Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1084

Dziennik Ustaw Nr 100 — 7379 — Poz. 1084 1084 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Art.

1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465 i Nr 81, poz. 87

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych.”;

2) w art. 6: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Terytorialny zasięg działania organów, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada za sadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 3—5.”, b) dodaje się ust. 3—5 w brzmieniu: „

3. Wyłącza się z terytorialnego zasięgu działa nia komendanta wojewódzkiego Policji wła ściwego dla województwa mazowieckiego obszar:

1) powiatu warszawskiego oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, otwockie go, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, war szawskiego zachodniego i wołomińskiego,

2) innych powiatów lub gmin przyłączonych do Warszawskiego Zespołu Miejskiego w trybie określonym przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy — z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o ustro ju miasta stołecznego Warszawy. Dziennik Ustaw Nr 100 — 7380 — Poz. 1084

4. Komendant Stołeczny Policji wykonuje na obszarze, o którym mowa w ust. 3, zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i kompetencjom komendanta wojewódzkie go Policji w stosunku do komendantów po wiatowych w powiatach, o których mowa w ust. 3.

5. Komenda Stołeczna Policji stanowi aparat pomocniczy Komendanta Stołecznego Poli cji, wykonujący swoje zadania na obszarze, o którym mowa w ust. 3.”;

3) w art. 6b dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Komendanta Stołecznego Policji powołuje i od wołuje minister właściwy do spraw wewnętrz nych na wniosek Komendanta Głównego Poli cji złożony za zgodą wojewody mazowieckiego. Do konkursu na stanowisko Komendanta Sto łecznego Policji stosuje się odpowiednio prze pisy dotyczące konkursu na stanowisko komen danta wojewódzkiego Policji.”;

4) w art. 6e w ust. 3 wyraz „przedstawienia” zastępu je się wyrazem „doręczenia”;

5) w art. 7 w ust. 1: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) szczegółowe zasady szkolenia strażników gminnych (miejskich),” b) dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) programy szkoleń zawodowych policjan tów,”;

6) art. 8a otrzymuje brzmienie: „Art. 8a.

1. Komendant powiatowy (miejski) Policji może tworzyć rewiry dzielnicowych oraz posterunki Policji na zasadach określonych przez Komendanta Głów nego Policji.

2. Kierownika rewiru oraz kierownika po sterunku Policji mianuje i zwalnia ze stanowiska komendant powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta mia sta), chyba że do wyrażenia opinii w tej sprawie upoważniony został organ wy konawczy jednostki pomocniczej gmi ny.

3. Do zadań kierownika rewiru oraz kie rownika posterunku Policji należy w szczególności:

1) rozpoznawanie zagrożeń i przeciw działanie przyczynom ich powstawa nia,

2) inicjowanie i organizowanie działań społeczności lokalnych mających na celu zapobieganie popełnianiu prze stępstw i wykroczeń oraz innym zja wiskom kryminogennym,

3) wykonywanie czynności administra cyjno-porządkowych oraz innych niecierpiących zwłoki czynności związanych z zawiadomieniem o przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.”;

7) w art. 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Komendanci powiatowi (miejscy) Policji są obowiązani udostępniać komisji bezpieczeń stwa i porządku, na ż ądanie jej przewodniczące go, dokumenty i informacje dotyczące pracy Policji na terenie powiatu, z wyjątkiem akt per sonalnych pracowników i funkcjonariuszy, ma teriałów operacyjno-rozpoznawczych lub do chodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidual nych sprawach administracyjnych.”;

8) w art. 13: a) w ust. 4 po wyrazach „w rewirach dzielnicowych” dodaje się wyrazy „i w posterunkach Policji”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a—4c w brzmieniu: „4a. Rada powiatu lub rada gminy może przeka zać, na warunkach określonych w porozu mieniu zawartym między zarządem powia tu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki fi nansowe stanowiące dochody własne po wiatu lub gminy, dla Policji z przeznacze niem na:

1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2,

2) nagrodę za osiągnięcia w służbie, dla policjantów właściwych miejscowo ko mend powiatowych (miejskich) i komisaria tów, którzy realizują zadania z zakresu służ by prewencyjnej. 4b. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4a, określa w szczególności:

1) rodzaje ustawowych zadań Policji, finan sowanych na podstawie porozumienia: a) wykonywanych w czasie przekracza jącym normę określoną w art. 33 ust. 2, b) za wykonywanie których może być przyznana nagroda za osiągnięcia w służbie,

2) wysokość oraz tryb i terminy przekazy wania środków finansowych, o których mowa w ust. 4a,

3) sposób dokonywania oceny prawidło wości wykonania porozumienia. 4c. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 4a, są środkami specjalnymi w rozu mieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070 i Nr 100, poz. 1082).”;

9) w art. 15 w ust. 1 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miej scach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyj no-porządkowych podejmowanych na pod Dziennik Ustaw Nr 100 — 7381 — Poz. 1084 stawie ustawy — także i dźwięku towarzyszą cego tym zdarzeniom,”;

10) w art. 16 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) psy i konie służbowe,”; 1

1) art. 19—19b otrzymują brzmienie: „Art. 1

9.

1. Przy wykonywaniu czynności operacyj no-rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wy krycia, ustalenia sprawców, a także uzy skania i utrwalenia dowodów ściga nych z oskarżenia publicznego, umyśl nych przestępstw:

1) przeciwko życiu, określonych w art. 148—150 Kodeksu karnego,

2) określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, 167, 173 § 1 i 3, art. 189, 204 § 4, art. 223, 228, 229, 232, 245, 246, 252 § 1—3, art. 253, 258, 269, 280—282, 285 § 1, art. 286, 296, 299, § 1—6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 Kodek su karnego,

3) przeciwko obrotowi gospodarcze mu, określonych w art. 297—306 Ko deksu karnego, powodujących szko dę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli wysokość szkody lub wartość mienia przekra cza pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odręb nych przepisów,

4) skarbowych, jeżeli wartość przed miotu czynu lub uszczuplenie należ ności publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość naj niższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odręb nych przepisów,

5) nielegalnego wytwarzania, posiada nia lub obrotu bronią, amunicją, ma teriałami wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psy chotropowymi albo ich prekursora mi oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi,

6) określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro wadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 715),

7) określonych w art. 20 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 104, poz. 661 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268),

8) ściganych na mocy umów i porozu mień międzynarodowych, gdy inne środki okazały się bezskutecz ne albo zachodzi wysokie prawdopodo bieństwo, ż e będą nieskuteczne lub nie przydatne, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Poli cji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgo dy Prokuratora Generalnego albo na pi semny wniosek komendanta woje wódzkiego Policji, złożony po uzyska niu pisemnej zgody właściwego miej scowo prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kon trolę operacyjną.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właści wy miejscowo ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji lub komendant woje wódzki Policji może zarządzić, po uzy skaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, kontrolę operacyjną, zwracając się jed nocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wyda nie postanowienia w tej sprawie. W ra zie nieudzielenia przez sąd zgody w ter minie 5 dni od dnia zarządzenia kontro li operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjne go zniszczenia materiałów zgromadzo nych podczas jej stosowania.

4. Sąd okręgowy może zezwolić, na pi semny wniosek Komendanta Główne go Policji lub komendanta wojewódz kiego Policji, złożony po uzyskaniu pi semnej zgody właściwego prokuratora, na odstąpienie od zniszczenia materia łów, o których mowa w ust. 3, jeżeli sta nowią one dowód lub wskazują na za miar popełnienia przestępstwa, dla wy krycia którego na podstawie przepisów ustawowych może być prowadzona kontrola operacyjna lub czynności ope racyjno-rozpoznawcze.

5. W przypadku potrzeby zarządzenia kon troli operacyjnej wobec osoby podej rzanej lub oskarżonego, we wniosku or ganu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie kontroli operacyjnej za mieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu.

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:

1) kontrolowaniu treści koresponden cji,

2) kontrolowaniu zawartości przesyłek,

3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w spo sób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególno Dziennik Ustaw Nr 100 — 7382 — Poz. 1084 ści treści rozmów telefonicznych i in nych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych.

7. Wniosek organu Policji, o którym mo wa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej powi nien zawierać w szczególności:

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany,

2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej,

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej albo prawdopo dobnej bezskuteczności lub nieprzy datności innych środków,

4) dane osoby, wobec której stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wska zaniem miejsca lub sposobu jej sto sowania,

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kon troli operacyjnej, o której mowa w ust. 6.

8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub ko mendanta wojewódzkiego Policji, zło żony po uzyskaniu pisemnej zgody wła ściwego prokuratora, na okres nie dłuż szy niż kolejne 3 miesiące, wydać po stanowienie o jednorazowym przedłu żeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kon troli.

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyj nej pojawią się nowe okoliczności istot ne dla zapobieżenia lub wykrycia prze stępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Ko mendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokura tora Generalnego, może wydać posta nowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8.

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepis ust.

7. Sąd przed wydaniem postano wienia, o którym mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, może zapoznać się z materiałami uza sadniającymi wniosek, zgromadzony mi podczas stosowania kontroli opera cyjnej zarządzonej w tej sprawie. 1

1. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3—5, 8 i 9, sąd okręgowy rozpoznaje jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w warunkach przewidzianych dla prze kazywania, przechowywania i udostęp niania informacji niejawnych oraz z od powiednim zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Ko deksu postępowania karnego. W posie dzeniu sądu może wziąć udział wyłącz nie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 1

2. Operatorzy prowadzący działalność te lekomunikacyjną w sieciach publicz nych oraz podmioty świadczące usługi pocztowe są obowiązani do zapewnie nia na własny koszt warunków tech nicznych i organizacyjnych umożliwia jących prowadzenie przez Policję kon troli operacyjnej. 1

3. Kontrola operacyjna powinna być za kończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który zo stała wprowadzona. 1

4. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego ż ądanie również o przebiegu tej kontroli. 1

5. W przypadku uzyskania dowodów po zwalających na wszczęcie postępowa nia karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Komendant Główny Policji lub komen dant wojewódzki Policji przekazuje wła ściwemu prokuratorowi wszystkie ma teriały zgromadzone podczas stosowa nia kontroli operacyjnej, w razie potrze by z wnioskiem o wszczęcie postępo wania karnego. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materia łów, stosuje się odpowiednio przepisy art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 1

6. Osobie, wobec której kontrola opera cyjna była stosowana, nie udostępnia się materiałów zgromadzonych pod czas trwania tej kontroli. Przepis nie na rusza uprawnień wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania kar nego. 1

7. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały nieza wierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego prze chowuje się po zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, a następnie do konuje się ich protokolarnego, komisyj nego zniszczenia. Zniszczenie materia łów zarządza organ Policji, który wnio skował o zarządzenie kontroli operacyj nej. 1

8. Trybu, o którym mowa w ust. 1—11, nie stosuje się, jeżeli kontrola operacyjna Dziennik Ustaw Nr 100 — 7383 — Poz. 1084 jest prowadzona za wyrażoną na pi śmie zgodą osoby będącej nadawcą lub odbiorcą przekazu informacji. 1

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 18, kontrolę operacyjną zarzą dza organ Policji właściwy do prowa dzenia czynności operacyjno-rozpo znawczych w danej sprawie.

20. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, a także na postanowie nie sądu w przedmiocie odstąpienia od zniszczenia materiałów zgromadzo nych podczas stosowania kontroli ope racyjnej, o którym mowa w ust. 4, przy sługuje zażalenie organowi Policji, któ ry złożył wniosek o wydanie tego po stanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postę powania karnego. 2

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem wła ściwym do spraw łączności, określi, w drodze rozporządzenia, sposób do kumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przecho wywania, przekazywania oraz przetwa rzania i niszczenia materiałów uzyska nych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowa nych czynności i uzyskanych materia łów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 2

2. Prokurator Generalny przedstawia co rocznie Sejmowi i Senatowi informację o działalności określonej w ust. 1—21, w tym informacje i dane, o których mo wa w art. 20 ust. 3. Art. 19a.

1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 19 ust. 1 czynności operacyjno -rozpoznawcze zmierzające do spraw dzenia uzyskanych wcześniej wiary godnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny na bycia, zbycia lub przejęcia przedmio tów pochodzących z przestępstwa, ule gających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a tak że przyjęciu lub wręczeniu korzyści ma jątkowej.

2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w ust. 1, mogą polegać także na złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów po chodzących z przestępstwa, ulegają cych przepadkowi, albo których wytwa rzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści mająt kowej.

3. Komendant Główny Policji lub komen dant wojewódzki Policji może zarzą dzić, na czas określony, czynności, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego miejsco wo prokuratora okręgowego, którego bieżąco informuje o wynikach przepro wadzonych czynności. Prokurator mo że zarządzić zaniechanie czynności w każdym czasie.

4. Czynności, o których mowa w ust. 1, za rządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji mo że, po uzyskaniu pisemnej zgody wła ściwego prokuratora, jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesią ce, jeżeli nie ustały przyczyny ich zarzą dzenia.

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania czynności, o któ rych mowa w ust. 1, pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyskanych wcześniej, wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustale nia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, Komendant Główny Po licji lub komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, zarządzić kon tynuowanie czynności przez czas ozna czony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 4.

6. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być niejawnie rejestrowane za pomocą urządzeń służących do reje stracji obrazu lub dźwięku.

7. W przypadku uzyskania dowodów po zwalających na wszczęcie postępowa nia karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji lub komen dant wojewódzki Policji przekazuje pro kuratorowi okręgowemu wszystkie ma teriały zgromadzone podczas stosowa nia czynności, o których mowa w ust. 1, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczę cie postępowania karnego. W postępo waniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowied nio przepisy art. 393 § 1 zdanie pierw sze Kodeksu postępowania karnego.

8. Zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, materiały niezawierające dowodów po zwalających na wszczęcie postępowa nia karnego przechowuje się po zakoń czeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje się ich protoko Dziennik Ustaw Nr 100 — 7384 — Poz. 1084 larnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów zarządza organ Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej.

9. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze roz porządzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, a także przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności, uwzględniając potrzebę za pewnienia niejawnego charakteru po dejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. Art. 19b.

1. W celu udokumentowania przestępstw, o których mowa w art. 19 ust. 1, albo ustalenia tożsamości osób uczestniczą cych w tych przestępstwach lub przeję cia przedmiotów przestępstwa Komen dant Główny Policji lub komendant wo jewódzki Policji może zarządzić niejaw ne nadzorowanie wytwarzania, prze mieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie prokura tora okręgowego właściwego miejsco wo ze względu na siedzibę zarządzają cego dokonanie czynności organu Poli cji. Prokurator może nakazać zaniecha nie czynności w każdym czasie.

3. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, bieżąco informuje prokuratora okręgo wego o wynikach przeprowadzonych czynności.

4. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, organy i instytucje pu bliczne oraz przedsiębiorcy są obowią zani dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające przedmioty prze stępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w ca łości lub w części.

5. W przypadku uzyskania dowodów po zwalających na wszczęcie postępowa nia karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji lub komen dant wojewódzki Policji przekazuje pro kuratorowi okręgowemu wszystkie ma teriały zgromadzone podczas stosowa nia czynności, o których mowa w ust. 1, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczę cie postępowania karnego. W postępo waniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się przepisy art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze roz porządzenia, sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyska nych materiałów oraz wzory stosowa nych druków i rejestrów.”; 1

2) art. 20 otrzymuje brzmienie: „Art.

20.

1. Policja, z zachowaniem ograniczeń wy nikających z art. 19, może uzyskiwać in formacje, w tym także niejawnie, gro madzić je, sprawdzać oraz przetwarzać.

2. Policja może pobierać, przetwarzać i wykorzystywać w celach wykryw czych i identyfikacyjnych informacje, w tym dane osobowe o osobach podej rzanych o popełnienie przestępstw ści ganych z oskarżenia publicznego, nie letnich dopuszczających się czynów za bronionych przez ustawę jako przestęp stwa ścigane z oskarżenia publicznego, osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość oraz o osobach poszukiwanych, także bez ich wiedzy i zgody, a w szczególności:

1) dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474 i Nr 49, poz. 509), z tym że dane dotyczące kodu genetycznego, wyłącznie o nie kodujących regionach genomu,

2) odciski linii papilarnych,

3) zdjęcia i opisy wizerunku,

4) cechy i znaki szczególne, pseudoni my,

5) informacje o: a) miejscu zamieszkania lub pobytu, b) wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy, c) dokumentach tożsamości, którymi się posługują, d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach, e) sposobie zachowania się spraw ców wobec osób pokrzywdzo nych.

3. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom określo nym w art. 19 ust. 1 lub ich wykrycia al bo ustalenia sprawców i uzyskania do wodów, Policja może korzystać z infor macji dotyczących umów ubezpiecze nia, a w szczególności z przetwarza nych przez zakłady ubezpieczeń danych podmiotów, w tym osób, które zawarły Dziennik Ustaw Nr 100 — 7385 — Poz. 1084 umowę ubezpieczenia, a także przetwa rzanych przez banki informacji stano wiących tajemnicę bankową.

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, oraz informacje związane z przekazywaniem tych informacji i da nych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie informacji nie jawnych i mogą być udostępniane je dynie policjantom prowadzącym czyn ności w danej sprawie i ich przełożo nym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyj no-rozpoznawczymi. Akta zawierające te informacje i dane udostępnia się po nadto wyłącznie sądom i prokurato rom, jeżeli następuje to w celu ścigania karnego.

5. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się na podstawie postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji albo komendanta wojewódzkiego Poli cji przez sąd okręgowy właściwy miej scowo ze względu na siedzibę wniosku jącego organu.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, po winien zawierać:

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został ustalony,

2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej,

3) okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych,

4) wskazanie podmiotu, którego infor macje i dane dotyczą,

5) podmiot zobowiązany do udostęp nienia informacji i danych,

6) rodzaj i zakres informacji i danych.

7. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udo stępnienie informacji i danych wskaza nego podmiotu, określając ich rodzaj i zakres, podmiot zobowiązany do ich udostępnienia oraz organ Policji uprawniony do zwrócenia się o przeka zanie informacji i danych albo odma wia udzielenia zgody na udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio.

8. Na postanowienie sądu, o którym mo wa w ust. 7, przysługuje zażalenie orga nowi Policji, wnioskującemu o wydanie postanowienia.

9. Uprawniony przez sąd organ Policji pi semnie informuje podmiot zobowiąza ny do udostępnienia informacji i da nych o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie policjanta upo ważnionego do ich odbioru.

10. W terminie do 90 dni od dnia przekaza nia informacji i danych, o których mo wa w ust. 3, Policja, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, informuje podmiot, o któ rym mowa w ust. 6 pkt 4, o postanowie niu sądu wyrażającym zgodę na udo stępnienie informacji i danych. 1

1. Sąd, który wydał postanowienie o udo stępnieniu informacji i danych, na wniosek Komendanta Głównego Poli cji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgo dy Prokuratora Generalnego, może za wiesić, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, z możliwością dalsze go przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 10, jeżeli zostanie upraw dopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podję tych czynności operacyjno-rozpoznaw czych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 1

2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10 lub 11, zostało wszczęte po stępowanie przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 6 pkt 4 jest powiada miany o postanowieniu sądu o udo stępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez Policję przed zamknięciem postę powania przygotowawczego albo nie zwłocznie po jego umorzeniu. 1

3. Jeżeli informacje i dane, o których mo wa w ust. 3, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygoto wawczego, organ wnioskujący o wyda nie postanowienia pisemnie zawiada mia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 1

4. Skarb Państwa ponosi odpowiedzial ność za szkody wyrządzone narusze niem przepisów ust. 4 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 1

5. Policja w celu zapobieżenia lub wykry cia przestępstw oraz identyfikacji osób może uzyskiwać, gromadzić i przetwa rzać informacje, w tym również dane osobowe ze zbiorów prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy publicznej, a w szcze gólności z Krajowego Rejestru Karnego oraz Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Admini stratorzy danych gromadzonych w tych rejestrach są obowiązani do nieodpłat nego ich udostępniania. 1

6. Organy władzy publicznej prowadzące rejestry, o których mowa w ust. 15, mo gą, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń te lekomunikacyjnych informacji zgroma Dziennik Ustaw Nr 100 — 7386 — Poz. 1084 dzonych w rejestrach jednostkom orga nizacyjnym Policji, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jednostki te :

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał,

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania,

3) jest to uzasadnione specyfiką lub za kresem wykonywania zadań albo prowadzonej działalności. 1

7. Dane osobowe zebrane w celu wykry cia przestępstwa przechowuje się przez okres, w którym są one niezbędne dla realizacji ustawowych zadań wykony wanych przez Policję. Organy Policji dokonują weryfikacji tych danych nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania informacji, usuwając dane zbędne. 1

8. Dane osobowe ujawniające pochodze nie rasowe lub etniczne, poglądy poli tyczne, przekonania religijne lub filozo ficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową oraz dane o sta nie zdrowia, nałogach lub życiu seksu alnym osób podejrzanych o popełnie nie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które nie zostały skazane za te przestępstwa, podlegają komisyj nemu i protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia. 1

9. Komendant Główny Policji, po zasię gnięciu opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, określi, w drodze zarządzenia, sposób i warun ki pobierania, przetwarzania i wykorzy stywania informacji, o których mowa w ust. 2, oraz sposób zakładania i pro wadzenia zbiorów tych informacji, ro dzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, przełożo nych właściwych w tych sprawach oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych, uwzględ niając przepisy o ochronie informacji niejawnych.”; 1

3) w art. 20a: a) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Nie popełnia przestępstwa:

1) kto poleca sporządzenie lub kieruje spo rządzeniem dokumentów, o których mo wa w ust. 2 i 3,

2) kto sporządza dokumenty, o których mo wa w ust. 2 i 3,

3) kto udziela pomocy w sporządzeniu do kumentów, o których mowa w ust. 2 i 3,

4) policjant lub osoba wymieniona w ust. 3, jeżeli dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 3, posługują się przy wykony waniu czynności operacyjno-rozpoznaw czych. 3b. Organy administracji rządowej i organy sa morządu terytorialnego obowiązane są do udzielania Policji, w granicach swojej wła ściwości, niezbędnej pomocy w zakresie wydawania i zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło we zasady i tryb wydawania, posługiwania się, a także przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając rodzaje dokumentów i cel, w jakim są wyda wane, organy i osoby uprawnione do wyda wania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, czas, na jaki wydawane są do kumenty, czynności zapewniające ochronę dokumentów oraz ich sposób przechowywa nia i ewidencji.”; 1

4) w art. 20b w ostatnim zdaniu wyrazy „w art. 7a ustawy o urzędzie Ministra Spraw We wnętrznych” zastępuje się wyrazami „w art. 9 usta wy z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych upraw nieniach pracowników urzędu obsługującego mi nistra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzoro wanych przez tego ministra (Dz. U. Nr 106, poz. 491, z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860)”; 1

5) w art. 22: a) w ust. 1a i 1b wyrazy „w art. 7a ustawy o urzę dzie Ministra Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „w art. 9 ustawy, o której mowa w art. 20b”, b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „wypłacane z fundu szu operacyjnego”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Koszty podejmowanych przez Policję czyn ności operacyjno-rozpoznawczych, w za kresie których ze względu na ochronę, o której mowa w art. 20a ust. 1—3, nie mo gą być stosowane przepisy o finansach pu blicznych i rachunkowości, a także wyna grodzenia osób wymienionych w ust. 1, po krywane są z tworzonego na ten cel fundu szu operacyjnego.”, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, zasady two rzenia i gospodarowania funduszem opera cyjnym.”; 1

6) w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1c w brzmie niu: „1a. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić:

1) na okres służby przygotowawczej lub kan dydackiej,

2) na okres służby kontraktowej,

3) na stałe. Dziennik Ustaw Nr 100 — 7387 — Poz. 1084 1b. Mianowanie w służbie kontraktowej może na stąpić po zawarciu umowy, zwanej dalej «kon traktem», zawartej pomiędzy osobą, która zgłosiła się do tej służby, a przełożonym wy mienionym w art. 32 ust. 1. 1c. Kontrakt zawiera się na okres od 3 do 5 lat. Za warcie kontraktu z tą samą osobą może nastą pić najwyżej dwukrotnie.”; 1

7) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: „Art. 28a.

1. Mianowanie w służbie kontraktowej może nastąpić na stanowisko podsta wowe, jeżeli osoba mianowana ma wykształcenie średnie i odbyła w Poli cji przeszkolenie podstawowe lub ukończyła służbę kandydacką i zobo wiąże się do uzupełnienia przeszkole nia podstawowego w terminie okre ślonym w kontrakcie.

2. Osoba nieposiadająca średniego wy kształcenia może być mianowana na stanowisko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli postępowanie kwalifikacyjne wykaże posiadanie przez tę osobę szczególnych predyspozycji do służby w Policji.

3. Dla policjanta w służbie kontraktowej początkowe 12 miesięcy służby w ra mach pierwszego kontraktu jest okre sem próbnym.

4. Policjant lub przełożony, o którym mo wa w art. 32 ust. 1, mogą oświadczyć na piśmie, najpóźniej na jeden mie siąc przed upływem okresu próbnego, o zamiarze rozwiązania stosunku służ bowego. W takim przypadku z dniem upływu okresu próbnego policjanta zwalnia się ze służby.

5. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 4, policjant peł ni nadal służbę kontraktową bez od rębnego mianowania.

6. Najpóźniej na 6 miesięcy przed upły wem okresu, na jaki został zawarty kontrakt, policjant lub przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, mogą wystąpić z wnioskiem o zawarcie ko lejnego kontraktu. W przypadku za warcia kolejnego kontraktu policjant pełni nadal służbę kontraktową.”; 1

8) art. 33 i 34 otrzymują brzmienie: „Art. 3

3.

1. Czas pełnienia służby policjanta jest określony wymiarem jego obowiąz ków, z uwzględnieniem prawa do wy poczynku.

2. Zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinne go tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

3. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 policjantowi udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 112 ust. 3, albo może mu być przyznana re kompensata pieniężna, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do poli cjanta uprawnionego do dodatku funk cyjnego.

5. Liczba godzin służby przekraczających normę określoną w ust. 2, za którą przy znano rekompensatę pieniężną, o któ rej mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1, nie mo że przekraczać 1/4 tygodniowego wy miaru czasu służby policjanta w 3-mie sięcznym okresie rozliczeniowym.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, rozkład czasu służby, uwzględniając ty godniowy oraz dzienny wymiar czasu służby, przypadki przedłużenia czasu służby ponad ustaloną normę, a także wprowadzenie dla policjantów zmiano wego rozkładu czasu służby. Nadto roz porządzenie powinno określić sposób pełnienia przez policjantów dyżurów domowych, jak też warunki i tryb udzie lania policjantom czasu wolnego od służby lub przyznawania rekompensaty pieniężnej, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1, a ponadto grupy policjan tów zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej, niedziele i święta. Art. 3

4.

1. Mianowanie lub powołanie na stanowi sko służbowe uzależnione jest od posia danego przez policjanta wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, a także stażu służby w Policji.

2. W szczególnie uzasadnionych przypad kach Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na mianowanie na sta nowisko służbowe policjanta w służbie przygotowawczej, przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, przy spełnieniu wymagań w zakresie wykształcenia. Kwalifikacje zawodowe policjant zobowiązany jest uzyskać przed mianowaniem na stałe.

3. Warunkiem uzyskania kwalifikacji za wodowych jest ukończenie przez poli cjanta:

1) szkolenia zawodowego podstawo wego,

2) szkolenia zawodowego specjali stycznego,

3) szkolenia zawodowego dla absol wentów szkół wyższych,

4) Wyższej Szkoły Policji.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania w zakresie wykształce nia, kwalifikacji zawodowych i stażu Dziennik Ustaw Nr 100 — 7388 — Poz. 1084 służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komen dantów Policji i innych stanowiskach służbowych, uwzględniając jako równoznaczne ze spełnieniem wa runku uzyskania kwalifikacji zawodo wych ukończenie przeszkolenia na stopień policyjny lub zdanie egzami nu na stopień policyjny,

2) szczegółowe warunki odbywania szkoleń zawodowych w Policji, uwzględniając rodzaje szkoleń zawo dowych, formy, warunki i tryb ich od bywania, a także organizację i spo sób prowadzenia szkoleń oraz nad zór nad ich realizacją.”; 1

9) w art. 41: a) w ust. 1: — w pkt 5 wyraz „utraty” zastępuje się wyraza mi „zrzeczenia się”, — w pkt 5 na końcu kropkę zastępuje się przecin kiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: „

6) upływu okresu służby określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu lub mianowanie na stałe,

7) upływu okresu próbnego służby kontrak towej, jeżeli policjant lub przełożony sko rzystał z uprawnienia określonego w art. 28a ust. 4.”, b) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „służby stałej” do daje się wyrazy „lub służby kontraktowej”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. W przypadku wszczęcia postępowania dys cyplinarnego wobec policjanta, o którym mowa w ust. 3, zwalnia się go ze służby po zakończeniu postępowania dyscyplinarne go, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby, z zastrzeżeniem ust. 3b. 3b. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zakoń czyło się wymierzeniem kary dyscyplinar nej, policjanta zwalnia się ze służby po wy konaniu tej kary.”;

20) w art. 48 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Na stopień posterunkowego oraz starszego po sterunkowego mianuje przełożony wymienio ny w art. 32 ust.

1. Na stopień posterunkowego mianuje się z dniem mianowania na stanowi sko służbowe.

2. Na stopnie w korpusie podoficerów Policji oraz na stopnie w korpusie aspirantów Policji mia nuje przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z wyjątkiem komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.”; 2

1) art. 49 i 50 otrzymują brzmienie: „Art. 4

9.

1. Podoficerem Policji może być miano wany policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 lub 2, ukoń czył szkolenie podstawowe oraz złożył egzamin podoficerski.

2. Aspirantem Policji może być mianowa ny policjant, który spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, ukończył szkolenie specjalistyczne oraz złożył egzamin aspirancki. Art. 50. Na pierwszy stopień oficerski może być mianowany policjant, który spełnia wa runki określone w art. 25 ust. 1 i ukończył Wyższą Szkołę Policji lub spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1, posiada wy kształcenie wyższe, ukończył szkolenie dla absolwentów szkół wyższych oraz złożył egzamin oficerski.”; 2

2) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, uzależ nione jest od ukończenia szkolenia zawodowe go wymienionego w art. 34 ust. 3.”; 2

3) art. 57 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

7. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb składania egza minów oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne, uwzględniając jednost ki organizacyjne Policji właściwe do prze prowadzania egzaminów na stopnie poli cyjne, terminy mianowania na stopnie policyjne oraz warunki, od których uzależ nione jest mianowanie na stopień policyj ny.”; 2

4) art. 82 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

2.

1. Policjantowi przysługuje prawo do co rocznego płatnego urlopu wypoczyn kowego w wymiarze 26 dni roboczych.

2. Policjant uzyskuje prawo do pierwsze go urlopu z upływem 6 miesięcy służby w wymiarze połowy urlopu przysługu jącego po roku służby.

3. Prawo do urlopu w pełnym wymiarze policjant nabywa z upływem roku służ by. Do tego urlopu wlicza się urlop, o którym mowa w ust. 2.”; 2

5) art. 84 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

4. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić płatne urlopy dodatkowe w wymiarze do 13 dni roboczych rocznie dla policjantów, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo osiągnęli określony wiek lub staż służby, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właści wościami służby.”; 2

6) w art. 88 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. Policjant traci prawo do lokalu mieszkalnego w razie dyscyplinarnego wydalenia ze służby.

4. Miejscowością pobliską, o której mowa w ust. 1, jest miejscowość, z której czas dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem środ kami publicznego transportu zbiorowego, Dziennik Ustaw Nr 100 — 7389 — Poz. 1084 zgodnie z rozkładem jazdy, łącznie z przesiadka mi, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) położonej najbliżej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) po łożonej najbliżej miejsca pełnienia służby bez uwzględnienia czasu dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której policjant dojeżdża, oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe.”; 2

7) w art. 95 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2—4 w brzmieniu: „

2. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1, wydaje się, je żeli policjant:

1) podnajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzielony lokal lub jego część,

2) używa lokal mieszkalny w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodnie z przeznacze niem, zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców,

3) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

4) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu przez okres co najmniej dwóch pełnych okre sów płatności, pomimo uprzedzania na pi śmie o zamiarze wydania decyzji o opróżnie niu lokalu i wyznaczenia dodatkowego, mie sięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżą cych należności,

5) otrzymał pomoc finansową, o której mowa w art. 94 ust. 1,

6) został przeniesiony do pełnienia służby w in nej miejscowości i przydzielono mu w tej lub pobliskiej miejscowości następny lokal mieszkalny,

7) nie zwolnił, w terminie określonym odrębny mi przepisami, wcześniej przydzielonego lo kalu mieszkalnego,

8) zrzekł się uprawnień do zajmowanego loka lu mieszkalnego.

3. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wy daje się także:

1) jeżeli policjantowi lub jego małżonkowi przy sługuje tytuł prawny do innego lokalu miesz kalnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1; w takim przypadku osobom tym przysługuje prawo wyboru jednego z zajmowanych lo kali,

2) gdy policjant zwolniony ze służby lub pozo stali po policjancie członkowie rodziny zaj mują lokal mieszkalny położony w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na te renie obiektu zamkniętego, a osobom tym przydzielono lokal mieszkalny w tej samej lub pobliskiej miejscowości, o powierzchni odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia,

3) w przypadku zajmowania lokalu mieszkalne go, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przez po licjanta lub członków jego rodziny albo inne osoby — bez tytułu prawnego.

4. Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się w sto sunku do wszystkich osób zamieszkałych w tym lokalu.”; 2

8) w art. 97 w ust. 5 wyrazy „o których mowa w art. 91, 92 i 94” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 91, 92, 94 i 95 ust. 2—4”; 2

9) art. 101 i 102 otrzymują brzmienie: „Art. 10

1.

1. Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służ bowego oraz od posiadanej wysługi lat.

2. Minister właściwy do spraw we wnętrznych, w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady otrzymywania oraz wysokość uposażenia zasadni czego policjantów, uwzględniając gru py zaszeregowania i odpowiadające im stawki uposażenia, zaszeregowa nie stanowisk służbowych do po szczególnych grup i odpowiadające im policyjne stopnie etatowe, warunki podwyższania tego uposażenia, a tak że sposób ustalania jego wzrostu z ty tułu wysługi lat. Art. 10

2. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, uwzględnia jąc rodzaje okresów służby, pracy i in nych okresów podlegających zaliczeniu do wysługi, sposób jej dokumentowania oraz tryb postępowania w tych spra wach.”; 30) art. 104 i 105 otrzymują brzmienie: „Art. 10

4.

1. Policjantowi przysługuje dodatek za stopień w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia policyjnego.

2. Policjantowi pełniącemu służbę lub obowiązki na stanowisku kierowni czym lub samodzielnym przysługuje dodatek funkcyjny.

3. Na stanowiskach innych niż wymie nione w ust. 2 policjant za należyte wykonywanie obowiązków służbo wych może otrzymywać dodatek służ bowy.

4. Niezależnie od dodatków, o których mowa w ust. 1—3, policjantowi mogą być przyznawane dodatki do uposaże nia uzasadnione szczególnymi właści wościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

5. Dodatkami do uposażenia o charakte rze stałym są dodatki ustalone w stawkach miesięcznych. Dziennik Ustaw Nr 100 — 7390 — Poz. 1084

6. Minister właściwy do spraw we wnętrznych, w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady otrzymywania oraz wysokość dodatków do uposaże nia, o których mowa w ust. 1—4, uwzględniając ich rodzaj i charakter, przesłanki przyznawania lub podwyż szania na stałe lub na czas określony, warunki obniżania lub cofania oraz stanowiska uprawniające do dodatku funkcyjnego. Art. 10

5.

1. Uposażenie i inne świadczenia oraz należności pieniężne są płatne bezpo średnio do rąk policjanta, z zastrzeże niem ust. 5.

2. Uposażenie zasadnicze i dodatki do uposażenia o charakterze stałym są płatne miesięcznie z góry w pierw szym dniu roboczym każdego miesią ca, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.

3. Minister właściwy do spraw we wnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne terminy płatno ści dodatków do uposażenia o charak terze stałym, uwzględniając, które z nich są płatne miesięcznie z dołu.

4. Terminy wypłaty innych świadczeń i należności pieniężnych oraz dodat ków do uposażenia, niewymienio nych w ust. 2, określają przepisy w sprawie warunków ich otrzymywa nia.

5. Uposażenie i inne świadczenia oraz należności pieniężne mogą być wy płacane w formie bezgotówkowej, na warunkach ustalonych w pisemnym porozumieniu między płatnikiem i po licjantem, nie wcześniej jednak niż w terminach, o których mowa w ust. 2—4.”; 3

1) w art. 108 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Policjanci mogą otrzymywać nagrody za osią gnięcia w służbie, ze środków finansowych, o których mowa w art. 13 ust. 4a.”; 3

2) art. 114 otrzymuje brzmienie: „Art. 11

4.

1. Policjant zwalniany ze służby otrzy muje, z zastrzeżeniem ust. 2—4:

1) odprawę,

2) ekwiwalent pieniężny za niewyko rzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzysta ny czas wolny od służby udzielany na podstawie art. 33 ust. 3,

3) zwrot kosztów przejazdu policjanta i członków jego rodziny oraz prze wozu urządzenia domowego do no wego miejsca zamieszkania w kra ju, w zakresie i na zasadach obowią zujących przy przeniesieniach z urzędu.

2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przysługują policjantowi, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby spełniał warunki do uzyskania świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego.

3. Policjant zwalniany na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 otrzymuje 50% od prawy oraz ekwiwalent pieniężny za urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe niewykorzystane w latach poprzedza jących rok zwolnienia ze służby.

4. Policjantowi zwalnianemu ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 Komendant Główny Policji lub upoważniony przez niego przełożony może w przypadkach szczególnie uza sadnionych potrzeb rodziny policjanta przyznać nie więcej niż 50% odpra wy.”; 3

3) po art. 115 dodaje się art. 115a w brzmieniu: „Art. 115a. Ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewy korzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpo częte 8 godzin niewykorzystanego cza su wolnego przysługującego na pod stawie art. 33 ust. 3 ustala się w wyso kości 1/30 części miesięcznego uposa żenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służ bowym.”; 3

4) w art. 116 w ust. 1 wyrazy „w art. 114 ust. 1 pkt 2—4” zastępuje się wyrazami „w art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3”; 3

5) po art. 122 dodaje się art. 122a w brzmieniu: „Art. 122a. Do policjanta delegowanego do peł nienia funkcji oficera łącznikowego w polskich przedstawicielstwach dy plomatycznych w zakresie prawa do uposażenia oraz innych świadczeń i na leżności pieniężnych stosuje się wy łącznie przepisy dotyczące pracowni ków polskich przedstawicielstw dyplo matycznych.”; 3

6) art. 127 otrzymuje brzmienie: „Art. 12

7.

1. Z uposażenia policjanta mogą być do konywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa pracy oraz w innych przepisach szczególnych stosowanych do wyna grodzeń za pracę, jeżeli przepisy ni niejszej ustawy nie stanowią inaczej.

2. Przez uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uposażenie wymienione w art. 100, odprawę z ty tułu zwolnienia ze służby oraz świad czenia wymienione w art. 112 i 117, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Odprawa z tytułu zwolnienia ze służby podlega egzekucji wyłącznie na za spokojenie zaległych świadczeń ali Dziennik Ustaw Nr 100 — 7391 — Poz. 1084 mentacyjnych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. 1.”; 3

7) w art. 129 wyrazy „art. 104 ust. 3, art. 105” zastępu je się wyrazami „art. 104 ust. 6, art. 105 ust. 3”; 3

8) w art. 131: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do po licjantów w służbie kontraktowej.”; 3

9) w art. 139: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Od orzeczenia przełożonego o wymierzeniu kary dyscyplinarnej policjantowi służy od wołanie do wyższego przełożonego. 1b. Jeżeli orzeczenie o wymierzeniu kary dys cyplinarnej wydał Komendant Główny Poli cji, odwołanie nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z orzeczenia może zwrócić się do Komendanta Głównego Po licji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpo wiednio przepisy dotyczące odwołań od orzeczeń.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Na orzeczenie kończące postępowanie dys cyplinarne policjantowi przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.”; 40) art. 141 otrzymuje brzmienie: „Art. 14

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację sądów honoro wych, ich właściwość oraz zasady i tryb postępowania, a także rodzaje stosowa nych przez sądy honorowe środków wy chowawczych, uwzględniając organiza cję i właściwość sądów honorowych, szczegółowe zasady postępowania przed sądami honorowymi, sposób roz strzygania sporów o właściwość sądów honorowych, wybory członków tych są dów, określenie uczestników postępo wania i ich prawa procesowe, tryb po stępowania przed sądami honorowymi I i II instancji, sposób wykonywania orze czeń oraz gromadzenia akt spraw.”; 4

1) art. 144a otrzymuje brzmienie: „Art. 144a. Nie popełnia przestępstwa, kto, będąc do tego uprawnionym, wykonuje czyn ności określone w art. 19a ust. 1 i 2, a także kto wykonuje czynności określo ne w art. 19b ust. 1.”; 4

2) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmie niu: „Rozdział 10a Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa Art. 145a.

1. Policjant może zostać delegowany do pełnienia służby poza granicami pań stwa w celu realizacji zadań określo nych w art. 1 ust. 2 pkt 7 i ust. 3, w kon tyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w:

1) misji pokojowej,

2) akcji zapobiegania aktom terrory zmu lub ich skutkom,

3) akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej,

4) szkoleniu i ćwiczeniach policyj nych,

5) przedsięwzięciach reprezentacyj nych.

2. Delegowanie do pełnienia służby po za granicami państwa oraz przedłuża nie czasu delegowania w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 nastę puje za pisemną zgodą policjanta. Art. 145b.

1. O utworzeniu i likwidacji kontyngentu policyjnego postanawia:

1) Rada Ministrów — uchwałą, w przypadku, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1,

2) minister właściwy do spraw we wnętrznych — zarządzeniem, w przypadkach, o których mowa w art. 145a ust. 1 pkt 2 i 3,

3) Komendant Główny Policji — decy zją, w przypadkach, o których mo wa w art. 145a ust. 1 pkt 4 i 5.

2. W uchwale, zarządzeniu lub decyzji, o których mowa w ust. 1, określa się w szczególności:

1) nazwę kontyngentu, jego liczeb ność oraz czas pozostawania poza granicami państwa,

2) cel skierowania kontyngentu, za kres jego zadań oraz obszar działa nia,

3) system kierowania i dowodzenia kontyngentem oraz organ organi zacji międzynarodowej, któremu kontyngent zostanie podporządko wany na czas operacji,

4) organy administracji rządowej od powiedzialne za współpracę z kie rowniczymi organami właściwej or ganizacji międzynarodowej w za kresie kierowania działalnością kontyngentu wykonującego zada nia poza granicami państwa,

5) uzbrojenie i wyposażenie kontyn gentu w środki i sprzęt specjalny,

6) trasy i czas przemieszczania się kontyngentu w przypadku tranzytu. Art. 145c.

1. W skład kontyngentu policyjnego mo gą wchodzić pracownicy Policji, z za strzeżeniem ust. 2.

2. W celu zapewnienia obsady niektó rych stanowisk w kontyngencie poli cyjnym przez osoby posiadające spe Dziennik Ustaw Nr 100 — 7392 — Poz. 1084 cjalistyczne kwalifikacje można zatrud niać pracowników na zasadach okre ślonych w przepisach Kodeksu pracy. Art. 145d.

1. Policjanci i pracownicy Policji wcho dzący w skład kontyngentu policyjne go podlegają na terytorium państwa obcego przepisom dyscyplinarnym i porządkowym obowiązującym w Rze czypospolitej Polskiej.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przestrzegać prawa pań stwa przyjmującego oraz wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo między narodowe. Art. 145e.

1. Policjant w czasie delegowania do pełnienia służby w kontyngencie poli cyjnym poza granicami państwa otrzymuje uposażenie zasadnicze, do datki do uposażenia i inne należności pieniężne przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym — z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych na leżności lub ich wysokość.

2. Policjantowi, o którym mowa w ust. 1, mogą być przyznawane dodatki do uposażenia, świadczenia z tytułu po dróży i przejazdów oraz inne należno ści pieniężne związane z delegowa niem, wypłacane w walucie polskiej lub obcej. Art. 145f. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia:

1) warunki otrzymywania, rodzaj walu ty oraz wysokość dodatków, świad czeń i należności, o których mowa w art. 145e ust. 2, uwzględniając ich rodzaje i zakres przyznawania z uwagi na występujące zagrożenia, uciążli wość lub miejsce pełnienia służby oraz sprawowaną przez policjanta funkcję,

2) uprawnienia i obowiązki policjantów delegowanych do pełnienia służby po za granicami państwa, z uwzględnie niem warunków i trybu delegowania policjantów, przypadków ich odwoły wania przed wyznaczonym terminem oraz przedłużania czasu delegowania, a także przełożonych właściwych w tych sprawach,

3) szczegółowe zasady zatrudniania w kontyngentach policyjnych pracow ników, o których mowa w art. 145c, i ich wynagradzania, z uwzględnie niem postanowień zawartych w prze pisach prawa pracy oraz specyfiki związanej z wykonywaniem pracy w kontyngencie policyjnym realizują cym zadania poza granicami państwa, a w szczególności prawa do dodatku zagranicznego, świadczeń z tytułu po dróży i przejazdów oraz innych należ ności pieniężnych związanych z dele gowaniem, a także świadczeń odszko dowawczych wynikających z odręb nych ustaw,

4) warunki otrzymywania przez policjan tów i pracowników, o których mowa w art. 145c, bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki i ar tykuły sanitarne,

5) szczegółowe zasady i tryb finansowa nia i działania kontyngentu policyjne go, w tym jego wyposażenia i przewo zu, z uwzględnieniem przepisów o fi nansach publicznych. Art. 145g.

1. Wydatki związane z udziałem kontyn gentów policyjnych poza granicami państwa finansowane są z budżetu państwa, w części ministra właściwe go do spraw wewnętrznych.

2. Jeżeli środki finansowe na ten cel nie zostały uwzględnione w budżecie mi nistra właściwego do spraw we wnętrznych i administracji, zapewnia je Rada Ministrów.” Art.

2. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalno ści ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424 i Nr 88, poz. 96

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmie niu: „6a) Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstw, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 usta wy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877 i Nr 100, poz. 1084),”;

2) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: „Art. 9a.

1. Zakład ubezpieczeń i osoby w nim za trudnione oraz osoby, za pośrednic twem których zakład wykonuje czynno ści ubezpieczeniowe, są zobowiązane zachować tajemnicę, która obejmuje wszystkie wiadomości dotyczące udzie lania Policji danych, na zasadach okre ślonych w art. 20 ust. 4—10 ustawy wy mienionej w art. 9 ust. 2 pkt 6a.

2. Zachowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, obowiązuje również wobec strony umowy ubezpieczenia oraz osób trzecich.” Art.

3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Pra wo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, Dziennik Ustaw Nr 100 — 7393 — Poz. 1084 poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 104: a) w ust. 1 w pkt 2 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) dotyczące udzielania Policji informacji na za sadach określonych w art. 20 ust. 4—10 usta wy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877 i Nr 100, poz. 1084) oraz dotyczące zawiadomienia, o którym mowa w art. 20 ust. 13 tej ustawy.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Bank i osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, obowiązuje zachowanie tajemnicy wobec strony umowy oraz osób trzecich w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.”;

2) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 dodaje się lit. l) w brzmie niu: „l) Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstw, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 usta wy wymienionej w art. 104 ust. 1 pkt 3.” Art.

4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 97

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 po pkt 9c dodaje się pkt 9d w brzmieniu: „9d) uchwalanie powiatowego programu zapobie gania przestępczości oraz ochrony bezpie czeństwa obywateli i porządku publicznego,”;

2) po art. 38 dodaje się art. 38a—38c w brzmieniu: „Art. 38a.

1. W celu realizacji zadań starosty w za kresie zwierzchnictwa nad powiato wymi służbami, inspekcjami i straża mi oraz zadań określonych w usta wach w zakresie porządku publiczne go i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porząd ku, zwaną dalej «komisją».

2. Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicz nego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i stra ży, a także jednostek organizacyj nych wykonujących na terenie po wiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa oby wateli,

3) przygotowywanie projektu powia towego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku pu blicznego i bezpieczeństwa obywa teli,

4) opiniowanie projektów innych pro gramów współdziałania Policji i in nych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyj nych wykonujących na terenie po wiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa oby wateli,

5) opiniowanie projektu budżetu po wiatu — w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów pra wa miejscowego i innych doku mentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez staro stę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4—6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeń stwa obywateli.

3. Prezydent miasta na prawach powiatu i starosta powiatu graniczącego z ta kim miastem mogą utworzyć, w dro dze porozumienia, wspólną komisję dla miasta na prawach powiatu oraz powiatu graniczącego z takim mia stem. W takim przypadku prezydent miasta i starosta współprzewodniczą komisji.

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności:

1) tryb powoływania członków komisji, o których mowa w ust. 5 pkt 2—4,

2) zasady pokrywania kosztów działa nia komisji oraz zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związ ku z udziałem w pracach komisji,

3) zasady obsługi administracyjno -biurowej komisji.

5. W skład komisji wchodzi:

1) starosta jako przewodniczący komi sji,

2) dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,

3) trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cie szących się wśród miejscowej spo łeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczegól ności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządo wych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalcza niem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu, Dziennik Ustaw Nr 100 — 7394 — Poz. 1084

4) dwóch przedstawicieli delegowa nych przez komendanta powiato wego (miejskiego) Policji.

6. W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwe go prokuratora okręgowego.

7. Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja po wiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów admini stracji publicznej wykonujących zada nia z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

8. Funkcjonariusze i pracownicy, o któ rych mowa w ust. 7, uczestniczą w pra cach komisji z głosem doradczym.

9. Kadencja komisji trwa 3 lata.

10. Odwołanie członka komisji przed upły wem kadencji przez organ, który go powołał lub delegował, jest możliwe jedynie z ważnych powodów, które po daje się na piśmie. Członkostwo w ko misji radnego delegowanego przez ra dę powiatu ustaje zawsze z wygaśnię ciem jego mandatu. 1

1. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka komisji przed upły wem kadencji, organ, który go powołał lub delegował, powołuje lub deleguje nowego członka komisji na okres po zostały do upływu kadencji poprzed niego członka. Art. 38b.

1. Przewodniczący komisji, w celu wyko nania zadań komisji, może żądać od Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od po wiatowych i gminnych jednostek or ganizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bez pieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funk cjonariuszy, materiałów operacyjno -rozpoznawczych lub dochodzeniowo -śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.

2. Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samo rządami gmin z terenu powiatu, a tak że ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i związkami wyznaniowy mi oraz innymi organizacjami i insty tucjami.

3. Nie później niż do końca stycznia na stępnego roku kalendarzowego staro sta składa radzie powiatu sprawozda nie z działalności komisji za rok ubie gły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędo wym. Art. 38c.

1. Koszty działania komisji pokrywa się ze środków własnych budżetu powiatu. Rada powiatu określi zasady zwrotu członkom komisji i osobom powoła nym do udziału w jej pracach wydat ków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach komi sji, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu.

2. Obsługę administracyjno-biurową ko misji zapewnia starostwo.” Art.

5. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admini strację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 49

7) w art. 32 wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w ust. 1 i 2 oraz dwukrotnie w ust. 5 wyrazy „powiatu warszawskiego” zastępuje się wyrazami „ , o którym mowa w art. 1 w pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiato wym oraz ustawy — Przepisy wprowadzające usta wy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084)”;

2) w ust. 8 wyrazy „rady powiatu” zastępuje się wyra zami „Zgromadzenia Warszawskiego Zespołu Miejskiego”;

3) dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „1

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, może przekazać określone zadania i kompetencje z zakresu właściwości komendanta powiatowego Policji komendantom poszczególnych komisariatów Policji na obszarze miasta stołecznego War szawy. Jeżeli kompetencje te dotyczą spraw z zakresu postępowania administracyjnego, właściwym organem wyższego stopnia w sto sunku do komendanta komisariatu jest Ko mendant Stołeczny Policji.” Art.

6. Rady powiatu i komendanci powiatowi (miejscy) Policji delegują, a starostowie powołają członków komisji bezpieczeństwa i porządku, nie póź niej niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W tym samym terminie właściwy prokurator okręgowy wskaże prokuratora uczestniczą cego w pracach komisji. Art.

7. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychcza sowy dodatek służbowy otrzymywany przez policjan tów pełniących służbę lub obowiązki na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych staje się z mocy pra wa dodatkiem funkcyjnym. Art.

8.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy niewyko rzystany przez policjanta urlop wypoczynkowy lub do datkowy przysługujący w dniach kalendarzowych prze licza się na urlop w dniach roboczych przy zastosowa Dziennik Ustaw Nr 100 — 7395 — Poz. 1084 niu mnożnika wynikającego z relacji 26 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych.

2. Przy przeliczaniu wymiaru urlopu w sposób okre ślony w ust. 1 niepełny dzień zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Art.

9. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowują moc przepisy dotychczasowe, o ile nie są sprzeczne z przepisami ustawy. Art.

10. Jednolity tekst ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zostanie ogłoszony w terminie 4 mie sięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy. Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 11 i 12 w za kresie dotyczącym art. 20 ust. 1 oraz ust. 3—14, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogło szenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-07-27
Data wejścia w życie: 2001-10-19
Data obowiązywania: 2001-10-19
Uwagi: Art. 1 pkt 11 i 12 w zakresie dotyczącym art. 20 ust. 1 oraz ust. 3-14 wchodzą w życie z dniem 19 marca 2002 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1084