Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1325

Dziennik Ustaw Nr 122 — 9545 — Poz. 1325 1325 U S TAWA z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art.

1. Przepisy ustawy stosuje się do osób, które są:

1) absolwentami, którzy uczęszczali w systemie dzien nym do ponadpodstawowych oraz ponadgimna zjalnych szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoły wyż szej,

2) absolwentami szkół, o których mowa w pkt 1, do których uczęszczali w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie byli zatrudnieni,

3) absolwentami co najmniej 12-miesięcznego przy gotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,

4) absolwentami dziennych kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okre sie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie byli za trudnieni,

5) absolwentami szkół specjalnych,

6) niepełnosprawnymi, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu, którzy w okresie do 6 miesięcy, a zamieszkali w powia tach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym do 12 miesięcy, od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukoń czenia szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, podjęli zatrudnienie po raz pierwszy lub we własnym imieniu podjęli i wykonują działalność gospodarczą, zwanych dalej „absolwentami”. Art.

2.

1. Składki za absolwentów na ubezpieczenie rentowe w części należnej od płatnika składek oraz na ubezpieczenie wypadkowe lub składki na ubezpiecze nie rentowe i wypadkowe należne od ubezpieczonego zobowiązanego do opłacenia składek na własne ubez pieczenia społeczne, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo łecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189 i Nr 111, poz. 1194), finan sowane są z budżetu państwa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do absolwentów przez okres 12 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy. Art.

3.

1. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrud nił absolwenta, koszty składek, o których mowa w art. 2.

2. Zwrot, o którym mowa w ust. 1, następuje na udokumentowany wniosek pracodawcy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w dro dze rozporządzenia, tryb, terminy, szczegółowe zasady zwrotu, o którym mowa w ust. 1, oraz wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2. Art.

4. Przepis art. 2 nie dotyczy absolwentów, do których stosuje się przepisy art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459 i Nr 100, poz. 1080). Art.

5. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080 i Nr 122, poz. 132

3) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 55 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „świadczeń przedemerytalnych” dodaje się wyrazy „oraz zwro tu składek, o których mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia ab solwentom szkół (Dz. U. Nr 122, poz. 1325)”;

2) w art. 57 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) zwrotu składek, o których mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrud nienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz. 1325),”. Art.

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 122 — 9546 — Poz. 1325 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-09-18
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2004-06-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1325