Dz.U. 2001 nr 11 poz. 83

83 U S TAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej. Art.

1. Ustawa określa zasady regulacji rynku skro bi ziemniaczanej oraz formy i zasady wspierania pro dukcji i eksportu skrobi ziemniaczanej, zwanej dalej „skrobią”. Art.

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) kontyngent krajowy — maksymalną ilość skrobi wyrażoną w tonach, która może być wyproduko wana w kampanii produkcyjnej w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku,

2) limit produkcyjny — wielkość produkcji skrobi wy rażoną w tonach, przyznawaną producentowi skro bi w ramach kontyngentu krajowego,

3) producent skrobi — przedsiębiorcę, w rozumieniu przepisów Prawo działalności gospodarczej, które go przedmiot działalności obejmuje produkcję skrobi z ziemniaków skrobiowych,

4) plantator ziemniaków skrobiowych: a) producenta ziemniaków skrobiowych będącego rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpie czeniu społecznym rolników, i jego następcę prawnego, b) producenta ziemniaków skrobiowych, na któ rym ciąży obowiązek podatkowy w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

5) ziemniaki skrobiowe — ziemniaki zawierające nie mniej niż 13% skrobi,

6) skrobia — skrobię otrzymaną przez mechaniczne oddzielenie od innych części składowych ziemnia ka, wypłukanie, oczyszczenie, suszenie i odsianie, przeznaczoną do celów spożywczych i technicz nych,

7) produkty skrobiowe — produkty otrzymane w pro cesie przetwarzania skrobi,

8) drobne ziemniaki skrobiowe — ziemniaki, które mogą być przepuszczone przez kalibrownik o otworach kwadratowych o boku 25 mm,

9) eksporter — osobę fizyczną, osobę prawną lub jed nostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która dokonuje wywozu za granicę skrobi i produktów skrobiowych określonych w załączni ku nr 1 do ustawy,

10) producent zużywający skrobię — osobę fizyczną lub prawną stosującą skrobię i produkty skrobiowe w celu wytworzenia produktów określonych w za łączniku nr 2 do ustawy. Art.

3. Regulacja rynku skrobi polega na:

1) ustalaniu kontyngentów krajowych produkcji skrobi,

2) przyznawaniu limitów produkcyjnych w ramach kontyngentu skrobi,

3) zawieraniu umów o dostawę ziemniaków skrobio wych w ramach limitów produkcyjnych skrobi. Art.

4. Produkcja skrobi oraz jej eksport są wspiera ne poprzez zastosowanie:

1) cen minimalnych stosowanych przy zakupie ziem niaków w ramach umów o dostawę ziemniaków,

2) dopłat kompensacyjnych dla producenta skrobi,

3) płatności kompensacyjnych dla plantatora ziem niaków,

4) dopłat do eksportu skrobi,

5) dopłat dla przedsiębiorców zużywających skrobię do dalszego przerobu, na cele niespożywcze. Art.

5.

1. Wprowadza się kontyngenty krajowe pro dukcji skrobi.

2. Wielkość kontyngentu krajowego jest ustalana co 3 lata w terminie do 30 czerwca roku poprzedzające go okres 3-letni.

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra do spraw rynków rolnych, określa, w drodze rozporządzenia, wielkość kontyngentu krajowego, mając na względzie zapotrzebowanie rynku krajowego oraz zdolności pro dukcyjne producentów skrobi. Art.

6.

1. W ramach kontyngentu krajowego produ centom skrobi przyznaje się limit produkcyjny na okres 3 kampanii produkcyjnych.

2. Przyznawanie limitu produkcyjnego następuje na wniosek producenta skrobi.

3. Wysokość przyznanego limitu produkcyjnego jest proporcjonalna do procentowego udziału skrobi wyprodukowanej przez danego producenta w ogólnej produkcji krajowej skrobi w ostatnich 3 latach poprze dzających złożenie wniosku.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, limit pro dukcyjny, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego okres 3-letni. Art.

7.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 2, składa się w terminie do dnia 31 maja roku poprzedza jącego okres 3 kampanii produkcyjnych.

2. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie producenta skrobi, określenie siedziby lub adres, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu producenta skrobi — również ich imiona i nazwi ska,

2) określenie przedmiotu i miejsca działalności go spodarczej,

3) oświadczenie o łącznej ilości zakontraktowanych ziemniaków,

4) informację o wielkości produkcji skrobi z ostatnich 3 kampanii poprzedzających złożenie wniosku.

3. Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został złożony. Art.

8. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia przyzna nia limitu produkcyjnego, jeżeli wniosek nie spełnia warunków określonych w art. 7 ust. 2. Art.

9.

1. Producent skrobi w przypadku niepodję cia produkcji skrobi lub jej ograniczenia niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw rynków rolnych o niewykorzystaniu przyznanego limitu lub je go części.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przyznaje niewykorzystany limit produkcyjny lub jego część w pierwszej kolejności tym producentom skrobi, Dziennik Ustaw Nr 11 — 683 — Poz. 83 którzy przejęli zobowiązania wynikające z umów o do stawę ziemniaków zawartych przez producenta skrobi, o którym mowa w ust. 1, a w następnej kolejności tym producentom skrobi, którzy wystąpią z wnioskiem, we dług kolejności zgłoszeń. Art.

10.

1. Producent skrobi zawiera z plantatorem ziemniaków skrobiowych, zwanych dalej „ziemniaka mi”, umowę o dostawę ziemniaków realizowaną w ra mach przyznanego limitu produkcyjnego.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szcze gólności:

1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i określenie siedziby plantatora ziemniaków lub grup plantato rów ziemniaków,

2) numer identyfikacyjny plantatora ziemniaków nadany przez producenta skrobi,

3) nazwę i określenie siedziby (imię, nazwisko i adres) producenta skrobi,

4) informację o wielkości powierzchni upraw ziemnia ków,

5) określenie ilości ziemniaków, wyrażonej w tonach, przewidzianej do dostarczenia w porze jesiennej lub wiosennej,

6) wskazanie zawartości skrobi w ziemniakach na podstawie jej średniej zawartości w ziemniakach dostarczonych w ciągu trzech ostatnich kampanii produkcyjnych,

7) cenę zakupu ziemniaków, nie niższą jednak niż ce na minimalna, o której mowa w art. 4 pkt 1,

8) terminy zapłaty, określone oddzielnie, za ziemnia ki dostarczone w ramach dostaw dokonywanych w porze jesiennej i wiosennej, nie dłuższe niż 21 dni od dnia zakończenia dostawy. Art. 1

1.

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych, ustala, w dro dze rozporządzenia, cenę minimalną ziemniaków w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego przyszłoroczną kampanię produkcyjną.

2. Cenę minimalną za ziemniaki dostarczone do producenta skrobi na podstawie zawartych umów o dostawę ziemniaków ustala się, mając na względzie zawartość skrobi w ziemniakach, która nie może być niższa niż 13%. Art. 1

2.

1. Producent skrobi sporządza dla każdej dostawy ziemniaków dokument odbioru, który obej muje w szczególności:

1) datę i numer dostawy,

2) numer umowy o dostawę,

3) nazwę i określenie siedziby lub imię, nazwisko i ad res, a także numer identyfikacyjny plantatora ziem niaków,

4) masę środka transportu przed rozładowaniem i po rozładowaniu,

5) masę brutto ziemniaków,

6) określenie udziału zanieczyszczeń wyrażonego w procentach,

7) określenie udziału ziemniaków drobnych w cięża rze brutto dostawy wyrażonego w procentach,

8) całkowitą masę netto dostawy pomniejszoną o pro centowy udział zanieczyszczeń i ziemniaków drob nych,

9) określenie zawartości skrobi wyrażonej procento wo lub jako masa pod wodą,

10) wysokość zapłaty za dostarczone ziemniaki.

2. Producent skrobi jest obowiązany:

1) prowadzić rejestr umów o dostawę ziemniaków i rejestr dostaw,

2) sporządzać dla każdego plantatora ziemniaków łączny wykaz płatności zawierający: a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 7—10, b) daty i numery dokumentów odbioru, c) kwoty wypłacone w ramach dostaw i daty wy płat oraz łączną sumę wypłat.

3. Producent skrobi może przyjąć dostawę ziemnia ków o zawartości skrobi niższej niż 13%, pod warun kiem ż e ilość skrobi, którą można wyprodukować z tych ziemniaków, nie przekracza 1% limitu produkcyjnego skrobi. Art. 1

3.

1. Producentowi skrobi przysługuje dopła ta kompensacyjna, o której mowa w art. 4 pkt 2, do produkcji skrobi z ziemniaków.

2. Dopłata kompensacyjna jest przyznawana za skrobię wyprodukowaną z ziemniaków dostarczonych zgodnie z warunkami określonymi w art. 10 oraz jeżeli:

1) skrobia została wyprodukowana w okresie kampa nii produkcyjnej,

2) producent skrobi zapłacił plantatorom ziemniaków cenę nie niższą niż cena minimalna,

3) skrobia została wyprodukowana z ziemniaków spełniających wymagania w zakresie ich wielkości i zawartości skrobi kwalifikujące producenta do ubiegania się o dopłatę,

4) wielkość produkcji skrobi nie przekroczyła limitu produkcyjnego przyznanego producentowi skrobi.

3. Nie przyznaje się dopłaty kompensacyjnej w przypadku odbioru dostawy ziemniaków zawierają cej więcej niż 50% ziemniaków drobnych.

4. Dopłata kompensacyjna jest realizowana corocz nie ze środków określonych w ustawie budżetowej Dziennik Ustaw Nr 11 — 684 — Poz. 83 przeznaczonych na działalność interwencyjną Agencji Rynku Rolnego i wypłacana na podstawie wniosku producenta skrobi.

5. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie producenta skrobi, określenie siedziby lub adres,

2) informację o wielkości produkcji skrobi z ostatnich 3 kampanii poprzedzających złożenie wniosku.

6. W przypadku gdy producent skrobi wykorzystał do produkcji skrobi ziemniaki nieobjęte umowami o dostawę i wyprodukował z nich skrobię w ilości nie większej niż 10% całkowitej ilości wyprodukowanej przez niego skrobi, dopłata kompensacyjna do produk cji skrobi podlega zmniejszeniu o procent wyproduko wanej skrobi z ziemniaków nieobjętych umowami po mnożony dziesięciokrotnie.

7. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwe go do spraw rynków rolnych, określi, w drodze rozpo rządzenia, wysokość dopłaty kompensacyjnej do pro dukcji skrobi z ziemniaków oraz termin jej wypłaty, ma jąc na względzie różnicę kosztów wynikającą z kosztów wytworzenia skrobi z ziemniaków i skrobi ze zbóż. Art. 1

4.

1. Płatności kompensacyjne, o których mo wa w art. 4 pkt 3, przysługują plantatorowi dostarcza jącemu ziemniaki na podstawie umowy o dostawę ziemniaków, o której mowa w art. 10.

2. Płatności kompensacyjne są przyznawane za ilość skrobi zawartej w ziemniakach.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku dostarczenia partii ziemniaków zawierającej więcej niż 50% ziemniaków drobnych.

4. Płatności kompensacyjne są wypłacane przez Agencję Rynku Rolnego na wniosek plantatora ziem niaków złożony za pośrednictwem producenta skrobi ze środków określonych w ustawie budżetowej prze znaczonych na działalność interwencyjną Agencji Ryn ku Rolnego.

5. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i określenie siedziby plantatora ziemniaków,

2) oświadczenie o łącznej ilości zakontraktowanych i uprawianych ziemniaków,

3) oświadczenie o zawartości skrobi w ziemniakach.

6. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwe go do spraw rynków rolnych, określi, w drodze rozpo rządzenia, wysokość i termin wypłaty płatności kom pensacyjnych plantatorom ziemniaków, mając na względzie poziom dochodów plantatorów oraz stabili zację rynku skrobi. Art. 1

5.

1. Do eksportu skrobi wyprodukowanej w kraju w ramach limitów produkcyjnych eksporterzy skrobi otrzymują dopłatę, o której mowa w art. 4 pkt 4.

2. Dopłaty do eksportu są realizowane corocznie w ramach środków budżetowych określonych w usta wie budżetowej przeznaczonych na działalność inter wencyjną Agencji Rynku Rolnego.

3. Każda ilość skrobi wyprodukowana powyżej przyznanego limitu powinna być wyeksportowana przed dniem 1 stycznia następującym po zakończeniu danej kampanii. Nie wypłaca się z tego tytułu dopłat do eksportu skrobi. Art. 1

6.

1. Agencja Rynku Rolnego organizuje prze targi na eksport skrobi z dopłatą.

2. Do przetargu na eksport skrobi z dopłatą nie sto suje się przepisów ustawy o zamówieniach publicz nych.

3. Przedmiotem przetargu jest wysokość dopłaty do eksportu 1 tony skrobi ziemniaczanej lub do produk tów skrobiowych określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

4. Szczegółowe warunki przystąpienia do udziału w przetargu na eksport skrobi z dopłatą ogłosi w pra sie o zasięgu ogólnokrajowym Prezes Agencji Rynku Rolnego.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zło żenie oferty wraz z niezbędną dokumentacją oraz wnie sienie zabezpieczenia przetargowego.

6. Wysokość zabezpieczenia przetargowego stano wi równowartość 30% wartości dopłaty do eksportu, o którą ubiega się eksporter w ofercie przetargowej.

7. Ofertę przetargową sporządza się w formie pi semnej w języku polskim. Oferta powinna zawierać:

1) wysokość dopłaty do eksportu 1 tony skrobi wyra żoną w PLN,

2) deklarowaną wielkość eksportu skrobi w tonach,

3) deklarowany termin rozpoczęcia i zakończenia eks portu skrobi,

4) nazwę i określenie siedziby eksportera,

5) wymagane dokumenty dotyczące działalności go spodarczej eksportera,

6) oświadczenie, będące zobowiązaniem do zawarcia umowy z Agencją Rynku Rolnego na podanych w niej warunkach w wypadku wyboru oferty.

8. Wniesione zabezpieczenie przetargowe może być:

1) zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wy konania umowy o eksport skrobi lub produktów skrobiowych, zwanej dalej „umową”,

2) zwrócone w przypadku nieprzyjęcia lub odrzucenia oferty. Dziennik Ustaw Nr 11 — 685 — Poz. 83

9. Zabezpieczenie przetargowe ulega przepadkowi, jeżeli:

1) eksporter odmówi podpisania umowy na warun kach określonych w złożonej ofercie,

2) zawarcie umowy było niemożliwe z winy oferenta,

3) eksporter odmówi wniesienia zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy,

4) eksporter przedstawi w ofercie informacje niepraw dziwe, uniemożliwiające skuteczne zawarcie umo wy.

10. Agencja Rynku Rolnego natychmiast po roz strzygnięciu przetargu zawiadamia uczestników o jego wynikach. 1

1. W terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia prze targu Agencja Rynku Rolnego zawiera umowy z wy branymi eksporterami. 1

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1) podlega zwrotowi w przypadku należytego wywią zania się z umowy,

2) ulega przepadkowi całkowicie lub częściowo, w przypadku gdy eksporter nie dotrzyma warun ków określonych w umowie. Art. 1

7.

1. Agencja Rynku Rolnego dokonuje wypła ty należności z tytułu dopłat do eksportu w terminie 14 dni od przekazania pełnej dokumentacji potwierdzają cej należyte wypełnienie warunków umowy, propor cjonalnie do wielkości zrealizowanego eksportu; za na leżyte wykonanie umowy uważa się wyeksportowanie co najmniej 90% umownej ilości skrobi, przy zachowa niu pozostałych warunków umowy.

2. W przypadku gdy eksport został zrealizowany do 90% umownej ilości skrobi, lecz nie mniej niż 75%, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, Agencja wypłaci 75% stawki dopłat określonych w umowie za faktycznie zrealizowany eksport i dokona przejęcia kwoty zabezpieczenia wykonania umowy proporcjo nalnie do wielkości niezrealizowanego eksportu.

3. W przypadku gdy eksport został zrealizowany do 75% umownej ilości skrobi, lecz nie mniej niż 50%, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, Agencja Rynku Rolnego wypłaci 50% stawki dopłat określonych w umowie za faktycznie zrealizowany eksport i dokona przejęcia kwoty zabezpieczenia wykonania umowy proporcjonalnie do wielkości niezrealizowanego eks portu.

4. Agencja nie wypłaci dopłat do eksportu i dokona przejęcia w całości zabezpieczenia należytego wykona nia umowy w przypadku realizacji eksportu poniżej 50% ilości skrobi określonej w umowie.

5. Podstawą do realizacji dopłat do eksportu skrobi jest udokumentowanie wykonania eksportu skrobi w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy i nie później niż do 15 grudnia danego roku. Eksporter po winien złożyć potwierdzony przez właściwy organ cel ny jednolity dokument administracyjny (zestaw SAD) zawierający informację o wyeksportowanej skrobi.

6. W przypadku stwierdzenia przez Agencję Rynku Rolnego niesłusznie pobranej przez eksportera dopła ty do eksportu, eksporter jest zobowiązany do zapłace nia 5-krotności otrzymanej kwoty z tytułu dopłaty do eksportu skrobi. Art. 1

8.

1. Producentowi zużywającemu skrobię ziemniaczaną wyprodukowaną w kraju w celu wytwo rzenia produktów określonych w załączniku nr 2 do ustawy przysługuje dopłata, o której mowa w art. 4 pkt 5, wypłacana przez Agencję Rynku Rolnego.

2. Dopłata jest realizowana corocznie ze środków budżetowych określonych w ustawie budżetowej prze znaczonych na działalność interwencyjną Agencji Ryn ku Rolnego i wypłacana na wniosek producenta.

3. Agencja Rynku Rolnego prowadzi na podstawie zgłoszeń rejestr eksporterów uprawnionych do otrzy mania dopłat.

4. Zgłoszenie zawiera:

1) nazwę i określenie siedziby eksportera,

2) ilość przeznaczonej do wykorzystania skrobi,

3) wykaz produktów wytwarzanych ze skrobi,

4) przewidywane terminy produkcji związanej z wyko rzystaniem skrobi,

5) oświadczenie dostawcy skrobi, że skrobia została wyprodukowana w kraju i z ziemniaków. Art. 1

9.

1. Warunkiem uzyskania dopłaty, o której mowa w art. 4 pkt 5, jest posiadanie imiennego przy rzeczenia wypłacenia należnej dopłaty, wystawionego przez Agencję Rynku Rolnego, zwanego dalej „przyrze czeniem”, oraz udokumentowanie przez producenta zużycia skrobi krajowej wykorzystanej do produkcji produktów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

2. Przyrzeczenie dopłaty określa stawkę dopłaty i termin upływu ważności wystawionego przyrzecze nia, który wyznacza się na ostatni dzień 5 miesiąca li cząc od dnia jego wystawienia.

3. W celu udokumentowania zużycia skrobi do wy tworzenia produktów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy producent jest obowiązany przekazać do Agencji pisemną informację potwierdzającą:

1) datę lub daty zakupu i dostawy skrobi,

2) nazwy i adresy dostawców skrobi,

3) nazwy i adresy producentów skrobi,

4) datę lub daty przetworzenia skrobi,

5) ilość wykorzystanej skrobi, Dziennik Ustaw Nr 11 — 686 — Poz. 83

6) ilość określonego w przyrzeczeniu produktu wypro dukowanego ze skrobi.

4. Uprawnienia wynikające z przyrzeczenia dopłaty nie podlegają cesji.

5. Kwota dopłaty podana w przyrzeczeniu jest wy płacana tylko w odniesieniu do ilości skrobi faktycznie wykorzystanej w procesie produkcyjnym.

6. Dopłata powinna być dokonana w terminie nie przekraczającym 5 miesięcy od dnia przedłożenia Agencji Rynku Rolnego wniosku o jej wypłatę. Art.

20.

1. Wysokość dopłaty, o której mowa w art. 18, do 1 tony skrobi stanowi 160% różnicy pomię dzy ceną interwencyjną pszenicy na rynku krajowym a ceną minimalną pszenicy, o której mowa w ust. 2.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego publikuje w swo im biuletynie, raz w tygodniu, informację określającą cenę minimalną 1 tony pszenicy na giełdzie w Rotter damie, liczoną według kursu walut, w dniu wyliczenia wysokości dopłaty. Art. 2

1.

1. Agencja Rynku Rolnego dokonuje kon troli dokumentów dotyczących dopłat i płatności kom pensacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 2, 3 i 5.

2. Kontroli Agencji Rynku Rolnego podlegają rów nież dokumenty dotyczące eksportu skrobi, o którym mowa w art. 15 i 16. Art. 2

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 11 — 687 — Poz. 83 Załączniki do ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. (poz. 83) Załącznik nr 1 WYKAZ PRODUKTÓW OZNACZONYCH KODAMI NOMENKLATURY SCALONEJ, DO KTÓRYCH STOSUJE SI¢ DOP¸ATY DO EKSPORTU Kod PCN Wyszczególnienie 1 2 1105 20 00 0 — Płatki, grudki, granulki ziemniaczane 1108 13 00 0 — Skrobia ziemniaczana 1702 30 — Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie 1702 30 10 0 — Izoglukoza 1702 30 51 0 — Pozostałe w postaci białego krystalicznego proszku scalonego lub nie 1702 30 59 0 — Pozostałe 1702 30 91 0 — Pozostałe w postaci białego krystalicznego proszku scalonego lub nie 1702 30 99 0 — Pozostałe 1702 40 — Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20%, ale mniej niż 50% fruktozy 1702 40 90 0 — Pozostałe 1702 90 50 0 — Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy 1702 90 75 0 — Karmel pozostały w postaci proszku scalonego lub nie 1702 90 79 0 — Karmel pozostały 3505 10 10 0 — Dekstryny — Inne modyfikowane skrobie: 3505 10 50 0 — Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane 3505 10 90 0 — Pozostałe, utlenione 3505 20 — Kleje: 3505 20 10 0 — Zawierające w masie mniej niż 25% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi 3505 20 30 0 — Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 55% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi 3505 20 50 0 — Zawierające w masie 55% lub więcej, ale mniej niż 80% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi 3505 20 90 0 — Zawierające w masie 80% lub więcej skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi Dziennik Ustaw Nr 11 — 688 — Poz. 83 Kod NS Opis towarów 1 2 1 2 3809 Ârodki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: 3809 10 — Na bazie substancji skrobiowych: 3809 10 10 0 — Zawierające w masie poniżej 55% tych substancji 3809 10 30 0 — Zawierające w masie 55% lub więcej tych substancji, ale mniej niż 70% 3809 10 50 0 — Zawierające w masie 70% lub więcej tych substancji, ale mniej niż 83% 3809 10 90 0 — Zawierające w masie 83% lub więcej tych substancji Pozostałe: 3809 91 00 0 — W rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym lub przemysłach podobnych 3809 92 00 0 — W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub przemysłach podobnych Załącznik nr 2 WYKAZ PRODUKTÓW OZNACZONYCH KODAMI NOMENKLATURY SCALONEJ, PRODUCENTOM KTÓRYCH PRZYZNAJE SI¢ DOP¸ATY Z TYTU¸U WYKORZYSTANIA DO ICH PRODUKCJI SKROBI ZIEMNIACZANEJ WYPRODUKOWANEJ W KRAJU ex 1302 Soki i wyciągi roślinne; substancje pektynowe; agar-agar i inne kleje roślinne i inne środki zagęszczające pochodzenia roślinnego, również zmodyfikowane: — kleje roślinne i środki zagęszczające pochodzenia roślinnego, również zmodyfikowane ex 1302 32 90 — Kleje roślinne i nasiona guaree ex 1302 39 00 — — inne — Carrageenon ex 1404 Nie wymienione i nie wprowadzone gdzie indziej produkty pochodzenia roślinnego 1404 20 00 — Linter bawełny ex 1520 Gliceryna, również czysta: wody i ługi zawierające glicerynę 1520 90 00 — inne, w tym gliceryna syntetyczna 1702 90 — Czysta chemicznie fruktoza ex 1702 90 — inne , w tym cukier inwertowany 1702 90 10 — Czysta chemicznie maltoza ex rozdział 19 Organiczne produkty chemiczne — z wyłączeniem podpozycji 2905 43 00 i 2905 44 rozdział 30 Produkty farmaceutyczne 3402 Ârodki powierzchniowo czynne pochodzenia organicznego (z wyłączeniem mydeł), preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do środków piorących (w tym pomocnicze preparaty piorące) i środki czyszczące, również te, które zawierają mydła spod numeru 3401 ex rozdział 35 Substancje białkopodobne; produkty na bazie skrobi modyfikowanej; kleje; enzymy z wyłączeniem nr 3501 i nr 3505 10 10, 3505 10 90 i 3505 20 ex rozdział 38 Różne produkty przemysłu chemicznego — z wyłączeniem nr 3809 i 3823 60 rozdział 39 Tworzywa sztuczne i wyroby z tych tworzyw ex rozdział 48 Papiery i kartony, wyroby z masy celulozowej, papieru lub kartonu 4801 00 Papier gazetowy w zwojach lub w arkuszach 4802 Papiery i kartony, niepowlekane ani nie nasycane, przeznaczone do pisania, druku lub innego wykorzystania graficznego, oraz papiery i kartony przeznaczone do wyrobu kart lub taśm perforowanych w zwojach lub w arkuszach, nie zaliczane do papierów spod nr 4801 lub 4803; papiery lub kartony czerpane 4803 00 Papiery typu stosowanego na papier toaletowy, chustki do zmywania makijażu, ręczniki papierowe, ręczniki lub podobne wyroby przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, utrzymania higieny lub czystości, wata celulozowa i obrusy z włókna celulozowego w zwojach o szerokości przekraczającej 36 cm lub w arkuszach o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, których co najmniej jeden bok przed złożeniem przekracza długość 36 cm Dziennik Ustaw Nr 11 — 689 — Poz. 83 1 2 4804 Papiery i kartony pakowe siarczanowe, nie powlekane ani nie impregnowane w zwojach lub arkuszach, nie zaliczane do nr 4802 lub 4803 4803 Inne papiery i kartony nie powlekane ani nie impregnowane w zwojach lub arkuszach 4806 Pergaminy kwasowe i kartony siarczanowe, papiery odporne na tłuszcz, kalki kreślarskie, folie i inne papiery satynowane przezroczyste lub przejrzyste w zwojach lub w arkuszach 4807 Papiery i kartony łączone płasko przez klejenie, nie powlekane ani nie nasycane i nie impregnowane powierzchniowo w zwojach lub w arkuszach 4808 Papiery i kartony faliste (nawet z powłokami naklejanymi), krepowane, faliste, wytłaczane lub perforowane w zwojach lub w arkuszach, nie zaliczane do umieszczonych pod nr 4803 lub 4818 4809 Kalki maszynowe, papier do kopiowania bez kalki i inne papiery do powielania lub przedrukowe (w tym papiery powlekane, nasycane lub impregnowane do woskówek lub offsetu), także impregnowane, w zwojach o szerokości przekraczającej 36 cm lub w arkuszach o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, których co najmniej jeden bok przed złożeniem przekracza długość 36 cm 4810 Papiery i kartony, których jedna powierzchnia lub obie powierzchnie powlekane są kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z dodatkiem lub bez spoiw, z wyłączeniem jakiegokolwiek innego powlekania lub nasycania, także barwione powierzchniowo, ozdobne lub z nadrukiem, w zwojach lub w arkuszach 4811 Papiery, kartony, wata celulozowa i obrusy z włókna celulozowego, powlekane, impregnowane, z nakładanymi powłokami, barwione powierzchniowo, dekorowane powierzchniowo lub z nadrukiem, w zwojach lub w arkuszach, nie zaliczane do produktów spod nr 4803, 4809, 4810 lub 4818 4812 00 00 Bloki filtrów paliwa i płyty filtrujące z masy papierowej ex 4803 Papier do papierosów, także przycięty do formatu, w zeszytach lub w rurkach ex 4813 90 — inne ex 4814 Tapety i podobne powłoki ścienne; vitrauphanies 4814 10 00 — papiery włókniste 4814 20 00 — Tapety i im podobne powłoki ścienne, z papieru nasycanego lub powlekanego na miejscu warstwą tworzywa sztucznego chropowatego, tłoczonego, barwnego, z nadrukowanymi motywami ozdobnymi lub innymi 4814 90 — inne ex 4816 Kalki maszynowe, papier do kopiowania bez kalki i inne papiery do powielania lub przedrukowe (nie zaliczane do produktów ujętych pod nr 4809), pełne woskówki i płyty offsetowe z papieru, także pakowane w pudełka 4816 10 00 — Kalki maszynowe i im podobne papiery 4816 90 00 — inne rozdział 52 Bawełna ex 5801 Welury i plusze tkane i materiały taśmowe, nie zaliczane do artykułów ujętych pod nr 5806 — bawełniane 5801 21 00 — Welury i plusze tkane na tramie, nie cięte ex 5802 Tkaniny typu „frotté”, nie zaliczane do artykułów spod nr 5806, powierzchnie tekstylne włochate, nie zaliczane do produktów spod nr 5703 — Tkaniny gąbczaste z bawełny 5802 11 00 — surówki 5802 19 00 — inne ex 5803 Tkaniny o strukturze gazy, nie zaliczane do artykułów spod nr 5806 5803 10 00 — bawełniane

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-01-11
Data wejścia w życie: 2001-03-01
Data obowiązywania: 2001-03-01
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 11 poz. 83