Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1086

Dziennik Ustaw Nr 100 — 7418 — Poz. 1086 1086 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Art.

1. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komer cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębior stwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 94

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Na dokonanie czynności prawnych w zakre sie rozporządzania składnikami majątku trwałego w rozumieniu przepisów o rachun kowości lub oddania tych składników do ko rzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, których przedmiot przekracza wartość księgową netto 50 000 euro, przeliczoną według określonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro z dnia złożenia wniosku, PKP SA i PLK SA są obowiązane uzyskać zgodę ministra właści wego do spraw transportu.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do procedury wyrażania zgody określonej w ust. 2 nie stosuje się art. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Pań stwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 26).”;

2) w art. 20 w ust. 1 po wyrazie „Statuty” dodaje się wyrazy „oraz umowy”;

3) w art. 40 w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub oddanie mienia do odpłatnego korzystania innym podmio tom”;

4) w art. 44: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościa mi, pomniejszonej o:

1) 6% — za każdy rok pracy najemcy w PKP albo PKP i PKP SA łącznie,

2) oraz 3% — za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo PKP i PKP SA łącznie, — nie więcej jednak niż o 95%.”, b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt, renci sta lub wdowa (wdowiec) po niej, to korzy sta on (ona) z obniżki 95% ceny.”;

5) po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu: „Art. 78a.

1. Spółki utworzone przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru handlowego, mogą za zgodą ministra właściwego do spraw transpor tu prowadzić jednocześnie działalność w zakresie wykonywania przewozów ko lejowych i zarządzania liniami kolejowy mi o znaczeniu lokalnym, gdy jest to uza sadnione ważnym interesem społecz nym lub gospodarczym.

2. Do przekazania mienia spółkom, o których mowa w ust. 1, w tym linii kolejowych oraz innych nieruchomo ści niezbędnych do zarządzania linia mi kolejowymi, stosuje się odpowied nio zasady, warunki i tryb określone w art. 17.” Art.

2. Przepisy ustawy stosuje się do postępowań w sprawach określonych w art. 41—47 ustawy, o której mowa w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-07-27
Data wejścia w życie: 2001-10-03
Data obowiązywania: 2001-10-03
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1086