Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1298

Dziennik Ustaw Nr 120 — 9406 — Poz. 1298 1298 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 49

9) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeń stwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

2) ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o Policji (Dz. U. Nr 41, poz. 465),

3) ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wpro wadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 24—27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bez pieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680), które stanowią: „Art. 2

4. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli cji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499 i Nr 88, poz. 55

4) w art. 13 w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazie «te rytorialnego» dodaje się przecinek oraz wyrazy «a także organizatorzy imprez ma sowych,». Art. 2

5. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań stwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) w art. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: «Organizatorzy imprez masowych mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosz tów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.» Art. 2

6. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno ści kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 90, poz. 407 i z 1997 r. Nr 5, poz. 2

4) w art. 34 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: «

8. Obowiązki organizatora imprezy ma sowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680).» Art. 2

7. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kul turze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i z 1996 r. Nr 137, poz. 63

9) w art. 50 doda je się ust. 3 w brzmieniu: «

3. Obowiązki organizatora imprezy ma sowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680).»;

2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie których ustaw określających kompetencje orga nów administracji publicznej — w związku z refor mą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłosze nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

3) art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o Policji (Dz. U. Nr 41, poz. 465), które sta nowią: „Art.

3. Akty prawne wydane na podstawie upo ważnień ustawowych zmienionych niniej szą ustawą zachowują moc do czasu zastą pienia ich przez akty wydane na podstawie niniejszej ustawy. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 14 dotyczącego art. 15 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149), który sta nowi: „Art. 1

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 paź dziernika 2001 r.” Marszałek Sejmu: M. Płażyński Dziennik Ustaw Nr 120 — 9407 — Poz. 1298 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2001 r. (poz. 1298) USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Ustawa określa warunki bezpieczeństwa imprez masowych, tryb wydawania zezwoleń na ich przeprowadzenie oraz zasady odpowiedzialności orga nizatorów tych imprez za szkody wyrządzone w miej scu i w czasie trwania imprezy masowej, a także zasa dy odpowiedzialności organizatorów imprez maso wych i ich uczestników w przypadku naruszenia przez nich przepisów ustawy.

2. Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w za kresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. Art. 2.

1) Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na tere nach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jed nostek organizacyjnych podległych, podporządkowa nych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Naro dowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów wła ściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniej szej ustawy. Art.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1)

2) imprezie masowej — należy przez to rozumieć im prezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy maso wej wynosi — nie mniej niż 1 000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiające go przeprowadzenie imprezy — nie mniej niż 300, 1a)

3) imprezie masowej o podwyższonym ryzyku — należy przez to rozumieć imprezę masową, w cza sie której, jak wynika z posiadanych informacji i do tychczasowych doświadczeń dotyczących zacho wania osób uczestniczących, istnieje obawa wystą pienia aktów przemocy lub agresji; w przypadku or ganizacji takiej imprezy wymienione w pkt 1 liczby miejsc dla osób wynoszą odpowiednio 300 i 200, 2)

4) zabezpieczeniu imprezy masowej — należy przez to rozumieć ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych przez organizatora imprezy, wój ta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, woje wodę, Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jed nostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, służbę zdrowia, a w razie potrzeby przez inne wła ściwe służby i organy,

3) organizatorze imprezy masowej — należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jed nostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę masową,

4) regulaminie obiektu lub imprezy masowej — nale ży przez to rozumieć przepisy wydane przez właści ciela, posiadacza, użytkownika, zarządzającego obiektem lub organizatora imprezy masowej, za wierające zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z obiektu lub te renu a także znajdujących się tam urządzeń, 5)

5) terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz teren będący w trwałym zarzą dzie jednostek podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwo ści oraz ministrów właściwych: do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu. Art. 3a.

6) Nie są imprezami masowymi, w rozumie niu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w te atrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wy łącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sporto wego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne. Art.

4. Postępowanie w sprawach określonych w ustawie prowadzi się według Kodeksu postępowa nia administracyjnego, o ile przepisy ustawy nie stano wią inaczej. Rozdział 2 Warunki bezpieczeństwa imprezy masowej Art.

5.

1. Organizator imprezy masowej jest obo wiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.

2. Organizator imprezy masowej zapewnia:

1) spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa bu dowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 2)

7) służbę porządkową i informacyjną odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną, wyraźnie wyróżniającą się elementami ubioru oraz powołuje kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego tymi służ bami,

3) pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sani tarne,

4) drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające do jazd pojazdom służb ratowniczych i Policji, Dziennik Ustaw Nr 120 — 9408 — Poz. 1298 ———————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie im prez masowych i ustawy o Policji (Dz. U. Nr 41, poz. 465), która weszła w życie z dniem 24 maja 2001 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

3) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 138 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związ ku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. ———————

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

6) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi sie 1.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

5) warunki zorganizowania łączności pomiędzy pod miotami biorącymi udział w zabezpieczeniu impre zy,

6) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo -gaśniczych,

7) w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierują cych zabezpieczeniem.

3. Organizator imprezy masowej udostępnia uczest nikom imprezy masowej regulamin obiektu lub regula min imprezy masowej. 4.

8) Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, określa szcze gółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiek cie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy. Art. 5a.

9)

1. Organizator imprezy masowej może za wrzeć z właściwym miejscowo komendantem powia towym (miejskim) Policji porozumienie o odpłatnym udziale Policji w zabezpieczeniu, podczas przeprowa dzania imprezy masowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, jest za wierane po wyrażeniu zgody przez właściwego miej scowo komendanta wojewódzkiego Policji i powinno w szczególności określać sposób zabezpieczenia przez Policję bezpieczeństwa i porządku publicznego, kwotę odpłatności uiszczanej na rzecz Policji przez organiza tora imprezy masowej, zasady i tryb nadzoru Policji nad działalnością służb porządkowej i informacyjnej oraz kierownika do spraw bezpieczeństwa.

3. Kwotę odpłatności, o której mowa w ust. 2, usta la się przy uwzględnieniu określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41 poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za udział w zabezpieczeniu podczas imprezy masowej bezpieczeństwa i porządku publicznego. Art. 6.

10) Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmi strza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Art.

7.

1. Do wniosku, o którym mowa w art. 6, na leży dołączyć: 1)1

1) opinie właściwych miejscowo komendantów po wiatowych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej po mocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję za grożeniach,

2) opinię właściwego miejscowo państwowego in spektora sanitarnego12),

3) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający: a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się pu bliczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdo wych dla pojazdów służb ratowniczych, b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punk tów czerpalnych wody do picia i do celów prze ciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożaro wych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiek tu lub terenu, d) informacje o rozmieszczeniu służb porządko wych, rozmieszczeniu osób na imprezie maso wej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sek torów oraz o rozmieszczeniu punktów gastrono micznych i sanitariatów,

4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

5) program i regulamin imprezy masowej, ewentual nie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalo nych zasad wraz z informacją o sposobie udostęp nienia ich uczestnikom imprezy masowej, 6)1

3) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zor ganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach po rządku publicznego, w tym informację o ewentual nym uznaniu imprezy masowej za imprezę o pod wyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wy posażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porząd kowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby po rządkowej przyjmuje się przelicznik — co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku prze liczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych Dziennik Ustaw Nr 120 — 9409 — Poz. 1298 ———————

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

9) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przy pisie 1.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ——————— 1

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

2) Obecnie: inspektora sanitarnego, stosownie do art. 51 ustawy, o której mowa w przypisie 4. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret dru gie ustawy, o której mowa w przypisie 1. na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób, 7)1

4) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa),

8) pisemną instrukcję określającą zadania służby po rządkowej oraz warunki łączności pomiędzy pod miotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,

9) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagro żenia,

10) polisę ubezpieczeniową, o której mowa w art. 20, 1

1) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy maso wej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazo wego, w razie przeprowadzania imprezy na tere nach będących w zarządzie tej jednostki. 1a.1

5) Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie ze zwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zwra ca się do właściwych miejscowo komendantów powia towych (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożar nej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy do raźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego in spektora sanitarnego1

2) o wyrażenie opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 1b.1

5) Właściwi miejscowo komendanci powiatowi (miejscy) Policji i Państwowej Straży Pożarnej w celu wydania opinii mogą zażądać od organizatora imprezy masowej dokumentacji określonej w ust. 1 pkt 3—9 i 11 oraz w ust. 3.

2. Do wniosku należy ponadto dołączyć informację o powiadomieniu właściwych ze względu na miejsce, na którym ma się odbyć impreza masowa:

1) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przy padku przeprowadzania imprez masowych w stre fie nadgranicznej,

2) dowódcę ˚andarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Organizator imprezy masowej załącza do wnio sku informację o zainstalowanych urządzeniach, o któ rych mowa w art. 15. Art.

8. 1.1

6) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy ma sowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy. 1a.1

7) Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy po winno zawierać nazwę organizatora, miejsce jej prze prowadzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia, maksy malną liczbę osób, które mogą być obecne, liczbę po rządkowych, dane o osobie reprezentującej organiza tora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierowniku do spraw bezpieczeństwa) oraz o zainstalowaniu urzą dzeń określonych w art. 15 ust. 1. 1b.1

7) Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, uzna na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 7, że jest to impreza o podwyższonym ryzyku, stwierdza to w ze zwoleniu. 2.1

8) Odmowa wydania zezwolenia na przeprowa dzenie imprezy masowej następuje w razie niespełnie nia wymogów, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 oraz w art. 6 i 7.

3. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie impre zy masowej lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej. Kopię decyzji, nie zwłocznie po jej wydaniu, organ wydający przesyła podmiotom wymienionym w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2.19) 4.

20) Odwołanie organizatora imprezy masowej od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wy konania. Art.

9.

1. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadza ne przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych czę ściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wska zanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie ta kich imprez w okresie jednego roku. 2.2

1) Organizator imprez, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany, na 14 dni przed planowanym termi nem ich przeprowadzenia, przekazać — właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy maso wej — komendantom powiatowym (miejskim) Policji i Państwowej Straży Pożarnej, państwowemu tereno wemu inspektorowi sanitarnemu1

2) oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 6—9. 3.2

2) W przypadku zmiany terminu imprezy maso wej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalo Dziennik Ustaw Nr 120 — 9410 — Poz. 1298 ——————— 1

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 7 lit. a) tiret trze cie ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

5) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ——————— 1

7) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

9) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 8 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

20) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

1) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 9 lit. a) usta wy, o której mowa w przypisie 1. 2

2) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. nego terminarza, organizator imprezy masowej na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby ratownicze, które wydały opi nie, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 1a. Art.

10. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wyda je decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa decy dujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie. Art. 1

1.

1. Od decyzji wójta, burmistrza albo prezy denta miasta, o której mowa w art. 8 i w art. 10, służy od wołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. 2.2

3) Samorządowe kolegium odwoławcze rozpa truje odwołanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia. Art. 1

2.

1. Organizator imprezy masowej, nie póź niej niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpo częcia imprezy, jest obowiązany zwrócić się do komen danta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy o udzielenie in formacji o osobach objętych rejestrem, o którym mo wa w art. 23.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do orga nizatorów imprez masowych, o których mowa w art. 9, z tym że udzielona informacja zachowuje ważność przez 90 dni. Art. 13.2

4)

1. Wojewoda może wprowadzić dla okre ślonego organizatora imprezy masowej zakaz przepro wadzania przez niego imprez masowych na terenie województwa lub jego części albo w obiektach lub na terenach, o których mowa w art. 3 pkt 1, na czas okre ślony lub do odwołania, albo zezwolić na przeprowa dzenie imprezy masowej bez udziału widzów w przy padku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i po rządku publicznego w związku z przeprowadzoną im prezą masową.

2. Wydanie zakazu, o którym mowa w ust. 1, nastę puje w formie decyzji administracyjnej. Kopię decyzji niezwłocznie po jej wydaniu wojewoda przesyła pod miotom wymienionym w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, w art. 8 ust. 1 oraz w art. 13a ust. 1.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, służy odwo łanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który rozpatruje je w terminie 14 dni.

4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wstrzymuje jej wykonania. Art. 13a.2

5)

1. Zarząd powiatu może wprowadzić dla określonego organizatora imprezy masowej zakaz przeprowadzania przez niego imprez masowych na te renie powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach, o których mowa w art. 3 pkt 1, na czas okre ślony lub do odwołania, albo zezwolić na przeprowa dzenie imprezy masowej bez udziału widzów w przy padku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i po rządku publicznego w związku z przeprowadzoną im prezą masową.

2. Wydanie zakazu, o którym mowa w ust. 1, nastę puje w formie decyzji administracyjnej. Kopię decyzji, niezwłocznie po jej wydaniu, organ wydający przesyła podmiotom wymienionym w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, służy odwo łanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które rozpatruje je w terminie 3 dni.

4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, nie wstrzymuje jej wykonania. Art. 1

4.

1. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulami nów obiektu i imprezy. 2.2

6) Osobom obecnym na imprezie masowej za brania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materia łów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholo wych, środków odurzających lub substancji psychotro powych. Art. 15.2

7)

1. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urzą dzeń rejestrujących obraz i dźwięk, z zastrzeżeniem ust. 2—5. 2.2

8) Wojewoda sporządza wykaz stadionów, obiek tów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu im prezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących ob raz i dźwięk jest obowiązkowe. Umieszczenie w wyka zie określonego stadionu, obiektu lub terenu następu je w drodze decyzji administracyjnej.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się w szczególności termin, od którego utrwalanie przebie gu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrują cych obraz i dźwięk jest obowiązkowe.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw we wnętrznych. Dziennik Ustaw Nr 120 — 9411 — Poz. 1298 ——————— 2

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 2

5) Dodany przez art. 138 pkt 2 ustawy, o której mowa w przy pisie 4, oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przypisie 1. ——————— 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 2

8) Przepis ust. 2 wejdzie w życie z dniem 10 listopada 2001 r., zgodnie z art. 4 ustawy, o której mowa w przepisie 1.

5. Organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie, w obiekcie lub na terenie, o których mo wa w ust. 2, jest obowiązany do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za po mocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

6. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowo dy pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub do wody mające znaczenie dla toczących się takich postę powań, organizator imprezy masowej niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzanej imprezy maso wej lub Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczę cie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam wystąpi z wnioskiem o ukaranie w spra wach o wykroczenia.

7. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowo dów pozwalających na wszczęcie postępowania kar nego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszcze niu. Art. 15a.2

9)

1. Wojewoda może nałożyć na organi zatora imprezy masowej odbywającej się w miejscu nieobjętym wykazem, o którym mowa w art. 15 ust. 2, obowiązek jej utrwalania za pomocą urządzeń rejestru jących obraz i dźwięk.

2. Przepisy art. 15 ust. 3—5 stosuje się odpowied nio. Art. 1

6.

1. Służby porządkowe organizatora impre zy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, legitymując się identyfikatorem umiesz czonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

1) sprawdzania uprawnień do przebywania na impre zie masowej,

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamo ści, 3)30) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2, 4)3

1) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień — wezwania ich do opusz czenia imprezy masowej, 4a)3

2) wydawania poleceń porządkowych osobom za kłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń — we zwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

1) nazwę wystawcy,

2) numer identyfikacyjny i fotografię osoby dokonują cej czynności, o których mowa w ust. 1,

3) okres ważności,

4) pieczęć i podpis wystawcy.

3. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wy konywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w sto sunku do której zostały podjęte. Art. 1

7.

1. Służby porządkowe organizatora impre zy masowej są obowiązane:

1) nie wpuścić na imprezę masową: a) osób, wobec których zostało wydane orzeczenie: — zakazujące wstępu na imprezę masową, w ra zie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22, — zobowiązujące do powstrzymania się od prze bywania w miejscach przeprowadzania im prez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawie szeniem wykonania kary pozbawienia wolno ści albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 10

10) , b) osób odmawiających poddania się czynno ściom, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1—3, 2)3

3) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy ma sowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej. 2.3

4) W przypadku gdy działania podjęte w trybie określonym w ust. 1 przez służby porządkowe organi Dziennik Ustaw Nr 120 — 9412 — Poz. 1298 ——————— 2

9) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 30) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ———————— 3

2) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. zatora imprezy masowej są nieskuteczne, organizator imprezy lub kierownik do spraw bezpieczeństwa w imieniu organizatora imprezy występuje o pomoc do Policji, potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. 3.3

5) W sytuacji określonej w ust. 2 służby porząd kowe organizatora imprezy wykonują polecenia Policji. Art. 18.3

6) Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, wymogi, jakie powinny spełniać służby po rządkowe w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowe warunki i sposoby działania tych służb w zakresie określonym w art. 16 i 17, w tym tematykę i formy szkolenia, jednostki właściwe do przeprowa dzania szkolenia, wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, wymagane wyposażenie służb porządko wych w zależności od potencjalnego ryzyka, zakres sprawdzania przez służby porządkowe uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, sposoby legitymowania w celu ustalenia tożsamości osób obec nych, przeglądania ich bagaży i odzieży oraz usuwania osób zakłócających imprezę. Rozdział 3 Odpowiedzialność za szkodę i koszty zabezpieczenia imprezy masowej Art. 1

9.

1. Organizator imprezy masowej, w tym im prez odbywających się w trybie art. 9 ust. 1, odpowiada za rzeczywiste szkody, które poniosły Policja, Państwo wa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpoża rowej oraz służba zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie odbywania się imprezy.

2. Przepis ust. 1 dotyczy imprez masowych, na któ re wstęp jest odpłatny.

3. Szkody, o których mowa w ust. 1, obejmują rów nowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia użytego przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służbę zdro wia w związku z działaniami w miejscu i czasie przepro wadzania imprezy masowej.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przedkłada ją organizatorowi imprezy masowej zestawienie i wy sokość poniesionych szkód. 5.3

7) Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw fi nansów publicznych i do spraw zdrowia oraz po zasię gnięciu opinii Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Spor tu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasa dy ustalania szkód, o których mowa w ust. 3, oraz tryb wypłaty odszkodowań. Art.

20.

1. Organizator imprezy masowej ma obo wiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywil nej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez maso wych, na które wstęp jest odpłatny. 2.3

8) Minister właściwy do spraw instytucji finanso wych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia, o któ rym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem konieczności właściwego zabezpieczenia finansowego skutków wy padków zaistniałych podczas imprezy masowej. Rozdział 4 Przepisy karne Art. 21.3

9)

1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wy danego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze grzywny.

3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybu chowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej na poje alkoholowe, podlega karze grzywny.

5. Może być orzeczony przepadek przedmiotów wy mienionych w ust. 3 lub 4, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. Art. 21a.40) Postępowanie w sprawach o wykrocze nia określone w art. 21 ust. 2—4 prowadzi się na pod stawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym. Art. 22.4

1) W razie ukarania za wykroczenia z art. 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu wykroczeń oraz określone w art. 21 ust. 2—4 niniejszej ustawy, popełnione w związku z imprezami masowymi, można orzec śro dek karny zakazu wstępu na imprezę masową, w rozu mieniu niniejszej ustawy, na czas od 1 roku do 3 lat, Dziennik Ustaw Nr 120 — 9413 — Poz. 1298 ——————— 3

5) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 3

7) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w przypisie 1. ——————— 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 40) Dodany przez art. 5 § 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149), któ ra wchodzi w życie z dniem 17 października 2001 r. 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. który może być połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa na wezwanie powiatowego (miejskie go) komendanta Policji we właściwej dla miejsca za mieszkania ukaranego jednostce organizacyjnej Policji w czasie trwania imprezy masowej. Art. 2

3. 1.4

2) Prawomocne orzeczenia o ukaraniu za wykroczenia, o których mowa w art. 22, wymierzające środek karny zakazu wstępu na imprezę masową, oraz prawomocne orzeczenia sądu zobowiązujące do po wstrzymania się od przebywania w miejscach przepro wadzania imprez masowych, wydawane wobec skaza nych w związku z warunkowym zawieszeniem wykona nia kary pozbawienia wolności albo wobec nieletnich na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, podle gają wpisowi do rejestru prowadzonego przez Komen danta Głównego Policji.

2. Informacji z rejestru udziela się:

1) sądom, kolegiom do spraw wykroczeń4

3) oraz orga nom prokuratury i innym organom powołanym do ścigania przestępstw i wykroczeń,

2) organizatorowi imprezy masowej za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy. 3.4

4) Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, okre śli, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb dokonywania wpisów do rejestru, o którym mo wa w ust. 1, oraz sposób jego prowadzenia. Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe Art. 24—2

7. (pominięte).45) Art. 2

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 mie sięcy od dnia ogłoszenia46), z wyjątkiem art. 19, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 120 — 9414 — Poz. 1298 ——————— 4

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 23 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

3) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń traci moc zgodnie z art. 2 § 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 40. ——————— 4

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 23 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

5) Zamieszczone w obwieszczeniu. 4

6) Ustawa została ogłoszona dnia 11 września 1997 r.

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-09-29
Data uchylenia: 2005-06-02
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 24-27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680).
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1298