Dz.U. 1999 nr 10 poz. 91

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 223 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodo wych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 23, poz. 137 oraz z 2009 r. Nr 216, poz. 1680) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „

§5. W razie odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się do komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom lekarskim, do których żoł nierz został zobowiązany, dowódca jednostki niezwłocznie występuje do organu zwalniającego, za pośrednictwem organu właściwego do wyznaczania na stanowisko służbowe, z wnioskiem o zwolnienie żołnierza z zawodowej służ by wojskowej.”;

2) w § 11: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Dowódca jednostki, do którego wpłynęło wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby woj skowej żołnierza, przesyła je drogą służbową do organu zwalniającego oraz informuje bezpośrednio dyrektora ko mórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr o wypowiedzeniu przez żołnierza stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, w terminie pięciu dni od dnia wpłynięcia do jednostki tego wypowiedzenia.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Organ zwalniający informuje bezpośrednio dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Naro dowej właściwej do spraw kadr o skróceniu okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby woj skowej, o którym mowa w art. 114 ust. 6 ustawy, w terminie pięciu dni od dnia dokonania tej czynności.”, c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Organ zwalniający informuje bezpośrednio dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Naro dowej właściwej do spraw kadr o wyrażeniu zgody na wycofanie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, w ter minie pięciu dni od dnia dokonania tej czynności.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.

Status prawny: uchylony
Data wydania: 99-01-20
Data wejścia w życie: 99-02-13
Data obowiązywania: 99-02-13
Data uchylenia: 2002-12-05
Uwagi: traci moc ostatecznie z dniem 31 grudnia 2002 r. w związku z Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1438
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1999 nr 10 poz. 91