Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1261

Dziennik Ustaw Nr 118 — 9207 — Poz. 1261 1261 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1. Czynności przewidziane przepisami prawa cel nego mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celnych, jeżeli:

1) ilość i rodzaj towarów nie wskazują na przeznacze nie handlowe,

2) łączna wartość części lub wyposażenia przywożo nego razem z towarem, uwidoczniona na fakturze za towar, nie przekracza równowartości 800 euro,

3) towary obejmowane są procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny,

4) nie dotyczą towarów, o których mowa w § 3—10.

§2. Wykaz urzędów celnych określający procedury celne, którymi mogą być obejmowane towary w po szczególnych urzędach, określa załącznik nr 1 do roz porządzenia.

§3. Używane pojazdy samochodowe klasyfikowa ne pod pozycją Taryfy celnej od 8701 do 8704, niezależ nie od przeznaczenia, mogą być zgłaszane do procedu ry dopuszczenia do obrotu wyłącznie w urzędach cel nych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§4. Materiały i wyroby włókiennicze, niezależnie od przeznaczenia, mogą być zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu wyłącznie w urzędach celnych określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§5. Wyroby skórzane, niezależnie od przeznacze nia, mogą być zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu wyłącznie w urzędach celnych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§6. Wyroby elektroniczne, niezależnie od przezna czenia, mogą być zgłaszane do procedury dopuszcze nia do obrotu wyłącznie w urzędach celnych określo nych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§7. Towary rolno-spożywcze, niezależnie od prze znaczenia, mogą być zgłaszane do procedury dopusz czenia do obrotu wyłącznie w urzędach celnych okre ślonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§8. Oleje klasyfikowane pod pozycją Taryfy celnej 2710, niezależnie od przeznaczenia, mogą być zgłasza ne do procedury dopuszczenia do obrotu wyłącznie w urzędach celnych określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§9. Zgłoszenia celne do procedury dopuszczenia do obrotu zbóż objętych plafonami taryfowymi ilościo wymi, ustanowionymi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie usta nowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektó re zboża przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 17, poz. 187), mogą być dokonywane wyłącznie w urzę dach celnych określonych w załączniku nr 8 do rozpo rządzenia.

§10. Osobowe pojazdy samochodowe, które nie były jeszcze dopuszczone do ruchu, klasyfikowane pod pozycją Taryfy celnej 8703, niezależnie od przeznacze nia, mogą być zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu wyłącznie w urzędach celnych określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia. § 1

1. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewi dziane przepisami prawa celnego w zależności od ro dzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych (Dz. U. Nr 73, poz. 818, z 2000 r. Nr 5, poz. 57 oraz z 2001 r. Nr 17, poz. 198 i Nr 25, poz. 280). § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: H. Wasilewska-Trenkner Dziennik Ustaw Nr 118 — 9208 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9209 — Poz. 1261 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. (poz. 1261) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9210 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9211 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9212 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9213 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9214 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9215 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9216 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9217 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9218 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9219 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9220 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9221 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9222 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9223 — Poz. 1261 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9224 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9225 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9226 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9227 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9228 — Poz. 1261 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9229 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9230 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9231 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9232 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9233 — Poz. 1261 Załącznik nr 4 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9234 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9235 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9236 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9237 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9238 — Poz. 1261 Załącznik nr 5 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9239 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9240 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9241 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9242 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9243 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9244 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9245 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9246 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9247 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9248 — Poz. 1261 Z ał ąc zn ik n r 6 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9249 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9250 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9251 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9252 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9253 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9254 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9255 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9256 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9257 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9258 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9259 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9260 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9261 — Poz. 1261 Załącznik nr 7 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9262 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9263 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9264 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9265 — Poz. 1261 Załącznik nr 8 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9266 — Poz. 1261 Załącznik nr 9 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9267 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9268 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9269 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9270 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9271 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9272 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9273 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9274 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9275 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9276 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9277 — Poz. 1261 Dziennik Ustaw Nr 118 — 9278 — Poz. 1261

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-09-26
Data wejścia w życie: 2001-10-30
Data obowiązywania: 2001-10-30
Data uchylenia: 2002-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1261