Dz.U. 2001 nr 10 poz. 79

79 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicz nym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika. Na podstawie art. 14 ust. 7 i art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towa rami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicz nym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzyma nia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz.1250) zarządza się, co następuje:

§1. Za wydanie zezwolenia indywidualnego na ob rót towarami o znaczeniu strategicznym pobiera się opłatę w wysokości 400 złotych.

§2. Za wydanie certyfikatu importowego pobiera się opłatę w wysokości 400 złotych.

§3. Za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika pobiera się opłatę w wysokości 400 zło tych.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-02-01
Data wejścia w życie: 2001-02-09
Data obowiązywania: 2001-02-09
Data uchylenia: 2004-01-13
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 10 poz. 79