Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636

Dziennik Ustaw Nr 109 — 6272 — Poz. 634

634 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Na podstawie art. 17 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Znosi się, w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Ośrodek Zamiejscowy Proku ratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnko wie, utworzony rozporządzeniem Ministra Sprawiedli wości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 49, poz. 297, z późn. zm.2)).

§2. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia proku ratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 49, poz. 297, z późn. zm.3)) w § 6 uchyla się pkt 6.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2011 r. Minister Sprawiedliwości: wz. S. Chmielewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 116, poz. 780 i Nr 255, poz. 1717 oraz z 2011 r. Nr 42, poz. 218 i 219.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 116, poz. 780 i Nr 255, poz. 1717 oraz z 2011 r. Nr 42, poz. 218 i 219.

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data wydania: 99-06-25
Data wejścia w życie: 99-09-01
Data obowiązywania: 99-09-01
Uwagi: art. 54, 56, 59 i 83 wchodzą w życie z dniem 27 lipca 1999 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636