejów mineralnych, sub stancji powierzchniowo czynnych, fenoli, przezroczysto ści, osadów oraz, jeżeli istnieje tendencja do eutrofi zacji wody, dodatkowo: azotu ogólnego, azotu amono wego, azotu azotanowego, fosforanów — metodami wymienionymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządze nia.

3. W przypadku gdy jakość wody uległa pogorsze niu, badania mikrobiologiczne obejmują badania na obecność enterowirusów w 10 l wody, określonych metodą polegającą na zagęszczeniu próbki wody po przez filtrację, flokulację lub odwirowanie i hodowli ko mórkowych (Z + HK) lub metodą zagęszczenia i zasto sowania techniki PCR (badania genetyczne: Z + PCR); badania fizykochemiczne tej wody obejmują oznacze nie cyjanków oraz metali ciężkich: arsenu, kadmu, chromu, ołowiu, rtęci — metodami spektrometrii UV/VIS lub atomowej spektrometrii absorpcyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

4. Zakres badań może być ograniczony do wskaźni ków pochodzących ze źródła pogorszenia jakości wody w kąpielisku.

§6.

1. Woda w kąpielisku odpowiada warunkom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeże li w wyniku badania próbek wody pobranej zgodnie z § 3 i 4 stwierdza się, że odpowiada ona wymaganym wskaźnikom i parametrom:

1) w co najmniej 80% próbek — w zakresie wskaźni ków liczby bakterii grupy coli i bakterii grupy coli typu kałowego;

2) w co najmniej 95% próbek — w zakresie pozosta łych wskaźników i parametrów, pod warunkiem ż e: a) w co najwyżej 5% próbek, które nie odpowiada ją wymaganym wskaźnikom i parametrom, wo da nie wykazuje odchyleń od podanych najwyż szych wartości dopuszczalnych wskaźników i parametrów nie więcej niż w 50%, z wyjątkiem pH, tlenu rozpuszczonego i wskaźników bakte riologicznych, b) kolejne próbki wody pobierane zgodnie z § 3 i 4 spełniają warunki określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Przy obliczaniu procentu próbek nie bierze się pod uwagę odchyleń od najwyższych dopuszczalnych wartości, jeżeli są one skutkiem powodzi, innych kata strof naturalnych lub anomalii pogodowych.

§7. W przypadku wydania przez organy Państwo wej Inspekcji Sanitarnej orzeczenia o nieprzydatności wody do kąpieli w kąpielisku, państwowy powiatowy inspektor sanitarny powiadamia pisemnie o wydanym orzeczeniu właściciela (zarządcę) kąpieliska i jednostkę samorządu terytorialnego, właściwą ze względu na miejsce położenia kąpieliska, oraz użytkowników ką pieliska — w formie komunikatu w lokalnych środkach przekazu.

§8. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby go spodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawo wania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sa nitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 93

7) w zakresie uregulowa nym niniejszym rozporządzeniem.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. ¸apiński Dziennik Ustaw Nr 183 — 11703 — Poz. 1530 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. (poz. 1530) Załącznik nr 1 WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA W KÑPIELISKACH (BADANIA PODSTAWOWE) Dziennik Ustaw Nr 183 — 11704 — Poz. 1530 Dziennik Ustaw Nr 183 — 11705 — Poz. 1530 Załącznik nr 2 WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA W KÑPIELISKACH (BADANIA ROZSZERZONE)

Status prawny: uchylony
Data wydania: 97-09-16
Data wejścia w życie: 97-09-25
Data obowiązywania: 97-09-01
Data uchylenia: 99-09-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1997 nr 113 poz. 737