Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1205

Dziennik Ustaw Nr 112 — 8583 — Poz. 1205 1205 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wy padku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek. Na podstawie art. 95c § 2 ustawy z dnia 26 paździer nika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 10

10) zarządza się, co następuje:

§1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) zakład — zakład poprawczy lub schronisko dla nie letnich,

2) dyrektor zakładu — dyrektora zakładu poprawcze go lub schroniska dla nieletnich albo pracownika pedagogicznego zastępującego dyrektora, Dziennik Ustaw Nr 112 — 8584 — Poz. 1205

3) komendant powiatowy Policji — komendanta po wiatowego Policji właściwego ze względu na miej sce położenia zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich,

4) ustawa — ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

§2. Pomoc Policji może być wezwana w wypadku stwierdzenia w zakładzie zagrożenia życia lub zdrowia, ograniczenia wolności osobistej osób lub niszczenia mienia w znacznych rozmiarach, związanych w szcze gólności z takimi zdarzeniami, jak:

1) bunt wychowanków,

2) ucieczka wychowanków,

3) zbiorowe usiłowanie sforsowania zabezpieczenia zakładu,

4) zamach terrorystyczny lub napad na zakład,

5) pożar, katastrofa lub klęska żywiołowa.

§3. Udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, mo że polegać w szczególności na:

1) zabezpieczeniu zakładu na zewnątrz przez zabloko wanie dostępu osobom stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa zakładu,

2) wprowadzeniu sił Policji na teren zakładu,

3) organizacji pościgu,

4) zlokalizowaniu i ujęciu wychowanków, którzy doko nali ucieczki,

5) ewakuacji wychowanków.

§4.

1. Dyrektor zakładu i komendant powiatowy Policji utrzymują stały kontakt w sprawach dotyczą cych bezpieczeństwa zakładu.

2. Dyrektor zakładu i komendant najbliższej jed nostki Policji przekazują sobie niezbędne wiadomości o zdarzeniach w rejonie zakładu, mających związek z je go bezpieczeństwem.

3. W razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa zakładu dyrektor zakładu niezwłocznie informuje o za istniałej sytuacji komendanta najbliższej jednostki Po licji i dyżurnego właściwej komendy powiatowej Poli cji.

§5.

1. Dyrektor zakładu z komendantem powiato wym Policji określają sposób zapewnienia bezpośred niej łączności między zakładem a komendą powiatową Policji oraz opracowują plan zabezpieczenia zakładu na wypadek wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa za kładu.

2. Plan zabezpieczenia zakładu zawiera w szczegól ności:

1) opis systemów i środków łączności między zakła dem a najbliższą jednostką Policji,

2) plan sytuacyjny zakładu,

3) instrukcję alarmową,

4) stan etatowy zakładu,

5) ogólną charakterystykę wychowanków zakładu,

6) szczegółowy tryb współdziałania w sytuacji wystą pienia zagrożenia bezpieczeństwa zakładu, w zależ ności od rodzaju tego zagrożenia określonego w § 2.

3. Plan zabezpieczenia zakładu przedstawia się do zaopiniowania przez właściwego komendanta woje wódzkiego Policji oraz zaakceptowania przez właści wego prezesa sądu okręgowego.

4. Zaakceptowany plan zabezpieczenia dyrektor za kładu przesyła do wiadomości Ministerstwa Sprawie dliwości.

5. Dyrektor zakładu z komendantem powiatowym Policji i w porozumieniu z właściwym prezesem sądu okręgowego może dokonać aktualizacji planu zabez pieczenia. § 6.

1. W razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeń stwa zakładu i jeżeli z rozwoju wydarzeń wynika, że udział Policji jest konieczny do przywrócenia bezpie czeństwa zakładu, dyrektor zakładu zwraca się o udzie lenie niezbędnej pomocy do komendanta najbliższej jednostki Policji, zawiadamiając o tym dyżurnego wła ściwej komendy powiatowej Policji.

2. W wypadku wezwania pomocy Policji dyrektor zakładu niezwłocznie informuje o tym właściwego pre zesa sądu okręgowego.

3. W celu udzielenia zakładowi pomocy, o której mowa w ust. 1, komendant powiatowy Policji organi zuje siły i środki.

§7.

1. Decyzję o wprowadzeniu sił Policji na teren zakładu podejmuje właściwy prezes sądu okręgowe go w porozumieniu z komendantem powiatowym Po licji.

2. Jeżeli w czasie niezbędnym do podjęcia decyzji w sprawie wprowadzenia sił Policji na teren zakładu nie jest możliwe skontaktowanie się z właściwym pre zesem sądu okręgowego, decyzję o wprowadzeniu sił Policji na teren zakładu może podjąć dyrektor zakładu w porozumieniu z komendantem powiatowym Policji. O podjętej decyzji dyrektor zakładu niezwłocznie infor muje właściwego prezesa sądu okręgowego.

3. Dowódca sił Policji w porozumieniu z dyrekto rem zakładu podejmuje decyzję o wycofaniu z zakładu sił Policji niezwłocznie po usunięciu zagrożenia i przy wróceniu spokoju.

§8. Traci moc zarządzenia Ministra Sprawiedliwo ści z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeń stwa tych placówek (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 46).

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-09-18
Data wejścia w życie: 2001-10-23
Data obowiązywania: 2001-10-23
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1205