Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1234

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 paź dziernika 1995 r. o niektórych formach popierania bu downictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 16, poz. 167) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lip ca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kre dytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczą cych lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62, poz. 71

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3.

1. Kredyt może być udzielony towarzystwu budownictwa społecznego albo spółdzielni mieszkaniowej na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych.

2. Uzyskanie kredytu, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia:

1) wniosku o zakwalifikowanie przedsię wzięcia inwestycyjno-budowlanego do kredytowania, zwanego dalej «wnio skiem wstępnym»,

2) wniosku o udzielenie kredytu.”;

3) w § 4: a) w ust. 1 wyrazy „Wniosek o udzielenie kredytu” zastępuje się wyrazami „Wniosek wstępny”, b) w ust. 2: — po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) informację o udziałowcach lub akcjona riuszach — jeżeli wnioskodawcą jest spółka, lub członkach będących osoba mi prawnymi — jeżeli wnioskodawcą jest spółdzielnia,” — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) określenie przewidywanych kosztów re alizacji inwestycji według cen obowiązu jących na dzień składania wniosku wstęp nego, źródeł jej finansowania oraz propo nowanej wysokości pierwszej miesięcz nej spłaty raty zadłużenia,” — dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) proponowane rodzaje zabezpieczeń spła ty kredytu.”, c) w ust. 3 i 4 wyrazy „wniosku o udzielenie kredy tu na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyj no-budowlanego” zastępuje się wyrazami „wniosku wstępnego”, d) w ust. 3 w pkt 5 lit. f) otrzymuje brzmienie: „f) oświadczenie, ż e wartość wskaźnika E dla bu dynku będzie co najmniej o 15% mniejsza od wartości granicznej Eo oraz że przyjęte roz wiązania budowlane i instalacyjne będą speł niać wymagania dotyczące oszczędności energii cieplnej, zawarte w przepisach tech niczno-budowlanych, Polskich Normach oraz niniejszym rozporządzeniu,” e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Do wniosku wstępnego, dotyczącego przed sięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pole gającego na budowie, przebudowie lokali mieszkalnych lub adaptacji lokali na cele mieszkalne, przeznaczonych na wynajem dla osób zamieszkujących uprzednio w budyn kach lub lokalach zniszczonych w wyniku po wodzi, huraganu lub osuwiska ziemnego, należy ponadto dołączyć:

1) zobowiązanie wnioskodawcy do wynaję cia lokali wybudowanych w ramach tego przedsięwzięcia wyłącznie osobom wska zanym przez organ gminy, na której tere nie znajdowały się zniszczone budynki lub lokale,

2) poświadczoną przez organ gminy, o której mowa w pkt 1, listę osób, które: a) bezpośrednio przed wystąpieniem po wodzi, huraganu lub osuwiska ziemne go stale zamieszkiwały w budynkach lub lokalach zniszczonych w wyniku tych zjawisk, a budynki te lub lokale nie mogą być odbudowane w tym lub w in nym miejscu, b) nie zaciągnęły kredytu na remont, od tworzenie zniszczonego budynku lub lo kalu mieszkalnego albo na zakup bu dynku lub lokalu mieszkalnego o po dobnych parametrach — w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów banko wych udzielonych na usuwanie skut ków powodzi (Dz. U. Nr 62, poz. 690 i z 2001 r. Nr 84, poz. 907), Dziennik Ustaw Nr 116 — 8854 — Poz. 1234 1234 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajo wego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków.

3) umowę spółki albo statut wnioskodawcy, lub wyciąg z jednego z tych dokumentów, umożliwiający stwierdzenie, że umowa spółki albo statut nie zawierają postano wień uniemożliwiających towarzystwu budownictwa społecznego wynajęcie lo kalu w pierwszej kolejności osobom, o których mowa w pkt 1, nawet jeżeli oso by te zamieszkiwały uprzednio na terenie innej gminy niż gmina, na której terenie jest zlokalizowane przedsięwzięcie inwe stycyjno-budowlane, którego dotyczy wniosek.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.

1. Wnioski wstępne są składane w Banku, co rocznie, w terminie od dnia 30 czerwca do dnia 30 września.

2. Wniosek wstępny, spełniający wymagania, o których mowa w § 4, podlega rejestracji.

3. Złożenie wniosku wstępnego w terminie in nym niż określony w ust. 1 powoduje jego zwrot bez rozpatrzenia.

4. W przypadku złożenia wniosku wstępnego niespełniającego wymagań, o których mo wa w § 4, Bank, w terminie 14 dni, zwraca wniosek bez rozpatrzenia, informując jed nocześnie o wymaganiach, których wnio sek nie spełnia, i pouczając o terminie skła dania wniosków wstępnych, wynikającym z przepisów rozporządzenia.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a—5c w brzmieniu: „§ 5a.

1. Zarejestrowany wniosek wstępny podle ga ocenie w oparciu o kryteria oceny wniosków wstępnych, stanowiące załącz nik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeże niem ust. 3.

2. W przypadku gdy kwota zapotrzebowania na kredyty, wynikająca z wniosków wstęp nych, przekracza sumę środków, jaka ma być przeznaczona na udzielanie kredytów w roku następnym, Bank, z zastrzeżeniem ust. 3, sporządza, na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 1, propozycję oce ny złożonych wniosków wstępnych i prze kazuje ją Prezesowi Urzędu Mieszkalnic twa i Rozwoju Miast, nie później niż do dnia 31 grudnia.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wnio sków wstępnych, dotyczących przedsię wzięć inwestycyjno-budowlanych, o któ rych mowa w § 4 ust. 5, o ile przedsięwzię cie inwestycyjno-budowlane obejmuje co najmniej dziesięć lokali.

4. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, na podstawie kryteriów oceny wniosków wstępnych, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku zło żenia wniosków wstępnych, dokonuje we ryfikacji propozycji, o której mowa w ust. 2, a następnie podaje do wiadomo ści wynik oceny wniosków wstępnych przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

5. Bank, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku złożenia wniosków wstępnych, na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1 lub 4, i na podstawie planu finansowego Krajowego Funduszu Miesz kaniowego:

1) kwalifikuje wnioskodawcę do ubiegania się o udzielenie kredytu na przedsię wzięcie objęte wnioskiem wstępnym, spełniające łącznie warunki, o których mowa w ust. 3 oraz w § 4 ust. 5,

2) kwalifikuje wnioskodawcę do ubiegania się o udzielenie kredytu na przedsię wzięcie objęte wnioskiem wstępnym, inne niż to, o którym mowa w pkt 1, lub kwalifikacji takiej odmawia albo

3) zalicza wnioskodawcę do grupy wnio skodawców oczekujących, którzy mogą zostać zakwalifikowani do ubiegania się o udzielenie kredytu, w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy kredytu z jednym lub kilkoma wnioskodawcami, zakwalifikowanymi na podstawie wnio sków wstępnych do ubiegania się o udzielenie kredytu, oraz w przypadku gdy w danym roku Fundusz pozyska do datkowe środki na kredytowanie przed sięwzięć inwestycyjno-budowlanych.

6. Stanowisko Banku w sprawach, o których mowa w ust. 5, jest przekazywane wnio skodawcy w terminie 14 dni od dnia doko nania czynności, o których mowa w ust. 5.

7. Bank, zawiadamiając wnioskodawcę o za kwalifikowaniu wniosku wstępnego, okre śla, nie dłuższy niż dziewięć miesięcy, ter min złożenia wniosku o udzielenie kredytu oraz dokumentów warunkujących jego rozpatrzenie, określonych w § 5b ust. 1, lub związanych z dodatkowymi wymaga niami, o których mowa w § 5b ust. 2.

8. Jeżeli wnioskodawca nie będzie mógł do trzymać terminu, o którym mowa w ust. 7, zawiadamia o tym niezwłocznie Bank, któ ry przedłuża ten termin na okres do trzech miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć go na okres do sześciu miesięcy.

9. Niezakwalifikowane wnioski wstępne pod legają zwrotowi wnioskodawcy. § 5b.

1. Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

1) pozwolenie na budowę, wraz z zatwier dzonym projektem budowlanym,

2) dokumenty potwierdzające wysokość kosztów realizacji przedsięwzięcia in westycyjno-budowlanego w postaci: Dziennik Ustaw Nr 116 — 8855 — Poz. 1234 a) umowy z wykonawcą, jeżeli obejmu je ona całość przewidywanych kosz tów, b) umowy z wykonawcą, jeżeli obejmu je ona część kosztów, oraz kosztorysu inwestorskiego dla pozostałej części kosztów,

3) informację na temat przewidywanej wysokości czynszów i innych docho dów, zapewniających pełne pokrycie kosztów eksploatacji i remontów bu dynku oraz spłatę kredytu zaciągnięte go na jego budowę,

4) propozycje zabezpieczenia spłaty kre dytu wraz z odsetkami,

5) oświadczenie wnioskodawcy o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, zobowiązań z tytułu skła dek na ubezpieczenia społeczne i in nych zobowiązań publicznoprawnych oraz zobowiązań wobec banku prowa dzącego rachunek podstawowy wnio skodawcy i innych banków,

6) porozumienia wnioskodawcy z gmina mi o przeznaczeniu budowanych lokali na potrzeby osób, o których mowa w § 4 ust. 5.

2. Jeżeli na Fundusz składają się również środki z dotacji, darowizn i ze źródeł, o któ rych mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, Bank może żądać od wnioskodawcy spełnienia dodatkowych wymagań, wynikających z warunków pozyskania tych środków. § 5c.

1. Złożony w Banku wniosek o udzielenie kredytu, zgodny z warunkami określony mi w § 5b, podlega rejestracji.

2. Złożenie wniosku o udzielenie kredytu po terminie lub nieodpowiadającego warun kom, o których mowa w ust. 1, powoduje zwrot wniosku bez rozpatrzenia. W przy padku złożenia wniosku niekompletnego odpowiednio stosuje się przepis § 5 ust. 4.”;

6) § 6 i 7 otrzymują brzmienie: „

§6. Wniosek o udzielenie kredytu podlega ocenie w zakresie:

1) zdolności kredytowej wnioskodawcy,

2) szacunkowego kosztu budowy 1 m2 po wierzchni użytkowej budynku mieszkalne go, który nie powinien przekraczać wskaź nika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego będące go podstawą określenia wysokości czynszu za najem lokali mieszkalnych, obowiązują cego w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu w powiecie, na terenie którego jest realizowane przedsięwzięcie inwestycyjno -budowlane, którego dotyczy wniosek o udzielenie kredytu, z uwzględnieniem czynników zwiększających ten koszt, takich jak: wielkość aglomeracji miejskiej, struktu ra powierzchniowa mieszkań w przedsię wzięciu oraz wyjątkowe utrudnienia i ogra niczenia, a w szczególności realizacja budo wy pod nadzorem konserwatora zabytków,

3) spełnienia warunków udzielenia kredytu, o których mowa w ustawie i w rozporządze niu,

4) terminowego regulowania spłaty zadłuże nia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredy tów ze środków Funduszu.

§7.

1. W terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zarejestrowania wniosku o udzielenie kredytu Bank, na podstawie oceny, o której mowa w § 6, podejmuje decyzję o przyzna niu kredytu bądź odmowie jego udzielenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie wniosko dawcę.

2. Zawiadomienie o odmowie udzielenia kre dytu zawiera uzasadnienie.

3. Zawiadamiając o przyznaniu kredytu, Bank określa termin zawarcia umowy kredytu nie dłuższy niż trzy miesiące oraz wykaz doku mentów niezbędnych do jej zawarcia.

4. O udzielonych kredytach Bank, w okresach kwartalnych, informuje Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Informacja ta powinna obejmować nazwy kredytobior ców oraz kwoty kredytów udzielonych im na poszczególne przedsięwzięcia inwestycyj no-budowlane.”;

7) skreśla się § 8;

8) § 10 otrzymuje brzmienie: „

§10. Stopa oprocentowania kredytu udzielanego na realizację przedsięwzięć inwestycyjno -budowlanych jest zmienna, ustalana w sto sunku rocznym jako stopa efektywna w wy sokości 50% stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, jednak nie niż sza niż 4,5% w stosunku rocznym.”;

9) w § 11: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Kwotę pierwszej miesięcznej spłaty zadłuże nia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wy sokości od 0,24% do 0,35% kwoty udzielone go kredytu. Kwoty kolejnych spłat zadłuże nia w pozostałym okresie spłaty podlegają, w okresach kwartalnych, zwiększeniu o 85% kwartalnego wzrostu cen produkcji budow lano-montażowej, ustalonego na podstawie ostatnio ogłoszonego kwartalnego wskaźni ka cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. Kre dytobiorca może wnosić spłaty wyższe od ustalonych w umowie kredytu.”, Dziennik Ustaw Nr 116 — 8856 — Poz. 1234 b) w ust. 3 wyrazy „Rzeczypospolitej Polskiej «Mo nitor Polski»” zastępuje się wyrazami „Główne go Urzędu Statystycznego”, c) skreśla się ust. 5, d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Odsetki naliczone za okres odroczenia spłaty kredytu oraz przekraczające kwoty spłat, o których mowa w ust. 2, są dopisywane do stanu zadłużenia kredytobiorcy na ostatni dzień każdego miesiąca.”;

10) skreśla się § 12; 1

1) dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: „Rozdział 2a Warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytów na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu § 12a. Gminie może być udzielony kredyt na reali zację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowe mu, zwany dalej «kredytem na infrastruktu rę techniczną». § 12b.

1. Wnioski o udzielenie kredytu na infra strukturę techniczną, zwane dalej «wnio skami», składa się w Banku, corocznie, w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 października.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) opis przedmiotu i zakresu projektowa nej komunalnej infrastruktury technicz nej oraz uzasadnienie celowości jej wy konania,

2) koncepcję projektową komunalnej in frastruktury technicznej zawierającą niezbędne szkice techniczne,

3) informacje o wysokości szacunkowego kosztu budowy projektowanej komu nalnej infrastruktury technicznej oraz źródeł jej finansowania i spłaty zacią gniętego kredytu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) statut gminy,

2) sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni, uchwalony budżet na rok bieżący oraz projekt budżetu na rok na stępny,

3) roczną informację o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwaran cji i poręczeń,

4) opinie właściwej regionalnej izby obra chunkowej dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni oraz możliwości spłaty planowanego kredytu,

5) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwego urzędu skar bowego dotyczące terminowości regu lowania zobowiązań przez gminę,

6) uchwałę rady gminy upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kre dytu, którego dotyczy wniosek, określa jącą wysokość kredytu i rodzaj zabez pieczeń jego spłaty. § 12c.

1. Wnioski spełniające wymagania określo ne w § 12b podlegają rejestracji.

2. Złożenie wniosku w terminie innym niż określony w § 12b ust. 1 powoduje jego zwrot bez rozpatrzenia.

3. W przypadku złożenia wniosku niespeł niającego wymagań określonych w § 12b ust. 2 i 3, Bank, w terminie 14 dni, zwraca wniosek bez rozpatrzenia, informując jed nocześnie o wymaganiach, których wnio sek nie spełnia, i pouczając o terminie składania wniosków wynikającym z prze pisów rozporządzenia. § 12d.

1. W terminie do dnia 15 kwietnia roku na stępnego po roku złożenia wniosków Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kre dytu lub odmawia jego udzielenia, zawia damiając o tym niezwłocznie wniosko dawcę.

2. Zawiadomienie o odmowie udzielenia kredytu zawiera uzasadnienie.

3. Zawiadamiając o przyznaniu kredytu, Bank określa termin zawarcia umowy kre dytu, nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu.

4. Gmina, przed zawarciem umowy kredytu, jest obowiązana złożyć w Banku aktualną uchwałę budżetową.

5. Zabezpieczeniem, o którym mowa w § 12b ust. 3 pkt 6, może być weksel in blanco z deklaracją wekslową lub hipote ka na nieruchomości stanowiącej wła sność gminy. § 12e.

1. Okres spłaty kredytu udzielonego na reali zację komunalnej infrastruktury technicz nej nie może przekroczyć 7 lat.

2. Okres wypłaty kredytu udzielanego na re alizację komunalnej infrastruktury tech nicznej nie może być dłuższy niż 24 mie siące, licząc od dnia zawarcia umowy kre dytu. § 12f. Stopa oprocentowania kredytu jest zmienna, ustalana w stosunku rocznym jako stopa no minalna w wysokości 50% stopy redyskonto wej weksli przyjmowanych od banków do re dyskonta przez Narodowy Bank Polski, jed nak nie niższa niż 4,5% w stosunku rocz nym.”; 1

2) w § 17 w ust. 1 po wyrazie „załącznik” dodaje się wyrazy „nr 2”; 1

3) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia ozna cza się jako załącznik nr 2; 1

4) dodaje się załącznik nr 1 w brzmieniu określo nym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

§2.

1. Wnioski o udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych odpowia dające wymogom ustawy i rozporządzenia, które do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie zo Dziennik Ustaw Nr 116 — 8857 — Poz. 1234 stały zakwalifikowane do udzielenia kredytu w trybie § 7 ust. 2 rozporządzenia powołanego w § 1, zostają za rejestrowane jako wnioski wstępne.

2. Wnioskodawca może wniosek, o którym mowa w ust. 1, wycofać bądź dokonać jego zmiany.

3. Ostateczny termin składania wniosków wstęp nych albo dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, ustala się na dzień 31 października 2001 r.

4. Do oceny wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się, oprócz kryteriów zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia powołanego w § 1, dodatkowe kryteria oceny wniosków, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek Dziennik Ustaw Nr 116 — 8858 — Poz. 1234 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2001 r. (poz. 1234) Załącznik nr 1 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW WST¢PNYCH I. Ocena planowanego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Norma Punkty I.1 Dostosowanie budynku dla osób niepełnospraw nych Budynek jest dostosowany do po trzeb osób niepełnosprawnych Jeżeli TAK 5 I.2 Wskaźnik powierzchnio wy budynku Stosunek powierzchni użytkowej do powierzchni całkowitej netto bu dynku Jeżeli mniej niż 0,70 –10 I.3 Wielkość przedsięwzięcia inwestycyjno-budowla nego Przedsięwzięcie obejmuje co naj mniej 20 mieszkań finansowanych z udziałem kredytu KFM Jeżeli NIE –10 I.4 Struktura własności mieszkań Odsetek powierzchni mieszkań wraz z powierzchnią powierzchni przynależnych finansowanych z udziałem kredytu KFM w odniesie niu do ogólnej powierzchni użytko wej mieszkań wraz z powierzchnią powierzchni przynależnych Jeżeli KFM finansuje: — 100% — poniżej 100%, ale nie mniej niż 80% — poniżej 80% 0 –10 –20 I.5 Koszty budowy Całkowity koszt przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1 m2 w odniesieniu do powierzchni użytkowej budynku Jeżeli koszt 1 m2 stanowi: — poniżej 80% wskaźnika powiatowego — od 80% do 85% wskaźnika powiatowego — powyżej 85% do 90% wskaźnika powiatowego — powyżej 90% do 95% wskaźnika powiatowego 20 15 10 5 I.6 Koszty pozyskania gruntu Udział kosztu pozyskania gruntu w całkowitych planowanych kosztach inwestycji Jeżeli koszt gruntu stanowi: — nie więcej niż 3% kosztów — ponad 3% do 6% kosztów — ponad 6% kosztów 0 –5 –10 I.6 A Koszty pozyskania gruntu (dla miast liczących po nad 250 tys. mieszkań ców)1 Udział kosztu pozyskania gruntu w całkowitych planowanych kosztach inwestycji Jeżeli koszt gruntu stanowi: — nie więcej niż 5% kosztów — ponad 5% do 8% kosztów — ponad 8% kosztów 0 –5 –10 I.7 Przetarg na prace budow lane Przeprowadzenie przetargu na pra ce budowlane lub deklaracja prze prowadzenia przetargu przed przy stąpieniem do prac Jeżeli TAK 10 Dziennik Ustaw Nr 116 — 8859 — Poz. 1234 II . Polityka w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Norma Punkty II.1 Deficyt mieszkań w gmi nie Wskaźnik liczby mieszkań w gminie na 1000 mieszkańców poniżej śred niej krajowej dla danej kategorii wielkościowej miast2 Jeżeli TAK 5 II.2 Udział mieszkań komu nalnych i społecznych czynszowych, współfi nansowanych przez KFM w zasobach mieszkanio wych w gminie Wskaźnik udziału zasobów komu nalnych i zasobów TBS, współfi nansowanych przez KFM, w gminie poniżej przeciętnego wskaźnika dla miast w danej kategorii wielkościo wej Jeżeli TAK 5 II.3 Strategia mieszkaniowa gminy Włączenie programu społecznego budownictwa czynszowego do stra tegii mieszkaniowej gminy, która zo stała przyjęta uchwałą rady gminy Jeżeli TAK 5 II.4 Zaangażowanie gminy w przedsięwzięcie Sumaryczne ujęcia zaangażowania gminy w rozwój społecznego bu downictwa czynszowego, uwzględ niające możliwe formy poparcia gminy w odniesieniu do inwestycji (dotyczy gminy, na której terenie zostanie wykonana inwestycja) Jeżeli gmina: — objęła akcje/udziały w spół ce lub przystąpiła do spół dzielni osób prawnych lub — współfinansuje przedsię wzięcie w formie partycy pacji w kosztach budowy 5 II.5 Sposób kwalifikacji na jemców mieszkań Gotowość wnioskodawcy do wy najmowania mieszkań najemcom spoza gminy, potwierdzona bra kiem ograniczeń w statucie lub umowie spółki lub w regulaminie wynajmowania mieszkań Jeżeli TAK 5 II.6 Przeciwdziałanie bezro bociu Włączenie społecznego budownic twa czynszowego do lokalnego lub regionalnego programu walki z bezrobociem, potwierdzone doku mentem przyjętym przez stosowne władze samorządowe Jeżeli TAK 5 II.7 Strategia rozwoju regio nalnego Włączenie programu społecznego budownictwa czynszowego do strategii rozwoju województwa lub programu wojewódzkiego Jeżeli TAK 5 II.8 Popyt na mieszkania fi nansowane z udziałem środków KFM Wystąpienie ryzyka braku popytu w danej miejscowości na społeczne mieszkania czynszowe (na podsta wie opinii eksperckiej)3 Jeżeli TAK –20 II.9 Odnowa miast Przedsięwzięcie polegające na ada ptacji lub przebudowie istniejących budynków, o ile koszt przedsięwzię cia nie przekracza 80% wartości wskaźnika odtworzeniowego Jeżeli TAK 5 II.10 Potencjalna możliwość absorpcji bezrobocia Wskaźnik dochodów własnych i do chodów z tytułu udziału w podat kach stanowiących dochód budżetu państwa w przeliczeniu na 1 miesz kańca w gminie powyżej przecięt nego wskaźnika dla gmin (bez gmin wiejskich) Jeżeli TAK 10 Dziennik Ustaw Nr 116 — 8860 — Poz. 1234 II I . Kryteria kredytowe Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Norma Punkty III.1 Wysokość wskaźnika pierwszej spłaty Wysokość wskaźnika pierwszej spłaty Jeżeli wskaźnik wynosi: — co najmniej 0,27% kwoty kredytu — co najmniej 0,30% kwoty kredytu — 0,35% kwoty kredytu 5 10 15 III.2 Udział kredytu w finanso waniu przedsięwzięcia Wskaźnik udziału kredytu w warto ści przedsięwzięcia Jeżeli udział kredytu w kosz tach przedsięwzięcia wyno si: — 65% lub mniej 5 III.3 Pierwsza inwestycja wnioskodawcy Za pierwszą inwestycję uznaje się sytuację, gdy jakikolwiek wniosek wnioskodawcy nie został wcześniej rozpatrzony pozytywnie przez Ko mitet Kredytowy Jeżeli TAK 10 III.4 Współpraca Banku z wnioskodawcą w okresie 12 miesięcy poprzedzają cych miesiąc złożenia wniosku wstępnego Jeżeli opinia jest: — pozytywna z uwagi na re gularne spłaty — pozytywna z uwagi na wy pełnianie umowy w zakre sie ubezpieczeń i spra wozdawczości finansowej — brak dotychczasowej współpracy — negatywna z uwagi na opóźnienie w spłacie 1 raz w roku od 10 do 30 dni lub 2 razy w roku do 10 dni — negatywna z uwagi na opóźnienie w spłacie 1 raz w roku powyżej 30 dni lub 3 razy w roku do 10 dni 5 5 0 –5 –20 III.5 Majątek wnioskodawcy Projektowana inwestycja obejmuje budowę lokali użytkowych (lokali usługowych, garaży) stanowiących własność wnioskodawcy, finanso wanych ze środków wnioskodawcy i przeznaczonych na wynajem Jeżeli TAK 10 Objaśnienia: 1 Warszawa, ¸ódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdy nia. 2 Uwzględnia się następujące kategorie wielkości: miasta liczące poniżej 10,0 tys. mieszkańców, miasta liczące od 10,0 tys. do 49,9 tys. mieszkańców, miasta liczące od 50,0 tys. do 199,9 tys. mieszkańców, miasta liczące 200,0 tys. mieszkańców i więcej, gminy wiejskie. 3 Opinię opracowuje Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie informacji o inwestycjach w gminie kredytowanych z udziałem środków KFM oraz o sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie i regionie, ze szczególnym uwzględnieniem sy tuacji na rynku pracy. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8861 — Poz. 1234 Załącznik nr 2 DODATKOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Norma Punkty IV.1 Termin zarejestrowania wniosku Miesiąc, w którym nastąpiło przeka zanie skompletowanego pod względem formalnym wniosku kre dytowego do analizy przez inspek tora kredytowego Jeżeli: — w grudniu 2000 r. lub wcześniej — w styczniu 2001 r. — w lutym 2001 r. — w marcu 2001 r. — w kwietniu 2001 r. — w maju 2001 r. — w czerwcu 2001 r. — w lipcu 2001 r. — w sierpniu 2001 r. — we wrześniu 2001 r. — w październiku 2001 r. 24 21 18 15 12 10 8 6 4 2 0 IV.2 Termin zakończenia inwe stycji Planowany termin zakończenia in westycji Jeżeli: — w IV kwartale 2001 r. — w I kwartale 2002 r. — w II kwartale 2002 r. — w III kwartale 2002 r. — w IV kwartale 2002 r. lub później 24 18 12 6 0 IV.3 Termin rozpoczęcia inwe stycji Rozpoczęcie inwestycji po 1 stycz nia 2001 r. (bez zapewnienia do stępności środków kredytowych KFM). Jeżeli TAK –30

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-09-04
Data wejścia w życie: 2001-10-20
Data obowiązywania: 2001-10-20
Data uchylenia: 2007-11-30
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1234