Dz.U. 2001 nr 11 poz. 89

89 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Mini strów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Re gionalnego i Budownictwa (Dz. U. Nr 50, poz. 589), zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w spra wie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 45

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 1 i w § 7 w ust. 1 w pkt 2 użyty w róż nych przypadkach wyraz „gmina” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „sta rosta”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie: „

§9. Starosta po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 8 rozporządzenia i art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą, lub po uzyskaniu w inny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, prze mieszczeniu znaku lub zagrożeniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia:

1) przeprowadza niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku oraz usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych,

2) przekazuje protokół czynności, o których mowa w pkt 1, marszałkowi województwa, a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej (I i II klasy) oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej — również Głównemu Geodecie Kraju,

3) wnioskuje o przeprowadzenie postępowa nia w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykrocze nia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy.”; Dziennik Ustaw Nr 11 — 713 — Poz. 89

3) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1

1. Wykonanie prac, o których mowa w § 10, za pewniają:

1) Główny Geodeta Kraju — w zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy oraz osnów grawimetrycznej i magnetycznej,

2) Minister Obrony Narodowej — w zakresie osnów, o których mowa w pkt 1, znajdu jących się na gruntach i budynkach pozo stających w trwałym zarządzie komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz przedsiębiorstw państwowych, dla któ rych jest on organem założycielskim,

3) starosta — w zakresie osnowy geodezyj nej klas niższych niż wymienione w pkt 1.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: J. Kropiwnicki

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-01-24
Data wejścia w życie: 2001-03-01
Data obowiązywania: 2001-03-01
Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 11 poz. 89