Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1161

Dziennik Ustaw Nr 106 — 7804 — Poz. 1161 1161 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych. Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lip ca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070) zarządza się, co następuje:

§1. Przedmiotem rozporządzenia jest:

1) utworzenie sądów pracy, sądów ubezpieczeń spo łecznych lub sądów pracy i ubezpieczeń społecz nych jako wydziałów w sądach okręgowych i są dów pracy lub sądów pracy i ubezpieczeń społecz nych jako wydziałów w sądach rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości,

2) przekazanie niektórym sądom okręgowym do roz poznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubez pieczeń społecznych z właściwości innych sądów okręgowych w obszarze tej samej apelacji, a nie którym sądom rejonowym — rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z właściwości więcej niż jednego sądu rejonowego,

3) przekazanie niektórym sądom rejonowym do roz poznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecz nych należących do właściwości wszystkich sądów rejonowych z obszaru okręgu sądowego ustalone go dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

§2. W sądach okręgowych tworzy się sądy pracy, sądy ubezpieczeń społecznych oraz sądy pracy i ubez pieczeń społecznych, jako wydziały pracy, wydziały ubezpieczeń społecznych oraz wydziały pracy i ubez pieczeń społecznych:

1) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku: a) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku, b) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Okręgowego w ¸omży;

2) w Sądzie Okręgowym w Bielsku–Białej — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z za kresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

3) w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

4) w Sądzie Okręgowym w Częstochowie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z za kresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

5) w Sądzie Okręgowym w Elblągu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmują cy obszar właściwości tego Sądu;

6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku: a) Wydział Pracy z siedzibą w Gdyni — do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar wła ściwości tego Sądu, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Gdyni — do spraw z zakresu ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

7) w Sądzie Okręgowym w Gliwicach: a) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości Są dów Rejonowych w: Gliwicach, Lublińcu, Rudzie Âląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, b) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z sie dzibą w Rybniku — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ja strzębiu–Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisła wiu Âląskim;

8) w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecz nych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

9) w Sądzie Okręgowym w Kaliszu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu Dziennik Ustaw Nr 106 — 7805 — Poz. 1161 prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmują cy obszar właściwości tego Sądu;

10) w Sądzie Okręgowym w Katowicach: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Cho rzowie, Katowicach i Mysłowicach oraz sprawy organów rentowych Kasy Rolniczego Ubezpie czenia Społecznego w Katowicach, Wojewódz kiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowe go Biura Emerytalnego w Katowicach, c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bę dzinie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej i Sosnow cu, d) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ja worznie, Mikołowie, Pszczynie i Tychach; 1

1) w Sądzie Okręgowym w Kielcach: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu; 1

2) w Sądzie Okręgowym w Koszalinie — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakre su prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obej mujący obszar właściwości tego Sądu; 1

3) w Sądzie Okręgowym w Krakowie: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okrę gowych w: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądu Okręgowego w No wym Sączu i Tarnowie; 1

4) w Sądzie Okręgowym w Krośnie: a) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości Są dów Rejonowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku, b) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z sie dzibą w Przemyślu — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jaro sławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku; 1

5) w Sądzie Okręgowym w Legnicy — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmują cy obszar właściwości Sądów Okręgowych w Jele niej Górze i Legnicy; 1

6) w Sądzie Okręgowym w Lublinie: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu; 1

7) w Sądzie Okręgowym w ¸odzi: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla ¸o dzi-Âródmieścia w ¸odzi, dla ¸odzi-Widzewa w ¸odzi, w Pabianicach i w Zgierzu, c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brze zinach, Kutnie, ¸asku, ¸ęczycy, ¸owiczu, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Skierniewicach, Wielu niu i Zduńskiej Woli; 1

8) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakre su prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obej mujący obszar właściwości tego Sądu; 1

9) w Sądzie Okręgowym w Opolu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmują cy obszar właściwości tego Sądu;

20) w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości tego Są du; 2

1) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejo nowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Gro dzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Pile, Poznaniu, Rawiczu, Szamotułach, Âremie, Âro dzie Wiekopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Cho dzieży, Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Pile, Rawi czu, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie, c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Poznaniu, Szamotułach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni, d) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z sie dzibą w Koninie — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku; 2

2) w Sądzie Okręgowym w Radomiu — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakre su prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obej mujący obszar właściwości tego Sądu; Dziennik Ustaw Nr 106 — 7806 — Poz. 1161 2

3) w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu; 2

4) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakre su prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obej mujący obszar właściwości tego Sądu; 2

5) w Sądzie Okręgowym w Słupsku — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmują cy obszar właściwości tego Sądu; 2

6) w Sądzie Okręgowym w Suwałkach — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakre su prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obej mujący obszar właściwości tego Sądu; 2

7) w Sądzie Okręgowym w Szczecinie: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu; 2

8) w Sądzie Okręgowym w Âwidnicy — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakre su prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obej mujący obszar właściwości tego Sądu; 2

9) w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu; 30) w Sądzie Okręgowym w Toruniu: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okrę gowych w Toruniu i Włocławku, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Toru niu i Włocławku; 3

1) w Sądzie Okręgowym w Warszawie: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okrę gowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawie, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Go styninie, Płocku, Sierpcu, Sochaczewie i ˚yrar dowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Płocku, Sądów Rejonowych w Otwocku i Wo łominie z obszaru właściwości Sądu Okręgowe go w Warszawie oraz sprawy z Zakładu Emery talno-Rentowego Ministerstwa Spraw We wnętrznych i Administracji w Warszawie i odwo łania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecz nych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce, c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gro dzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla War szawy-Âródmieścia w Warszawie z obszaru wła ściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym sprawy zagraniczne z Zakładu Ubezpie czeń Społecznych Biuro Rent Zagranicznych, Są dów Rejonowych w: Ciechanowie, Mławie i Płońsku z obszaru właściwości Sądu Okręgo wego w Płocku oraz sprawy z Wojskowego Biu ra Emerytalnego, d) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Le gionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla War szawy-Pragi w Warszawie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sprawy z Biura Emerytalnego Służby Więziennej i odwo łania od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z obszaru właściwości Sądu Okrę gowego w Ostrołęce; 3

2) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu: a) Wydział Pracy — do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocła wiu i dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ole śnicy, Oławie, Strzelinie, Ârodzie Âląskiej, Woło wie i dla Wrocławia-Âródmieścia we Wrocławiu; 3

3) w Sądzie Okręgowym w Zamościu — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakre su prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obej mujący obszar właściwości tego Sądu; 3

4) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z za kresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu.

§3.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, sąd pracy (wydział pracy) w sądzie rejonowym, do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy, obejmuje obszar właściwości sądu rejonowego, w którym został utworzony.

2. Tworzy się sądy pracy jako wydziały pracy do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujące obszar wła ściwości dwóch lub więcej sądów rejonowych oraz są dy pracy i ubezpieczeń społecznych jako wydziały pra cy i ubezpieczeń społecznych do spraw z zakresu pra wa pracy, a także do spraw z zakresu ubezpieczeń spo łecznych należących do sądów rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bia łymstoku: — w Sądzie Rejonowym w Białymstoku — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w Białymstoku i So kółce, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń spo Dziennik Ustaw Nr 106 — 7807 — Poz. 1161 łecznych, obejmujący obszar właściwości Są dów Rejonowych w: Białymstoku, Bielsku Pod laskim, ¸omży, Sokółce, Wysokiem Mazowiec kiem i Zambrowie;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Biel sku-Białej: — w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bielsku-Bia łej, Cieszynie i ˚ywcu;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Byd goszczy: a) w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w Bydgoszczy i Nakle n. Notecią, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bydgoszczy, Inowrocła wiu, Mogilnie, Nakle n. Notecią, Szubinie, Âwie ciu, Tucholi i ˚ninie, b) w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejono wych w Inowrocławiu i Mogilnie, c) w Sądzie Rejonowym w Szubinie — Wydział Pra cy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Szu binie i ˚ninie, d) w Sądzie Rejonowym w Âwieciu — Wydział Pra cy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Âwie ciu i Tucholi;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Czę stochowie: — w Sądzie Rejonowym w Częstochowie — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Częstocho wie, Myszkowie i Zawierciu;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblą gu: a) w Sądzie Rejonowym w Elblągu — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakre su prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie, b) w Sądzie Rejonowym w Iławie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący ob szar właściwości Sądów Rejonowych w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim;

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku: a) w Sądzie Rejonowym w Gdańsku — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w Gdańsku i Sopocie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecz nych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Ko ścierzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Sta rogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie, b) w Sądzie Rejonowym w Gdyni — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący ob szar właściwości Sądów Rejonowych w Gdyni i Wejherowie, c) w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejo nowych w Starogardzie Gdańskim i Tczewie;

7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gli wicach: a) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Lubliń cu, Rudzie Âląskiej, Tarnowskich Górach i Za brzu, b) w Sądzie Rejonowym w Rybniku — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakre su prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raci borzu, Rybniku i Wodzisławiu Âląskim;

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Go rzowie Wielkopolskim: — w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopol skim — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obej mujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słu bicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie;

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kali szu: a) w Sądzie Rejonowym w Kaliszu — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakre su prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kęp nie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie, b) w Sądzie Rejonowym w Jarocinie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Jarocinie i Pleszewie, c) w Sądzie Rejonowym w Kępnie — Wydział Pra cy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kęp nie i Ostrzeszowie; Dziennik Ustaw Nr 106 — 7808 — Poz. 1161

10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ka towicach: — w Sądzie Rejonowym w Katowicach — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Byto miu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworz nie, Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach; 1

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kiel cach: a) w Sądzie Rejonowym w Kielcach — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakre su prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejo wie, Kazimierzy Wielkiej, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Âwiętokrzyskim, Pińczo wie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Stara chowicach, Staszowie i Włoszczowie, b) w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Jędrzejowie i Włoszczowie, c) w Sądzie Rejonowym w Pińczowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kazimierzy Wielkiej i Pińczowie; 1

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ko szalinie: — w Sądzie Rejonowym w Koszalinie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w Koszalinie i Sław nie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości Są dów Rejonowych w: Białogardzie, Drawsku Po morskim, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu; 1

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kra kowie: a) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spo łecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obej mujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Myślenicach, dla Krakowa-Nowej Huty w Kra kowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i dla Krakowa -Âródmieścia w Krakowie, oraz do spraw z zakre su ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Gorlicach, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krako wa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Âród mieścia w Krakowie, Limanowej, Miechowie, Muszynie, Myślenicach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie, Wadowicach i Zakopanem, b) w Sądzie Rejonowym w Wadowicach — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Suchej Beskidzkiej i Wadowicach; 1

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kro śnie: a) w Sądzie Rejonowym w Krośnie — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakre su prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Brzozowie i Krośnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejono wych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sa noku, b) w Sądzie Rejonowym w Przemyślu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Luba czowie, Przemyślu i Przeworsku, c) w Sądzie Rejonowym w Sanoku — Wydział Pra cy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Lesku i Sanoku; 1

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Le gnicy: — w Sądzie Rejonowym w Legnicy — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakre su prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bolesławcu, Głogowie, Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Le gnicy, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Âląskim, Zgo rzelcu i Złotoryi; 1

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lu blinie: a) w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejono wych w: Białej Podlaskiej, ¸ukowie i Radzyniu Podlaskim, b) w Sądzie Rejonowym w Chełmie — Wydział Pra cy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Cheł mie i Włodawie, c) w Sądzie Rejonowym w Lublinie — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakre su prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kraśniku, Lubartowie i Lublinie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Białej Podlaskiej, Cheł mie, Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, ¸ukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podla skim i Włodawie, d) w Sądzie Rejonowym w Puławach — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Opolu Lubelskim i Puławach; Dziennik Ustaw Nr 106 — 7809 — Poz. 1161 1

7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w ¸om ży: — w Sądzie Rejonowym w Zambrowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie; 1

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w ¸odzi: a) w Sądzie Rejonowym w Kutnie — Wydział Pra cy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kut nie i ¸ęczycy, b) w Sądzie Rejonowym dla ¸odzi-Âródmieścia w ¸odzi — Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych jako dwa wydziały: — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący część miasta w granicach ustalonych trady cyjnie dla dzielnic Bałuty i Polesie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejo nowych w: Brzezinach, Kutnie, ¸asku, ¸ęczy cy, ¸owiczu, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Skierniewicach, Wieluniu i Zduńskiej Woli, — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący część miasta w granicach ustalonych trady cyjnie dla dzielnic: Górna, Âródmieście i Wi dzew oraz gminy: Andrespol, Brójce i Nowo solna, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla ¸odzi-Âródmieścia w ¸odzi, dla ¸odzi-Widzewa w ¸odzi, w Pabia nicach i w Zgierzu, c) w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejono wych w Brzezinach i Rawie Mazowieckiej; 1

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w No wym Sączu: — w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejono wych w Muszynie i Nowym Sączu;

20) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsz tynie: a) w Sądzie Rejonowym w Ełku — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący ob szar właściwości Sądów Rejonowych w Ełku i Pi szu, b) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Bartoszycach, Bi skupcu, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Nidzicy, Olszty nie, Piszu i Szczytnie, c) w Sądzie Rejonowym w Szczytnie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Nidzicy i Szczytnie; 2

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opo lu: a) w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejono wych w Głubczycach i Kędzierzynie-Koźlu, b) w Sądzie Rejonowym w Opolu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości te go Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzelcach Opolskich; 2

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce: a) w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Ostrołęce i Przasnyszu, b) w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejo nowych w: Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku i Wyszkowie; 2

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Piotr kowie Trybunalskim: — w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunal skim — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obej mujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunal skim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim; 2

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płoc ku: a) w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ciechanowie, Mławie i Płońsku, b) w Sądzie Rejonowym w Płocku — Wydział Pra cy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Go styninie, Płocku i Sierpcu; 2

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Po znaniu: a) w Sądzie Rejonowym w Koninie — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakre su prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku, b) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieź nie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościa Dziennik Ustaw Nr 106 — 7810 — Poz. 1161 nie, Lesznie, Pile, Poznaniu, Rawiczu, Szamotu łach, Âremie, Ârodzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie, c) w Sądzie Rejonowym w Ârodzie Wielkopolskiej — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejo nowych w Ârodzie Wielkopolskiej i we Wrześni; 2

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ra domiu: a) w Sądzie Rejonowym w Lipsku — Wydział Pra cy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Lip sku i Zwoleniu, b) w Sądzie Rejonowym w Radomiu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Grójcu, Kozieni cach, Lipsku, Przysusze, Radomiu i Zwoleniu; 2

7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rze szowie: — w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Dębicy, Kolbuszo wej, Leżajsku, ¸ańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie; 2

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sie dlcach: — w Sądzie Rejonowym w Siedlcach — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejono wych w: Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Sie dlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie; 2

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słup sku: a) w Sądzie Rejonowym w Człuchowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Bytowie i Człuchowie, b) w Sądzie Rejonowym w Słupsku — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakre su prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku i Słupsku; 30) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Su wałkach: — w Sądzie Rejonowym w Suwałkach — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Grajewie i Suwałkach; 3

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie: a) w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczeciń skim — Wydział Pracy, do spraw z zakresu pra wa pracy, obejmujący obszar właściwości Są dów Rejonowych w ¸obzie i Stargardzie Szcze cińskim, b) w Sądzie Rejonowym w Szczecinie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Choszcznie, Gole niowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomor skim, ¸obzie, Myśliborzu, Stargardzie Szczeciń skim, Szczecinie i Âwinoujściu, c) w Sądzie Rejonowym w Âwinoujściu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kamieniu Pomorskim i Âwinoujściu; 3

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Âwidnicy: — w Sądzie Rejonowym w Âwidnicy — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Dzierżoniowie, Kłodzku, Âwidnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Âląskich; 3

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tar nobrzegu: — w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Mielcu, Nisku, Sta lowej Woli i Tarnobrzegu; 3

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tar nowie: a) w Sądzie Rejonowym w Bochni — Wydział Pra cy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Brze sku i Bochni, b) w Sądzie Rejonowym w Tarnowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie; 3

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toru niu: a) w Sądzie Rejonowym w Lipnie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący ob szar właściwości Sądów Rejonowych w Lipnie i Rypinie, b) w Sądzie Rejonowym w Toruniu — Wydział Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakre su prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brodnicy, Chełmnie, Go Dziennik Ustaw Nr 106 — 7811 — Poz. 1161 lubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Lipnie, Radziejo wie, Rypinie, Toruniu, Wąbrzeźnie i Włocławku; c) w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie, obejmują cy obszar właściwości Sądów Rejonowych w Golubiu-Dobrzyniu i Wąbrzeźnie; 3

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w War szawie: a) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie — Sądy Pracy i Ubezpieczeń Spo łecznych jako trzy wydziały: — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący ob szar właściwości Sądu Rejonowego dla War szawy-Âródmieścia w Warszawie, część gmi ny Warszawa-Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dziel nicy ˚oliborz i gmin Warszawa-Bielany i Iza belin z obszaru właściwości Sądu Rejonowe go dla miasta stołecznego Warszawy w War szawie oraz obszar właściwości Sądu Rejono wego w Legionowie, a także do spraw z zakre su ubezpieczeń społecznych obejmujący ob szar właściwości Sądów Rejonowych w: Gro dzisku Mazowieckim, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla miasta sto łecznego Warszawy w Warszawie, dla War szawy-Âródmieścia w Warszawie i Wołomi nie, — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący ob szar właściwości Sądu Rejonowego dla War szawy-Mokotowa w Warszawie, część gminy Warszawa-Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Ochota i gmin: Warszawa-Bemowo, Warsza wa-Ursus i Warszawa-Włochy z obszaru wła ściwości Sądu Rejonowego dla miasta sto łecznego Warszawy w Warszawie oraz obszar właściwości Sądu Rejonowego w Otwocku, a także do spraw z zakresu ubezpieczeń spo łecznych obejmujący obszar właściwości Są dów Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyni nie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Socha czewie i ˚yrardowie, — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący ob szar właściwości Sądu Rejonowego dla War szawy-Pragi w Warszawie, część gminy War szawa-Centrum określonej w statucie tej gmi ny granicami administracyjnymi dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowe go dla miasta stołecznego Warszawy w War szawie oraz obszar właściwości Sądów Rejo nowych w Nowym Dworze Mazowieckim i Wołominie, a także do spraw z zakresu ubez pieczeń społecznych obejmujący obszar wła ściwości Sądów Rejonowych w: Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie, b) w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie; 3

7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku: — w Sądzie Rejonowym we Włocławku — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Radziejowie i Włocławku; 3

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu: — w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Âródmie ścia we Wrocławiu — Wydział Pracy i Ubezpie czeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: w Trzebnicy, dla Wrocławia-Fa brycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Âródmieścia we Wrocławiu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Oleśnicy, Oławie, Strze linie, Ârodzie Âląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wro cławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia -Âródmieścia we Wrocławiu; 3

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Za mościu: — w Sądzie Rejonowym w Zamościu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Hrubieszowie, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamo ściu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości Są dów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszo wie Lubelskim i Zamościu; 40) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zie lonej Górze: — w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Krośnie Od rzańskim, Nowej Soli, Âwiebodzinie, Zielonej Górze, ˚aganiu i ˚arach.

§4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli wości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz są dów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okrę gowych i sądów pracy w sądach rejonowych (Dz. U. Nr 66, poz. 672 i Nr 89, poz. 982).

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2001 r. Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-09-26
Data wejścia w życie: 2001-10-01
Data obowiązywania: 2001-10-01
Data uchylenia: 2013-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1161