Dz.U. 2000 nr 81 poz. 907

50 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Na podstawie art. 149 ust. 3 ustawy z dnia 12 wrze śnia 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 131

4) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo wej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 81, poz. 90

7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Legitymacje studenckie mogą być wydawane na blankietach według wzoru określonego w załączni ku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2001 r., po uprzednim wpisaniu numeru al bumu studenta na stronie 1 wewnętrznej powyżej miejsca przewidzianego na podpis właściciela.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt Dziennik Ustaw Nr 5 — 343 — Poz. 50 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2001 r. (poz. 50) WZÓR LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (strony wewnętrzne: strona 1 strona 2) LEGITYMACJA STUDENCKA ……………………………………. (nr albumu) ………………………………….. (podpis studenta) …………………………………………………………………………. (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………….. (data urodzenia) zamieszkał…. w ………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. (dokładny adres) (podłużna pieczęć uczelni) …………………………. …………………………………… (data) (podpis wystawcy) Uprawnia do ulgi 50%: — przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w klasie 2, — przy przejazdach na podstawie biletów miesięcznych w autobusach komunikacji zwykłej z miejsca zamieszkania do uczelni i z powrotem, — przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej. Ważna do dnia: 31 marca31 marca Format A-6 (105×148 mm — format po rozłożeniu legitymacji), wykonanie na papierze białym z siatką koloru jasnoróżowego, z niebieskim paskiem o szerokości 20 mm na drugiej stronie, oprawa twarda z imitacji skóry w kolorze czarnym. Fotografia 30×42 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle pieczęć urzędowa 31 marca …………. r. pieczęć urzędowa 31 października …………. r. pieczęć urzędowa 31 marca …………. r. pieczęć urzędowa 31 października …………. r. pieczęć urzędowa 31 marca …………. r. pieczęć urzędowa 31 października …………. r. pieczęć urzędowa 31 marca …………. r. pieczęć urzędowa 31 października …………. r. pieczęć urzędowa 31 marca …………. r. pieczęć urzędowa 31 października …………. r. pieczęć urzędowa 31 marca …………. r. pieczęć urzędowa 31 października …………. r. pieczęć urzędowa

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2000-09-20
Data wejścia w życie: 2000-10-01
Data obowiązywania: 2000-10-01
Data uchylenia: 2005-08-17
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2000 nr 81 poz. 907