Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1192

Dziennik Ustaw Nr 110 — 8457 — Poz. 1192 1192 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych.

1. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 95

8) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednoli ty tekst ustawy z dnia 27 października 1994 r. o auto stradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627), z uwzględ nieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó rych ustaw normujących funkcjonowanie gospo darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),

2) ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektó rych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmia nie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed siębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775),

3) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmia nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 885),

4) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

5) ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspie rania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550),

6) ustawą z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958),

7) ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do in formacji o środowisku i jego ochronie oraz o oce nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157),

8) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu usta wy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpa dach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 64—70 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627), które stanowią: „Art. 6

4. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o sca laniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 po wyrazach «Skarbu Państwa» stawia się przecinek i dodaje się wyrazy «z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2,»;

2) w art. 4: a) dotychczasową treść oznacza się ja ko ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: «2.W przypadku prowadzenia scala nia gruntów w związku z budową autostrady, koszty wykonania scalenia i wymiany gruntów oraz poscaleniowego zagospodarowa nia gruntów pokrywa Agencja Bu dowy i Eksploatacji Autostrad.» Art. 6

5.

1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro gach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i z 1993 r. Nr 47, poz. 21

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 4a w brzmieniu: «Art. 4a. Rada Ministrów, na wniosek Ministra Transportu i Go spodarki Morskiej, ustala, w drodze rozporządzenia, sieć autostrad i dróg ekspre sowych.»;

2) w art. 13: a) w ust. 2 skreśla się pkt 1, b) w ust. 4 skreśla się wyrazy «i w art. 16c ust. 6 niniejszej usta wy», c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: «

5. Zasady ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostrada mi budowanymi i eksploatowa nymi zgodnie z przepisami ni niejszej ustawy są określone przepisami o autostradach płat nych.»;

3) dodaje się art. 13a w brzmieniu: «Art. 13a. Zadania w zakresie budo wy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych mogą być realizowane:

1) na zasadach ogólnych określonych w ustawie,

2) na zasadach określo nych w przepisach o autostradach płat nych.»;

4) skreśla się rozdział 1a;

5) dodaje się art. 23a w brzmieniu: «Art. 23a. Uprawnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i dyrekcji okręgowych dróg publicznych, określo ne w art. 21 ust. 1 i 2 oraz w art. 23 ust. 1 pkt 1, nie dotyczą autostrad płat nych.»;

6) art. 40a otrzymuje brzmienie: «Art. 40a. Opłaty pochodzące ze źró deł, o których mowa w art. 13 ust. 2, oraz opła ty i kary określone w art. 40 ust. 4 stanowią docho dy środków specjalnych zarządów dróg, przezna czonych na utrzymanie dróg.»

2. Na okres roku od dnia wejścia w życie ustawy utrzymuje się w mocy przepisy wydane na podstawie art. 16d pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1. Art. 6

6. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia łalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96) w art. 11 w ust. 1 skreśla się pkt 7a. Art. 6

7. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o la sach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1994 r. Nr 1, poz.

3) dodaje się art. 38a w brzmieniu: «Art. 38a. Przekazanie lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe, Agencji Bu dowy i Eksploatacji Autostrad na pasy drogowe autostrad na stępuje nieodpłatnie na pod stawie umowy między Dyrekto rem Generalnym a Prezesem Agencji.» Art. 6

8. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 6, poz. 29 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 90, poz. 419 i Nr 105, poz. 50

9) w art. 24 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: «

7. Agencja, w drodze umowy, przekaże nieodpłatnie Agencji Budowy i Eks ploatacji Autostrad grunty wchodzące w skład Zasobu na pasy drogowe au tostrad.» Art. 6

9. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547 i Nr 123, poz. 60

2) w art. 6 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: «

8) Agencję Budowy i Eksploatacji Auto strad.» Dziennik Ustaw Nr 110 — 8458 — Poz. 1192 Art. 70. W okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 1996 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Finansów zapewni Agencji, w ramach budżetu Ministerstwa, środki fi nansowe na podjęcie działalności.”;

2) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi: „Art. 8

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajem nych stosunkach między władzą ustawo dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

3) art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjono wania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 156, poz. 775), który stanowi: „Art. 2

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r., z wy jątkiem art. 14 pkt 2 i art. 17 pkt 2—13, któ re wchodzą w życie z dniem 8 kwietnia 1997 r.”;

4) art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 885), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 22, który wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.”;

5) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie których ustaw określających kompetencje orga nów administracji publicznej — w związku z refor mą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłosze nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

6) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), który stanowi: „Art. 5

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

7) art. 8—10 i art. 12 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958), któ re stanowią: „Art.

8. Minister właściwy do spraw Skarbu Pań stwa w porozumieniu z ministrem właści wym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transpor tu, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, dostosuje w terminie 2 mie sięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w drodze rozporządzenia, statut Banku Go spodarstwa Krajowego do przepisów usta wy, biorąc pod uwagę zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu. Art.

9.

1. Koncesje udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy oraz zawarte umowy koncesyjne pozostają w mocy.

2. W przypadku niezawarcia umowy kon cesyjnej z koncesjonariuszem, któremu została udzielona koncesja zgodnie z przepisami dotychczasowymi, stosuje się przepisy dotychczasowe i odpowied nio zmiany wynikające z ustawy.

3. Do postępowania przetargowego wszczę tego przed dniem wejścia w życie usta wy stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy. Art.

10. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawie, nie dłu żej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc dotych czasowe przepisy, o ile nie są sprzeczne z ustawą.” „Art. 1

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 68 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157), który stanowi: „Art. 6

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r.”;

9) art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadze niu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), który stanowi: „Art. 6

2. Ustawa wchodzi z życie z dniem 1 paź dziernika 2001 r., z wyjątkiem:

1) art. 46 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy,

2) art. 46 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.” Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk Dziennik Ustaw Nr 110 — 8459 — Poz. 1192 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1)

1. Ustawa określa warunki przygotowania budowy, zasady koncesjonowania budowy i eksploata cji albo koncesjonowania wyłącznie eksploatacji auto strad płatnych, zwanych dalej „autostradami”, a także organy właściwe w tych sprawach.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, autostrady lub ich odcinki, które będą budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.

3. Na zasadach określonych w ustawie mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploato wane, jako płatne, drogi ekspresowe.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, drogi ekspresowe, które mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.

5. Określenie autostrad i dróg ekspresowych w przepisach, o których mowa w ust. 2 i 4, może nastą pić, jeżeli będzie możliwość korzystania z innej, ogól nodostępnej drogi publicznej. Art.

2. 1.

2) Minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach przygotowania budowy i eks ploatacji autostrad. Przepis ten nie narusza uprawnień ministra właściwego do spraw architektury i budow nictwa, określonych przepisami prawa budowlanego. 2.

3) Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, przepisy techniczno-budow lane dotyczące autostrad, uwzględniając w szczegól ności warunki projektowania i budowy autostrad, ich połączeń z innymi drogami, wyposażenia techniczne go autostrad, nośności i stateczności budowli ziem nych oraz konstrukcji nawierzchni autostrad, bezpie czeństwa użytkowania, a także ochrony środowiska. Art. 3.

4)

1. Za przejazd autostradą są pobierane opłaty.

2. Opłaty za przejazd autostradą pobiera spółka, która posiada koncesję udzieloną na zasadach określo nych w ustawie, zwana dalej „koncesjonariuszem”.

3. Opłaty za przejazd autostradą stanowią przychód koncesjonariusza, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku udzielania koncesjonariuszowi do finansowania w formie, o której mowa w art. 39d ust. 1 pkt 3, opłaty za przejazd autostradą stanowią przychód funduszu, o którym mowa w art. 39.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, warunki i tryb rozliczeń pomiędzy koncesjonariu szem a funduszem, z uwzględnieniem zakresu i warun ków tego dofinansowania.

6. W przypadku, w którym opłaty za przejazd auto stradą stanowią przychód koncesjonariusza, umowa koncesyjna określi warunki i zakres podziału zysku po między koncesjonariuszem a funduszem, o którym mowa w art. 39.

7. Wysokość opłat za przejazd autostradą ustala na warunkach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8:

1) minister właściwy do spraw transportu w drodze rozporządzenia, jeżeli opłaty stanowią przychody funduszu, o którym mowa w art. 39,

2) koncesjonariusz, jeżeli opłaty stanowią jego przy chód.

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki ustala nia i pobierania opłat za przejazdy autostradami oraz sposób ogłaszania wysokości tych opłat, uwzględnia jąc w szczególności liczbę przejechanych kilometrów oraz kategorię pojazdu.

9. Od opłat za przejazd autostradą są zwolnione po jazdy uprzywilejowane uczestniczące w akcji. Art.

4. Przepisy rozdziałów 4 i 5 stosuje się odpo wiednio do budowy autostrad niepłatnych. Rozdział 2 Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad Art.

5.

1. Tworzy się Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad, zwaną dalej „Agencją”. Agencja jest pań stwową osobą prawną. Dziennik Ustaw Nr 110 — 8460 — Poz. 1192 Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 2001 r. (poz. 1192) USTAWA z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych. ———————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 958), która weszła w życie z dniem 17 listopada 2000 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 64 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., oraz przez art. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy wy mienionej w przypisie 1. ———————

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymie nionej w przypisie 1.

2. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warsza wa. Art.

6. Minister właściwy do spraw transportu5) sprawuje nadzór nad Agencją. Art.

7.

1. Agencja przygotowuje i koordynuje budo wę i eksploatację autostrad w zakresie określonym ustawą.

2. Do zadań Agencji należy: 1)

6) prowadzenie prac studialnych dotyczących auto strad, przygotowywanie dokumentów wymaga nych w postępowaniu w sprawie oceny oddziały wania na środowisko na etapie udzielenia wskazań lokalizacyjnych i wydania decyzji o ustaleniu loka lizacji autostrady, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska,

2) współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, obrony naro dowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony gruntów rolnych i le śnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabyt ków, 3)

7) nabywanie nieruchomości pod autostrady na rzecz Skarbu Państwa i gospodarowanie nimi w ra mach posiadanego prawa do nieruchomości,

4) opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym, 5)

8) przeprowadzanie postępowań przetargowych i opracowywanie projektów koncesji,

6) uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisami technicz no–budowlanymi, o których mowa w art. 2 ust. 2,

7) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakre sie zgodności z udzieloną koncesją i przestrzegania warunków umowy koncesyjnej,

8) wykonywanie innych zadań w sprawach autostrad, określonych przez ministra właściwego do spraw transportu5). Art.

8.

1. Organem Agencji jest Prezes Agencji.

2. Prezes Agencji kieruje jej działalnością i repre zentuje ją na zewnątrz.

3. Do dokonywania czynności prawnych samo dzielnie, w imieniu Agencji, uprawniony jest jej Pre zes. Art.

9.

1. Prezes Agencji jest powoływany i odwoły wany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek mini stra właściwego do spraw transportu5).

2. Prezes Agencji składa ministrowi właściwemu do spraw transportu

5) roczne sprawozdanie z działal ności oraz informację właściwej komisji sejmowej, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku kalendarzo wego. Art.

10.

1. Zasady wynagradzania pracowników Agencji, z wyjątkiem Prezesa Agencji, określa zakłado wy system wynagrodzeń. 2.

9) Wynagrodzenie Prezesa Agencji ustala Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Art. 1

1.

1. Agencja realizuje zadania określone w art. 7, w granicach wyznaczonych rocznymi planami finansowymi, odpowiednio do gromadzonych środ ków. 2.

10) Prezes Agencji, w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz finansów pu blicznych, ustala roczny plan finansowy Agencji. 3.1

1) Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwo ju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regio nalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 100, poz. 1085). Art. 1

2.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospo darkę finansową.

2. Przychodami Agencji są:

1) wpływy z działalności Agencji,

2) wpływy z opłat za udzielenie koncesji,

3) wpływy z innych tytułów. 3.1

2) Agencja otrzymuje dotacje, ustalane corocznie w ustawie budżetowej, na związane z budową auto strad prace studialne i dokumentacyjne, nabywanie nieruchomości i gospodarowanie nimi, odszkodowa nia, należności z tytułu ochrony gruntów leśnych, pra ce scaleniowe i wymienne, przebudowę urządzeń in frastruktury technicznej, przeprowadzanie ratowni czych badań archeologicznych i badań ekologicznych oraz opracowywanie ich wyników. Dziennik Ustaw Nr 110 — 8461 — Poz. 1192 ———————

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), która weszła w życie z dniem 1 października 2001 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy wy mienionej w przypisie 1. ———————

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy wymie nionej w przypisie 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 1

1) Dodany przez art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasa dach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2000 r. 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymie nionej w przypisie 1. Art. 12a.1

3) Agencja jest uprawniona do gospoda rowania środkami pochodzącymi z pomocy zagranicz nej, przekazywanymi Rządowi Rzeczypospolitej Pol skiej na podstawie umów lub deklaracji dawcy, na re alizację zadań w zakresie finansowania budowy i eks ploatacji autostrad albo wyłącznie eksploatacji auto strad, jeżeli te umowy lub deklaracje tak stanowią. Art. 13.1

4)

1. Agencja może zaciągać kredyty długo terminowe oraz emitować obligacje za zgodą ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właści wego do spraw finansów publicznych, na zasadach wynikających z odrębnych ustaw.

2. Na zobowiązania Agencji, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielone poręczenia lub gwaran cje Skarbu Państwa, pod warunkiem przeznaczenia ob jętych nimi kredytów lub wpływów z emisji obligacji na cele wymienione w art. 39d ust. 1. Art. 1

4.

1. Składniki majątkowe nabyte na cele funkcjonowania Agencji tworzą fundusz statutowy Agencji. 2.1

5) Agencja tworzy fundusz statutowy, a inne fun dusze może tworzyć po uzyskaniu zgody ministra wła ściwego do spraw finansów publicznych.

3. Na fundusz statutowy Agencji składają się w szczególności równowartość netto środków trwa łych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środki pieniężne zgromadzone z dochodów Agencji.

4. Majątek trwały Agencji podlega amortyzacji na zasadach ogólnych.

5. Zasady prowadzenia rachunkowości przez Agen cję określają odrębne przepisy. Art. 1

5.

1. Dochody Agencji są zwolnione od podat ku dochodowego od osób prawnych.

2. Agencja jest zwolniona z opłat skarbowych oraz podatku od nieruchomości do dnia przekazania auto strady lub jej części do eksploatacji przez koncesjona riusza. Art. 1

6.

1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek mini stra właściwego do spraw transportu5), nadaje, w dro dze rozporządzenia, statut Agencji.

2. Statut Agencji określa w szczególności jej orga nizację, zasady udzielania pełnomocnictw, szczegóło we zasady gospodarki finansowej Agencji i tworzenie oddziałów terenowych. Rozdział 3 Rada do Spraw Autostrad Art. 1

7.

1. Organem opiniodawczym ministra wła ściwego do spraw transportu

5) jest Rada do Spraw Au tostrad, zwana dalej „Radą”.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu5).

3. Przewodniczącego Rady wybiera i odwołuje Ra da spośród swoich członków. 4.1

6) Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Rady, określi, w drodze rozporządzenia, regu lamin działania Rady do Spraw Autostrad, jej organiza cję i tryb pracy oraz skład, zapewniając w jej składzie uczestnictwo przedstawicieli zainteresowanych orga nów administracji publicznej. Art. 1

8. Do zakresu działania Rady należy w szcze gólności opiniowanie:

1) projektów wniosków o udzielenie wskazań lokaliza cyjnych i o ustalenie lokalizacji,

2) kryteriów oceny dokumentacji wstępnej i ofert w postępowaniu przetargowym,

3) wyników kwalifikacji wstępnej,

4) projektów koncesji,

5) zasad ustalania opłat za przejazdy autostradami,

6) planów ratowniczych oraz planów dotyczących in frastruktury mającej wpływ na stan bezpieczeń stwa ruchu drogowego,

7) innych spraw dotyczących autostrad, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu5). Rozdział 4 Lokalizacja autostrad Art. 19.1

7) Minister właściwy do spraw administra cji publicznej udziela wskazań lokalizacyjnych auto strady lub jej odcinków po zaopiniowaniu ich projektu przez Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strate gicznych i po uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa naro dowego, rolnictwa, transportu, środowiska oraz Mini strem Obrony Narodowej, a także z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz z Głównym In spektorem Sanitarnym. Art.

20.

1. Wniosek o udzielenie wskazań lokaliza cyjnych autostrady powinien zawierać w szczególno ści:

1) ogólny przebieg autostrady i analizę jej powiązań z innymi drogami publicznymi,

2) charakterystykę podstawowych obiektów budow lanych,

3) (skreślony),18) Dziennik Ustaw Nr 110 — 8462 — Poz. 1192 ——————— 1

3) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymie nionej w przypisie 1. ——————— 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 1

8) Przez art. 61 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

4) ocenę oddziaływania autostrady na grunty rolne i leśne, sporządzoną przez wojewodów,

5) (skreślony).18) 2.1

9) Prezes Agencji składa wniosek, o którym mo wa w ust. 1, po uzyskaniu opinii Rady, właściwych miejscowo wojewodów oraz zainteresowanych jedno stek samorządu terytorialnego.

3. Brak opinii, o której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od dnia zwrócenia się przez Prezesa Agencji o wyrażenie opinii, traktuje się jako niewniesienie za strzeżeń. 4.

20) Minister właściwy do spraw rolnictwa, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw trans portu, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 5.2

1) W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, ustala się:

1) zakres zagadnień dotyczących warunków glebowo -rolniczych i lasów, które powinny zostać w ocenie zawarte, ocenione i ustalone, z uwzględnieniem danych umożliwiających dokonanie analizy wpły wu realizacji autostrady na potencjał produkcyjny gruntów rolnych i leśnych,

2) formę opisową i graficzną oceny. Art. 2

1.

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji autostra dy, na wniosek Prezesa Agencji, wydaje wojewoda.

2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokaliza cji powinien zawierać:

1) mapę w skali 1:5000, przedstawiającą istniejące uzbrojenie terenu, proponowany przebieg auto strady, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych i ustanowienia stref ochronnych,

2) wymagane odrębnymi przepisami zezwolenia i sta nowiska właściwych organów.

3. O wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji wojewoda zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej. Art. 2

2.

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostra dy, wydana zgodnie ze wskazaniami lokalizacyjnymi, powinna zawierać w szczególności:

1) wymagania dotyczące powiązania z innymi droga mi publicznymi,

2) linie rozgraniczające teren,

3) warunki techniczne realizacji,

4) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury,

5) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokaliza cji autostrady wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu i treści pozostałe strony w drodze obwiesz czeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej. Art. 2

3.

1. W uzasadnionym przypadku, na wniosek Prezesa Agencji, wojewoda może nadać decyzji o ustaleniu lokalizacji rygor natychmiastowej wyko nalności.

2. Odwołanie strony od decyzji o ustaleniu lokaliza cji powinno być rozpatrzone w terminie 14 dni, a skar ga do sądu administracyjnego w terminie dwóch mie sięcy. Art. 24.2

2) Od decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1, służy stronie odwołanie do Prezesa Urzędu Mieszkal nictwa i Rozwoju Miast. Art. 2

5.

1. Przepisy o zagospodarowaniu prze strzennym nie mają zastosowania w sprawach określo nych w niniejszym rozdziale. 2.2

3) Wojewoda wydaje pozwolenia na budowę au tostrady na zasadach i w trybie przepisów prawa bu dowlanego, z zastrzeżeniem ust. 3, oraz doręcza je wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia o jego wydaniu i treści w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej.

3. Ilekroć w przepisach prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro wania terenu, rozumie się przez to także decyzję o usta leniu lokalizacji autostrady. Rozdział 5 Nabywanie nieruchomości pod autostrady Art. 2

6. 1.2

4) Agencja nabywa na własność Skarbu Państwa nieruchomości na cele budowy autostrad, w drodze umowy, z zastrzeżeniem art. 27. 2.2

5) Agencja może nabywać, w drodze umowy, na własność Skarbu Państwa nieruchomości poza pasem Dziennik Ustaw Nr 110 — 8463 — Poz. 1192 —————— 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 95 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6. 2

1) Dodany przez art. 50 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. ——————— 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 64 pkt 3 ustawy wymie nionej w przypisie 2 jako pierwsza. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 2

4) Oznaczenie nadane przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienio nej w przypisie 1. 2

5) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypi sie 1. drogowym autostrady w celu dokonania ich zamiany na nieruchomości położone w pasie drogowym auto strady. Art. 2

7. 1.2

6) Nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe autostrad, stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, stają się, z mocy prawa, własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji dotycząca tych nieruchomości stała się ostateczna. 2.2

7) Za nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje od szkodowanie, ustalone według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

3. Wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa oraz ustala od szkodowanie. 4.2

8) Odszkodowanie jest wypłacane przez Agencję z dotacji, o których mowa w art. 12 ust. 3. Art. 2

8. W przypadku gdy przeznaczone na pasy drogowe nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa zostały oddane w użytkowanie wieczyste, Agencja działając w imieniu Skarbu Państwa rozwiązu je z użytkownikiem wieczystym umowę użytkowania wieczystego. Art. 2

9. 1.2

9) Wszczęcie postępowania wywłaszcze niowego, w odniesieniu do nieruchomości przeznaczo nych na pasy drogowe autostrad, następuje na wnio sek Prezesa Agencji po bezskutecznym upływie termi nu wyznaczonego przez wojewodę na piśmie właści cielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomo ści do zawarcia umowy, o której mowa w art. 26 i 28. Termin ten nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia otrzymania przez właściciela lub użytkownika wieczy stego nieruchomości pisemnej oferty Agencji zawarcia umowy. 2.30) W przypadku gdy nieruchomości przeznaczo ne na pasy drogowe autostrad mają nieuregulowany stan prawny, wszczęcie postępowania następuje na wniosek Prezesa Agencji, bez konieczności zachowa nia warunków określonych w ust. 1. Art. 30. Postępowanie wywłaszczeniowe wszczyna i decyzje w jego toku wydaje wojewoda. Art. 3

1.

1. Po wszczęciu postępowania wywłaszcze niowego wojewoda, na wniosek Prezesa Agencji, udziela w uzasadnionych przypadkach, w drodze decy zji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, może być nada ny rygor natychmiastowej wykonalności, z uwzględ nieniem stanu przygotowania inwestycji oraz możli wości zbioru ziemiopłodów. 3.3

1) Decyzja, o której mowa w ust. 1, uprawnia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Art. 3

2.

1. Odszkodowanie za wywłaszczoną nieru chomość powinno odpowiadać jej wartości rynkowej, ustalonej według stanu na dzień wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady. 2.3

2) Wartość nieruchomości określają rzeczoznaw cy majątkowi, o których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, podle ga waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obo wiązujących w razie zwrotu wywłaszczonych nierucho mości.

4. Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomo ści wypłacane jest ze środków finansowych przekazy wanych wojewodzie przez Agencję. Art. 3

3.

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady stanowi podstawę do wydania decyzji o wygaśnięciu zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczo nej na pasy drogowe autostrad, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przepis art. 31 stosuje się odpowied nio. 2.3

3) Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe auto strad nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Pań stwa została wydzierżawiona lub wynajęta, decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy lub najmu ze skut kiem natychmiastowym. Za straty poniesione na sku tek rozwiązania umowy przysługuje od Agencji od szkodowanie, które jest wypłacane przez Agencję z do tacji, o których mowa w art. 12 ust. 3.

3. Do rozwiązania użytkowania ustanowionego w drodze decyzji lub umowy stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2. Art. 3

4.

1. Z dniem nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości ustanowione zostaje, z mocy prawa, na rzecz Agencji prawo użytkowania.

2. W stosunku do nieruchomości, o których mowa w art. 28 i 33, prawo użytkowania na rzecz Agencji zo staje ustanowione z mocy prawa odpowiednio z dniem rozwiązania użytkowania wieczystego, wygaśnięcia za rządu lub rozwiązania umów: użytkowania, dzierżawy lub najmu. Dziennik Ustaw Nr 110 — 8464 — Poz. 1192 ——————— 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 95 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 19. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 95 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 19. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 2

9) Oznaczenie nadane przez art. 1 pkt 18 ustawy wymienio nej w przypisie 1. 30) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy wymienionej w przypi sie 1. ——————— 3

1) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 95 pkt 3 ustawy wymie nionej w przypisie 19. 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy wymie nionej w przypisie 1.

3. Ustanowienie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, stwierdza wojewoda w drodze decyzji. Art. 3

5. Agencja jest zwolniona z opłat za użytkowa nie nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad. Art. 36.3

4)

1. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji autostrady nie stosu je się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tym że określone w tych przepisach należności oraz jednorazowe odszkodowania w razie dokonania przed wczesnego wyrębu drzewostanu w odniesieniu do gruntów leśnych i zadrzewionych przeznacza się na Fundusz Leśny w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwo wych — z tytułu wyłączenia gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”.

2. Należności oraz jednorazowe odszkodowania w wysokości ustalonej przez organy właściwe w spra wach ochrony gruntów leśnych Agencja przekazuje na rachunek bankowy funduszu, o którym mowa w ust. 1, po nabyciu przez Agencję wszystkich gruntów w da nym obrębie ewidencji gruntów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Art. 3

7. W sprawach nieuregulowanych w niniej szym rozdziale stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 2. Rozdział 6 Finansowanie budowy autostrad Art. 38.3

5)

1. Budowę autostrad, z zastrzeżeniem ust. 2, finansuje się:

1) ze środków własnych koncesjonariuszy oraz uzy skanych przez nich kredytów bankowych i poży czek,

2) ze środków pochodzących z budżetu państwa usta lanych corocznie w ustawie budżetowej na cele, o których mowa w art. 12 ust. 3,

3) ze środków funduszu, o którym mowa w art. 39, na warunkach określonych w koncesji i umowie kon cesyjnej,

4) z innych źródeł.

2. W przypadku gdy przewiduje się udzielenie kon cesji wyłącznie na eksploatację autostrady lub jej od cinka, budowę tej autostrady lub jej odcinka finansuje się na zasadach dotyczących finansowania i budowy dróg publicznych określonych w odrębnych przepi sach.

3. Koncesjonariuszowi mogą być udzielone przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia zgodnie z prze pisami o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Art. 39.3

6) W Banku Gospodarstwa Krajowego two rzy się Krajowy Fundusz Autostradowy, zwany dalej „Funduszem”. Art. 39a.3

7)

1. Przychodami Funduszu są:

1) środki przekazywane z budżetu państwa w wysoko ści stanowiącej część planowanych dochodów bu dżetowych z tytułu podatku akcyzowego od samo chodów,

2) odsetki z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetki od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach,

3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodo wy Bank Polski,

4) przychody ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez Skarb Państwa, w celu zasilenia Funduszu,

5) przychody z akcji i udziałów, o których mowa w pkt 4,

6) środki pochodzące z opłat za przejazdy autostradą, o których mowa w art. 3 ust. 4,

7) kwoty wpłacone przez koncesjonariuszy zgodnie z art. 3 ust. 6,

8) kwoty wpłacone z tytułu zwrotu pożyczek udzielo nych zgodnie z art. 39d ust. 1 pkt 1 i 2,

9) środki z kredytów zaciągniętych przez Agencję na cele, o których mowa w art. 39d ust. 1,

10) wpływy z obligacji emitowanych przez Agencję na cele, o których mowa w art. 39d ust. 1, 1

1) darowizny i zapisy, 1

2) wpływy z innych środków publicznych, 1

3) wpływy z innych tytułów.

2. Rada Ministrów określa procentowo, w drodze rozporządzenia, w terminie do końca czerwca każdego roku, część planowanych dochodów budżetowych z ty tułu podatku akcyzowego od samochodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczoną na Fundusz w kolej nym roku budżetowym, z uwzględnieniem przewidy wanego zakresu dofinansowania z Funduszu realizacji zadań związanych z budową autostrad. Art. 39b.3

7) Dochody Banku Gospodarstwa Krajo wego stanowiące równowartość przychodów Fundu szu, o których mowa w art. 39a ust. 1, są wolne od po datku dochodowego. Art. 39c.3

7)

1. W celu zasilenia Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w imieniu Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, przekazać nieodpłatnie Bankowi Dziennik Ustaw Nr 110 — 8465 — Poz. 1192 ——————— 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 3

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy wymie nionej w przypisie 1. ——————— 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 3

7) Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy wymienionej w przypi sie 1. Gospodarstwa Krajowego akcje i udziały w spółkach, stanowiące własność Skarbu Państwa, z uwzględnie niem zaakceptowanego przez Radę Ministrów zakresu dofinansowania ze środków Funduszu zadań związa nych z budową autostrad oraz wartości tych akcji i udziałów.

2. Akcje i udziały Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego zbywa w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw fi nansów publicznych, Skarbu Państwa oraz transportu.

3. O zbyciu akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia ministrów właściwych do spraw finansów publicz nych, Skarbu Państwa oraz transportu.

4. Do przekazania akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, oraz do ich zbywania nie stosuje się przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań stwowych i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 26).

5. Zwalnia się od opłaty skarbowej zbycie akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, przez Bank Gospo darstwa Krajowego. Art. 39d.3

7)

1. Ârodki Funduszu, które przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową autostrad, mogą być przekazywane w nastę pujących formach:

1) dotacji lub pożyczek nieoprocentowanych, udziela nych koncesjonariuszom, na warunkach określo nych w koncesji i umowie koncesyjnej, w okresie budowy autostrady lub jej odcinka,

2) pożyczek nieoprocentowanych, udzielanych konce sjonariuszom na pokrycie części okresowych nie doborów bieżących przychodów z tytułu eksplo atacji autostrady, w celu zapewnienia płynności wydatków związanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek bądź obligacji wyemitowa nych w związku z budową autostrady,

3) płatności koncesjonariuszom: a) stałych kosztów ponoszonych z tytułu zachowa nia nieprzerwanej dostępności do autostrady, jej utrzymania i przejezdności, b) zmiennych kwot uzależnionych od spełnienia przez koncesjonariuszy wymogów określonych w koncesji i umowie koncesyjnej, jeżeli opłaty za przejazdy autostradą stanowią przy chody Funduszu.

2. Ze środków finansowych Funduszu dokonuje się spłaty kredytów i wykupu obligacji, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 13 ust. 2.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mini ster właściwy do spraw transportu może, za zgodą mi nistra właściwego do spraw finansów publicznych, przeznaczyć środki Funduszu, w części nieprzekracza jącej 25% tych środków, na pokrycie kosztów działalno ści Agencji, finansowanych z jej przychodów.

4. Ze środków finansowych Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługujące go Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Art. 39e.3

7)

1. Wypłaty z Funduszu środków finan sowych na podstawie art. 39d ust. 1, w zakresie zaak ceptowanym przez Radę Ministrów zgodnie z art. 42a i wynikającym z koncesji i umowy koncesyj nej, są gwarantowane przez Skarb Państwa.

2. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 4, art. 31, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876).

3. Gwarancje, o których mowa w ust. 1:

1) udzielane są przez Radę Ministrów na wniosek mi nistra właściwego do spraw finansów publicznych uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu, po akceptacji przez Radę Ministrów for my i zakresu dofinansowania ze środków Fundu szu zgodnie z art. 42a,

2) nie mogą przekraczać zaakceptowanego przez Ra dę Ministrów zakresu dofinansowania zgodnie z art. 42a,

3) są ograniczone w czasie terminem wypłat dofinan sowania w trybie ustalonym zgodnie z art. 42a. Art. 39f.3

7) Bank Gospodarstwa Krajowego, działa jąc w uzgodnieniu z Prezesem Agencji, dokonuje na rzecz koncesjonariuszy wypłat ze środków finanso wych Funduszu, w formach określonych w art. 39d ust. 1, w zakresie wynikającym z koncesji i umowy kon cesyjnej. Art. 39g.3

7)

1. Okresowo wolne środki Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowe go może:

1) lokować w innych bankach,

2) inwestować w papiery wartościowe, o których mo wa w art. 39a ust. 1 pkt 3.

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jed nym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% okresowo wolnych środków Funduszu.

3. Wysokość środków Funduszu przeznaczonych na lokaty i inwestycje, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z Prezesem Agen cji. Art. 39h.3

7) Bank Gospodarstwa Krajowego, działa jąc w uzgodnieniu z Prezesem Agencji, dokonuje ze środków Funduszu spłaty kredytów, wykupu obligacji oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 39d ust. 2. Dziennik Ustaw Nr 110 — 8466 — Poz. 1192 Art. 39i.3

7) Bank Gospodarstwa Krajowego przeka zuje Agencji, ze środków Funduszu, środki finansowe, o których mowa w art. 39d ust. 3, na zlecenie ministra właściwego do spraw transportu. Art. 39j.3

7) Szczegółowy sposób i terminy dokony wania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wypłat, lokat i inwestycji ze środków Funduszu, o których mo wa w art. 39f—39i, określi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Art. 39k.3

7)

1. Bank Gospodarstwa Krajowego po biera wynagrodzenie prowizyjne z tytułu prowadzenia Funduszu.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz tryb i terminy jego wypłaty, uwzględnia jąc koszty Banku ponoszone w związku z obsługą Fun duszu, lokowaniem i inwestowaniem środków Fundu szu. Art. 39l.3

7)

1. Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan fi nansowy Funduszu, opracowany w uzgodnieniu z Prezesem Agencji i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw transportu,

2) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachu nek zysków i strat, wchodzące w skład sprawozda nia finansowego Banku.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministro wi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw transportu, w termi nie do końca miesiąca następującego po każdym kwar tale, informację o wysokości środków Funduszu oraz zestawienie zbiorcze operacji dokonanych za jego po średnictwem za dany kwartał. Rozdział 7 Postępowanie przetargowe Art. 40. Budowa i eksploatacja autostrady wymaga uzyskania koncesji. Art. 41.3

8) Wybór koncesjonariusza następuje w drodze przeprowadzanego przez Agencję trójstop niowego postępowania przetargowego:

1) kwalifikacji wstępnej,

2) przetargu ograniczonego do zakwalifikowanych do złożenia oferty, zwanego dalej „przetargiem”,

3) negocjacji umowy koncesyjnej. Art. 4

2. 1.3

9) Agencja zaprasza do udziału w kwalifi kacji wstępnej poprzez umieszczenie ogłoszenia w pra sie o zasięgu krajowym oraz w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1) oznaczenie autostrady, 1a)40) przedmiot działalności objęty koncesją,

2) określenie miejsca i terminu otrzymania specyfika cji warunków kwalifikacji wstępnej oraz wysokość opłat za specyfikację,

3) informację o miejscu i terminie: a) składania dokumentacji do kwalifikacji wstęp nej, b) ogłoszenia wyników,

4) informację o sposobie ogłoszenia wyników kwalifi kacji wstępnej.

3. Specyfikacja warunków kwalifikacji wstępnej składa się w szczególności z:

1) podstawowych informacji technicznych dotyczą cych autostrady,

2) informacji o podstawowych wymaganiach proce dury kwalifikacji wstępnej. 3)4

1) informacji o zakresie i formach dofinansowania budowy autostrady ze środków Funduszu. Art. 42a.4

2) Przed zaproszeniem do udziału w kwa lifikacji wstępnej minister właściwy do spraw transpor tu, na wniosek Prezesa Agencji, przedkłada Radzie Mi nistrów informację o przewidywanych warunkach po stępowania przetargowego oraz do akceptacji przewi dywane zasady dofinansowania ze środków Funduszu, określając zakres i formę tego dofinansowania. Art. 43.4

3)

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w postępowa niu przetargowym mogą uczestniczyć spółki akcyjne z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej o kapitale akcyj nym nie mniejszym niż równowartość 5 mln EURO, których przedmiotem przedsiębiorstwa jest, zgodnie ze statutem, wyłącznie budowa lub eksploatacja auto strad.

2. Na etapie kwalifikacji wstępnej dokumentację mogą składać uczestnicy, którzy nie spełniają warun ków określonych w ust.

1. Uczestnicy, którzy złożyli do kumentację do kwalifikacji wstępnej, mogą brać udział w dalszych etapach postępowania przetargowego pod warunkiem, że po zakończeniu kwalifikacji wstępnej zostanie zarejestrowana spółka spełniająca wymogi określone w ust.

1. Projekt statutu oraz projekty aktów o zawiązaniu spółki i objęciu akcji powinny zostać zło żone w dokumentacji do kwalifikacji wstępnej. Dziennik Ustaw Nr 110 — 8467 — Poz. 1192 ——————— 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. ——————— 40) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 4

1) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. 4

2) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy wymie nionej w przypisie 1. Art. 4

4.

1. W czasie przygotowywania dokumenta cji do kwalifikacji wstępnej uczestnik może zwrócić się do Agencji o wyjaśnienie elementów specyfikacji wa runków tej kwalifikacji.

2. Treść udzielonej odpowiedzi Agencja przesyła jednocześnie wszystkim uczestnikom kwalifikacji wstępnej. Art. 4

5. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu5). Art. 4

6.

1. Uczestnicy kwalifikacji wstępnej mogą być zobowiązani do udzielenia dodatkowych wyja śnień komisji przetargowej.

2. Agencja może przedłużyć termin składania doku mentacji do kwalifikacji wstępnej w sposób określony w art. 42 ust. 1. Art. 4

7.

1. Oceny dokumentacji do kwalifikacji wstępnej dokonuje komisja przetargowa zgodnie z kry teriami określonymi przez ministra właściwego do spraw transportu

5) w przepisach, o których mowa w art. 53.

2. Ocena dokumentacji złożonej do kwalifikacji wstępnej jest podstawą wyboru uczestników przetar gu, zwanych dalej „oferentami”.

3. Komisja przetargowa dokonuje wyboru oferen tów.

4. Z czynności otwarcia i oceny dokumentacji do kwalifikacji wstępnej, wyboru oferentów i ogłoszenia wyników wyboru sporządza się protokół.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, udostępnia się uczestnikom kwalifikacji wstępnej na ich żądanie. Art. 4

8.

1. Oferenci otrzymują pisemne zaproszenie do przetargu, z podaniem w szczególności terminu i miejsca składania ofert.

2. Oferenci otrzymują informację o warunkach przetargu po wpłaceniu na rachunek Agencji opłaty za informację oraz po złożeniu pisemnego oświadczenia o nieudostępnianiu osobom trzecim informacji uzyska nych w trakcie przetargu.

3. Informacja o warunkach przetargu zawiera w szczególności:

1) podstawową dokumentację techniczną, pozwalają cą na sformułowanie oferty,

2) wymagania co do treści i zakresu oferty,

3) informację o przewidywanych istotnych warun kach koncesji i umowy koncesyjnej, 4)4

4) informacje o terminie i formie wniesienia wa dium oraz o jego wysokości, zatwierdzonej na wniosek Prezesa Agencji przez ministra właściwe go do spraw transportu.

4. Prezes Agencji określa wysokość i tryb uiszcze nia opłaty, o której mowa w ust. 2. Art. 4

9. Komisja przetargowa ocenia w szczególno ści:

1) stan ekonomiczno–finansowy, w tym wiarygod ność finansową oferenta,

2) przygotowanie organizacyjne i techniczne oferenta lub wskazanych przez niego wykonawców do nale żytego wykonania autostrady,

3) plan finansowania oraz program budowy i eksplo atacji autostrady,

4) stopień zdolności oferenta do finansowania budo wy bez poręczeń, o których mowa w art. 39,

5) proponowany przez oferenta zakres zatrudnienia wykonawców polskich oraz stosowania materia łów i wyrobów produkcji krajowej. Art. 50.4

5) Do przetargu i ofert stosuje się odpo wiednio przepisy art. 44—47. Art. 50a.4

6) Komisja przetargowa przedstawia mini strowi właściwemu do spraw transportu i Prezesowi Agencji protokół z postępowania przetargowego, o którym mowa w art. 41 pkt 1 i 2, oraz zawiadamia ofe rentów o wynikach tego postępowania. Art. 50b.4

6)

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Agencja prze prowadza negocjacje ze spółką, której oferta została w wyniku przetargu uznana przez komisję przetargową za najkorzystniejszą.

2. Negocjacje, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone jednocześnie z więcej niż jedną spółką, w zakresie treści złożonych ofert, o ile ich oferty zosta ły uznane przez komisję przetargową za równorzędne.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji jest obowiązany do opracowania wytycznych prowadzenia negocjacji, z uwzględnieniem w szcze gólności wymagań dotyczących stopnia zdolności oferenta do finansowania budowy i eksploatacji auto strady przy ograniczonym korzystaniu ze środków pu blicznych oraz terminu realizacji procesu inwestycyj nego.

4. Wytyczne, o których mowa w ust. 3, podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu. Art. 50c.4

6) Jeżeli negocjacje nie zostaną zakończo ne uzgodnieniem treści umowy koncesyjnej w termi nie 9 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia, Prezes Agencji może, za zgodą ministra właściwego do spraw trans portu, uznać postępowanie przetargowe za bezsku teczne lub przeprowadzić negocjacje ze spółką, której oferta była druga w kolejności po ofercie najkorzyst niejszej. Dziennik Ustaw Nr 110 — 8468 — Poz. 1192 ——————— 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy wymie nionej w przypisie 1. ——————— 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 4

6) Dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy wymienionej w przypi sie 1. Art. 5

1. 1.4

7) Wycofanie oferty w czasie przetargu lub negocjacji umowy koncesyjnej powoduje utratę wadium.

2. Wadium wniesione przez oferenta, którego ofer ta nie została przyjęta, podlega zwrotowi w terminie 14 dni po dokonaniu wyboru ofert przez komisję przetar gową.

3. Wadium wniesione przez oferenta, którego ofer ta została uznana za najkorzystniejszą, podlega zwroto wi w terminie 14 dni po zawarciu umowy koncesyjnej. Wadium nie podlega zwrotowi w razie odstąpienia ofe renta od zawarcia umowy koncesyjnej bez ważnych przyczyn. Art. 5

2. (skreślony).48) Art. 52a.4

9)

1. Prezes Agencji przedstawia ministro wi właściwemu do spraw transportu protokół z nego cjacji umowy koncesyjnej oraz zawiadamia spółki uczestniczące w negocjacjach o ich wyniku.

2. W przypadku gdy negocjacje zostaną zakończo ne uzgodnieniem treści umowy koncesyjnej, Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu projekt koncesji i umowy koncesyjnej, wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 1. Art. 53.50) Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warun ki postępowania przetargowego oraz tryb pracy komi sji przetargowej, uwzględniając w szczególności zakres przedmiotowy specyfikacji warunków kwalifikacji wstępnej, informacji o warunkach przetargu oraz ofert składanych przez uczestników przetargu, a także kryte ria oceny poszczególnych etapów postępowania prze targowego. Rozdział 8 Koncesje na budowę i eksploatację autostrad Art. 54.5

1) Koncesji udziela się spółce, z którą zosta ła uzgodniona treść umowy koncesyjnej. Art. 5

5.

1. Organem właściwym do udzielenia i cof nięcia koncesji jest minister właściwy do spraw trans portu5).

2. Udzielenie i cofnięcie koncesji następuje w dro dze decyzji. 3.5

2) Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę, któ ra może być uiszczona jednorazowo lub w ratach.

4. Koncesja może być udzielona na budowę i eks ploatację albo wyłącznie na eksploatację autostrady lub jej odcinka. 5.5

3) Minister właściwy do spraw transportu w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw finan sów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wy sokość, sposób i termin uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji, mając na uwadze przewidywaną wysokość kosztów budowy danego odcinka autostrady, określo ną w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym przez oferenta, z którym została uzgodniona treść umo wy koncesyjnej. Art. 5

6. Koncesja określa w szczególności:

1) nazwę spółki i jej siedzibę,

2) przedmiot działalności objęty koncesją,

3) datę rozpoczęcia działalności,

4) obowiązki koncesjonariusza, określone w art. 57,

5) okres, na jaki została udzielona, 6)5

4) wysokość i formy dofinansowania budowy auto strady ze środków Funduszu, w zakresie zaakcepto wanym przez Radę Ministrów, 7)5

4) wysokość i sposób uiszczenia opłaty za udziele nie koncesji. Art. 5

7. Koncesjonariusz jest obowiązany do:

1) zgromadzenia środków finansowych na budowę i podjęcie eksploatacji autostrady,

2) przygotowania dokumentacji technicznej wymaga nej do podjęcia budowy autostrady, uzyskania po zwolenia na budowę i uzgodnień wymaganych od rębnymi przepisami,

3) przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotyczących autostrad oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury,

4) terminowej realizacji procesu inwestycyjnego, 5)5

5) utrzymania autostrady, w zakresie określonym w art. 57a, według standardów określonych w przepisach prawa i umowie,

6) umożliwienia Agencji dokonania, w dowolnym cza sie, kontroli budowy i eksploatacji autostrady oraz dostarczania w tym zakresie danych i dokumen tów. Art. 57a.5

6)

1. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymania, modernizacji i ochrony autostrady wraz z nawierzchnią drogową i obiektami mostowymi w jej pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tej autostrady, z zastrzeżeniem ust. 2. Dziennik Ustaw Nr 110 — 8469 — Poz. 1192 ——————— 4

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 4

8) Przez art. 1 pkt 33 ustawy wymienionej w przypisie 1. 4

9) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. ——————— 5

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

4) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 5

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 5

6) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy wymienionej w przypi sie 1.

2. Utrzymanie wchodzących w skład pasa drogo wego autostrady przejazdów z przecinającymi ją dro gami i innymi liniami komunikacyjnymi w części dro gowej i mostowej obejmującej skarpy nasypów i wy kopów, urządzenia odwadniające, nawierzchnie, toro wiska, chodniki, pobocza, poręcze oraz urządzenia or ganizacji i bezpieczeństwa ruchu należy do zarządców właściwych dla tych dróg lub linii komunikacyjnych, w których ciągu są one zlokalizowane. Art. 5

8.

1. Koncesja może być cofnięta w przypad ku: 1)5

7) niezawarcia umowy koncesyjnej w terminie 30 dni od daty, w której decyzja o udzieleniu koncesji stała się ostateczna,

2) naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 57, lub warunków umowy koncesyjnej,

3) zagrożenia ważnego interesu gospodarki narodo wej, obronności lub bezpieczeństwa państwa albo zagrożenia bezpieczeństwa ludzi.

2. Koncesja wygasa w przypadku rozwiązania umo wy koncesyjnej. Art. 5

9. (skreślony).58) Art. 60.

1. Agencja jest uprawniona do kontroli bu dowy i eksploatacji autostrady w zakresie:

1) zgodności z udzieloną koncesją,

2) przestrzegania warunków umowy koncesyjnej,

3) zgodności opłat za przejazdy autostradą ze szczegó łowymi zasadami określonymi w przepisach, o któ rych mowa w art. 3 ust. 4.

2. Osoby upoważnione przez Prezesa Agencji do do konywania kontroli są uprawnione w szczególności do:

1) wstępu na teren nieruchomości, na której jest pro wadzona budowa lub eksploatacja autostrady,

2) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okaza nia dokumentów lub innych informacji oraz udo stępnienia danych mających związek z przedmio tem kontroli. 3.5

9) Na wniosek Prezesa Agencji minister właściwy do spraw transportu może wezwać koncesjonariusza do usunięcia, w wyznaczonym terminie, stwierdzo nych nieprawidłowości. 4.5

9) W przypadku gdy koncesjonariusz nie usunął nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w ust. 3, art. 58 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Rozdział 9 Umowa koncesyjna Art. 6

1. 1.60) Minister właściwy do spraw transpor tu

5) zawiera z koncesjonariuszem umowę koncesyjną. 2.6

1) Minister właściwy do spraw transportu uzgad nia z ministrem właściwym do spraw finansów pu blicznych postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym zobowiązań finanso wych Skarbu Państwa. Art. 6

2.

1. Umowa koncesyjna powinna określać w szczególności:

1) termin rozpoczęcia i zakończenia budowy,

2) okres eksploatacji autostrady i stawki opłat w chwi li rozpoczęcia eksploatacji, 2a)6

2) wysokość i formy dofinansowania budowy au tostrady ze środków Funduszu, 2b)6

2) warunki i zakres podziału zysku pomiędzy kon cesjonariusza a Fundusz,

3) termin przekazania dokumentacji dotyczącej lokali zacji autostrady, 4)6

3) sposób, terminy i zasady odpłatności z tytułu udostępnienia koncesjonariuszowi przez Agencję gruntów pod budowę autostrady oraz warunki za gospodarowania znajdujących się na nich budyn ków, budowli, urządzeń, drzewostanu i upraw,

5) warunki i zakres zabezpieczenia obiektów archeolo gicznych odkrytych w trakcie budowy,

6) prawa koncesjonariusza do korzystania z gruntu i wzniesionych przez niego budynków, budowli i in nych urządzeń,

7) zobowiązania koncesjonariusza do: a) budowy i eksploatacji autostrady zgodnie z obo wiązującymi przepisami, b) zachowania nieprzerwanej dostępności do auto strady i jej przejezdności, c) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, d)6

4) ustalania, w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, limitu zwolnień pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz sił zbrojnych państw sojuszniczych od opłat za przejazdy autostradami, e)6

5) zapewnienia Policji pomieszczeń w zakresie przewidzianym w przepisach techniczno-bu dowlanych dotyczących autostrad płatnych, umożliwiających skuteczne realizowanie przez nią zadań w zakresie czuwania nad bezpieczeń stwem i porządkiem w ruchu drogowym oraz je go kontrolowania na obszarze autostrad płat nych,

8) zasady współpracy koncesjonariusza z administra cją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego, Dziennik Ustaw Nr 110 — 8470 — Poz. 1192 ——————— 5

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 5

8) Przez art. 1 pkt 42 ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

9) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 60) Oznaczenie nadane przez art. 1 pkt 44 ustawy wymienio nej w przypisie 1. ——————— 6

1) Dodany przez art. 1 pkt 44 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 6

2) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 6

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 6

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. c) tiret pierw sze ustawy wymienionej w przypisie 1. 6

5) Dodana przez art. 1 pkt 45 lit. c) tiret drugie ustawy wymie nionej w przypisie 1. 8a)6

6) warunki dopuszczenia autostrady do eksploata cji, 8b)6

6) zakres uprawnień koncesjonariusza jako zarząd cy autostrady,

9) zasady zagospodarowania miejsc obsługi podróż nych, pojazdów i przesyłek, uwzględniające konku rencję,

10) termin i sposób przekazania Agencji autostrady i dotyczącej jej dokumentacji po zakończeniu okre su eksploatacji, 1

1) zasady odpowiedzialności stron, 1

2) sposób rozstrzygania sporów wynikłych na tle re alizacji umowy, 1

3) warunki rozwiązania umowy, 1

4) zasady wzajemnych rozliczeń w razie rozwiązania umowy.

2. Umowa ulega rozwiązaniu z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu kon cesji. Art. 62a.6

7) Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu określi, w drodze roz porządzenia, ogólne kierunki współpracy koncesjona riusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowni czo–gaśniczego z uwzględnieniem realizacji ich zadań ustawowych, przy zachowaniu nieprzerwanego dostę pu do autostrady i jej przejezdności. Art. 63.6

8)

1. W przypadku udzielenia koncesji wy łącznie na eksploatację autostrady, przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Umowa koncesyjna zawarta wyłącznie na eks ploatację autostrady powinna określić warunki przeję cia autostrady od jej dotychczasowego zarządcy. Rozdział 10 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 64.—70. (pominięte).69) Art. 7

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.70) Dziennik Ustaw Nr 110 — 8471 — Poz. 1192 ——————— 6

6) Dodany przez art. 1 pkt 45 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 1. 6

7) Dodany przez art. 1 pkt 46 ustawy wymienionej w przypi sie 1. ——————— 6

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 6

9) Zamieszczone w obwieszczeniu. 70) Ustawa została ogłoszona dnia 2 grudnia 1994 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-09-19
Data uchylenia: 2004-11-17
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 62

7) nie obejmuje art. 64-70.
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1192