Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43

Dziennik Ustaw Nr 93 — 5518 — Poz. 539

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 105

5) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa metody i środki kon troli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich, w tym:

1) organizację i formy kontroli;

2) działania zapobiegawcze oraz działania w przypad kach bezprawnej ingerencji;

3) rodzaje urządzeń technicznych stosowanych do kontroli, zwanych dalej „technicznymi środkami ochrony”.

§2. Statek, obiekt portowy i port są chronione za pomocą metod i środków kontroli obejmujących: techniczne środki ochrony, oznaczanie lub wyznacza nie obszaru, ochronę fizyczną, przepustki.

§3.

1. Statek, obiekt portowy i port są chronione za pomocą odpowiednich technicznych środków ochrony:

1) systemów i urządzeń alarmowych i monitorują cych obejmujących: a) systemy sygnalizacji włamania i napadu, b) systemy telewizji przemysłowej, c) systemy radiolokacyjne, d) systemy kontroli dostępu, e) urządzenia pozwalające wykryć przedmioty lub substancje zabronione;

2) przewodowej lub bezprzewodowej łączności war towniczej i łączności służb dyżurnych;

3) ogrodzenia: a) z siatki metalowej, b) panelowego lub z barier metalowych, c) murowanego lub z prefabrykowanych segmen tów betonowych;

4) oświetlenia obiektów: a) zewnętrznego, w tym oświetlenia granic obsza rów obiektów portowych i portu, b) wewnętrznego, c) awaryjnego magazynów, pomieszczeń ważnych z punktu widzenia ochrony żeglugi i portów oraz miejsc dostępu do statku przy nabrzeżu lub od strony wody;

5) oznaczenia w postaci tablic ostrzegawczych.

2. Katalog i zakres zastosowania technicznych środków ochrony powinien uwzględniać wymagania określone w zatwierdzonej ocenie stanu ochrony tego statku, obiektu portowego lub portu.

§4. Zastosowanie technicznych środków ochrony, ich zróżnicowanie lub zastosowanie dodatkowych środków, w związku ze zmianą poziomu ochrony stat ku, obiektu portowego lub portu, jest określone w pla nie ochrony statku, obiektu portowego lub portu.

§5. Granice portu oraz obiektu portowego ozna cza się tablicami informacyjnymi.

§6.

1. Armator statku wyznacza na statku obszary o ograniczonym dostępie oraz obszary monitorowane, uwzględniając przepisy sekcji 9.18-9.24 i 9.48-9.49 czę ści B Międzynarodowego kodeksu dla ochrony statków i obiektów portowych, przyjętego w dniu 12 grudnia 2002 r. Rezolucją Nr 2 Konferencji Umawiających się Rządów — Stron Międzynarodowej konwencji o bez pieczeństwie życia na morzu, 1974 (Dz. U. z 2005 r. Nr 120, poz. 1016), zwanego dalej „Kodeksem ISPS”.

2. Zarządzający obiektem portowym lub portem wyznacza w granicach obiektu portowego lub portu obszary o ograniczonym dostępie oraz obszary moni torowane, uwzględniając przepisy sekcji 16.21-16.29 i 16.49-16.54 części B Kodeksu ISPS.

3. Obszary o ograniczonym dostępie oraz obszary monitorowane w zależności od poziomu ochrony, z uwzględnieniem granic tych obszarów, są określane w planie ochrony statku, obiektu portowego lub por tu.

4. Obszary o ograniczonym dostępie oraz obszary monitorowane przez system telewizji przemysłowej oznacza się tablicami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do rozporządzenia.

§7. Ochrona fizyczna obejmuje przedsięwzięcia ochronne realizowane odpowiednio przez jednostkę ochrony obiektu portowego lub portu, zwaną dalej „jednostką ochrony”, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie że glugi i portów morskich, zwanej dalej „ustawą”, lub załogę statku, zgodnie z planem ochrony statku, obiek tu portowego lub portu.

§8.

1. Dostęp do statku, obiektu portowego oraz portu mają osoby i pojazdy posiadające ważną prze pustkę.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) pasażerów posiadających ważne dokumenty po dróży oraz dokumenty tożsamości, wraz z wizami, o ile są wymagane; 539 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich Dziennik Ustaw Nr 93 — 5519 — Poz. 5392) członków załóg oraz marynarzy mustrujących lub zmustrowanych ze statku, posiadających doku menty tożsamości, pod warunkiem wpisania ich na listę załogi statku cumującego przy obiekcie portowym lub w porcie;

3) inspektorów bandery i portu;

4) inspektorów rybołówstwa morskiego;

5) pracowników granicznych inspektoratów wetery narii upoważnionych do kontroli statków;

6) osób biorących udział w akcji ratowniczej;

7) żołnierzy oraz funkcjonariuszy Służby Kontrwywia du Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Po żarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Celnej podczas wykonywania czynności służbowych;

8) pojazdów i jednostek pływających kierowanych przez osoby wymienione w pkt 4—7;

9) oznakowanych pojazdów stanowiących stałe wy posażenie obiektu portowego lub portu.

§9.

1. Przepustkę, w czasie przebywania osoby lub pojazdu na statku, terenie obiektu portowego lub por tu, umieszcza się w widocznym miejscu.

2. Przepustkę jednorazową dla osoby lub pojazdu wydaje się po sprawdzeniu dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o tę przepustkę i potwierdzeniu celu wizyty.

3. Przepustka jednorazowa jest ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości osoby okazującej tę prze pustkę.

4. Wydawanie przepustek jest ewidencjonowane.

§10.

1. Zarządzający portem koordynuje prawidło we wydawanie przepustek na terenie tego portu, znaj dujących się w jego granicach obiektów portowych i statków.

2. Zarządzający portem wydaje instrukcję prze pustkową, w której określa w szczególności:

1) organizację systemu wydawania przepustek;

2) warunki i tryb występowania o uzyskanie prze pustki;

3) tryb przyznawania i zwracania przepustki;

4) sposób użytkowania przepustki;

5) sposób postępowania w przypadku naruszenia postanowień tej instrukcji;

6) sposób postępowania w przypadku utraty prze pustki;

7) sposób niszczenia nieaktualnych (nieważnych) przepustek. § 1

1.

1. Przepustki wydaje się dla osób i pojazdów jako:

1) stałe;

2) okresowe;

3) jednorazowe.

2. Przepustka stała i okresowa dla osoby zawiera:

1) fotografię osoby;

2) imię i nazwisko osoby;

3) numer przepustki;

4) okres ważności przepustki;

5) oznaczenie obszarów, do których dostępu upraw nia przepustka;

6) zabezpieczenie przed jej podrobieniem lub przero bieniem.

3. Przepustka jednorazowa dla osoby zawiera:

1) imię i nazwisko osoby;

2) numer przepustki;

3) okres ważności przepustki;

4) cel wizyty;

5) napisy: „GOŚĆ” i „VISITOR”;

6) oznaczenie obszarów, do których dostępu upraw nia przepustka;

7) zabezpieczenie przed jej podrobieniem lub przero bieniem.

4. Przepustka stała i okresowa dla pojazdu zawie ra:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu;

2) markę i numer rejestracyjny pojazdu;

3) numer przepustki;

4) okres ważności przepustki;

5) oznaczenie obszarów, do których dostępu upraw nia przepustka;

6) oznaczenie bram wjazdu i wyjazdu;

7) zabezpieczenie przed jej podrobieniem lub przero bieniem.

5. Przepustka jednorazowa dla pojazdu zawiera:

1) imię i nazwisko kierującego;

2) markę i numer rejestracyjny pojazdu;

3) numer przepustki;

4) okres ważności przepustki; Dziennik Ustaw Nr 93 — 5520 — Poz. 5395) cel wizyty;

6) napisy: „GOŚĆ” i „VISITOR”;

7) oznaczenie obszarów, do których dostępu upraw nia przepustka;

8) oznaczenie bram wjazdu i wyjazdu;

9) zabezpieczenie przed jej podrobieniem lub przero bieniem. § 1

2. W przypadku zorganizowania na terenie por tu lub obiektu portowego systemu rejestracji i śledze nia pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, system ten może być stosowany zamiast wydawania przepu stek dla pojazdów. § 1

3.

1. Dostęp do statku jest kontrolowany przy zastosowaniu technicznych środków ochrony lub za stosowaniu przepustek.

2. Dostęp do portu oraz obiektu portowego jest kontrolowany przez jednostkę ochrony co najmniej przy zastosowaniu przepustek.

3. Dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie jest dodatkowo kontrolowany przy zastosowaniu tech nicznych środków ochrony lub odpowiednio oznaczo nych przepustek. § 1

4. Dostęp do akwenów na obszarze portu lub obiektu portowego jest określony w planach ochrony portu lub obiektu portowego, a także zgodnie z przepi sami o portach i przystaniach morskich oraz o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administra cji morskiej. § 1

5.

1. Dostęp do obszarów o ograniczonym do stępie mają osoby określone w planie ochrony statku, obiektu portowego lub portu.

2. Dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie, przeznaczonych do dokonywania czynności związa nych z dopuszczeniem do wejścia na pokład statku, mają:

1) osoby, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1—7;

2) osoby upoważnione przez dyrektora urzędu mor skiego do weryfikacji planu ochrony obiektu por towego w zakresie określonym w upoważnieniu posiadające odpowiednie przepustki i dokument tożsamości;

3) osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do weryfikacji planu ochrony portu w zakresie określonym w upoważ nieniu posiadające odpowiednie przepustki i do kument tożsamości. § 1

6. Szczegółowe rozwiązania dotyczące dostępu do portu lub obiektu portowego są określone w planie ochrony portu lub obiektu portowego. § 1

7.

1. Kontrolę dostępu i ochronę statku zapew niają:

1) kapitan statku, oficer ochrony statku oraz wyzna czeni członkowie załogi — w zakresie określonym w planie ochrony statku;

2) jednostka ochrony we współdziałaniu z Policją i Strażą Graniczną — w zakresie wynikającym z planu ochrony obiektu portowego lub portu, lub planów postępowania w sytuacjach kryzysowych, w odniesieniu do działań statek — obiekt porto wy.

2. Przed odpłynięciem statku kapitan statku zarzą dza przeprowadzenie przez załogę statku obchodu w celu sprawdzenia, czy na statku nie znajdują się osoby nieupoważnione oraz przedmioty lub substan cje zabronione, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy.

3. Obchód, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony wspólnie z jednostką ochrony, a w uzasadnionych przypadkach z osobami, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 7.

4. Nabrzeże i obszar wokół statku oświetla się w sposób zapewniający kontrolę dostępu do statku. § 1

8. Kontrolę osób i ich bagażu, pojazdów, ładun ku oraz zapasów statkowych dostarczanych na statek, przy zastosowaniu odpowiednich metod i środków ochrony, przeprowadza się zgodnie z planem ochrony statku, obiektu portowego lub portu. § 1

9.

1. Kontrola, o której mowa w § 18, polega na:

1) kontroli tożsamości osób i danych pojazdów przez: a) sprawdzenie tożsamości osoby kontrolowanej oraz jej uprawnień do wstępu lub przebywania na terenie portu, obiektu portowego lub na stat ku, b) sprawdzenie zgodności danych pojazdu z prze pustką;

2) kontroli osób przez stosowanie pojedynczo lub łącznie: a) kontroli przy zastosowaniu ręcznego detektora metali, b) kontroli przy zastosowaniu bramki magnetycz nej do wykrywania metalu, c) kontroli manualnej, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy, d) kontroli przy zastosowaniu innego sprzętu spe cjalistycznego, służącego do wykrywania przed miotów i substancji zabronionych;

3) kontroli bagaży przez stosowanie pojedynczo lub łącznie: a) kontroli manualnej zawartości bagażu, b) prześwietlenia bagażu przy użyciu urządzeń rentgenowskich, c) kontroli przy zastosowaniu innego sprzętu spe cjalistycznego, służącego do wykrywania przed miotów i substancji zabronionych; Dziennik Ustaw Nr 93 — 5521 — Poz. 5394) kontroli pojazdów, przewożonych nimi ładunków i zapasów statkowych przez stosowanie pojedyn czo lub łącznie: a) kontroli wzrokowej elementów takich jak: prze strzenie ładunkowe, wnętrza, schowki i skrytki, zamknięcia, plomby i inne zabezpieczenia, b) kontroli manualnej, c) prześwietlenia przy użyciu urządzeń rentgenow skich, d) kontroli przy zastosowaniu innego sprzętu spe cjalistycznego, służącego do wykrywania przed miotów i substancji zabronionych.

2. Podczas realizacji czynności określonych w ust. 1 pkt 2—4 dopuszcza się stosowanie stacjonarnych lub przenośnych urządzeń służących do kontroli radiome trycznej.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naru szający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte.

4. Niezależnie od czynności, o których mowa w ust. 1, kontrola, o której mowa w § 18, może pole gać także na monitorowaniu pokładów statku, obsza ru obiektu portowego lub portu, w tym wybranych pomieszczeń i terenu przyległego do granic portu, za pomocą patroli złożonych z pracowników jednostek ochrony, członków załogi statku lub za pomocą tech nicznych środków ochrony stanowiących system tele wizji przemysłowej.

5. W przypadku gdy jednostka ochrony przepro wadzająca kontrolę ujawni naruszenie przepisów w zakresie ochrony, powodujących zagrożenie dla ochrony żeglugi, obiektu portowego lub portu, należy powiadomić właściwe służby wymienione w § 8 ust. 2 pkt 7.

§20. Sposób dozoru nad bagażem oraz nad pojaz dami, pojazdami kolejowymi i jednostkami pływają cymi dostarczającymi ładunek lub zapasy statkowe odbywa się na zasadach określonych odpowied nio w planach ochrony statku, obiektu portowego i portu. § 2

1.

1. W przypadku zadziałania alarmu detektora metali osoba kontrolowana zostaje poddana ponow nej kontroli przy zastosowaniu tego samego lub inne go detektora metali.

2. Osoby odmawiającej poddania się kontroli nie wpuszcza się odpowiednio: na pokład statku, na teren obiektu portowego lub portu, a w uzasadnionym przy padku powiadamia się o tym zdarzeniu Policję lub Straż Graniczną.

3. Sprawdzanie zawartości bagażu odbywa się, w miarę możliwości, w obecności posiadacza lub oso by odpowiedzialnej za bagaż. § 2

2.

1. Miejsca, w których przeprowadza się kon trolę manualną, powinny być wyraźnie oznakowane.

2. Sposób oznakowania miejsc przeznaczonych do kontroli manualnej określają plany ochrony statku, obiektu portowego lub portu. § 2

3.

1. Kontrolę ładunku przeprowadza się w obec ności właściciela, przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego albo ich przedstawiciela.

2. Kontrolę zapasów statkowych dostarczanych na statek przeprowadza się w obecności dostawcy i człon ka załogi statku. § 2

4.

1. Zakres stosowanych metod i środków kon troli w zakresie ochrony żeglugi i portów wynika ze stopnia zagrożenia statku, obiektu portowego i portu oraz poziomów ochrony, o których mowa w art. 23 ustawy.

2. Kontrole ochrony w portach przeprowadza się zgodnie z art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 725/2004 Parlamentu i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz. Urz. UE L 129 z 29.04.2004, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 74). § 2

5. Metody i środki kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów stosuje się jako działania zapobie gawcze przeciwko aktom bezprawnej ingerencji. § 2

6.

1. O wystąpieniu aktu bezprawnej ingerencji informuje się niezwłocznie odpowiednio oficera ochrony statku, oficera ochrony armatora, oficera ochrony obiektu portowego lub oficera ochrony por tu.

2. Działania w przypadku bezprawnej ingerencji powinny być adekwatne do występującego zagroże nia i odpowiadać potrzebom wynikającym z istnieją cej sytuacji.

3. Działania w przypadku bezprawnej ingerencji powinny być zgodne z zasadami określonymi w pla nach ochrony statku, obiektu portowego i portu. § 2

7.

1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia armatorzy oraz zarządzający obiektami portowymi i portami dostosują metody i środki kontroli ochrony do wymogów określonych w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia armatorzy oraz zarządzający obiekta mi portowymi i portami dostosują techniczne środki ochrony do wymogów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1—3. § 2

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw Nr 93 — 5522 — Poz. 539

Za łą cz ni k do ro zp or zą dz en ia R ad y M in is tr ów

z dn ia 1 5 kw ie tn ia 2 01 1 r. (p oz . 5 39 ) 1. T A B LI C A O S TR ZE G A W C ZA D LA O B S ZA R U O O G R A N IC ZO N Y M D O S TĘ PI E O b ja śn ie n ia : 1. T ab lic ę w yk on uj e si ę z m as y pl as ty cz ne j s po rz ąd zo ne j z e sp ie ni on eg o po lic hl or ku w in yl u (P C W ) a lb o bl ac hy o cy nk ow an ej s ta lo w ej lu b bl ac hy a lu m in io w ej . 2. T ab lic a m a ks zt ał t p ro st ok ąt a o w ym ia ra ch w p ro po rc ja ch 3 :1 u st aw io na p oz io m o. 3. T ło t ab lic y je st k ol or u bi ał eg o z sy m bo le m w p os ta ci c za rn eg o id eo gr am u id ąc eg o cz ło w ie ka w c ze rw on ym o kr ęg u z pr ze kr eś le ni em k ol or u cz er w on eg o or az

te ks t w k ol or ze b ia ły m n a tle c ze rw on ym w ję zy ku p ol sk im : „ O bs za r o og ra ni cz on ym d os tę pi e. N ie up ra w ni on a ob ec no ść w t ym o bs za rz e st an ow i n ar us ze ni e oc hr on y” i an gi el sk im : „ R es tr ic te d ar ea . U na ut ho ri ze d pr es en ce w ith in th is a re a co ns tit ut es a b re ac h of s ec ur ity ”. Dziennik Ustaw Nr 93 — 5523 — Poz. 5392. TABLICA OSTRZEGAWCZA DLA OBSZARU MONITOROWANEGO Objaśnienia:

1. Tablicę wykonuje się z masy plastycznej sporządzonej ze spienionego polichlorku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej.

2. Tablica ma kształt prostokąta o wymiarach w proporcjach 2:3 ustawiona pionowo.

3. Tło tablicy jest koloru żółtego z czarnym symbolem kamery przemysłowej położonym centralnie i czarnym napisem w języku polskim: „Obszar monitorowany” i angielskim: „This area is under CCTV surveillance”. ku winylu (PCW) albo blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej.

2. Tablica ma kształt prostokąta o wymiarach w proporcjach 2:3 ustawiona pionowo.

3. Tło tablicy jest koloru żółtego z czarnym symbolem kamery przemysłowej położonym centralnie i czarnym napisem w języku polskim: „Obszar monitorowany” i angielskim: „This area is under CCTV surveillance”.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 96-12-20
Data wejścia w życie: 97-02-20
Data obowiązywania: 97-02-20
Uwagi: przepis art. 11 wchodzi w życie z dniem 6 maja 1997 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43