Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1094

41 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodar ki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. Art.

1. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o do stosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjo nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni czych (Dz. U. Nr 162, poz. 111

2) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 2: a) w pkt 3 na końcu lit. b) dodaje się wyrazy „albo zabezpiecza kopalnie przed zagrożeniami wod nymi po zakończeniu likwidacji kopalni,” b) w pkt 8 w zdaniu wstępnym po myślniku wyra zy „należy przez to rozumieć takiego pracowni ka zatrudnionego pod ziemią oraz pracownika zatrudnionego w zakładzie przeróbki mechanicz nej węgla, z którym zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony, jeżeli” zastępuje się wyraza mi „należy przez to rozumieć pracownika zatrud nionego, w dniu wejścia w życie ustawy, pod zie mią oraz w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, z którym zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony, jeżeli”, c) w pkt 9 kropkę na końcu lit. b) zastępuje się prze cinkiem oraz dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „

10) ekwiwalencie pieniężnym obliczonym jako wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na potrzeby ustalania wysokości świadczenia socjalnego i zasiłku socjalnego — należy przez to rozumieć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pomniejszone o kwotę od prowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w czę ści finansowanej przez ubezpieczonego.”;

2) w art. 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 5 — 299 — Poz. 41 „

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, wykaz gmin górniczych, o których mowa w art. 2 pkt 9.”;

3) w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b), w art. 17 w ust. 5 w zdaniu wstępnym, w art. 35 w ust. 1 w zdaniu wstępnym użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Finansów” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właści wy do spraw finansów publicznych”;

4) w art. 5: a) w ust. 2 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy „z zastrzeże niem ust. 2a i ust. 2b.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i ust. 2b w brzmieniu: „2a. Z dniem przejęcia przez spółkę, o której mo wa w art. 13a, kopalni postawionej w stan całkowitej likwidacji, podlegają umorzeniu następujące zobowiązania dotyczące tej ko palni, wraz z odsetkami:

1) powstałe przed dniem 1 stycznia 1999 r. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecz nych — z tytułu ubezpieczeń społecz nych,

2) powstałe przed dniem 1 stycznia 2000 r. wobec: a) budżetu państwa — z tytułu podatku od towarów i usług, b) Funduszu Pracy i Funduszu Gwaranto wanych Âwiadczeń Pracowniczych — z tytułu należnych składek, c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — z tytułu należnych wpłat, d) Narodowego Funduszu Ochrony Âro dowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony śro dowiska i gospodarki wodnej — z tytu łu należnych opłat i kar, w częściach dotyczących tych funduszy, e) gminy — z tytułu opłat i kar należnych gminie. 2b. Wielkość zobowiązań podlegających umo rzeniu, o których mowa w ust. 2a, zostanie określona w umowie, o której mowa w art. 8 ust. 1.”, c) w ust. 4: — w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2000 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2002 r.”, — w pkt 3 wyrazy „od dnia 1 stycznia 2001 r.” za stępuje się wyrazami „od dnia 1 stycznia 2003 r.”, d) w ust. 6: — w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2000 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2002 r.”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r. na stępuje spłata zobowiązań w równych ra tach kwartalnych, z tym że ostatnią ratę należy uregulować w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.,”;

5) w art. 6: a) w ust. 2 po wyrazach „o których mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 4” dodaje się wyrazy „i w art. 9 ust. 1—3”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Umorzenie lub przejęcie, w trybie art. 13a ust. 3, kwoty zobowiązań uwzględnia się w rachunku zysków i strat, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości, z tym że przychody powstałe z tych tytułów nie stanowią przychodu w rozumieniu prze pisów o podatku dochodowym od osób prawnych.”;

6) w art. 7: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku przedsiębiorstwa górniczego, które powstało po dniu 30 czerwca 1999 r., postępowanie oddłużeniowe wszczyna się na jego wniosek złożony wierzycielowi do dnia 31 marca 2001 r.”, b) w ust. 3 wyrazy „o którym mowa w ust. 2” zastę puje się wyrazami „o którym mowa w ust. 2 i w ust. 2a” oraz wyrazy „na działalności opera cyjnej, najpóźniej do końca 2000 r.” zastępuje się wyrazami „ze sprzedaży węgla, najpóźniej do końca 2001 r.”, c) w ust. 6 w zdaniu wstępnym wyrazy „Minister Gospodarki, w uzgodnieniu z Ministrem Ochro ny Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic twa, Ministrem Finansów i Ministrem Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „minister wła ściwy do spraw gospodarki, w uzgodnieniu z mi nistrami właściwymi do spraw środowiska, fi nansów publicznych i Skarbu Państwa”;

7) w art. 8: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku niemożności terminowego re gulowania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 5, zobowiązania te mogą być re gulowane przez dłużnika na zasadach okre ślonych w umowie zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.”, b) w ust. 5 po wyrazach „w ust. 2” dodaje się wy razy „lub wynikających z umowy, o której mowa w ust. 2a,” c) w ust. 6 wyrazy „Minister Gospodarki, w uzgod nieniu z Ministrem Ochrony Ârodowiska, Zaso bów Naturalnych i Leśnictwa, Ministrem Finan sów i Ministrem Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw gospo darki, w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw środowiska, finansów publicznych i Skarbu Państwa”, d) w ust. 7 wyrazy „Ministra Gospodarki” zastępu je się wyrazami „ministra właściwego do spraw gospodarki”;

8) w art. 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 5 — 300 — Poz. 41 „

1. Zobowiązania, o których mowa w art. 4 ust. 1, powstałe po dniu 31 marca 1998 r., do czasu uzyskania rentowności, jednak nie dłu żej niż do dnia:

1) 31 grudnia 2002 r. — dla zobowiązań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3—5,

2) 31 grudnia 2000 r. — dla zobowiązań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 — w przypadku niemożności ich regulowa nia stwierdzonej w opinii, o której mowa w art. 7 ust. 6, mogą być regulowane przez dłużnika na zasadach określonych w umo wie zawartej z wierzycielem.”, b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2000 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2002 r.”;

9) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: „Art. 13a.

1. Likwidacja kopalni, po zakończeniu wydobycia węgla, może być prowa dzona przez spółkę prawa handlowe go, której akcjonariuszem albo wspól nikiem jest Skarb Państwa lub spółki węglowe, jeżeli przedmiotem przed siębiorstwa takiej spółki jest wyłącz nie prowadzenie likwidacji kopalń, za gospodarowywanie majątku likwido wanych kopalń, zbędnego majątku spółek węglowych oraz tworzenie no wych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych ko palń. Do spółki tej przepisy art. 43 ust. 1 i art. 45—47 stosuje się odpo wiednio.

2. Działalność spółki, o której mowa w ust. 1, będzie finansowana ze środ ków i na zasadach określonych w art. 16.

3. Spółka, o której mowa w ust. 1, z dniem przejęcia kopalni postawionej w stan całkowitej likwidacji przejmuje zobowiązania: Kopalni Węgla Ka miennego «Jan Kanty» SA, Kopalni Węgla Kamiennego «Porąbka-Kli montów» SA, Kopalni Węgla Kamien nego «Saturn» SA, Kopalni Węgla Ka miennego «Sosnowiec» SA, Kopalni Węgla Kamiennego «˚ory» SA, Wał brzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego «Nowa Ruda», dotyczące tych kopalń, w tym zaległy podatek od nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a i ust. 2b.

4. Spółkę, o której mowa w ust. 1, zwal nia się z obowiązku:

1) dokonywania bieżących wpłat na rzecz Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pra cowniczych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie pełnosprawnych,

2) ponoszenia opłat skarbowych z ty tułu czynności prawnych związa nych z wnoszeniem majątku likwi dowanych kopalń do tworzonych podmiotów gospodarczych.

5. Spółka, o której mowa w ust. 1, jeżeli przedmiotem jej działalności jest pro wadzenie likwidacji zakładów górni czych, przejmuje prawa i obowiązki dotychczasowych przedsiębiorców, wynikające z decyzji administracyj nych wydanych na podstawie Prawa geologicznego i górniczego.”;

10) w art. 14 w ust. 2, w art. 17 w ust. 5 w zdaniu wstęp nym, w art. 22 w ust. 7, w art. 30 w ust. 2, w art. 31, w art. 34 w ust. 2, w art. 35 w ust. 1 w zdaniu wstęp nym i w ust. 2, w art. 48 w ust. 1—3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Gospodarki” zastę puje się użytymi w tych samych przypadkach wy razami „minister właściwy do spraw gospodarki”; 1

1) w art. 16: a) w ust. 2 wyrazy „Ministrem Gospodarki” zastę puje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw gospodarki”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w dro dze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzysta nia dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpie czenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, usuwania szkód wywołanych ru chem zakładu górniczego, powstałych w wy niku reaktywacji starych zrobów, oraz szcze gółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, określa się w szczególności:

1) cele, na jakie przeznacza się dotację,

2) tryb rozliczania przyznanej dotacji.”; 1

2) w art. 19 w ust. 2 kropkę na końcu zdania skreśla się oraz dodaje się wyrazy „i w przedsiębiorstwach robót górniczych.”; 1

3) w art. 20: a) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „podjęła inne za trudnienie” dodaje się wyrazy „lub działalność gospodarczą”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Pracownicy zatrudnieni pod ziemią lub w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego w kopalniach całkowicie lub częściowo likwidowanych, którzy nie sko rzystają z uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a)—e), otrzymają propozycje pracy na czas nieokreślony w kopalniach czynnych.”; Dziennik Ustaw Nr 5 — 301 — Poz. 41 1

4) w art. 22 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Wysokość odpisu podstawowego na zakłado wy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń so cjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717), wynosi na jednego pracownika przebywającego na urlopie górniczym 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy.”; 1

5) w art. 23: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zasiłek socjalny przysługujący pracowni kom, o których mowa w ust. 1, przyznawany jest na okres dwóch lat.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Osobie otrzymującej zasiłek socjalny, która podejmie zatrudnienie na czas nieokreślony poza górnictwem lub rozpocznie działalność gospodarczą udokumentowaną powstaniem obowiązku podatkowego, przysługuje mie sięcznie 50% przyznanego zasiłku socjalne go, wypłacanego nie dłużej niż do końca okresu, na który zasiłek przyznano, pod wa runkiem że zgłosi ten fakt przedsiębiorstwu górniczemu zobowiązanemu do wypłacenia tego zasiłku, w terminie miesiąca od dnia podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.”, c) skreśla się ust. 5—7; 1

6) w art. 24 w ust. 2 kropkę na końcu zdania skreśla się oraz dodaje się wyrazy „lub korzystającej z jed norazowej odprawy bezwarunkowej, o której mo wa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. d).”; 1

7) w art. 26: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Jednorazowa odprawa pieniężna bezwa runkowa, w wysokości 3,6-krotnego prze ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach z trzeciego kwartału roku po przedzającego rozwiązanie stosunku pracy, przysługuje także pozostałym pracownikom zatrudnionym na powierzchni kopalni.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Przez pozostałych pracowników zatrudnio nych na powierzchni kopalni należy rozu mieć takich pracowników, którzy w dniu wej ścia w życie ustawy byli zatrudnieni w kopal ni na czas nieokreślony i posiadają co naj mniej 5-letni staż pracy w przedsiębior stwach, o których mowa w art. 2 pkt 8.”; 1

8) art. 28 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

8. Pracodawca spoza górnictwa, który zobo wiąże się do zatrudnienia na czas nieokre ślony byłego pracownika przedsiębior stwa górniczego, z którym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, na co najmniej 24 miesiące na specjalnie w tym celu utworzonym sta nowisku pracy, może ubiegać się o kredyt bankowy na preferencyjnych warunkach, z przeznaczeniem na pokrycie związanych z tym kosztów.”; 1

9) art. 29 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

9.

1. Pożyczki, o których mowa w art. 27 ust. 1, są udzielane przez lokalne lub re gionalne instytucje finansowe zasilane z budżetu państwa lub z innych źródeł finansowych.

2. Kredytu, o którym mowa w art. 28, udziela bank, o którym mowa w art. 39 ust. 4, na zasadach określonych w umo wie zawartej między bankiem a mini strem właściwym do spraw gospodar ki.

3. Kredyt na cele, o których mowa w art. 28, jest objęty dopłatą ze środków budżetowych określonych w ustawie budżetowej.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw gospodar ki, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przyznawa nia kredytów dla pracodawców spoza górnictwa, którzy zobowiążą się do za trudnienia na czas nieokreślony byłych pracowników przedsiębiorstw górni czych na specjalnie w tym celu utwo rzonych stanowiskach pracy.

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, określa się w szczególności:

1) przedmiot i okres stosowania dopła ty, o której mowa w ust. 3,

2) tryb rozliczeń z tytułu dopłat do kre dytu, o którym mowa w art. 28,

3) szczegółowe zasady zawarcia umo wy, o której mowa w ust. 2.”;

20) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górni czych:

1) pracowników o specjalistycznych kwalifika cjach, innych niż określeni w ust. 1,

2) byłych pracowników, którzy pobierali rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, któremu ulegli w czasie zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górni czych, i którzy utracili prawo do pobierania renty, jeżeli ich stan zdrowia pozwala na wy konywanie pracy na stanowisku zajmowa nym przed wypadkiem oraz będą mogli na być prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2007 r.”; 2

1) w art. 34 w ust. 2, w art. 35 w ust. 1 w zdaniu wstęp nym użyte w różnych przypadkach wyrazy „Mini ster Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się użyty Dziennik Ustaw Nr 5 — 302 — Poz. 41 mi w tych samych przypadkach wyrazami „mini ster właściwy do spraw pracy”; 2

2) w art. 39: a) w ust. 4, w ust. 7 w zdaniu wstępnym i w pkt 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Gospodarki” zastępuje się użytymi w tych sa mych przypadkach wyrazami „minister właści wy do spraw gospodarki”, b) w ust. 7 w zdaniu wstępnym wyrazy „Minister Fi nansów” zastępuje się wyrazami „minister wła ściwy do spraw finansów publicznych”; 2

3) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu: „Art. 39a.

1. W latach 2001—2002 gminie górni czej, która nie uzyskała dochodów na skutek nieregulowania przez przedsię biorstwo górnicze należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej, przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej.

2. Kwotę przeznaczoną na część rekom pensującą subwencji, o której mowa w ust. 1, dla gmin górniczych określa dla każdego roku budżetowego usta wa budżetowa.

3. Część subwencji, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana gminie górni czej, jeżeli utracone dochody budżetu gminy w roku poprzedzającym przy znanie subwencji z tytułu, o którym mowa w ust. 1, wynoszą co najmniej 10% wykonanych w tym samym roku dochodów własnych.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 2, roz dziela się między gminy górnicze, o których mowa w ust. 3, proporcjo nalnie do utraconych dochodów z ty tułu opłaty eksploatacyjnej danej gmi ny górniczej w łącznej kwocie utraco nych dochodów wszystkich gmin gór niczych.

5. Kwoty części rekompensującej sub wencji ogólnej, ustalone zgodnie z ust. 4, minister właściwy do spraw fi nansów publicznych przekazuje gmi nom górniczym w terminie do dnia 25 listopada roku budżetowego.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw gospo darki, określi, w drodze rozporządze nia, tryb i szczegółowe zasady przy znawania części rekompensującej subwencji ogólnej, a w szczególności treść wniosku, termin jego składania i szczegółowe dane o rocznych skut kach utraconych dochodów gmin gór niczych z tytułu opłaty eksploatacyj nej.”; 2

4) w art. 42: a) w ust. 1 wyrazy „Ministra Gospodarki” zastępu je się wyrazami „ministra właściwego do spraw gospodarki”, b) w ust. 2: — po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) zabezpieczenia kopalń przed zagrożenia mi wodnymi oraz odsalania wód doło wych w okresie likwidacji i po zakończe niu likwidacji kopalni,” — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) restrukturyzacji zatrudnienia, w tym odpi su, o którym mowa w art. 22 ust. 3a, nali czanego na zakładowy fundusz świad czeń socjalnych w spółce, o której mowa w art. 13a,” — po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) tworzenia nowych miejsc pracy przez pracodawców, o których mowa w art. 28,” c) w ust. 3, w ust. 4 i w ust. 6 użyte w różnych przy padkach wyrazy „Minister Gospodarki” zastępu je się użytymi w tych samych przypadkach wyra zami „minister właściwy do spraw gospodarki”, d) w ust. 8: — w zdaniu wstępnym wyrazy „Ministra Gospo darki” zastępuje się wyrazami „ministra wła ściwego do spraw gospodarki”, — w pkt 1 po wyrazach „likwidacji kopalń” do daje się wyrazy „oraz kosztów zabezpieczenia kopalń przed zagrożeniem wodnym po zakoń czeniu likwidacji kopalń”; 2

5) w art. 45: a) w ust. 1: — wyrazy „kompetencje Ministra Skarbu Pań stwa” zastępuje się wyrazami „kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Pań stwa”, — wyrazy „Minister Gospodarki” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw go spodarki”, b) w ust. 2 w zdaniu wstępnym, w ust. 3 i w ust. 6 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Skarbu Państwa” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister wła ściwy do spraw Skarbu Państwa”; 2

6) w art. 49: a) w ust. 1: — wyrazy „Ministra Gospodarki” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw go spodarki”, — wyrazy „Ministerstwa Pracy i Polityki Socjal nej” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej”, — wyrazy „Ministerstwa Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Ârodowiska”, — wyrazy „wojewoda katowicki” zastępuje się wyrazami „Wojewoda Âląski”, — wyrazy „marszałek sejmiku województwa ślą skiego” zastępuje się wyrazami „Marszałek Województwa Âląskiego”, b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „Ministra Gospodarki” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw gospodarki”; Dziennik Ustaw Nr 5 — 303 — Poz. 41 2

7) art. 54 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

4.

1. Przy ustalaniu prawa do emerytury gór niczej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 94

8) na podstawie wniosków zło żonych do dnia 31 grudnia 2002 r., do okresów pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, o której mowa w art. 48 ust. 1 tej ustawy, zalicza się, z zastrzeże niem ust. 2:

1) okresy czynnej służby wojskowej, poprzedzonej pracą górniczą wyko nywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, pod warun kiem podjęcia takiej pracy w ciągu 30 dni od dnia zakończenia tej służ by,

2) okresy niezdolności do pracy z po wodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, za któ re wypłacone zostało wynagrodze nie lub zasiłek chorobowy,

3) okresy, do czterech lat, pełnienia funkcji z wyboru w organach związku zawodowego zrzeszającego górni ków, poprzedzonego pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Przy ustalaniu uprawnień do górniczej emerytury bez względu na wiek, okre sy, o których mowa w ust. 1, zalicza się do okresu pracy górniczej wykonywa nej pod ziemią stale i w pełnym wymia rze czasu pracy tylko tym pracowni kom, którzy posiadają co najmniej 15 lat takiej pracy i spełniają warunki określone w art. 49 ustawy, o której mo wa w ust. 1.”; 2

8) w art. 55: a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , pod warunkiem że w okresie trzech miesięcy od dnia uzyskania uprawnienia nie złoży wniosku do pracodawcy o pobieranie deputatu węglowego w naturze”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Warunkiem otrzymania ekwiwalentu pie niężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przez osobę, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, jest złożenie pracodawcy pisemne go oświadczenia o rezygnacji z prawa do pobierania deputatu węglowego w natu rze.”, c) w ust. 4 wyrazy „Minister Gospodarki” zastępu je się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki”, d) w ust. 5: — wyrazy „Minister Gospodarki” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw go spodarki”, — wyrazy „Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się wyrazami „ministrem właści wym do spraw pracy”; 2

9) w art. 58 kropkę na końcu zdania zastępuje się prze cinkiem oraz dodaje się wyrazy „które zachowują moc po dniu 31 grudnia 2002 r.” Art.

2. Przepisy art. 1 pkt 4 lit. b) stosuje się do ko palń przejętych przed dniem wejścia w życie ustawy przez spółkę prawa handlowego utworzoną w celu ich likwidacji, z tym że umorzenie zobowiązań następuje z dniem wejścia w życie ustawy. Art.

3.

1. Przedsiębiorstwa górnicze i przedsiębior stwa robót górniczych, które do dnia 30 czerwca 1999 r. złożyły wniosek o wszczęcie postępowania oddłuże niowego, mogą, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zmienić treść wniosku, doko nując korekty programu naprawczego, w której uwzględnione zostaną skutki zmian wynikające z art. 1 pkt 4, 6 i pkt 8.

2. Skorygowane programy naprawcze opiniuje mi nister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw środowiska, fi nansów publicznych i Skarbu Państwa oraz uzyskaniu stanowiska: Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecz nych, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Ârodo wiska i Gospodarki Wodnej, Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i za rządów gmin górniczych.

3. Udzielenie opinii i przedstawienie stanowisk, o których mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania korekty programu; nieudzielenie opinii lub nieprzedstawienie stanowiska w tym termi nie oznacza akceptację korekty programu naprawcze go.

4. Udzielenie opinii, o której mowa w ust. 2, przez ministra właściwego do spraw gospodarki powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania korekty programu; nieudzielenie opinii w tym terminie oznacza akceptację korekty programu naprawczego. Art.

4. W stosunku do osoby, która otrzymuje ekwi walent pieniężny na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, uprawnienie do otrzymania de putatu węglowego przysługuje, jeżeli złoży ona, w ter minie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wniosek do pracodawcy o pobieranie deputatu węglo wego w naturze. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 99-11-10
Data wejścia w życie: 99-11-24
Data obowiązywania: 99-11-24
Data uchylenia: 2002-10-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1094