Dz.U. 1997 nr 95 poz. 585

Dziennik Ustaw Nr 32 — 2507 — Poz. 160

160 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o pra wo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń de mokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowie ckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komuni stycznemu — stanowi się, co następuje: Art.

1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Art.

2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklę tych” jest świętem państwowym. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 97-08-08
Data wejścia w życie: 97-08-12
Data obowiązywania: 97-08-12
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1997 nr 95 poz. 585