Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1182

Dziennik Ustaw Nr 107 — 7909 — Poz. 1182 Na podstawie art. 117a ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Przepisy rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2, stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnic twie wyższym, zwanej dalej „ustawą”.

2. Warunki wynagradzania pracowników zatrud nionych w muzeach, klubach kultury, świetlicach oraz instruktorów studenckiego ruchu artystycznego regu lują przepisy odrębne.

§2. Rozporządzenie określa:

1) wysokość minimalnej i maksymalnej stawki wyna grodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszcze gólnych stanowisk,

2) wysokość i warunki przyznawania: a) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, b) dodatkowego wynagrodzenia, c) dodatków do wynagrodzenia,

3) wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymaga nia kwalifikacyjne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

4) składniki wynagrodzenia, które są wypłacane na uczycielowi akademickiemu miesięcznie z góry,

5) wysokość i warunki ustalania wynagrodzenia za prowadzenie działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2 ustawy.

§3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o właści wym ministrze, rozumie się przez to ministra sprawu jącego nadzór nad działalnością uczelni.

§4.

1. Ustala się tabele:

1) miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akade mickimi, z wyłączeniem pracowników bibliotecz nych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, posiadających uprawnienia biblioteka rzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowni ków dokumentacji i informacji naukowej, stano wiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) godzinowych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach ro botniczych, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporzą dzenia,

5) podstawowych stanowisk, kwalifikacji i zaszerego wania pracowników naukowo-technicznych, admi nistracyjnych, ekonomicznych i obsługi, oraz kwalifikacji i zaszeregowania pracowników zatrud nionych na stanowiskach robotniczych do katego rii godzinowych stawek wynagrodzenia zasadni czego, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządze nia,

6) stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania: a) pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia, b) pracowników działalności wydawniczej i poli graficznej, stanowiącą załącznik nr 7 do rozpo rządzenia, c) pracowników należących do personelu lotnicze go, zatrudnionych w ośrodkach kształcenia lot niczego, stanowiącą załącznik nr 8 do rozporzą dzenia,

7) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla na uczycieli akademickich pełniących funkcje kierow nicze, stanowiącą załącznik nr 9 do rozporządzenia,

8) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pra cowników bibliotecznych i dokumentacji i informa cji naukowej, stanowiącą załącznik nr 10 do rozpo rządzenia,

9) miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pra cowników niebędących nauczycielami akademicki mi, stanowiącą załącznik nr 11 do rozporządzenia.

2. Ustala się warunki przyznawania pracownikom należącym do personelu lotniczego zatrudnionym w ośrodkach kształcenia lotniczego równoważnika pie niężnego w zamian za wyżywienie, stanowiące załącz nik nr 12 do rozporządzenia.

§5. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadnicze go wynikającego z osobistego zaszeregowania pra cownika oraz dodatków określonych stawką miesięcz ną ustala się dzieląc miesięczną stawkę przez liczbę go dzin pracy przypadających do przepracowania w da nym miesiącu, a w odniesieniu do nauczycieli akade mickich — przez 156 godzin. 1182 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. Dziennik Ustaw Nr 107 — 7910 — Poz. 1182

§6.

1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalo ne w załącznikach nr 1—4 do rozporządzenia przysłu gują pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wy miarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wy nagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymia ru czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy. Zasa da ta nie dotyczy dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, o których mowa w § 25—30.

§7. Za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w art. 102 ustawy, nauczyciele akademiccy otrzymują wy nagrodzenie obliczone według następujących stawek: Lp. Stanowisko Stawka za godzinę obliczeniową, odpowiadają-cą 45 minutom 1 2 3 1 Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiada jący tytuł naukowy 1,5%—3,6% minimalnego wynagrodzenia za sadniczego profesora zwyczajnego, określone go w załączniku nr 1 do rozporządzenia 2 Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowane go 1,5%—3,6% minimalnego wynagrodzenia za sadniczego profesora nadzwyczajnego posia dającego stopień naukowy doktora habilitowa nego, określonego w załączniku nr 1 do rozpo rządzenia 3 Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, star szy wykładowca 1,8%—3,6% minimalnego wynagrodzenia za sadniczego adiunkta posiadającego stopień na ukowy doktora, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 4 Asystent, wykładowca, lektor, instruktor 1,8%—3,9% minimalnego wynagrodzenia za sadniczego asystenta, określonego w załączni ku nr 1 do rozporządzenia

§8. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akade mickiego godziny zajęć dydaktycznych, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, za licza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydak tycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z pla nem.

§9. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu je go zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim albo ustania sto sunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydak tycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego sta nowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobec ności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne.

§10. Wynagrodzenie za pracę w godzinach po nadwymiarowych przyznaje się, po dokonaniu rozli czenia faktycznych godzin zajęć dydaktycznych, raz w roku, po zakończeniu roku akademickiego, z tym że rektor może zarządzić rozliczanie tych zajęć w krót szych okresach. § 1

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ustala się na podstawie stawek obowiązujących w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy rozliczenie pensum; wynagrodzenie wypłacone za okresy krótsze niż rok akademicki nie podlega przeliczeniu. § 1

2. Dodatkowe wynagrodzenie jest przyznawane nauczycielom akademickim za:

1) udział w pracach związanych z postępowaniem re krutacyjnym,

2) udział w działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, prowadzonej przez wydziały we terynaryjne uczelni rolniczych,

3) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,

4) promotorstwo i recenzowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz oceny dorobku naukowego związane z przewodami habilitacyjnymi, opraco wywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-ba dawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wycho wawczego kandydatów do tytułu naukowego, a także recenzji w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profe sora nadzwyczajnego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego dok tora habilitowanego, o której mowa w art. 81 usta wy. § 1

3. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach komisji rekrutacyjnej przysługuje dodatko we wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 pkt 1, w za leżności od liczby kandydatów i pełnionej funkcji, w wysokości od 25% do 70% stawki minimalnego wy nagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 1

4.

1. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w wydziałach weterynaryjnych uczelni rolniczych, za Dziennik Ustaw Nr 107 — 7911 — Poz. 1182 każdą godzinę dyżuru pełnionego w ambulatoriach kli nik weterynaryjnych poza rozkładem zajęć dydaktycz nych, organizacyjnych i naukowo-badawczych, przy sługuje dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 pkt 2, w wysokości godzinowej stawki wynagro dzenia zasadniczego pracownika, a za każdą godzinę dyżuru w niedziele, święta i dni wolne od pracy wyni kające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygo dniu pracy — 200% tej stawki.

2. Za udział w usługowej działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, prowadzonej przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych na rzecz ludności lub przedsiębiorców, nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w ra mach kwoty odpisu nieprzekraczającej 50% wartości wpływów uzyskanych z tytułu wykonanych usług, po mniejszonej o wartość zużytych pasz, leków i kosztów transportu, liczoną według bieżących cen. Wynagro dzenie to przysługuje niezależnie od innych składni ków wynagrodzenia, w tym również od dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o któ rym mowa w ust. 1, a także wysokość kwoty odpisu, o której mowa w ust. 2, oraz zasady podziału tej kwo ty ustala rektor. § 1

5. Za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi przysługuje do datkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 pkt 3, w wysokości od 45% do 65% stawki minimalnego wy nagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 1

6.

1. Nauczycielowi akademickiemu, będącemu promotorem w przewodzie doktorskim, po zakończe niu przewodu przysługuje jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 60% maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za re cenzowanie rozpraw doktorskich, rozpraw habilitacyj nych i opracowywanie ocen dorobku naukowego zwią zanych z przewodami habilitacyjnymi oraz opracowy wanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawcze go, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego określają odrębne przepisy.

3. Za opracowanie recenzji w postępowaniu kwali fikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowi sku profesora nadzwyczajnego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, o której mowa w art. 81 usta wy, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysoko ści do 30% stawki maksymalnego wynagrodzenia za sadniczego profesora zwyczajnego, określonego w za łączniku nr 1 do rozporządzenia. § 1

7. Pracownikom posiadającym licencję pilota sa molotowego, śmigłowcowego, zawodowego II lub I klasy oraz posiadającym licencję mechanika pokłado wego, zatrudnionym w charakterze personelu latające go, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każde kolejne wylatane 1000 godzin lotu — w wysokości mie sięcznego wynagrodzenia obliczonego jak wynagro dzenie za urlop wypoczynkowy. § 1

8.

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracowni kom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kie rowaniem zespołem oraz radcy prawnemu, z tym że zespół kierowany przez pracowników wymienionych w lp. 9—12 tabeli A zawartej w załączniku nr 5 do roz porządzenia nie może liczyć mniej niż cztery osoby.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego jest uzależniona od liczby pracowników i studentów kierowanej jed nostki lub komórki organizacyjnej oraz od stopnia zło żoności zadań związanych z wykonywaną funkcją.

3. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dodatek funkcyjny przysługuje jedynie za czas wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego.

4. Pracownikowi, o którym mowa w tabeli B zawar tej w załączniku nr 5 do rozporządzenia, zatrudnione mu na stanowisku robotniczym, który dodatkowo or ganizuje i kieruje pracą brygady składającej się co naj mniej z 5 osób, łącznie z brygadzistą, przysługuje do datek funkcyjny w wysokości do 15% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszerego wania. § 1

9.

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracowniko wi od pierwszego dnia podjęcia funkcji kierowniczej do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zaprze stanie jej wykonywania.

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielo wi akademickiemu w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków zawodowych.

§20.

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za staż pracy.

2. Jeżeli nabycie prawa do dodatku, o którym mo wa w ust. 1, lub prawa do wyższej stawki tego dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, dodatek ten przy sługuje za ten miesiąc.

3. Jeżeli nabycie prawa do dodatku, o którym mo wa w ust. 1, lub wyższej stawki tego dodatku nastąpiło w ciągu miesiąca, dodatek ten przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po mie siącu, w którym pracownik nabył to prawo. § 2

1. W przypadku gdy praca w uczelni stanowi do datkowe zatrudnienie, prawo do dodatku, o którym mo wa w § 20 ust. 1, ustala się odrębnie dla każdego sto sunku pracy. Przy ustalaniu okresu uprawniającego do tego dodatku w dodatkowym miejscu zatrudnienia nie uwzględnia się okresów zatrudnienia podstawowego. § 2

2. Przy ustalaniu okresów pracy, od których za leży prawo pracownika do dodatku, o którym mowa w § 20 ust. 1, uwzględnia się:

1) zakończone okresy zatrudnienia,

2) inne okresy uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako okresy, od których zależą uprawnie nia pracownicze, Dziennik Ustaw Nr 107 — 7912 — Poz. 1182

3) okres asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów dotyczących za sad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych,

4) okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowa nia udzielonego na podstawie przepisów o kiero waniu za granicę pracowników w celach nauko wych, dydaktycznych i szkoleniowych. § 2

3. Dodatek, o którym mowa w § 20 ust. 1, przy sługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wy nagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z po wodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo ko nieczności osobistego sprawowania opieki nad dziec kiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymu je wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz nego. § 2

4. Pracownikowi, o którym mowa w art. 75 ust. 4 ustawy, przysługuje dodatek, o którym mowa w § 20 ust. 1, w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po pięciu latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. § 2

5. Pracownikowi przysługuje dodatek za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. § 2

6. Dodatek, o którym mowa w § 25, przysługuje miesięcznie w wysokości:

1) od 2% do 8% minimalnego wynagrodzenia zasad niczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy pierwszym stopniu szko dliwości lub uciążliwości,

2) od 3% do 10% minimalnego wynagrodzenia zasad niczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy drugim stopniu szkodli wości lub uciążliwości,

3) od 4% do 14% minimalnego wynagrodzenia zasad niczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy trzecim stopniu szkodli wości lub uciążliwości. § 2

7.

1. Przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości dodatek, o którym mowa w § 26 pkt 1, przysługuje za prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie pyłów niewy wołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2) w warunkach narażenia na działanie substancji tok sycznych niekumulujących się w organizmie,

3) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

4) w warunkach narażenia na promieniowanie ultra fioletowe, w tym przy spawaniu lub stosowaniu lamp w celach bakteriobójczych,

5) w mokrym środowisku o względnej wilgotności po wietrza przekraczającej 80%, w błocie lub bezpo średnim kontakcie z wodą.

2. Przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwo ści dodatek, o którym mowa w § 26 pkt 2, przysługuje za prace wykonywane w warunkach:

1) narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłók nienie tkanki płucnej,

2) narażenia na działanie substancji toksycznych ku mulujących się w organizmie,

3) obniżonego lub podwyższonego ciśnienia wynika jącego z procesu technologicznego, w tym w keso nach lub komorach ciśnieniowych,

4) narażenia na szkodliwe działanie miejscowej wibra cji, w tym przy używaniu ręcznych narzędzi pneu matycznych,

5) natężenia hałasu przekraczającego dopuszczalne normy.

3. Przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwo ści dodatek, o którym mowa w § 26 pkt 3, przysługuje za prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na działanie: benzenu, ben zydyny, alfa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym jak te substancje działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez instytut medycyny pracy,

2) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizu jące,

3) w kontakcie (styczności) z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami,

4) w kontakcie z ludźmi chorymi psychicznie lub znacznie upośledzonymi umysłowo,

5) w warunkach narażenia na działanie pól elektroma gnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300000 MHz w strefie zagrożenia,

6) pod ziemią. § 2

8.

1. Prace określone w § 27 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 5 uważa się za wykonywane w warun kach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przy znanie dodatku, o którym mowa w § 25, jeżeli w środo wisku pracy są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdro wia określone w odrębnych przepisach, stwierdzone przez laboratoria Inspekcji Sanitarnej oraz inne labora toria upoważnione przez właściwych terenowo woje wódzkich inspektorów sanitarnych.

2. Podstawę przyznania dodatku, o którym mowa w § 25, stanowią wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, przeprowadzonych w sposób określony przepisa mi wydanymi na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu pracy. § 2

9. Dodatek, o którym mowa w § 25, przysługu je pracownikowi wykonującemu prace, o których mo wa w § 27 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1—4, co najmniej przez 40 godzin w miesiącu, natomiast pracownikowi wyko nującemu prace wymienione w § 27 ust. 3 pkt 5 — przez połowę dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrożenia — niezależnie od wymiaru czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy. § 30. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków za prace wykonywane w warunkach o różnym stopniu Dziennik Ustaw Nr 107 — 7913 — Poz. 1182 szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości, pracowniko wi przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości. § 3

1. Nauczycielowi akademickiemu prowadzące mu zajęcia dydaktyczne w języku obcym wykładowym lub zajęcia z języka obcego będącego przedmiotem kie runkowym rektor może przyznać dodatek w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego. § 3

2.

1. Dodatek, o którym mowa w § 31, przysługu je nauczycielowi akademickiemu za dni, za które otrzy muje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pra cy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje do końca miesiąca, w którym pracownik przestał wykony wać czynności lub zajmować stanowisko uzasadniają ce otrzymanie dodatku. § 3

3.

1. Kierowcy, z wyjątkiem kierowcy samocho du osobowego, za powierzone mu dodatkowe czynno ści niewchodzące w zakres jego normalnych obowiąz ków, przysługuje dodatek w wysokości nieprzekracza jącej 60% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadni czego w I kategorii zaszeregowania, określonej w tabe li stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, za wykonywanie poszczególnych czynności ustala rektor, uwzględniając rodzaj czynności i ich uciążliwość. § 3

4.

1. Pracownikowi wykonującemu pracę w po rze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, nie niższej jednak niż 20% godzinowej stawki wynikającej z najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej zmia nie przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, dla których praca w sys temie zmianowym wynika z harmonogramu. § 3

5.

1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i innych składników wynagrodze nia pracownika ustala rektor, o ile statut uczelni nie sta nowi inaczej.

2. Wynagrodzenie z dodatkowych środków, o któ rych mowa w art. 117a ust. 5 ustawy, przyznaje rekto rowi właściwy minister na wniosek senatu. § 3

6. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny i dodatek za prowadzenie za jęć w języku obcym, o którym mowa w § 31, są wypła cane nauczycielowi akademickiemu z góry, a pozosta łe składniki wynagrodzenia wypłacane są z dołu, po dokonaniu rozliczenia pracy lub zadań. § 3

7.

1. Pracownikowi, o którym mowa w art. 75 ust. 4 ustawy, może być przyznana premia, jeżeli uczel nia w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia utworzyła fundusz premiowy.

2. Premia, o której mowa w ust. 1, jest przyznawa na zgodnie z zakładowym regulaminem premiowania, ustalonym przez rektora w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. § 3

8. Nauczyciel akademicki, któremu zostało pod wyższone wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z § 6 ust. 1 lub § 17 rozporządzenia, o którym mowa w § 42 pkt 1, zachowuje to wynagrodzenie do końca okresu, na jaki zostało przyznane. § 3

9. Dodatki do wynagrodzenia przyznane na pod stawie § 3 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do rozporządze nia, o którym mowa w § 42 pkt 1, oraz na podstawie § 10 i 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 42 pkt 2, zostają włączone do wynagrodzenia zasadnicze go pracownika. § 40. W latach 2001—2003 wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych oblicza się według stawek obowiązujących w sierpniu danego roku. § 4

1. Pracownicy, o których mowa w art. 75 ust. 4 ustawy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyj nych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mo gą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach. § 4

2. Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczy cieli akademickich (Dz. U. Nr 68, poz. 297 i Nr 125, poz. 610, z 1995 r. Nr 12, poz. 57, Nr 74, poz. 371 i Nr 122, poz. 588, z 1996 r. Nr 79, poz. 372, z 1997 r. Nr 31, poz. 180, z 1998 r. Nr 45, poz. 271, z 1999 r. Nr 39, poz. 389, z 2000 r. Nr 33, poz. 395 oraz z 2001 r. Nr 52, poz. 542), z wyłączeniem załącznika nr 7 do rozporządzenia, który traci moc z dniem 31 grudnia 2001 r.,

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyż szych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz. U. Nr 79, poz. 373, z 1997 r. Nr 31, poz. 181, z 1998 r. Nr 45, poz. 272, z 1999 r. Nr 39, poz. 388, z 2000 r. Nr 33, poz. 397 oraz z 2001 r. Nr 52, poz. 543). § 4

3. Rozporządzenie ma zastosowanie przy usta laniu wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą należnych pracownikom od dnia 1 września 2001 r. § 4

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt Dziennik Ustaw Nr 107 — 7914 — Poz. 1182 Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. (poz. 1182) Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 107 — 7915 — Poz. 1182 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 107 — 7916 — Poz. 1182 Załącznik nr 4 Dziennik Ustaw Nr 107 — 7917 — Poz. 1182 Załącznik nr 5 Dziennik Ustaw Nr 107 — 7918 — Poz. 1182 Dziennik Ustaw Nr 107 — 7919 — Poz. 1182 Załącznik nr 6 Dziennik Ustaw Nr 107 — 7920 — Poz. 1182 Załącznik nr 7 Dziennik Ustaw Nr 107 — 7921 — Poz. 1182 Załącznik nr 8 Dziennik Ustaw Nr 107 — 7922 — Poz. 1182 Załącznik nr 9 Dziennik Ustaw Nr 107 — 7923 — Poz. 1182 Załącznik nr 10 Dziennik Ustaw Nr 107 — 7924 — Poz. 1182 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-09-26
Data wejścia w życie: 2001-10-01
Data obowiązywania: 2001-09-01
Data uchylenia: 2007-01-01
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 107 poz. 1182