Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1302

Dziennik Ustaw Nr 121 — 9430 — Poz. 1302 1302 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerw ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 506 i Nr 106, poz. 678, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 964 i Nr 93, poz. 1063, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 48, poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 24, Nr 81, poz. 877 i Nr 100, poz. 108

5) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania wysokości świadczenia finansowego umożli wiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalne go, zwanego dalej „świadczeniem finansowym”, oraz tryb przyznawania tego świadczenia.

§2.

1. Decyzję o przyznaniu i wysokości świadcze nia finansowego wydaje dyrektor oddziału terenowe go Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencją”, właściwy ze względu na położenie wynaję tego lokalu mieszkalnego.

2. Do wniosku o przyznanie świadczenia finanso wego dołącza się:

1) umowę najmu albo podnajmu lokalu mieszkalne go, która powinna określać: a) powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, b) wysokość czynszu i terminy jego płatności, c) czas trwania umowy, d) stronę umowy, która ponosi opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę oraz inne świad czenia,

2) zaświadczenie o zwolnieniu kwatery przez ż ołnierza zawodowego w służbie stałej, jeżeli ją posiadał.

§3.

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o któ rym mowa w § 2 ust. 1, ustala i ogłasza średnie koszty najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalne go w danym garnizonie, bez uwzględnienia opłat i świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d), zwane dalej „średnimi kosztami najmu”.

2. Ârednie koszty najmu ustala się na podstawie rynkowych stawek czynszu za najem lokali mieszkal nych stosowanych w danym garnizonie.

3. Ustalenia i ogłoszenia średnich kosztów najmu dokonuje się co najmniej raz w roku.

4. Ogłoszenia średnich kosztów najmu dokonuje się w sposób zwyczajowo przyjęty w danym garnizonie oraz informację w tej sprawie wywiesza się w siedzibie właściwego oddziału terenowego Agencji.

§4.

1. Przy ustalaniu wysokości świadczenia finan sowego uwzględnia się:

1) powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, którą oblicza się przez pomnożenie: a) ilości tytułów do norm powierzchni mieszkalnej przysługujących żołnierzowi zawodowemu w służbie stałej albo b) liczby członków rodziny żołnierza zawodowego w służbie kontraktowej, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwa terowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol skiej, oraz tego żołnierza — przez 8 m2 powierzchni mieszkalnej i wskaźnik 1,66,

2) wysokość czynszu, opłat i innych świadczeń, jakie żołnierz zawodowy uiszczałby, gdyby lokal miesz kalny był osobną kwaterą stałą.

2. Wysokość świadczenia finansowego oblicza się przez pomnożenie powierzchni użytkowej wyliczonej w sposób określony w ust. 1 pkt 1 przez średnie koszty najmu, a następnie odjęcie czynszu, opłat i innych świadczeń, jakie żołnierz zawodowy uiszczałby, gdyby lokal mieszkalny był osobną kwaterą stałą.

3. Nie odejmuje się opłat i innych świadczeń, o któ rych mowa w ust. 2, jeżeli umowa najmu albo podnaj mu przewiduje, że żołnierz zawodowy będzie uiszczał opłaty i inne świadczenia określone w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d) niezależnie od czynszu ustalonego w tej umowie.

4. Wysokość świadczenia finansowego nie może być wyższa od czynszu określonego w umowie najmu albo podnajmu.

§5.

1. Âwiadczenie finansowe wypłaca się w termi nie do 10 dnia każdego miesiąca, bez względu na ter min płatności czynszu określony w umowie najmu al bo podnajmu.

2. W przypadku gdy żołnierz zawodowy utracił uprawnienie do świadczenia finansowego albo prze stał faktycznie zamieszkiwać w wynajętym lub podna jętym lokalu mieszkalnym, jest obowiązany do zwro tu odpowiedniej części otrzymanego świadczenia, li cząc od dnia, w którym utracił uprawnienie lub opu ścił lokal.

§6.

1. Agencja może wypłacać ż ołnierzom zawodo wym świadczenie finansowe poprzez oddziały gospo darcze jednostek wojskowych.

2. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w spra wach, o których mowa w ust. 1, określają porozumie nia zawarte między właściwymi organami Agencji i or ganami wojskowymi.

§7. Do zawartych umów najmu albo podnajmu oraz ustaleń wysokości świadczenia finansowego, jak również spraw wszczętych, a niezakończonych wyda niem ostatecznej decyzji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się odpowiednio przepisy roz porządzenia, o którym mowa w § 8.

§8. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Na rodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegóło wych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miej scowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żoł nierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wy sokości oraz trybu przyznawania świadczenia finanso wego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 23, poz. 107, z 1998 r. Nr 121, poz. 792 i z 2001 r. Nr 118, poz. 1265).

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski Dziennik Ustaw Nr 121 — 9431 — Poz. 1302

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-10-18
Data wydania: 2001-10-08
Data wejścia w życie: 2001-11-02
Data obowiązywania: 2001-11-02
Data uchylenia: 2005-07-01
Uwagi: patrz art. 17 ust. 2 i art. 29 Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz art. 2 Dz. U. z 2005 r. Nr 33, poz. 290
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1302