Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1214

Dziennik Ustaw Nr 113 — 8674 — Poz. 1214 1214 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 15 grud nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 118

9) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, stano wiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. (poz. 1214) REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIA¸ANIA STA¸YCH POLUBOWNYCH SÑDÓW KONSUMENCKICH DZIA¸ I Wewnętrzna organizacja i tryb funkcjonowania stałych polubownych sądów konsumenckich

§1. W skład stałego polubownego sądu konsu menckiego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej, zwanego dalej „sądem”, wchodzą:

1) przewodniczący,

2) stali arbitrzy.

§2.

1. Stałych arbitrów — w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego działania sądu — wyzna czają organizacje reprezentujące konsumentów i orga nizacje reprezentujące przedsiębiorców, będące stro nami umowy o zorganizowaniu sądu, o której mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o In spekcji Handlowej, zwanej dalej „umową”, przy czym liczba stałych arbitrów wyznaczonych przez organiza cje reprezentujące konsumentów powinna być równa liczbie stałych arbitrów wyznaczonych przez organiza cje reprezentujące przedsiębiorców.

2. Co najmniej jedną trzecią liczby stałych arbitrów, o której mowa w ust. 1, powinny stanowić osoby ma jące wyższe wykształcenie prawnicze.

§3.

1. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej wpisuje stałych arbitrów na listę stałych arbitrów, zwa ną dalej „listą”, i odbiera od nich ślubowanie.

2. Âlubowanie, o którym mowa w ust. 1, składa się według następującej roty: „Âlubuję uroczyście, że jako stały arbiter będę orzekać bezstronnie i zgodnie z pra wem.”

§4.

1. Lista składa się z części A, na którą wpisuje się stałych arbitrów wyznaczonych przez organizacje reprezentujące konsumentów, i z części B, na którą wpisuje się stałych arbitrów wyznaczonych przez orga nizacje reprezentujące przedsiębiorców.

2. Listę przechowuje przewodniczący i udostępnia ją do wglądu stronom na ich żądanie.

§5.

1. Kadencja stałych arbitrów trwa cztery lata i li czy się od dnia wpisania na listę.

2. Po upływie kadencji stały arbiter może brać udział jedynie w rozpoznaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu jej zakończenia.

§6.

1. Przewodniczącego powołuje i odwołuje wo jewódzki inspektor inspekcji handlowej, po zasięgnię ciu opinii stron umowy.

2. Przewodniczący jest powoływany spośród sta łych arbitrów mających wyższe wykształcenie prawni cze, na okres kadencji.

§7. Przewodniczący jest organem sądu. Kieruje są dem i reprezentuje go na zewnątrz.

§8. W zakresie działalności administracyjnej prze wodniczący podlega nadzorowi wojewódzkiego in spektora inspekcji handlowej.

§9. Przewodniczący jest obowiązany podać tekst niniejszego regulaminu do wiadomości konsumentów i przedsiębiorców w siedzibie wojewódzkiego inspek toratu inspekcji handlowej, przez umieszczenie go w miejscu ogólnie dostępnym.

§10. Obsługę prac sądu zapewnia wojewódzki in spektorat inspekcji handlowej. DZIA¸ II Czynności sądów Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1

1.

1. Sąd może zawiadamiać i wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Dotyczy to również doręczeń.

2. Zawiadomienie, wezwanie i doręczenie, o któ rym mowa w ust. 1, uznaje się za skuteczne, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło do wiadomości adresata. § 1

2. Jeżeli podjęcie przez sąd czynności jest połą czone z wydatkami, sąd wezwie stronę, która wnosiła o jej podjęcie, do złożenia zaliczki na pokrycie wydat ków. Jeżeli obie strony wnosiły o podjęcie czynności lub sąd czynność zarządził z urzędu, sąd wezwie strony do złożenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku. Sąd uzależni podjęcie czynności od uiszcze nia zaliczki w wyznaczonym terminie. § 1

3. Sąd przechowuje akta sprawy i udostępnia je sądowi powszechnemu na jego żądanie. Rozdział 2 Czynności przewodniczącego § 1

4.

1. Przewodniczący dokonuje wstępnego bada nia wniosku o rozpatrzenie sporu przez sąd, zwanego dalej „wnioskiem”, niezwłocznie po wniesieniu go przez konsumenta lub przedsiębiorcę.

2. Jeżeli wniosek nie dotyczy sporu, o którym mo wa w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o In spekcji Handlowej, przewodniczący pozostawia wnio sek bez dalszego biegu, o czym niezwłocznie zawiada mia wnioskodawcę.

3. Jeżeli sprawie nie można nadać dalszego biegu dlatego, że we wniosku nie oznaczono lub niedokład nie oznaczono strony lub przedmiot sporu albo wnio sek nie jest podpisany bądź do wniosku nie dołączono jego odpisu dla doręczenia go stronie przeciwnej, prze wodniczący wzywa wnioskodawcę, pod rygorem zwrócenia wniosku, do poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwa nia. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczą cy zwraca wniosek wnioskodawcy. § 1

5.

1. Jeżeli w wyniku wstępnego badania wnio sku okaże się, że sprawie można nadać dalszy bieg, przewodniczący doręcza odpis wniosku stronie prze ciwnej i wzywa ją, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania złożyła na piśmie odpo wiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, czy zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu, o któ rym mowa w ust. 1, albo jeżeli strona, której doręczo no odpis wniosku, oświadczy, że nie zgadza się na roz strzygnięcie sprawy przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący zwraca wniosek wnioskodawcy, infor mując o przyczynie zwrotu. § 1

6. Jeżeli strona, której doręczono odpis wniosku, oświadczy że zgadza się na rozpoznanie sporu przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący wyznacza termin rozprawy oraz podejmuje czynności przygoto wujące rozprawę, o których mowa w § 18 i 19. § 1

7.

1. Termin rozprawy powinien być wyznaczo ny tak, aby od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 16, do rozprawy nie upłynęło więcej niż miesiąc, chyba ż e zachodzą niedające się usunąć prze szkody.

2. Rozprawa odbywa się w siedzibie wojewódzkie go inspektoratu inspekcji handlowej, chyba że szcze gólne względy przemawiają za jej wyznaczeniem w in nym miejscu. § 1

8.

1. Jednocześnie z zawiadomieniem stron o terminie rozprawy przewodniczący wzywa je, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwa nia wyznaczyły do składu orzekającego po jednym ar bitrze z listy, pod rygorem wyznaczenia ich z urzędu.

2. Jeżeli w terminie tygodniowym, o którym mowa w ust. 1, strona nie wyznaczyła arbitra, wyznacza go przewodniczący, mając na uwadze, że w składzie orze kającym jeden z arbitrów powinien być wyznaczony z części A, a drugi — z części B listy. § 1

9.

1. Po wyznaczeniu arbitrów do składu orzeka jącego przewodniczący wyznacza superarbitra spo śród stałych arbitrów mających wyższe wykształcenie prawnicze.

2. Przewodniczący może być superarbitrem. Dziennik Ustaw Nr 113 — 8675 — Poz. 1214 Rozdział 3 Czynności sądu orzekającego

§20.

1. Sąd orzekający rozpoznaje sprawę na roz prawie w składzie:

1) superarbitra, o którym mowa w § 19,

2) dwóch arbitrów wyznaczonych w sposób określo ny w § 18.

2. Superarbiter przewodniczy rozprawie. § 2

1.

1. Rozprawa jest jawna i odbywa się w ten sposób, że po wywołaniu sprawy superarbiter udziela głosu stronom, najpierw wnioskodawcy, a potem stro nie przeciwnej, które zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Następnie, stosownie do okoliczności, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe.

2. Superarbiter powinien skłaniać strony do pojed nania, zwłaszcza po wstępnym wyjaśnieniu stanowisk stron. Osnowa ugody zawartej przed sądem powinna być wciągnięta do protokołu rozprawy i stwierdzona podpisami stron. Niemożność podpisania sąd stwier dzi w protokole. § 2

2.

1. Z przebiegu rozprawy protokolant pod kie runkiem superarbitra spisuje protokół.

2. Protokół powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu oraz miejsca i daty rozprawy,

2) nazwiska superarbitra, arbitrów, protokolanta, jak również obecnych na rozprawie stron i pełnomoc ników,

3) oznaczenie sprawy,

4) przebieg rozprawy, w szczególności wnioski i twier dzenia stron oraz wyniki postępowania dowodo wego.

3. Protokół podpisują superarbiter i protokolant. § 2

3. W przypadkach wymagających wiadomości specjalnych z zakresu jakości produktów lub usług, sąd po wysłuchaniu wniosków stron może wezwać w cha rakterze biegłego rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. § 2

4.

1. Rozprawa odbywa się bez względu na nie stawiennictwo jednej lub obu stron, chyba że przed rozpoczęciem rozprawy strona wniosła o jej nieprze prowadzanie i wykazała, że nie może stawić się z przy czyn od niej niezależnych.

2. Sąd odroczy rozprawę, jeżeli stwierdzi nieprawi dłowość w doręczaniu zawiadomienia albo jeżeli nie obecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wyda rzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. § 2

5. Superarbiter zamyka rozprawę, gdy sąd uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną. Przed zamknię ciem rozprawy superarbiter udziela głosu stronom. § 2

6.

1. Po zamknięciu rozprawy sąd odbywa nie jawną naradę, po której wydaje wyrok.

2. Wydanie wyroku powinno nastąpić w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia rozprawy.

3. Wyrok zapada większością głosów i jest podpisy wany przez cały skład orzekający.

4. Wyrok powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu, superarbitra, arbitrów i protoko lanta,

2) datę i miejsce wydania wyroku,

3) oznaczenie stron,

4) oznaczenie przedmiotu sprawy,

5) rozstrzygnięcie o żądaniach stron,

6) przytoczenie motywów, którymi kierował się sąd przy wydaniu wyroku,

7) podpisy superarbitra i arbitrów. § 2

7. Sąd doręcza obu stronom za pokwitowaniem lub dowodem doręczenia odpis wyroku podpisany tak jak oryginał, w terminie 14 dni od dnia wydania wyroku. Dziennik Ustaw Nr 113 — 8676 — Poz. 1214

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-09-25
Data wejścia w życie: 2001-10-24
Data obowiązywania: 2001-10-24
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1214