Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1201

Dziennik Ustaw Nr 112 — 8566 — Poz. 1201 Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach poli tycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 85

7) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb skła dania wniosków o wypłacenie subwencji, szczegółowe zasady wypłacania z budżetu państwa subwencji przy sługujących partiom politycznym, które uczestniczyły w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wzór informacji fi nansowej o otrzymanej subwencji oraz wzór sprawoz dania o źródłach pozyskania środków finansowych.

§2.

1. Wniosek o wypłacenie subwencji, wraz z ak tualnym wyciągiem z ewidencji partii, jest składany do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem Państwowej Komisji Wyborczej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, w roku, w któ rym odbyły się wybory do Sejmu, należy złożyć nie później niż do 60 dnia od dnia stwierdzenia przez wła ściwy organ ważności wyborów.

3. Państwowa Komisja Wyborcza, po potwierdze niu wniosku co do posiadania przez partię polityczną uprawnienia do subwencji oraz wysokości subwencji, przesyła niezwłocznie wniosek do ministra właściwe go do spraw finansów publicznych.

4. W razie utworzenia nowej partii, w drodze połą czenia się dwóch lub więcej partii politycznych, właści wy organ nowej partii składa, wraz z uwierzytelnionym wyciągiem z ewidencji partii politycznej, wniosek o wy płacenie subwencji, w terminie 14 dni od dnia dokona nia przez właściwy sąd wpisu partii do ewidencji; do wniosku składanego przez nową partię stosuje się przepis ust. 3.

§3.

1. Subwencja jest wypłacana w kwartalnych ra tach, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wypłacana jest subwencja.

2. W roku, w którym:

1) odbyły się wybory do Sejmu — pierwsza rata sub wencji, za okres od pierwszego dnia kadencji do ostatniego dnia kwartału, w którym rozpoczęła się kadencja Sejmu, jest wypłacana w terminie 3 mie sięcy od dnia stwierdzenia przez właściwy organ ważności wyborów, nie później jednak niż do dnia 31 marca następnego roku, na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2,

2) zakończyła się kadencja Sejmu — ostatnia rata sub wencji, za okres od pierwszego dnia kwartału, w którym skończyła się kadencja Sejmu, do ostat niego dnia kadencji, jest wypłacana do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym za kończyła się kadencja Sejmu.

§4. Subwencja jest przekazywana na subkonto ra chunku bankowego, wskazane we wniosku o wypłace nie subwencji.

§5. W przypadku likwidacji partii politycznej, za przestaje się wypłacania subwencji począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym partia podjęła uchwałę o rozwiązaniu lub uprawomocniło się postanowienie sądu o wykreśleniu partii z ewidencji.

§6. Zakres informacji o otrzymanej subwencji oraz o sfinansowanych z tej subwencji wydatkach obejmu je:

1) wydatki partii politycznej, w tym dane o: a) kwotach przekazanych na Fundusz Ekspercki i Fundusz Wyborczy, b) wydatkach poniesionych na cele statutowe, w tym w szczególności na: — materiały propagandowe, koszty spotkań i podróży oraz pozostałe koszty, — wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, — zużycie materiałów i energii, — usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu, c) spłaconych kredytach bankowych wraz z odset kami, d) wydatkach poniesionych niezgodnie z przezna czeniem określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o partiach politycznych,

2) wydatki poniesione z Funduszu Eksperckiego na: a) ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-ekonomiczne, b) działalność wydawniczo-edukacyjną, c) cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art. 30 ust. 4 ustawy o partiach politycznych.

§7. Ustala się wzór:

1) urzędowego formularza wniosku o wypłacenie subwencji na dany rok, składanego przez partie po lityczne, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządze nia,

2) informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o sfinansowanych z tej subwencji wydatkach, w tym również z tej części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki, stanowiący za łącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) sprawozdania o źródłach pozyskania środków fi nansowych, w tym kredytach bankowych i warun kach ich uzyskania przez partię polityczną i Fun dusz Wyborczy, oraz o wydatkach poniesionych ze 1201 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych. Dziennik Ustaw Nr 112 — 8567 — Poz. 1201 środków Funduszu Wyborczego w poprzednim ro ku kalendarzowym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły wie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. J. Rudowski Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. (poz. 1201) Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK O WYP¸ACENIE SUBWENCJI w ………… roku na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857) Część I

1. Nazwa i adres partii: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa partii) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (dokładny adres siedziby partii) 1.

1. Nazwy i adresy partii wchodzących w skład nowej partii*:

1) ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… (nazwa partii) (dokładny adres siedziby partii) 1.

2. Data i numer wpisu partii do ewidencji: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL osób wchodzących w skład organu statutowo uprawnionego do reprezentowania partii na zewnątrz: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Subkonto rachunku bankowego, na które należy przekazać subwencję: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (pełna nazwa i adres siedziby banku) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (numer rachunku) Niniejszym oświadczam, że:

1) partia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa partii) a) spełnia warunek do otrzymania subwencji, określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o partiach politycznych, ponieważ uzyskała w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień ………………………, wymaganą liczbę ważnych głosów, oddanych w skali kraju na okręgowe listy kandydatów na posłów partii, i jest uprawniona do otrzymania subwencji w wysokości ……………………….. zł, b) wywiązała się z obowiązku złożenia informacji finansowej za ………….. r., zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych, i sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych; informacja finansowa i sprawozdanie za rok …………. zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą,

2) partia …………………………………………………………………., wchodząca w skład partii …………………………………………. (nazwa partii) (nazwa partii) a) spełnia warunek do otrzymania subwencji, określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o partiach politycznych, ponieważ uzyskała w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień ……………….., wymaganą liczbę ważnych głosów, oddanych w skali kraju na okręgowe listy kandydatów na posłów partii, i jest uprawniona do otrzymania subwencji w wysokości ………………… zł, Dziennik Ustaw Nr 112 — 8568 — Poz. 1201 b) wywiązała się z obowiązku złożenia informacji finansowej za ………… rok, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych, i sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych; informacja finansowa i sprawozdanie za rok ………….. zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą,*

3) koalicja ………………………………, w której skład wchodzą partie: a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. spełnia warunek do otrzymania subwencji, określony w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o partiach politycznych, ponieważ uzyskała w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień ……………., wymaganą liczbę ważnych głosów oddanych w skali kraju na okręgowe listy kandydatów na posłów partii i jest uprawniona do otrzymania subwencji w wysokości ………………….. zł. Subwencja obliczona według zasad określonych w ustawie o partiach politycznych dzielona jest pomiędzy partie polityczne wchodzące w skład koalicji zgodnie z postanowieniami § …………. umowy koalicyjnej z dnia ………………. r. zawartej w ……………………………….. pomiędzy partiami: a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. która przewiduje następujące zasady podziału subwencji: „ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ” Partia polityczna składająca niniejszy wniosek o wypłacenie subwencji złożyła informację finansową za ……………. rok, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o partiach politycznych, i sprawozdanie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 tej ustawy. Informacja i sprawozdanie zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą.** ……………………………., dnia ……………………………………… ………………………………………………………………. (miejscowość) (czytelny podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania partii politycznej)*** Część II Wypełnia Państwowa Komisja Wyborcza

1. Państwowa Komisja Wyborcza potwierdza, że …………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nazwa partii politycznej) uzyskała w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień …………….., wymaganą liczbę …………………….. ważnych głosów, oddanych w skali kraju na okręgowe listy kandydatów na posłów partii, i jest uprawniona do otrzymania subwencji w wysokości ……………… zł, ponieważ spełniła warunki, o których mowa w ustawie o partiach politycznych oraz ustawie — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Państwowa Komisja Wyborcza potwierdza, że ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………….. uzyskała w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych (nazwa koalicji) na dzień …………………….., wymaganą liczbę ………………….. ważnych głosów, oddanych w skali kraju na okręgowe listy kandydatów na posłów koalicji. Partia ……………………………………………………. wchodząca w skład koalicji …………………………………………………. jest (nazwa partii politycznej) (nazwa koalicji) uprawniona do otrzymania subwencji w wysokości ………………….. zł, ponieważ spełniła warunki, o których mowa w ustawie o partiach politycznych oraz ustawie — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.** ……………………………….., dnia …………………………… ………………………………………………………. (miejscowość) (podpis przewodniczącego PKW) ———————— *** Wypełnić w przypadku połączenia się partii politycznych. *** Wypełnić w przypadku koalicji. *** W przypadku koalicji podpisy składają umocowani przedstawiciele każdej partii politycznej wchodzącej w skład koalicji. Dziennik Ustaw Nr 112 — 8569 — Poz. 1201 Załącznik nr 2 WZÓR INFORMACJA FINANSOWA O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O SFINANSOWANYCH Z TEJ SUBWENCJI WYDATKACH, W TYM RÓWNIE˚ Z TEJ CZ¢ÂCI SUBWENCJI, KTÓRA ZOSTA¸A PRZEKAZANA NA FUNDUSZ EKSPERCKI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (pełna nazwa partii) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (adres siedziby partii) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania) PA¡STWOWA KOMISJA WYBORCZA W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 34 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania) przedstawia informację za ………………………… rok o otrzymanej z budżetu państwa subwencji (w tym również dotyczącą tej części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Wyszczególnienie Kwota w zł 1 2 I. Kwota otrzymanej subwencji II. Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji

1. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Ekspercki

2. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Wyborczy

3. wydatki na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum), w tym na: — wydawnictwa — płatne ogłoszenia i komunikaty — konferencje prasowe — obsługę administracyjno-biurową (lokale, transport, usługi po cztowe i telekomunikacyjne, energię, korzystanie ze środków masowego przekazu itp.) — wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dziennik Ustaw Nr 112 — 8570 — Poz. 1201 ………………………………………. ………………………………………………………………………………………. (miejscowość i data) ………………………………………………………………………………………. (imię, nazwisko, stanowisko i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania partii politycznej) 1 2 — spłatę pożyczek i kredytów bankowych zaciągniętych na finan sowanie działalności statutowej

4. wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 28 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. III. Niewykorzystana kwota subwencji IV. Wydatki z części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki

1. ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-ekono miczne

2. działalność wydawniczo-edukacyjna

3. cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art. 30 ust. 4 usta wy o partiach politycznych

4. niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki Dziennik Ustaw Nr 112 — 8571 — Poz. 1201 Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE O èRÓD¸ACH POZYSKANIA ÂRODKÓW FINANSOWYCH, W TYM KREDYTACH BANKOWYCH I WARUNKACH ICH UZYSKANIA PRZEZ PARTI¢ POLITYCZNÑ I FUNDUSZ WYBORCZY, ORAZ O WYDATKACH PONIESIONYCH ZE ÂRODKÓW FUNDUSZU WYBORCZEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (pełna nazwa partii) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (adres siedziby partii) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego) PA¡STWOWA KOMISJA WYBORCZA W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania) …………………………………………………………………………………………………. przedstawia sprawozdanie za ……………… rok o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej. èródła pozyskania środków przez partię polityczną (z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) Wyszczególnienie Kwota w zł 1 2 Przychody/wpływy (suma z pozycji I+II+III+IV) I. Ârodki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych partii ……………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres siedziby banku, nr rachunku)*

1) pochodzące od osób fizycznych (w tym z darowizn, spadków, zapisów) a) wykaz osób (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)* ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… b) wykaz osób, które dokonały wpłaty ponad limit określony w art. 25 ust. 4 ustawy o partiach politycznych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)* ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. Dziennik Ustaw Nr 112 — 8572 — Poz. 1201 1 2

2) pochodzące z wpłat własnych

3) odsetki od środków na rachunkach bankowych

4) pochodzące z posiadania i z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa (sprzedane lub wykupione obligacje i bony skarbowe z podaniem ich rodzaju, nominału i liczby)* ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..

5) pochodzące ze sprzedaży należących do partii składników majątkowych (należy podać rodzaj i wartość poszczególnych, sprzedanych składników majątkowych)* ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..

6) pochodzące z działalności, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach politycznych

7) kredyty a) wykaz podmiotów udzielających kredytu i warunki uzyskania kredytu* ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. b) wykaz podmiotów udzielających gwarancji* ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..

8) kwota otrzymanej subwencji II. Ârodki pieniężne wpłacone do kasy partii — wykaz osób wpłacają cych (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania)* …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… III. Wartość pozyskanych darowizn, spadków, zapisów niepieniężnych oraz nieodpłatnych usług świadczonych na rzecz partii (określonych według możliwych do uzyskania cen ich sprzedaży, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne)

1) wartość darowizn rzeczowych

2) wartość spadków

3) wartość zapisów

4) wartość usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz partii IV. Pozostałe źródła (niewymienione w cz. I, II i III)* ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Dziennik Ustaw Nr 112 — 8573 — Poz. 1201 Wpływy i wydatki Funduszu Wyborczego Wyszczególnienie Kwota w zł 1 2 A. Przychody/wpływy I. Ârodki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu Wyborczego ……………………………………………………………………………………………………. (nazwa i adres siedziby banku, nr rachunku)

1) pochodzące od osób fizycznych* a) wykaz osób z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszka nia oraz tytułu uzyskania ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. b) wpłaty ponad limit określony w art. 36a ust. 1 i 2 ustawy o par tiach politycznych ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..

2) pochodzące z wpłat własnych

3) kwota przekazana z subwencji

4) odsetki od środków na rachunku bankowym B. Wydatki/koszty Wydatki związane z udziałem w wyborach, w tym:

1) do Sejmu i Senatu

2) uzupełniających do Senatu

3) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4) do samorządu terytorialnego

5) udział w kampaniach referendalnych C. Szczegółowy wykaz wydatków I. Korzystanie ze środków masowego przekazu

1) dzienniki i czasopisma

2) radio

3) telewizja

4) inne II. Wykonanie materiałów wyborczych

1) plakaty wyborcze Dziennik Ustaw Nr 112 — 8574 — Poz. 1201 1 2

2) wydawnictwa

3) ulotki

4) inne (np. plakietki, reklamówki) III. Koszty spotkań wyborczych (np. wynajęcie skali, sprzętu, nagłośnienie) IV. Koszty podróży V. Pozostałe koszty * Jeżeli wykaz miałby zawierać większą liczbę pozycji, należy sporządzić go na oddzielnym arkuszu, który będzie stanowił załącznik do odpowiednich punktów sprawozdania. ……………………………………… …………………………………………………………………………. (miejscowość i data) (imię, nazwisko, stanowisko i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania partii politycznej) …………………………………………………………………………. (imię, nazwisko oraz podpis pełnomocnika finansowego odpowiedzialnego za prowadzenie Funduszu Wyborczego)

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-09-26
Data wejścia w życie: 2001-10-23
Data obowiązywania: 2001-10-23
Data uchylenia: 2002-08-10
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1201