Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1114

Dziennik Ustaw Nr 101 — 7463 — Poz. 1114 1114 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji.

1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i usta wy o języku polskim (Dz. U. Nr 29, poz. 35

8) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i te lewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 66, poz. 335),

2) ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 701),

3) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó rych ustaw normujących funkcjonowanie gospo darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),

4) ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro wadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083),

5) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

6) ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku pol skim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 i z 2000 r. Nr 29, poz. 358),

7) ustawą z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmia nie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 29, poz. 356),

8) ustawą z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim (Dz. U. Nr 29, poz. 358),

9) ustawą z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomuni kacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852),

10) ustawą z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 42, poz. 469), 1

1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al koholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 60, poz. 6

10) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 57—62, art. 68 ust. 2—4 i art. 69 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34), które stanowią: „Art. 5

7. W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r. o wy dawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospoli tej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rze czypospolitej Polskiej «Monitor Polski» (Dz. U. Nr 58, poz. 524 i z 1991 r. Nr 94, poz. 4

20) w art. 1 w ust. 1 w pkt 2 po wy razach «i ministrów» skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy «oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,». Art. 5

8. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o Try bunale Stanu (Dz. U. Nr 11, poz. 84 i z 1993 r. Nr 5, poz. 2

2) w art. 1 w ust. 2 kropkę na końcu zastępuje się przecin kiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu: «

7) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.» Art. 5

9. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosun ku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 45

9) w art. 48 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: «

2. Sposób realizacji uprawnień, o któ rych mowa w ust. 1, regulują poro zumienia między Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji.»,

2) w ust. 3 kropkę na końcu skreśla się i dodaje wyrazy «na zasadach określo nych w przepisach ustawy o radiofonii i telewizji.»,

3) skreśla się ust. 4. Art. 60. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwa rancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 42

5) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: «

4. Kościoły i inne związki wyznaniowe mają prawo do emitowania w radiu i telewizji programów religijno-moral nych, społecznych i kulturalnych w sposób określony w porozumie niach między władzami danego ko ścioła lub innego związku wyznanio wego a jednostkami publicznej radio fonii i telewizji.» Art. 6

1. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 69, poz. 293 i Nr 105, poz. 451) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 24 otrzymuje brzmienie: «Art. 2

4. Przydział częstotliwości prze znaczonych do nadawania programów radiofonicznych lub telewizyjnych do po wszechnego odbioru następu je na podstawie przepisów o radiofonii i telewizji.»,

2) w art. 80 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: «

2. Przepis ust. 1 nie obejmuje zniżek w opłatach abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicz nych oraz telewizyjnych.» Art. 6

2. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 42

5) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: «

2. Sposób realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1, regulują porozumienia między Âwiętym Soborem Biskupów a jednostkami publicznej radiofonii i telewizji.»” Art. 6

8. „

2. Minister ¸ączności w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady przydzieli spółkom, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, częstotliwości wy korzystywane przez PRTV w chwili wejścia w życie ustawy do emisji pro gramów telewizyjnych i radiofonicz nych.

3. Uprawnienia do używania częstotli wości, o których mowa w ust. 2, przy znane innym podmiotom na podsta wie dotychczasowych przepisów, wy gasają z dniem przyznania tych czę stotliwości spółkom.

4. Przydział częstotliwości, o których mowa w ust. 2, następuje bez opłat.” „Art. 6

9.

1. Uprawniony organ powołujący człon ków Krajowej Rady na pierwszą kaden cję po wejściu w życie ustawy wskaże, który z nich powołany został na okres dwóch, a który na okres czterech lat.

2. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady zwołuje Marszałek Senatu, który prze wodniczy jej obradom. Dziennik Ustaw Nr 101 — 7464 — Poz. 1114

3. Pierwszy Przewodniczący Krajowej Ra dy jest powoływany spośród wszystkich członków Rady pierwszej kadencji.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie usta wy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 66, poz. 335), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 3—5 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 701), któ re stanowią: „Art.

3.

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do stosuje swoją organizację do przepisów ustawy w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie.

2. Posiedzenie w sprawie wyboru Prze wodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Krajowej Ra dy. Art.

4.

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w terminie do 60 dni od dnia wejścia ustawy w życie, powoła rady programo we w tych spółkach publicznej radiofonii i telewizji, w których nie zostały one do tychczas powołane.

2. Kadencja rad programowych powoła nych na podstawie dotychczasowych przepisów upływa po czterech latach od dnia ich powołania. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi: „Art. 8

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajem nych stosunkach między władzą ustawo dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

5) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi: „Art. 1

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1998 r.”;

6) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Są dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi: „Art. 9

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z tym że przepisy art. 12—98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

7) art. 19 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 i z 2000 r. Nr 29, poz. 358), który stanowi: „Art. 1

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 3 ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie usta wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 29, poz. 356), który stanowi: „Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie usta wy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim (Dz. U. Nr 29, poz. 358), który stanowi: „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 151 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo te lekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852), który sta nowi: „Art. 15

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z wyjątkiem przepisów:

1) art. 131 pkt 3 i 4, art. 136 ust. 2, art. 141 oraz art. 144, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy,

2) art. 109 ust. 2—9, art. 112 ust. 1—4 i 8, art. 113, art. 131 pkt 2 lit. b), pkt 8 lit. a), pkt 9 i 12, art. 136 ust. 1 i 3, art. 137 oraz art. 139, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy,

3) art. 9, art. 25 ust. 1, art. 32 oraz art. 112 ust. 5—7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

4) art. 59 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 1

1) art. 2 ustawy z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie usta wy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 42, poz. 469), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

2) art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia Dziennik Ustaw Nr 101 — 7465 — Poz. 1114 łaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 60, poz 6

10) , który stanowi: „Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 13 lit. b) i pkt 14 — w zakresie art. 131 ust. 1—3 i 5—10 — oraz pkt 29, które wchodzą w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia,

2) art. 1 pkt 14 — w zakresie art. 131 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

3) art. 1 pkt 31, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłosze nia.” Prezes Rady Ministrów: J. Buzek Dziennik Ustaw Nr 101 — 7466 — Poz. 1114 Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. (poz. 1114) USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Zadaniem radiofonii i telewizji jest:

1) dostarczanie informacji,

2) udostępnianie dóbr kultury i sztuki,

3) ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki, 3a)

1) upowszechnianie edukacji obywatelskiej,

4) dostarczanie rozrywki,

5) popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

2. Odbiór programów krajowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem warunków określo nych przepisami prawa. Art.

2.

1. Prawo rozpowszechniania programów ra diowych i telewizyjnych przysługuje jednostkom pu blicznej radiofonii i telewizji oraz osobom, które uzy skały koncesję na taką działalność.

2. Ustawy nie stosuje się do:

1) programu rozpowszechnianego lub rozprowadza nego wyłącznie w obrębie jednego budynku,

2) programu rozpowszechnianego lub rozprowadza nego w systemie, w którym urządzenia nadawcze i odbiorcze należą do tej samej osoby, prowadzą cej działalność gospodarczą lub inną zarejestro waną działalność publiczną, a treść programu ogranicza się do spraw związanych z tą działalno ścią i jest adresowana do pracowników lub inne go określonego kręgu osób związanych z nadaw cą,

3) programu rozprowadzanego w sieci kablowej, jeże li liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 250. Art.

3. Do radiofonii i telewizji stosuje się przepisy prawa prasowego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Art.

4. W rozumieniu ustawy:

1) nadawcą jest osoba, która tworzy lub zestawia pro gramy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechnienia w całości i bez zmian, 1a)

2) nadawcą społecznym jest nadawca: a) którego program upowszechnia działalność wy chowawczą i edukacyjną, działalność charyta tywną, respektuje chrześcijański system warto ści za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki oraz zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej, b) w którego programie nie są rozpowszechniane audycje ani inne przekazy, o których mowa w art. 18 ust. 5, c) który nie nadaje reklam lub telesprzedaży oraz sponsorowanych audycji lub innych sponsoro wanych przekazów, d) który nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechnia nia, rozprowadzania lub odbierania jego progra mu, ———————

1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 701), która we szła w życie z dniem 27 grudnia 1995 r. ———————

2) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 42, poz. 469), która weszła w życie z dniem 26 maja 2001 r.

2) rozpowszechnianiem jest: a) bezprzewodowa emisja programu do równocze snego, powszechnego odbioru (system po wszechnego odbioru), b) wprowadzanie programu do sieci kablowej (sys tem zbiorowego odbioru), 3)

3) rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub za granicznego, z wyjątkiem programu rozpowszech nianego w sieci kablowej, i równoczesne jego roz powszechnianie, 4)

4) programem jest uporządkowany zestaw audycji radiowych lub telewizyjnych, reklam i innych prze kazów, regularnie rozpowszechniany, pochodzący od jednego nadawcy, 5)

4) audycją jest część programu radiowego lub tele wizyjnego, stanowiąca odrębną całość ze względu na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo, 6)

4) reklamą jest każdy przekaz, niepochodzący od nadawcy, zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, po pierania określonych spraw lub idei albo osiągnię cia innego efektu pożądanego przez reklamodaw cę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagro dzenia, 7)

4) sponsorowaniem jest bezpośrednie lub pośred nie finansowanie albo współfinansowanie tworze nia lub rozpowszechniania audycji lub innych prze kazów, przez osobę niebędącą nadawcą lub produ centem audycji, dla upowszechnienia, utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy, firmy, znaku to warowego lub innego oznaczenia indywidualizują cego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę,

8) odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest urządzenie techniczne dostosowane do odbio ru programu,

9) przekazem tekstowym jest zbiór tekstów i nierucho mych obrazów, rozpowszechnianych za pomocą sygnału telewizyjnego równocześnie z progra mem,

10)

5) telesprzedażą jest każdy przekaz zawierający bez pośrednią ofertę sprzedaży towarów lub odpłatne go świadczenia usług, 11)

5) kryptoreklamą jest przedstawianie w audycjach towarów, usług, nazwy, znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producen tem towaru lub świadczącego usługi, jeżeli zamia rem nadawcy, w szczególności związanym z wyna grodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie efektu reklamowego oraz jeżeli możli we jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu. Rozdział 2 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Art.

5. Tworzy się Krajową Radę Radiofonii i Telewi zji, zwaną dalej „Krajową Radą”, jako organ państwo wy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji. Art.

6.

1. Krajowa Rada stoi na straży wolności sło wa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i in teresów odbiorców oraz zapewnia otwarty i plurali styczny charakter radiofonii i telewizji.

2. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:

1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji,

2) określanie, w granicach upoważnień ustawowych, warunków prowadzenia działalności przez nadaw ców,

3) podejmowanie, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpo wszechnianie i rozprowadzanie programów, 3a)

6) uznawanie za nadawcę społecznego lub odbiera nie tego przymiotu, na warunkach określonych ustawą,

4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców,

5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych,

6) określanie opłat abonamentowych, opłat za udzie lenie koncesji oraz wpis do rejestru,

7) opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radio fonii i telewizji,

8) inicjowanie postępu naukowo-technicznego i kształcenia kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji,

9) organizowanie i inicjowanie współpracy z zagrani cą w dziedzinie radiofonii i telewizji,

10) współpraca z właściwymi organizacjami i instytu cjami w zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych. Art.

7.

1. W skład Krajowej Rady wchodzi dziewię ciu członków powoływanych: 4 przez Sejm, 2 przez Se nat i 3 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających Dziennik Ustaw Nr 101 — 7467 — Poz. 1114 ———————

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i te lewizji i ustawy o języku polskim (Dz. U. Nr 29, poz. 358), która weszła w życie z dniem 19 maja 2000 r.

5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej w przy pisie 4. ———————

6) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi sie 2. się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków ma sowego przekazu. 2.

7) Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają członkowie Krajowej Rady ze swego grona. 2a.

8) Krajowa Rada może odwołać Przewodniczące go z jego funkcji większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków.

3. Krajowa Rada wybiera ze swego grona, na wnio sek Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady.

4. Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, li cząc od dnia powołania, przy czym co dwa lata kończy się kadencja jednej trzeciej członków. Członkowie Kra jowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania ich następców.

5. Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję. 6.

9) Organ uprawniony do powołania członka Kra jowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku:

1) zrzeczenia się swej funkcji,

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji,

3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,

4) naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orze czeniem Trybunału Stanu.

7. W przypadku odwołania członka lub jego śmier ci przed upływem kadencji, właściwy organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji. Art.

8.

1. Zakład pracy zatrudniający członka Krajo wej Rady udzieli mu, na jego wniosek, urlopu bezpłat nego na czas sprawowania funkcji. Okres urlopu wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia wy nikające ze stosunku pracy.

2. (skreślony).

10)

3. W okresie kadencji członków Krajowej Rady ule ga zawieszeniu ich członkostwo:

1) w partiach politycznych, 2)1

1) we władzach stowarzyszeń, związków zawodo wych, związków pracodawców, organizacji kościel nych lub związków wyznaniowych. 4.1

2) Nie można łączyć funkcji członka Krajowej Ra dy z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w in ny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym nadaw cą lub producentem radiowym lub telewizyjnym oraz wszelką działalnością zarobkową, z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela aka demickiego lub pracy twórczej. Art.

9.

1. Na podstawie ustaw i w celu ich wykona nia Krajowa Rada wydaje rozporządzenia i uchwały.

2. Krajowa Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów ustawowej liczby członków.

3. Krajowa Rada uchwala regulamin swych obrad. Art.

10.

1. Przewodniczący Krajowej Rady kieruje jej pracami, reprezentuje Krajową Radę oraz wykonuje za dania określone w ustawie.

2. Przewodniczący Krajowej Rady może żądać od nadawcy przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kon troli zgodności działania nadawcy z przepisami ustawy i warunkami koncesji.

3. Przewodniczący Krajowej Rady może wezwać nadawcę do zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji.

4. Przewodniczący Krajowej Rady na podstawie uchwały tej Rady może wydać decyzję nakazującą za niechanie przez nadawcę działań w zakresie, o którym mowa w ust. 3.

5. Przepisy ust. 2—4 stosuje się odpowiednio do rozprowadzania programów radiowych i telewizyj nych. Art. 1

1.

1. Krajowa Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Krajowej Rady.

2. Organizację i tryb działania Biura Krajowej Rady określa regulamin uchwalany przez Krajową Radę.

3. Koszty działalności Krajowej Rady i Biura Krajo wej Rady są pokrywane z budżetu państwa.

4. Do pracowników Biura Krajowej Rady stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych. Art. 1

2. 1.1

3) Krajowa Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzają cy oraz informację o podstawowych problemach ra diofonii i telewizji.

2. Krajowa Rada przedstawia corocznie Prezesowi Rady Ministrów informację o swojej działalności oraz o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Dziennik Ustaw Nr 101 — 7468 — Poz. 1114 ———————

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 1.

8) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy wy mienionej w przypisie 1.

10) Przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 1

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. ——————— 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. c) ustawy wy mienionej w przypisie 1. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymie nionej w przypisie 1.

3. Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzuca ją sprawozdanie, o którym mowa w ust.

1. Uchwała o przyjęciu sprawozdania może zawierać uwagi i za strzeżenia.

4. W wypadku odrzucenia sprawozdania przez Sejm i Senat kadencja wszystkich członków Krajowej Rady wygasa w ciągu 14 dni, liczonych od dnia ostat niej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie nastę puje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez Prezyden ta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 3 Programy radiowe i telewizyjne Art. 1

3.

1. Nadawca kształtuje program samodziel nie w zakresie zadań określonych w art. 1 ust. 1 i pono si odpowiedzialność za jego treść. 2.1

4) Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotyczą cych odpowiedzialności innych osób za treść poszcze gólnych audycji, reklam lub innych przekazów. Art. 1

4.

1. Nałożenie na nadawcę obowiązku lub za kazu rozpowszechniania określonej audycji lub przeka zu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy.

2. Audycje i przekazy niepochodzące od nadawcy powinny być wyraźnie wyodrębnione w programie i oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, że nie pochodzą od nadawcy. Art. 15.1

5)

1. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 30% kwartalnego czasu nada wania programu (z wyłączeniem serwisów informacyj nych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych, teleturniejów) na audycje wy tworzone pierwotnie w języku polskim.

2. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych przeznaczają co najmniej 30% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycz nych na utwory, które są wykonywane w języku pol skim.

3. Nadawcy programów radiowych i telewizyjnych przeznaczają co najmniej 30% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów muzycznych na utwory związane przez osobę wykonawcy (zespół wy konawczy, solistę lub dyrygenta), kompozytora lub au tora opracowania, z kulturą polską.

4. Nadawcy programów telewizyjnych przeznacza ją, tam gdzie jest to wykonalne i z uwzględnieniem cha rakteru nadawcy, co najmniej połowę kwartalnego cza su nadawania programu (z wyłączeniem serwisów in formacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji spor towych, przekazów tekstowych i teleturniejów) na au dycje wytworzone przez producentów europejskich.

5. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporzą dzenia:

1) wyższy minimalny udział audycji pierwotnie wy tworzonych w języku polskim w kwartalnym czasie nadawania programu telewizyjnego niż ustalony w ust. 1,

2) wyższy minimalny udział utworów wykonywanych w języku polskim w programach radiowych, w mie sięcznym czasie nadawania w programie utworów słowno-muzycznych i utworów muzycznych, niż ustalony w ust. 2 i 3,

3) warunki, w jakich może nastąpić podwyższenie mi nimalnego udziału określonego w pkt 1 — z uwzględnieniem charakteru poszczególnych nadawców i ich programów, w tym terytorialnego za sięgu rozpowszechniania albo liczby mieszkańców na obszarze objętym rozpowszechnianiem. W rozporzą dzeniu Krajowa Rada może określić sposób prowa dzenia przez nadawcę ewidencji czasu trwania audy cji i utworów i jej przechowywania, a także dokumen tów potwierdzających spełnienie warunków określo nych w pkt 3.

6. Audycję telewizyjną uznaje się za wytworzoną przez producenta europejskiego, jeżeli:

1) producentem lub koproducentem audycji jest oso ba fizyczna posiadająca stałe miejsce zamieszkania w państwie europejskim, osoba prawna lub jed nostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się w państwie europejskim,

2) większość zespołu twórczego, do którego zalicza się w szczególności reżysera, dziennikarza, autora scenariusza, scenografa, odtwórców dwóch głów nych ról i kompozytora, stale zamieszkuje w pań stwach europejskich. Art. 15a.1

6)

1. Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 10% kwartalnego czasu nada wania programu na audycje (z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych, teleturniejów) wy tworzone przez europejskich producentów niezależ nych, z uwzględnieniem preferencji dla audycji wytwo rzonych w okresie 3 lat przed rozpowszechnianiem w programie.

2. Nadawcy programów telewizyjnych i radiowych przeznaczają co najmniej 10% kwartalnego czasu nada wania programu na audycje (z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych, teleturniejów) wy tworzone pierwotnie w języku polskim w okresie 3 lat przed rozpowszechnianiem w programie. Dziennik Ustaw Nr 101 — 7469 — Poz. 1114 ——————— 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 4. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy wymie nionej w przypisie 4. ——————— 1

6) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w przypi sie 4.

3. Audycję uznaje się za wytworzoną przez produ centa niezależnego, jeżeli:

1) łączny udział producenta, wspólników albo akcjo nariuszy w organizacji producenta — w kapitale za łożycielskim nadawcy audycji nie przekracza 10% oraz łączny udział nadawcy, wspólników albo ak cjonariuszy w organizacji nadawcy — w kapitale założycielskim producenta audycji nie przekracza 10%,

2) osoby będące członkami władz organizacji nadaw cy nie są członkami władz w organizacji producen ta, a osoby będące członkami władz organizacji producenta nie są członkami władz w organizacji nadawcy.

4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, preferencje w zakresie sposobu zaliczania czasu trwa nia audycji telewizyjnych wytworzonych przez euro pejskich producentów niezależnych — w okresie 3 lat przed rozpowszechnianiem tych audycji w programie — do kwartalnego czasu nadawania audycji wytworzo nych przez europejskich producentów niezależnych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem charakte ru poszczególnych nadawców i ich programów. Art. 15b.1

6)

1. Krajowa Rada może określić, w dro dze rozporządzenia, wymogi dotyczące udziału w pro gramie radiowym utworów słowno-muzycznych wy konywanych w języku polskim dla programów tema tycznych i specjalistycznych na poziomie niższym niż ustalony w art. 15 ust. 2 i 3, z uwzględnieniem charak teru poszczególnych nadawców i ich programów.

2. Krajowa Rada może określić, w drodze rozporzą dzenia, wymogi dotyczące udziału w programie telewi zyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji wytworzonych przez producentów niezależnych oraz audycji wytworzonych przez euro pejskich producentów niezależnych dla programów te matycznych i specjalistycznych na poziomie niższym niż ustalony w art. 15 ust. 1 i 4 i w art. 15a ust. 1 i 2, z uwzględnieniem charakteru poszczególnych progra mów. Art. 16.1

7)

1. Reklamy powinny być wyraźnie wyod rębnione w programie i oznaczone w sposób niebu dzący wątpliwości, że są reklamami i nie pochodzą od nadawcy. Dotyczy to odpowiednio telesprzedaży.

2. Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 15%, a reklamy nadawane łącznie z telesprzedażą, z zastrze żeniem ust. 3, więcej niż 20% dziennego czasu nadawa nia programu i nie więcej niż 12 minut w ciągu godzi ny.

3. Bloki programowe poświęcone wyłącznie tele sprzedaży nie mogą zajmować w programie więcej niż 3 godziny dziennego czasu nadawania programu, przy czym minimalny czas trwania takiego bloku wynosi 15 minut, a liczba tych bloków nie może przekraczać 8.

4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia w programach radiowych i tele wizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie. W rozporządzeniu Krajowa Rada określi:

1) sposób ustalania dziennego czasu nadawania pro gramu, o którym mowa w ust. 2 i 3,

2) warunki nadawania reklam i telesprzedaży w pro gramach,

3) wymagania dotyczące osób, których głos lub wize runek jest wykorzystywany w reklamach, z uwzględnieniem zakresu ograniczeń w prowa dzeniu przez nie innych audycji w programach ra diowych i telewizyjnych,

4) zakres udostępniania przez nadawcę czasu wyko rzystywanego na reklamy i telesprzedaż, w tym maksymalny wymiar czasu w okresie rocznym dla jednego przedsiębiorcy lub ugrupowania gospo darczego,

5) sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji czasu nadawanych reklam i te lesprzedaży oraz zakres danych objętych tą ewi dencją. Art. 16a.1

8)

1. Reklamy i telesprzedaż są nadawane pomiędzy audycjami, z zastrzeżeniem ust. 2—7.

2. Audycję można przerwać w celu nadania rekla my lub telesprzedaży, o ile nie stanowi to uszczerbku dla wartości audycji i nie narusza uprawnień właścicie li praw autorskich.

3. W transmisjach zawodów sportowych zawierają cych przerwy wynikające z przepisów ich rozgrywania, transmisjach innych wydarzeń zawierających przerwy oraz w audycjach składających się z autonomicznych części, reklamy lub telesprzedaż mogą być nadawane wyłącznie w tych przerwach lub pomiędzy poszczegól nymi częściami.

4. Krajowa Rada określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ograniczeń w zakresie przerywa nia filmów fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedaży.

5. Audycje inne niż określone w ust. 3 mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprzedaży, jeżeli okres pomiędzy kolejnymi przerwami w danej audycji wynosi w programie telewizyjnym co najmniej 20 minut, a w programie radiowym co najmniej 10 mi nut.

6. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży:

1) serwisów informacyjnych i magazynów na temat aktualnych wydarzeń,

2) audycji o treści religijnej, Dziennik Ustaw Nr 101 — 7470 — Poz. 1114 ——————— 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymie nionej w przypisie 4. ——————— 1

8) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przypi sie 4.

3) audycji publicystycznych, dokumentalnych i audy cji przeznaczonych dla dzieci.

7. Nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży audycji w programach publicznej radio fonii i telewizji, z wyjątkiem audycji, o których mowa w ust. 3. Art. 16b.1

8)

1. Zakazana jest reklama:

1) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tyto niowe oraz symboli związanych z używaniem tyto niu, 2)1

9) napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, które go reklama jest dozwolona z zastrzeżeniem art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wy chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi zmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz.180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. N 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 6

10) ,

3) usług medycznych i leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza,

4) gier losowych i zakładów wzajemnych, z wyjątkiem gier liczbowych, loterii pieniężnych i fantowych.

2. Zakazuje się nadawania reklam:

1) nawołujących bezpośrednio niepełnoletnich do na bywania produktów lub usług,

2) zachęcających niepełnoletnich do wywierania pre sji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług,

3) wykorzystujących zaufanie niepełnoletnich, jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach,

4) w nieuzasadniony sposób ukazujących niepełnolet nich w niebezpiecznych sytuacjach,

5) oddziałujących w sposób ukryty na podświado mość.

3. Reklama nie może:

1) naruszać godności ludzkiej,

2) zawierać treści dyskryminujących ze względu na ra sę, płeć lub narodowość,

3) ranić przekonań religijnych lub politycznych,

4) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralne mu rozwojowi niepełnoletnich,

5) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bez pieczeństwu lub ochronie środowiska.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do te lesprzedaży. Art. 16c.1

8) Zakazane jest nadawanie kryptorekla my. Art. 17.

20)

1. Sponsorowane audycje lub inne prze kazy są oznaczane przez wskazanie sponsora na ich po czątku lub na końcu. Wskazanie sponsora może zawie rać tylko jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę.

2. Wskazanie sponsora nie może zawierać nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywiduali zującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę, których reklama jest zakazana w art. 16b ust. 1 pkt 1 i 3.

3. Sponsor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce w programie w spo sób ograniczający samodzielność nadawcy. Sponsoro wanie nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji.

4. Sponsorowane audycje lub inne przekazy nie mogą zachęcać do kupna lub innego udostępniania to warów lub usług sponsora lub osoby trzeciej.

5. Zabronione jest sponsorowanie audycji lub in nych przekazów, z zastrzeżeniem ust. 6, przez:

1) partie polityczne,

2) związki zawodowe,

3) organizacje pracodawców,

4) osoby fizyczne lub osoby prawne, których zasadni czą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż to warów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 16b ust. 1. 6.2

1) Zabronione jest sponsorowanie transmisji sportowych przez podmioty wymienione w ust. 5 pkt 1—3 oraz przez przedsiębiorców, których główna działalność polega na produkcji, sprzedaży lub innym udostępnianiu towarów lub usług, których reklama jest zakazana zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrze żeniem art. 131 ust. 5 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeź wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dziennik Ustaw Nr 101 — 7471 — Poz. 1114 ——————— 1

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 60, poz. 6

10) , która weszła w życie z dniem 28 czerwca 2001 r. ———————

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymie nionej w przypisie 4. 2

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 19.

7. Zabronione jest sponsorowanie:

1) serwisów informacyjnych, z wyjątkiem sportowych i prognozy pogody,

2) audycji publicystycznych o treści społeczno-poli tycznej,

3) audycji poradniczych i konsumenckich,

4) audycji wyborczych lub bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą.

8. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, sposób sponsorowania audycji lub innych przekazów, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 1—7, w tym w szczególności czas emisji, wskazania sponso ra oraz sposób rozpowszechniania informacji o spon sorze w zapowiedzi audycji albo po zakończeniu audy cji lub innego przekazu, a także w czasie trwania audy cji lub innego przekazu. W rozporządzeniu Krajowa Ra da określi sposób prowadzenia i przechowywania przez nadawcę ewidencji sponsorowanych audycji lub innych przekazów oraz zakres informacji objętych tą ewidencją. Art. 18.2

2)

1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z mo ralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość.

2. Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześci jański system wartości.

3. Audycje lub inne przekazy nie mogą sprzyjać za chowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku natural nemu.

4. Zabronione są audycje lub inne przekazy zagra żające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu roz wojowi niepełnoletnich, w szczególności zawierające treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony i nadmierny eksponujące przemoc.

5. Audycje lub inne przekazy, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu i moralnemu rozwojowi niepełnoletnich, inne niż te, o których mowa w ust. 4, nie mogą być rozpowszechniane między godziną 6 a godziną 23.

6. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady kwalifikowania, rozpowszechnia nia i sposób zapowiadania audycji lub innych przeka zów, o których mowa w ust. 5.

7. Nadawcy dbają o poprawność języka swoich programów i przeciwdziałają jego wulgaryzacji. Art. 1

9.

1. Działalność nadawcy polegająca na two rzeniu i zestawianiu programu prowadzona jest w for mie redakcji w rozumieniu przepisów prawa prasowe go.

2. Do przekazów tekstowych stosuje się odpowied nio przepisy o tworzeniu i rozpowszechnianiu progra mów radiowych i telewizyjnych. Art. 20.2

3)

1. Nadawca utrwala audycje, reklamy lub inne przekazy na odpowiednich nośnikach i przecho wuje je przez okres 28 dni od dnia rozpowszechnienia audycji, reklamy lub innego przekazu. Po upływie tego okresu przechowuje się zapisy audycji, reklamy lub in nego przekazu będącego przedmiotem postępowania przed organem państwowym do czasu zakończenia te go postępowania.

2. Osobie, która twierdzi, że treść audycji, reklamy lub innego przekazu narusza jej prawa, należy na jej pi semny wniosek i na koszt nadawcy udostępnić zapis audycji, reklamy lub innego przekazu albo wydać taki zapis na jej koszt, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

3. W przypadku odmowy udostępnienia zapisu au dycji, reklamy lub innego przekazu, osobie, o której mowa w ust. 2, służy roszczenie o udostępnienie zapi su na drodze sądowej; sądem właściwym w tych spra wach jest sąd okręgowy.

4. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia, sposoby utrwalania i przechowywania audycji, reklam i innych przekazów przez nadawców, z uwzględnie niem zakresu informacji o przechowywanych materia łach. Art. 20a.2

4)

1. Na pisemny wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadawca jest obowiązany:

1) ujawnić dane umożliwiające identyfikację zlecenio dawcy audycji lub reklamy,

2) wydać nieodpłatnie zapis audycji lub reklamy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Przepis art. 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Art. 20b.2

5)

1. Nadawca programu telewizyjnego może nadać bezpośrednią transmisję z wydarzenia o zasadniczym znaczeniu społecznym, zwanego dalej „ważnym wydarzeniem”, tylko:

1) w programie ogólnokrajowym w rozumieniu usta wy lub koncesji, dostępnym w całości bez opłaty, z wyłączeniem opłat określonych w rozdziale 7 Dziennik Ustaw Nr 101 — 7472 — Poz. 1114 ——————— 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymie nionej w przypisie 4. ——————— 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy wymie nionej w przypisie 4. 2

4) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmia nie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 29, poz. 356), która weszła w życie z dniem 19 lipca 2000 r. 2

5) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy wymienionej w przypi sie 4. i podstawowych opłat pobieranych przez operato rów sieci kablowych, lub

2) jeżeli to samo wydarzenie jest transmitowane przez nadawcę programu spełniającego wymogi okre ślone w pkt 1, na podstawie umowy z nadawcą, który nabył prawa do transmisji danego wydarze nia, lub z innym uprawnionym, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne za ważne wydarzenia uważa się między innymi:

1) letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie,

2) półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w pił ce nożnej, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne,

3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz me cze z udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mi strzów i Pucharu UEFA.

3. Krajowa Rada może, w drodze rozporządzenia, określić listę innych, niż wymienione w ust. 2, ważnych wydarzeń, uwzględniając stopień społecznego zainte resowania określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

4. Jeżeli przewiduje się organizację ważnego wyda rzenia w częściach, to każdą taką część uważa się za ważne wydarzenie.

5. Przepis ust. 1 stosuje się do nadań z opóźnie niem, jeżeli opóźnienie nadania transmisji z ważnego wydarzenia nie przekracza 24 godzin i wynika z waż nych powodów, w szczególności:

1) z czasu, w którym odbywa się dane wydarzenie, obejmującego okres między godziną 24 a godziną 6 czasu obowiązującego na obszarze Rzeczypospo litej Polskiej,

2) z pokrywania się w czasie ważnych wydarzeń lub ich części.

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dany nadaw ca wykaże, że żaden nadawca programu spełniającego wymogi określone w ust. 1 pkt 1 nie wyraził gotowości zawarcia umowy umożliwiającej nadanie transmisji zgodnie z ust. 1 pkt 2.

7. Krajowa Rada w zakresie wynikającym z wiążą cych Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych może, w drodze rozporządzenia, określić:

1) listy wydarzeń uznanych przez inne państwa euro pejskie za ważne wydarzenia,

2) zasady wykonywania wyłącznych praw do telewi zyjnych transmisji wydarzeń, o których mowa w pkt 1, w sposób zapewniający, że wykonywanie tych praw przez nadawców podlegających ustawie nie pozbawi odbiorców w danym państwie możli wości odbioru tych wydarzeń na zasadach określo nych przez dane państwo zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego. Rozdział 4 Publiczna radiofonia i telewizja Art. 2

1.

1. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji należy w szczególności:

1) tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów radiowych i telewizyj nych,

2) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźniko wych stacji radiowych i telewizyjnych,

3) rozpowszechnianie przekazów tekstowych,

4) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworze nia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,

5) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizual ną, w tym eksportu i importu,

6) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, na ukowej oraz działalności oświatowej, 6a)2

6) upowszechnianie wiedzy o języku polskim,

7) tworzenie i udostępnianie programów edukacyj nych na użytek środowisk polonijnych oraz Pola ków zamieszkałych za granicą.

2. Programy publicznej radiofonii i telewizji powin ny:

1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji,

2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,

3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,

4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczest niczenie w życiu publicznym poprzez prezentowa nie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wy konywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,

5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szcze gólnym uwzględnieniem polskiego dorobku inte lektualnego i artystycznego,

6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,

7) służyć umacnianiu rodziny, Dziennik Ustaw Nr 101 — 7473 — Poz. 1114 ——————— 2

6) Dodany przez art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999), która we szła w życie z dniem 9 maja 2000 r. 7a)2

7) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych,

8) służyć zwalczaniu patologii społecznych,

9) uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych. Art. 2

2.

1. Organy państwowe mogą podejmować decyzje w sprawach działalności jednostek publicznej radiofonii i telewizji tylko w przypadkach przewidzia nych ustawami.

2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożli wiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnianie polityki państwa. 3.2

8) Krajowa Rada określa, w drodze rozporządze nia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2. Art. 2

3.

1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedsta wienia stanowiska w węzłowych sprawach publicz nych.

2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do ogólnokrajowych organizacji związ ków zawodowych i związków pracodawców.

3. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, określa, w drodze rozporządzenia, Krajowa Rada. Art. 2

4.

1. Partiom politycznym i innym organiza cjom uczestniczącym w wyborach do Sejmu, Senatu i samorządu terytorialnego zapewnia się możliwość rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określo nych odrębnymi przepisami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wybo rów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2

5.

1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą tworzyć i rozpowszechniać programy dla odbior ców za granicą w języku polskim i w innych językach.

2. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obo wiązane tworzyć i rozpowszechniać audycje oświato we dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowaw czych.

3. Audycje oświatowe powinny odpowiadać wy mogom zawartym w szkolnych programach naucza nia. 4.2

9) Koszty tworzenia programów oraz audycji, o których mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane z bu dżetu państwa, w granicach określonych ustawą bu dżetową.

5. Zakres i sposób prowadzenia działalności prze widzianej w ust. 1 i 2 oraz zasady pokrywania jej kosz tów są określane w formie porozumień zawieranych między ministrami właściwymi odpowiednio w spra wach zagranicznych i edukacji narodowej oraz jednost kami publicznej radiofonii i telewizji. Art. 2

6.

1. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki ak cyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej „spółką”. 2.30) Telewizję publiczną tworzy spółka „Telewizja Polska — Spółka Akcyjna”, zawiązana w celu tworze nia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów I, II i TV Polonia oraz regionalnych programów telewi zyjnych.

3. Radiofonię publiczną tworzą: 1)3

1) spółka „Polskie Radio — Spółka Akcyjna”, zawią zana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogól nokrajowych programów radiowych i programów dla odbiorców za granicą,

2) spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszech niania regionalnych programów radiowych, zwane dalej „spółkami radiofonii regionalnej”.

4. Do spółek wymienionych w ust. 2 i 3 stosuje się, z zastrzeżeniem art. 27—30 ustawy, przepisy Kodeksu handlowego3

2) z wyjątkiem przepisów art. 313 i 39632). 5.3

3) Przewodniczący Krajowej Rady w porozumie niu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji do konuje, w drodze decyzji, rezerwacji częstotliwości nie zbędnych do wykonywania ustawowych zadań przez spółki oraz określa warunki wykorzystania tych często tliwości. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania rezerwacji częstotliwości, w zakresie określo nym w art. 37 ust. 1 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i 23 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852). 6.3

4) Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji prze kazuje Krajowej Radzie dla spółek tworzących i rozpo wszechniających:

1) ogólnokrajowe programy telewizyjne — częstotli wości niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem od Dziennik Ustaw Nr 101 — 7474 — Poz. 1114 ——————— 2

7) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 2

8) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 66, poz. 335), która weszła w życie z dniem 2 lip ca 1995 r. ——————— 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 29. 3

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 29. 3

2) Obecnie: właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych stosownie do art. 629 ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), któ ra weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 132 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. 3

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 132 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 33. bioru programu „Telewizja Polska I” i „Telewizja Polska II”,

2) ogólnokrajowe programy radiowe — częstotliwo ści niezbędne do pokrycia kraju zasięgiem odbioru programu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwar tego oraz częstotliwości niezbędne do rozpo wszechniania programów radiowych dla odbior ców za granicą,

3) regionalne programy telewizyjne — częstotliwości niezbędne do rozpowszechniania regionalnych programów telewizyjnych,

4) regionalne programy radiowe — częstotliwości nie zbędne do rozpowszechniania regionalnych pro gramów radiowych. 7.3

5) Program TV Polonia jest rozpowszechniany w sposób rozsiewczy satelitarny. 8.3

6) Do rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów w sposób cyfrowy, drogą rozsiewczą naziemną lub roz siewczą satelitarną, stosuje się art. 22 ust. 4 i art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy — Prawo telekomunikacyjne. Art. 2

7.

1. Zarząd spółki liczy od jednego do pięciu członków.

2. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, po wołuje i odwołuje rada nadzorcza większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej trzech czwar tych jej członków.

3. Kadencja zarządu trwa cztery lata. Art. 2

8. 1.3

7) Rada nadzorcza liczy od pięciu do dzie więciu członków. Członków rady nadzorczej powołuje Krajowa Rada, z wyjątkiem jednego, którego powołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa38).

2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględ ną większością głosów w obecności co najmniej poło wy składu rady.

3. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona prze wodniczącego.

4. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania.

5. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata.

6. Zgody rady nadzorczej wymaga:

1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze określone w statucie spółki,

2) zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników,

3) zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26 ust. 1, a także na bycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spół ce,

4) zbycie lub obciążenie nieruchomości.

7. (skreślony).39) Art. 28a.40)

1. Rady programowe publicznej radio fonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje Kra jowa Rada; 10 członków rady programowej reprezen tuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 powo łuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i do świadczeniem w sferze kultury i mediów.

2. Kadencja rady programowej trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczeki wania związane z działalnością programową spółki.

3. Rada programowa podejmuje uchwały zawiera jące oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. Uchwały w sprawach progra mowych, podejmowane większością głosów w obec ności co najmniej połowy składu rady, są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej.

4. Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości ustalonej przez Krajową Radę.

5. Zarząd spółki zapewnia członkom rady progra mowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywa nia ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu, badania jego odbioru oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków. Art. 2

9. 1.3

7) W walnym zgromadzeniu Skarb Pań stwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa38).

2. Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i za kazami ustanowionymi przez walne zgromadzenie, je żeli dotyczą one treści programu.

3. Zmiana statutu spółki wymaga uprzedniej zgody Krajowej Rady. Art. 30.

1. Tworzenie i rozpowszechnianie regional nych programów telewizji publicznej należy do tereno wych oddziałów spółki, o której mowa w art. 26 ust. 2. Dziennik Ustaw Nr 101 — 7475 — Poz. 1114 ——————— 3

5) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 29. 3

6) Dodany przez art. 132 pkt 1 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 33. 3

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 54 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normują cych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicz nej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. 3

8) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 19 i art. 94 ustawy z dnia 4 września1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. ——————— 3

9) Przez art. 1 pkt 10 ustawy wymienionej w przypisie 1. 40) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w przypi sie 1.

2. Statut spółki określa zakres działania i zadania te renowego oddziału spółki.

3. Działalnością terenowego oddziału spółki kieru je dyrektor powoływany przez radę nadzorczą na wnio sek zarządu spółki.

4. Organem opiniodawczo-doradczym dyrektora terenowego oddziału spółki jest rada programowa od działu.

5. Krajowa Rada, na wniosek zarządu spółki, po za sięgnięciu opinii dyrektorów terenowych oddziałów, określi minimalny udział audycji tworzonych przez te renowe oddziały spółki w poszczególnych programach ogólnokrajowych.

6. Krajowa Rada ustala minimalny udział tereno wych oddziałów spółki we wpływach z opłat, o których mowa w art. 48 i 49. Art. 30a.4

1)

1. Przepisy dotyczące programów dla odbiorców za granicą stosuje się odpowiednio do pro gramu TV Polonia.

2. Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach tworzenia i rozpowszechnienia programu TV Polonia jest rada programowa TV Polonia. Art. 3

1.

1. Przychodami spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, są wpływy pochodzące:

1) z opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowa nych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, z zastrzeżeniem przepisu art. 50 ust. 1,

2) z obrotu prawami do audycji,

3) z reklam i audycji sponsorowanych,

4) z innych źródeł.

2. Przychodami spółek mogą być również dotacje z budżetu państwa.

3. Akcjonariuszom spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, nie przysługuje prawo do udziału w zysku. Art. 32.4

2) W celu realizacji zadań radiofonii i telewizji publicznej spółki mogą tworzyć, za zgodą Krajowej Rady, przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa. Rozdział 5 Koncesje na rozpowszechnianie programów Art. 3

3.

1. Rozpowszechnianie programów radio wych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicz nej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji.

2. Organem właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący Krajowej Rady.

3. Przewodniczący Krajowej Rady podejmuje decy zję w sprawie koncesji na podstawie uchwały Krajowej Rady. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna. Art. 3

4. 1.4

3) Przewodniczący Krajowej Rady w po rozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomuni kacji ogłasza w drukowanych dziennikach prasowych informacje o możliwościach uzyskania koncesji na roz powszechnianie programów radiowych i telewizyj nych oraz ustala termin, nie krótszy niż 1 miesiąc od dnia ogłoszenia, do składania wniosków o udzielenie koncesji.

2. Przewodniczący Krajowej Rady podaje do pu blicznej wiadomości listę wnioskodawców uczestni czących w postępowaniu o udzielenie koncesji. W przy padku złożenia większej liczby wniosków, przekraczają cych istniejące możliwości rozpowszechniania progra mów, są one rozpatrywane w ramach jednego postę powania. Art. 3

5.

1. Koncesja może być udzielona osobie fi zycznej, posiadającej obywatelstwo polskie równocze śnie ze stałym miejscem zamieszkania w Polsce, lub osobie prawnej, która ma stałą siedzibę w Polsce.

2. Koncesja dla spółki z udziałem podmiotów za granicznych może być udzielona, jeżeli:

1) udział podmiotów zagranicznych w kapitale zakła dowym lub akcyjnym spółki nie przekracza 33%,

2) umowa lub statut spółki przewidują: a) ż e członkami zarządu spółki i rady nadzorczej bę dą w większości obywatele polscy zamieszkali w Polsce, b) że w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów podmiotów zagra nicznych i podmiotów kontrolowanych przez podmioty zagraniczne nie może przekroczyć 33%. Art. 3

6.

1. W postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności:

1) stopień zgodności zamierzonej działalności progra mowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 usta wy, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją,

2) możliwości dokonania przez wnioskodawcę ko niecznych inwestycji i finansowania programu,

3) przewidywany udział w programie audycji wytwo rzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie al bo we współdziałaniu z innymi nadawcami, Dziennik Ustaw Nr 101 — 7476 — Poz. 1114 ——————— 4

1) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypi sie 29. 4

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 64 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który wszedł w życie z dniem 22 października 1997 r. ——————— 4

3) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 132 pkt 2 usta wy wymienionej w przypisie 33. 4)4

4) przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 4, w programie telewizyjnym albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3, w pro gramie radiowym lub telewizyjnym,

5) dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczą cych radiokomunikacji i środków masowego prze kazu.

2. Koncesji nie udziela się, jeżeli rozpowszechnia nie programów przez wnioskodawcę mogłoby spowo dować:

1) zagrożenie interesów kultury narodowej, dobrych obyczajów i wychowania, bezpieczeństwa i obron ności państwa oraz naruszenie tajemnicy państwo wej,

2) osiągnięcie przez wnioskodawcę pozycji dominują cej w dziedzinie środków masowego przekazu na danym terenie.

3. Koncesja może być udzielona na okres nie krót szy niż 3 lata oraz nie dłuższy niż 10 lat w przypadku te lewizji i 7 lat w przypadku radiofonii. Art. 3

7.

1. Koncesja określa w szczególności:

1) osobę nadawcy, jego siedzibę lub miejsce zamiesz kania,

2) przedmiot działalności objętej koncesją,

3) sposób rozpowszechniania programu (rozsiewczy naziemny, rozsiewczy satelitarny, kablowy) oraz: — dla rozpowszechniania rozsiewczego naziemne go: a) lokalizację stacji, b) wysokość zawieszenia anteny, c)4

5) moc nadajnika i maksymalną moc promie niowania, d)4

5) charakterystykę promieniowania anteny, e) częstotliwość, f) polaryzację, — dla rozpowszechniania rozsiewczego satelitar nego: g) nazwę wykorzystywanego satelity, h) położenie satelity na orbicie, i) częstotliwość, j) moc transpondera, — dla rozpowszechniania kablowego: k) lokalizację stacji głównej, l) obszar objęty siecią kablową,

4) rodzaj programu i czas jego rozpowszechniania,

5) datę rozpoczęcia rozpowszechniania programu,

6) termin wygaśnięcia koncesji,

7) udział w programie audycji wytworzonych przez producentów krajowych.

2. Koncesja może określać inne warunki prowadze nia działalności, niezbędne dla realizacji przepisów ustawy. 3.4

6) Koncesja, w zakresie określonym w ust. 1 pkt 3, jest udzielana w porozumieniu z Prezesem Urzę du Regulacji Telekomunikacji. 3a.4

7) Jeżeli do rozpowszechniania programów ra diofonicznych lub telewizyjnych jest wymagana rezer wacja częstotliwości, dokonuje się jej wraz z koncesją. Do dokonywania, wprowadzania zmian lub cofania re zerwacji częstotliwości stosuje się przepisy art. 22 i 23 ustawy — Prawo telekomunikacyjne. 4.4

8) Krajowa Rada, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, określi, w drodze rozporządzenia, dane, które powinien zawierać wnio sek, oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji. Art. 37a.4

9) Nadawca jest obowiązany do coroczne go składania do Krajowej Rady sprawozdania finanso wego, w formie przewidzianej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186). Art. 3

8. Koncesja może być cofnięta, jeżeli:

1) rozpowszechnianie programów powoduje zagroże nie interesów kultury narodowej, bezpieczeństwa i obronności państwa oraz narusza normy dobrego obyczaju,

2) rozpowszechnianie programów powoduje osią gnięcie przez nadawcę pozycji dominującej w dzie dzinie środków masowego przekazu na danym te renie,

3) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kon troli nad działalnością nadawcy przez inną osobę,

4) działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub warunkami okre ślonymi w koncesji, Dziennik Ustaw Nr 101 — 7477 — Poz. 1114 ——————— 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymie nionej w przypisie 4. 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wymie nionej w przypisie 1. ——————— 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 132 pkt 3 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 33. 4

7) Dodany przez art. 132 pkt 3 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 33. 4

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 132 pkt 3 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 33. 4

9) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypi sie 2. 5)50) osoba posiadająca koncesję nie rozpocznie dzia łalności w terminie ustalonym w koncesji lub nie prowadzi działalności przez okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że opóźnienie rozpoczęcia nada wania lub przerwa zostały spowodowane okolicz nościami niezależnymi od nadawcy, 6)5

1) osoba posiadająca koncesję nie uiści w terminie określonym w koncesji całości opłaty koncesyjnej, 7)5

2) osoba posiadająca koncesję nie złoży sprawoz dania finansowego, o którym mowa w art. 37a. Art. 3

9. Koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego obejmuje również wykorzystanie sygna łu telewizyjnego do rozpowszechniania przekazów tek stowych. Art. 39a.5

3)

1. Koncesja może być udzielona na roz powszechnianie w sieciach kablowych lub w sposób rozsiewczy satelitarny programu poświęconego wy łącznie:

1) telesprzedaży,

2) promocji działalności własnej nadawcy.

2. Do programów, o których mowa w ust. 1, stosu je się odpowiednio przepisy ustawy, z wyłączeniem przepisów art. 15—15b.

3. Do programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się:

1) ograniczenia dopuszczalnego wymiaru czasowego reklam i telesprzedaży w ciągu godziny, określone go w art. 16 ust. 2,

2) przepisów art. 16 ust. 3 oraz art. 16a. Art. 39b.5

4)

1. O uznanie za nadawcę społecznego może do Krajowej Rady wystąpić:

1) stowarzyszenie w ramach realizacji celów statuto wych,

2) fundacja w ramach realizacji celów statutowych,

3) kościelna lub wyznaniowa osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego o uregulowanej w ustawie sytuacji prawnej.

2. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłat za udzielenie lub zmianę koncesji.

3. W przypadku naruszenia przez nadawcę społecz nego wymogów określonych w art. 4 pkt 1a, organ koncesyjny wydaje decyzję o uchyleniu decyzji o uzna niu za nadawcę społecznego. Stwierdza w niej obowią zek uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia udzielenia lub zmiany koncesji. Art. 40.

1. Za udzielenie koncesji pobiera się opła tę, niezależnie od opłat za używanie urządzeń radioko munikacyjnych oraz używanie częstotliwości, przewi dzianych w ustawie o łączności.

2. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem wła ściwym do spraw finansów publicznych55), uwzględ niając charakter poszczególnych nadawców i ich pro gramów, ustala, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz może określić pod mioty zwolnione od opłaty. Art. 40a.5

6)

1. Nabycie lub objęcie udziałów albo ak cji, bądź nabycie prawa z udziałów lub akcji przez pod miot zagraniczny w spółce, która posiada koncesję na rozpowszechnianie programu, wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3, art. 35 ust. 2, art. 36 ust. 2 oraz art. 38.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonane przez podmiot zależny od podmiotu zagranicznego, uważa się za czynność dokonaną przez podmiot domi nujący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie pa pierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315).

3. Przewodniczący Krajowej Rady wydaje i cofa ze zwolenie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie uchwały Krajowej Rady.

4. Czynności dokonane bez zezwolenia są nieważ ne. Rozdział 6 Rozprowadzanie programów w sieciach kablowych Art. 4

1.

1. Rozprowadzanie programu wymaga zgłoszenia do rejestru.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy rozprowadzania ogól nokrajowych programów publicznej radiofonii i telewi zji oraz innych programów nadawców krajowych, do stępnych na terenie objętym rozprowadzaniem za po mocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru.

3. Organem rejestracyjnym jest Przewodniczący Krajowej Rady. Dziennik Ustaw Nr 101 — 7478 — Poz. 1114 ——————— 50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

1) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

2) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w przypi sie 2. 5

3) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypi sie 4. 5

4) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypi sie 2. ——————— 5

5) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 94 ustawy wymie nionej w przypisie 38. 5

6) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy wymienionej w przypi sie 4.

4. Do postępowania w sprawach rejestracji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjne go, chyba że ustawa stanowi inaczej.

5. Rejestr jest jawny. Art. 4

2.

1. Za wpis do rejestru pobiera się opłatę.

2. Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem wła ściwym do spraw finansów publicznych5

5) ustala, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz może określać podmioty zwolnio ne od opłaty. Art. 4

3. 1.5

7) Operator sieci kablowej wprowadza programy do sieci kablowej w następującej kolejności:

1) ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji pu blicznej,

2) regionalne programy radiofonii i telewizji publicz nej dostępne na danym obszarze, 2a)5

8) programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze,

3) programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze,

4) programy innych nadawców krajowych i nadaw ców zagranicznych.

2. Przewodniczący Krajowej Rady może, w uzasad nionych przypadkach, wydać decyzję zezwalającą na inną niż wymieniona w ust. 1 kolejność wprowadzania programów do sieci kablowej. Art. 4

4.

1. Organ rejestracyjny dokonuje rejestracji rozprowadzania programu na podstawie zgłoszenia.

2. Operator sieci kablowej zgłasza rozprowadzanie programu do rejestracji nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem rozprowadzania.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno:

1) wskazywać wnioskodawcę, jego siedzibę lub miej sce zamieszkania,

2) określać program przewidziany do rozprowadzania i jego nadawcę,

3) określać obszar, na którym program ma być rozpro wadzany, 4)5

9) wykazać posiadanie przez wnioskodawcę upraw nień do używania urządzeń nadawczych i eksplo atacji linii telekomunikacyjnych niezbędnych do rozprowadzania programu,

5) (skreślony).60)

4. Rozprowadzanie programu można rozpocząć, je żeli organ rejestracyjny nie odmówił rejestracji w ter minie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

5. Operator sieci kablowej jest obowiązany zgła szać organowi rejestracyjnemu, w ciągu 14 dni, zmia ny stanu faktycznego i prawnego objętego rejestracją, powstałe po rejestracji. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o rejestracji rozprowadzania programu.

6. (skreślony).61) Art. 4

5.

1. Organ rejestracyjny odmówi rejestracji rozprowadzania programu, jeżeli:

1) wnioskodawca nie ma uprawnień do używania urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych,

2) program jest rozpowszechniany przez nadawcę z naruszeniem przepisów prawa,

3) rozprowadzanie programu byłoby sprzeczne z pra wem,

4) (skreślony).62)

2. Organ rejestracyjny zakaże operatorowi sieci ka blowej rozprowadzania programów albo określonego programu, jeżeli:

1) rozprowadzanie programu narusza przepisy usta wy,

2) operator wprowadza zmiany do programu, rozpo wszechnia go nie w całości lub nie równocześnie,

3) operator nie przestrzega ustawowej kolejności wprowadzania programów do sieci kablowej.

3. Odmowa rejestracji rozprowadzania programu oraz wydanie zakazu rozprowadzania następuje w for mie decyzji administracyjnej, do której stosuje się od powiednio przepis art. 33 ust. 3.

4. W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Krajowej Rady z urzędu wy kreśli wpis o rejestracji rozprowadzania programów lub programu z rejestru.

5. Wpis o rejestracji podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku utraty przez operatora sieci kablowej uprawnień do używania urządzeń nadawczych i sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozpro wadzania programów. Art. 4

6. Krajowa Rada określa, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe zasady prowadzenia rejestracji Dziennik Ustaw Nr 101 — 7479 — Poz. 1114 ——————— 5

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 5

8) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przypi sie 2. 5

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 132 pkt 4 ustawy wy mienionej w przypisie 33. ——————— 60) Przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wymienionej w przypi sie 1. 6

1) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, a następnie skreślony przez art. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w przypisie 4. 6

2) Przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej w przypisie 1. rozprowadzania programów w sieciach kablowych oraz wzór rejestru. Art. 4

7. Do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie progra mów. Rozdział 7 Opłaty abonamentowe Art. 4

8.

1. Za używanie odbiorników radiofonicz nych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamen towe.

2. Domniemywa się, że osoba, która posiada od biornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożli wiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. 3.6

3) Krajowa Rada określa, w drodze rozporządze nia, wysokość opłaty abonamentowej za używanie od biornika radiofonicznego oraz opłaty abonamentowej za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego, sposób i tryb wnosze nia tych opłat, a także może określić przypadki, w któ rych umarza lub rozkłada na raty zaległości w płatno ści opłat abonamentowych. Krajowa Rada może, ze względów społecznych, przyznać niektórym katego riom osób zniżki lub zwolnienia od opłat abonamento wych.

4. Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbior nik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicz nych i telewizyjnych używanych przez:

1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie do mowym lub w samochodzie stanowiącym ich wła sność,

2) publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe szkoły wyższe i domy pomo cy społecznej — w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w uży waniu tych instytucji — uiszcza się tylko jedną z opłat, o której mowa w ust. 3.

6. Przepisy ust. 3—5 nie naruszają uprawnień w za kresie zwolnień od opłat abonamentowych wynikają cych z odrębnych ustaw. Art. 4

9.

1. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat abonamento wych za ich używanie, zarejestrowaniu w jednostkach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw łączności64).

2. W przypadku stwierdzenia używania niezareje strowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyj nego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzy dziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezare jestrowanego odbiornika.

3. Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 2, nie zwalnia od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abo namentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

4. Za zwłokę w uiszczaniu opłat abonamentowych pobiera się odsetki ustawowe.

5. Jednostki, o których mowa w ust. 1, pobierają opłaty abonamentowe i odsetki za zwłokę w uiszczaniu opłat i przekazują je na wyodrębniony rachunek Krajo wej Rady, z przeznaczeniem na cele określone w art. 50 ust. 1 — po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi.

6. Minister właściwy do spraw łączności6

4) w poro zumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady określi, w drodze rozporządzenia, jednostkę organizacyjną prowadzącą rejestrację, o której mowa w ust. 1, oraz warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Art. 50.

1. Wpływy, o których mowa w art. 48 ust. 1 i w art. 49 ust. 2 i 4, z wyłączeniem potrąceń przewidzia nych w art. 49 ust. 5 i art. 51 ust. 5, są w całości prze znaczone na działalność jednostek publicznej radiofo nii i telewizji.

2. Krajowa Rada ustala corocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca, sposób podziału wpływów między jednostki publicznej radiofonii i telewizji w następnym roku kalendarzowym, w tym minimalny udział tereno wych oddziałów spółek.

3. Przewodniczący Krajowej Rady przekazuje nie zwłocznie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji należne im udziały we wpływach. Art. 5

1.

1. Kontrolę wykonywania obowiązku reje stracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych sprawuje minister właściwy do spraw łączności64).

2. Minister właściwy do spraw łączności64), w dro dze rozporządzenia, określi:

1) nadzorowane przez niego jednostki organizacyjne, których upoważnieni pracownicy mogą przepro wadzać kontrolę określoną w ust. 1, a kierownicy — wydawać decyzje, o których mowa w ust. 4, oraz ich właściwość miejscową,

2) wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasady i tryb wydawania upoważ nień.

3. Do wykonywania kontroli określonej w ust. 1 sto suje się przepisy Kodeksu postępowania administra cyjnego. Dziennik Ustaw Nr 101 — 7480 — Poz. 1114 ——————— 6

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 6

4) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 11 i art. 94 ustawy wymie nionej w przypisie 38.

4. W przypadku stwierdzenia używania niezareje strowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyj nego organ przeprowadzający kontrolę wydaje decy zję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz usta la opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika zgodnie z zasadami określonymi w art. 49 ust. 2.

5. Połowa wpływów z opłat za używanie niezareje strowanych odbiorników stanowi dochód jednostek organizacyjnych wykonujących kontrolę obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyj nych.

6. Wpływy z opłat, o których mowa w ust. 4, po mniejszone o kwoty, o których mowa w ust. 5, są przekazywane na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady, z przeznaczeniem na cele wskazane w art. 50 ust. 1.

7. Termin wykonania decyzji, o której mowa w ust. 4, wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W razie nie wykonania decyzji w tym terminie, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozdział 8 Odpowiedzialność prawna Art. 52.6

5)

1. Kto rozpowszechnia program radiowy lub telewizyjny bez koncesji — podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyj ny bez rejestracji — podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 5

3. 1.6

6) Jeżeli nadawca narusza obowiązek wy nikający z art. 15 ust. 1—4, art. 15a ust. 1, art. 16 ust. 1—3, art. 16a ust. 1—3 oraz ust. 5 i 6, art. 16b, art. 16c, art. 17 ust. 1—7, art. 20 ust. 1, art. 20b ust. 1 i 6 lub z przepisów wydanych na podstawie art. 15 ust. 5, art. 15a ust. 4, art. 15b, art. 16 ust. 4, art. 16a ust. 4, art. 17 ust. 8 i art. 18 ust. 6, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pie niężną w wysokości do 50% rocznej opłaty za używa nie częstotliwości przeznaczonej do nadawania pro gramu, a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość, karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu nadawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

2. Przewodniczący Krajowej Rady może nałożyć ka rę, o której mowa w ust. 1, także w decyzji wydanej na podstawie art. 10 ust. 4.

3. Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodat kowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodów nad wydatkami, zmniejszonej o podatki.

4. Kary pieniężnej nie można nałożyć, jeżeli od na ruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, upłynął jeden rok. Art. 5

4.

1. Jeżeli osoba kierująca działalnością nadawcy nie wykonuje decyzji wydanych na podsta wie art. 10 ust. 4, Przewodniczący Krajowej Rady może wydać decyzję nakładającą na nią karę pieniężną, nieprzekraczającą jednak jej sześciomiesięcznego wy nagrodzenia.

2. Tej samej karze może podlegać osoba kierująca działalnością nadawcy za nieudzielenie lub udzielenie nierzetelnych informacji na żądanie Przewodniczące go Krajowej Rady, przewidziane przepisem art. 10 ust. 2.

3. Decyzja nakładająca karę nie może być wydana, jeżeli od daty wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, upłynęły dwa lata. Art. 5

5. Kary, o których mowa w art. 53 i 54, podle gają wpłacie do budżetu państwa. Art. 5

6.

1. Od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 oraz art. 53 i 54 służy odwołanie do Sądu Wojewódzkiego67) w Warszawie — sądu gospodarczego.

2. W postępowaniu w sprawach odwołań od decy zji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopo listycznym.

3. W razie złożenia odwołania od decyzji Przewod niczącego Krajowej Rady do sądu, stronie nie przysłu gują środki prawne wzruszenia decyzji przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności dotyczące wznowienia postępowa nia, uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji. Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 57.—6

2. (pominięte).68) Art. 6

3.

1. Znosi się Komitet do Spraw Radia i Tele wizji „Polskie Radio i Telewizja”, zwany dalej „Komite Dziennik Ustaw Nr 101 — 7481 — Poz. 1114 ——————— 6

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 5 § 2 pkt 31 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzające Ko deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), któ ra weszła w życie z dniem 1 września 1998 r. 6

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymie nionej w przypisie 4. ——————— 6

7) Obecnie: Sądu Okręgowego, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1064), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 6

8) Zamieszczone w obwieszczeniu. tem”. Przewodniczący Komitetu kieruje działalnością państwowej jednostki organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja” do czasu zarejestrowania spółek, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3.

2. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przechodzą na jednostki publicznej ra diofonii i telewizji, odpowiednio do zakresu ich zadań ustawowych i statutowych.

3. Przewidziane w ustawach szczególnych zadania Komitetu oraz Przewodniczącego Komitetu w zakresie administracji państwowej przechodzą do właściwości Krajowej Rady.

4. Funkcje organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz uprawnienia nad zorcze w stosunku do jednostek badawczo-rozwojo wych podległych Komitetowi przejmuje Przewodniczą cy Krajowej Rady.

5. Zezwolenia na używanie urządzeń telekomunika cyjnych przeznaczonych do nadawania programów ra diowych i telewizyjnych wygasają z dniem rozpoczęcia działalności na tym samym terenie przez nadawcę, któ remu przyznano w koncesji częstotliwość wykorzysty waną dotychczas do nadawania programu, lecz nie później niż po upływie roku od dnia wejścia ustawy w życie.

6. Przepis ust. 5 nie dotyczy uprawnień wydanych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 59.

7. Do nadawców posiadających zezwolenie, o któ rym mowa w ust. 5, i do nadawców posiadających ze zwolenia wydane w związku z ustawą, o której mowa w art. 59, przepisu art. 52 nie stosuje się.

8. Podmioty rozprowadzające programy w sieciach kablowych dostosują swoją działalność do wymogów określonych w rozdziale 6 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Art. 6

4. 1.3

7) Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa3

8) zawiąże:

1) spółkę, o której mowa w art. 26 ust. 2, z siedzibą w Warszawie i oddziałami terenowymi w Bydgosz czy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, ¸o dzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu,

2) spółkę, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1, z siedzi bą w Warszawie oraz spółki, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2, z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Kra kowie, Koszalinie, Lublinie, ¸odzi, Opolu, Olszty nie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 2.3

7) Minister właściwy do spraw Skarbu Pań stwa3

8) może zawiązać spółki radiofonii regionalnej z siedzibami w innych miejscowościach niż wymienio ne w ust. 1 pkt 2. 3.3

7) Minister właściwy do spraw Skarbu Pań stwa3

8) uzgodni treść statutów spółek, o których mowa w ust. 1 i 2, z Krajową Radą. Statut spółki, o której mo wa w art. 26 ust. 2, może przewidywać oddziały tereno we w innych miejscowościach niż wymienione w ust. 1 pkt 1.

4. Pierwsze zarządy spółek, o których mowa w ust. 1 i 2, powoła Krajowa Rada. Art. 6

5. 1.3

7) Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa3

8) wniesie do spółek, o których mowa w art. 64 ust. 1, mienie pozostałe po likwidacji pań stwowej jednostki organizacyjnej „Polskie Radio i Tele wizja”, zwanej dalej „PRTV”.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie, szczegółowy tryb inwentaryzacji mienia wy mienionego w ust. 1, zasadę podziału i przekazywania tego mienia oraz tryb rozpoznawania spraw spornych.

3. Czynności podejmowane w wykonaniu art. 64 ust. 1 i 2 są wolne od opłat sądowych i skarbowych; do opłat za czynności notarialne związane z zawiązaniem tych spółek stosuje się odpowiednio przepisy o prze kształcaniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. Art. 6

6.

1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w dniu wejścia w życie ustawy w za rządzie PRTV, z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego tych spółek. Do użytkowania wieczystego nie stosuje się przepisów art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieru chomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464)6

9) w części dotyczącej pierwszej opłaty.

2. Budynki i inne urządzenia oraz lokale znajdujące się na gruntach stanowiących własność Skarbu Pań stwa, będących w dniu wejścia w życie ustawy w zarzą dzie PRTV, z dniem zarejestrowania spółek stają się z mocy prawa własnością tych spółek. Nabycie wła sności następuje nieodpłatnie.

3. Nabycie prawa użytkowania wieczystego grun tów, o których mowa w ust. 1, oraz własności budyn ków, innych urządzeń i lokali, o których mowa w ust. 2, stwierdza się decyzją wojewody. W decyzji tej określa się również warunki użytkowania wieczystego, z zacho waniem zasad określonych w art. 236 Kodeksu cywil nego. Art. 6

7.

1. Pracownicy PRTV stają się z mocy prawa pracownikami właściwej spółki , z zastrzeżeniem ust. 2. Dziennik Ustaw Nr 101 — 7482 — Poz. 1114 ——————— 6

9) Obecnie: ustawy o gospodarce nieruchomościami, sto sownie do art. 240 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

2. Stosunek pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, określonych przez Krajo wą Radę, ustaje z mocy prawa z dniem wpisania spół ki do rejestru handlowego. Ustanie stosunku pracy jest równoznaczne w skutkach prawnych z rozwiązaniem stosunku pracy wskutek wypowiedzenia umowy o pra cę przez zakład pracy. Zatrudnienie tych pracowników w spółce może nastąpić na warunkach uzgodnionych przez strony.

3. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed wpisaniem spółki do rejestru handlo wego, odpowiada spółka. Art. 6

8.

1. Na spółki przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki Komitetu i PRTV wynikające z decyzji administracyjnych. 2.—

4. (pominięte).68) Art. 6

9. (pominięty).68) Art. 70.

1. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” (Dz. U. Nr 54, poz. 307 i z 1984 r. Nr 54, poz. 275).

2. Do czasu wydania przepisów przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy, zachowują moc dotychczasowe przepisy wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1, o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. Art. 7

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesią ca od dnia ogłoszenia70), z wyjątkiem przepisu art. 52, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1993 r. Dziennik Ustaw Nr 101 — 7483 — Poz. 1114 ——————— 70) Ustawa została ogłoszona dnia 29 stycznia 1993 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-08-02
Data uchylenia: 2004-11-19
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 57-62, art. 68 ust. 2-4 i art. 69 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34).
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1114