Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1090

Dziennik Ustaw Nr 101 — 7423 — Poz. 1090 Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 126

8) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) sposób, tryb i zakres przeprowadzania przez orga ny Służby Geodezyjnej i Kartograficznej kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,

2) podział zadań kontrolnych między poszczególne or gany Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ich obowiązki i uprawnienia podczas wykonywania kontroli,

3) obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowa nych.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. 1090 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Rozdział 2 Szczegółowy zakres przeprowadzania kontroli oraz podział zadań kontrolnych między poszczególne orga ny Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

§3.

1. Kontrola przeprowadzana przez organy Słu żby Geodezyjnej i Kartograficznej, zwana dalej „kon trolą”, polega na sprawdzaniu przestrzegania przepi sów dotyczących geodezji i kartografii przez urzędy, in stytucje publiczne i przedsiębiorców, zwanych dalej „jednostkami kontrolowanymi”.

2. Kontrola ma na celu sprawdzenie w szczególno ści:

1) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i karto graficznych ze standardami technicznymi dotyczą cymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

2) wypełniania obowiązku: a) zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzy skanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b) uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, roz prowadzanie oraz reprodukowanie w celu roz powszechniania i rozprowadzania map, materia łów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, sta nowiących państwowy zasób geodezyjny i kar tograficzny,

3) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geo dezji i kartografii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy,

4) spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez: a) wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyj nego i kartograficznego, b) geodetów województw, c) geodetów powiatowych, d) geodetów gminnych, e) inne osoby zatrudnione w urzędach na stanowi skach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,

5) prawidłowości prowadzenia: a) państwowego zasobu geodezyjnego i kartogra ficznego, w tym prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartogra ficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geode zji, kartografii oraz krajowego systemu informa cji o terenie, b) ewidencji gruntów i budynków, c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów, d) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, e) powszechnej taksacji nieruchomości oraz opra cowywania map i tabel taksacyjnych dotyczą cych nieruchomości, f) baz danych wchodzących w skład krajowego sys temu informacji o terenie,

6) wykonywania obowiązku: a) analizy zmian w strukturze agrarnej oraz progra mowania i koordynacji prac urządzeniowo-rol nych, b) monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,

7) wykonywania zadań dotyczących: a) zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, b) zakładania osnów szczegółowych, c) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

8) zatwierdzania projektów osnów szczegółowych,

9) prawidłowości prowadzenia rejestru granic i po wierzchni zasadniczego podziału terytorialnego państwa,

10) przestrzegania obowiązku ochrony znaków geode zyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, 1

1) wykonywania obowiązku ewidencjonowania syste mów informacji o terenie oraz przechowywania ko pii zabezpieczających bazy danych, 1

2) wykonywania zadań dotyczących wydawania map topograficznych, tematycznych i atlasów przez or gany służby geodezyjnej i kartograficznej lub z wy korzystaniem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 1

3) prawidłowości naliczania i egzekwowania opłat za: a) czynności związane z prowadzeniem państwo wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, c) prowadzenie krajowego systemu informacji o te renie, d) udzielanie informacji, e) wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewi dencji gruntów i budynków, Dziennik Ustaw Nr 101 — 7424 — Poz. 1090 1

4) prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficz nym, 1

5) wypełniania obowiązku ochrony informacji niejaw nych w działalności geodezyjnej i kartograficznej.

§4.

1. Kontrola urzędów jest przeprowadzana w za kresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3—15.

2. Kontrole instytucji publicznych i przedsiębior ców są przeprowadzane w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1—3, 8 i 15.

§5.

1. Kontrole wykonują:

1) Główny Geodeta Kraju w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2: a) pkt 4 lit. a) i b), pkt 9, 11, 12 i 15, b) pkt 1, pkt 2 lit. a) i pkt 3 w przypadku prac geode zyjnych i kartograficznych zgłaszanych do cen tralnego zasobu geodezyjnego i kartograficzne go, c) pkt 2 lit. b), pkt 5 lit. a) i f) w przypadku central nego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kar tograficznego, działający w imieniu wojewody, w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2, z wyjąt kiem zakresu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,

3) marszałek województwa przy pomocy geodety wo jewództwa w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1—3, odpowiednio do jego właściwości na te renie województwa,

4) starosta przy pomocy geodety powiatowego w za kresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1—3, odpo wiednio do ich właściwości na terenie powiatu.

2. Główny Geodeta Kraju może przeprowadzać kontrole również w zakresie określonym dla organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4.

3. W przypadku powierzenia przez starostę swoich zadań wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w trybie art. 6a ust. 4 ustawy, zadania kontrolne, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 4, wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) przy pomocy geodety gminnego.

4. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kon trolują ponadto, w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w urzędach realizu jących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej:

1) prawidłowość prowadzenia postępowań admini stracyjnych,

2) sposób załatwiania skarg i wniosków,

3) legalność i celowość wydatkowania środków bu dżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne,

4) prawidłowość i sposób wykonywania zadań kon trolnych. Rozdział 3 Sposób i tryb przeprowadzania kontroli przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz obowiązki i uprawnienia kontrolujących i jednostek kontrolo wanych

§6. Organy nadzoru geodezyjnego i kartograficz nego prowadzą kontrole w trybie, o którym mowa w § 7, natomiast organy administracji geodezyjnej i kar tograficznej w trybie, o którym mowa w § 7 pkt 3 i 4.

§7. Kontrole są przeprowadzane w trybie:

1) kontroli kompleksowej w celu zbadania całokształ tu działalności jednostek kontrolowanych w zakre sie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii,

2) kontroli problemowej w celu zbadania wybranych zagadnień, o których mowa w § 3 ust. 2,

3) kontroli doraźnej wynikającej z potrzeby zbadania przestrzegania niektórych przepisów z zakresu geodezji i kartografii,

4) kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokon trolnych.

§8.

1. Podstawę działań kontrolnych przeprowa dzanych w trybie kontroli, o których mowa w § 7 pkt 1 i 2, stanowią roczne plany kontroli Głównego Geodety Kraju i wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyj nego i kartograficznego.

2. Projekty rocznych planów kontroli wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wymagają uzgodnienia z Głównym Geodetą Kraju w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego kontrolę i są zatwierdzane przez wojewodę.

3. W rocznym planie kontroli ujmuje się:

1) nazwy jednostek kontrolowanych,

2) tryb kontroli, o którym mowa w § 7 pkt 1, 2 i 4,

3) terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

4) tematy kontroli.

§9.

1. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia pi semne, imienne upoważnienie określające jednostkę kontrolowaną oraz przedmiot, zakres i termin kontroli, wystawione przez organ zarządzający kontrolę, oraz dokument tożsamości osoby kontrolującej.

2. Jeżeli kontrola jest przeprowadzana przez zespół wieloosobowy, zarządzający kontrolę wyznacza kie rownika zespołu, który dokonuje podziału czynności między kontrolujących. Dziennik Ustaw Nr 101 — 7425 — Poz. 1090

3. Kontrolowanie opracowań geodezyjnych i karto graficznych wymaga posiadania przez kontrolującego uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i karto grafii, odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań.

4. O przedmiocie i terminie rozpoczęcia kontroli za rządzający kontrolę powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do kontroli, o któ rej mowa w § 7 pkt 3.

§10.

1. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jedno stce kontrolowanej.

2. W miarę potrzeby poszczególne czynności kon trolne mogą być przeprowadzane w siedzibie zarządza jącego kontrolę.

3. Kontrolujący jest uprawniony do:

1) wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontro lowanej oraz po obszarze, na którym są wykonywa ne przez tę jednostkę prace geodezyjne i kartogra ficzne,

2) wglądu do materiałów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, sporządzania kopii, wy rysów i wypisów z tych materiałów oraz dokony wania oględzin,

3) żądania sporządzenia uwierzytelnionych odpisów lub wyciągów oraz zestawień i danych niezbęd nych do kontroli.

4. Kontrolujący jest obowiązany do rzetelnego i obiektywnego ustalenia stanu faktycznego i w razie stwierdzenia nieprawidłowości — ustalenia ich przy czyn. § 1

1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obo wiązany do:

1) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,

2) przedstawienia na żądanie kontrolującego doku mentów i materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,

3) udzielania kontrolującemu ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą,

4) sporządzania uwierzytelnionych odpisów lub wy ciągów z dokumentów oraz zestawień i danych nie zbędnych do kontroli,

5) zapewnienia nienaruszalności zabezpieczonych przez kontrolującego materiałów pozostawionych na przechowanie w jednostce kontrolowanej. § 1

2.

1. Kontrolujący dokonuje ustaleń na podsta wie informacji i wyjaśnień uzyskanych od pracowni ków jednostki kontrolowanej oraz dowodów, którymi są w szczególności: dokumenty, zabezpieczone rzeczy, wyniki oględzin, zeznania świadków oraz opinie bie głych.

2. Kontrolujący pobiera dokumenty lub rzeczy w obecności kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej. § 1

3.

1. Z wyników kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i organu zarzą dzającego kontrolę.

2. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kie rownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nie obecności osoba pełniąca jego obowiązki.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 3 dni robo czych od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. O odmowie podpisania protokołu kontro lujący czyni wzmiankę w protokole.

4. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi prze szkody do podpisania go przez kontrolującego i reali zacji ustaleń kontroli.

5. W protokole kontroli zamieszcza się opis stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości oraz wnioski z kontroli, a w szczególności dane określone w załączniku do rozporządzenia.

6. Jeżeli przed podpisaniem protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do jego treści, kontrolujący dodatkowo bada zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnia lub koryguje protokół.

7. Od ustaleń protokołu służy prawo złożenia za strzeżeń do organu zarządzającego kontrolę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu jednostce kontrolo wanej. Organ zarządzający kontrolę jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia w ciągu 14 dni. § 1

4.

1. Organ zarządzający kontrolę, w razie potrze by, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub 14 dni od rozpatrzenia zastrzeżeń, kieruje do jednostki kontrolowanej zalecenia pokontrolne, które są dla niej wiążące.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, za wiadamia zarządzającego kontrolę o wykonaniu zale ceń lub o przyczynach ich niewykonania. § 1

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek Dziennik Ustaw Nr 101 — 7426 — Poz. 1090 Dziennik Ustaw Nr 101 — 7427 — Poz. 1090 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. (poz. 1090) DANE ZAMIESZCZANE W PROTOKOLE KONTROLI W protokole kontroli zamieszcza się w szczególności:

1) klauzulę tajności, jeżeli protokół zawiera informacje niejawne,

2) nazwę organu zarządzającego przeprowadzenie kontroli,

3) nazwę i siedzibę jednostki kontrolowanej,

4) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz w przypadku, gdy kontrola dotyczy zagadnień finansowych, imię i nazwisko głównego księgowe go, a także okresy, w których te osoby pełniły swoje funkcje,

5) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

6) przedmiot, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą,

7) imiona i nazwiska osób kontrolujących oraz datę i nu mer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

8) opis stanu faktycznego,

9) ustalone nieprawidłowości,

10) wnioski z kontroli, 1

1) zapis o sporządzonych odpisach i wyciągach, za bezpieczonych dowodach oraz protokołach dodat kowych — w szczególności protokołach z przebie gu oględzin, 1

2) spis załączników do protokołu, 1

3) datę i miejscowość podpisania protokołu, 1

4) zapis o poinformowaniu kierownika jednostki kon trolowanej o prawie do złożenia zastrzeżeń do pro tokołu, 1

5) zapis o wynikach rozpatrzenia przez osoby kontro lujące złożonych przez kierownika jednostki kon trolowanej zastrzeżeń do protokołu, 1

6) wzmiankę o odmowie podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-08-28
Data wejścia w życie: 2001-10-05
Data obowiązywania: 2001-10-05
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1090