Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1345

Dziennik Ustaw Nr 122 — 9568 — Poz. 1345 Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Mi nistrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 111

6) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Ârodowiska, zwanego dalej „mini strem”.

2. Minister kieruje następującymi działami admini stracji rządowej:

1) gospodarka wodna,

2) środowisko.

3. Minister jest dysponentem części 22 i 41 budże tu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Ârodo wiska.

5. Organy i jednostki organizacyjne podległe mini strowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§2. Minister wykonuje zadania związane z:

1) realizacją programu „Wisła — 2020”,

2) współpracą na wodach granicznych.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller 1345 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska. Dziennik Ustaw Nr 122 — 9569 — Poz. 1345 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. (poz. 1345) WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEG¸YCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ÂRODOWISKA

1) Krajowy Zarząd Parków Narodowych w Warszawie,

2) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w War szawie,

3) Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska,

4) Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwo we” w Warszawie,

5) Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospo darki Wodnej w Warszawie,

6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

7) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwi cach,

8) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krako wie,

9) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczeci nie,

10) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Pozna niu, 1

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warsza wie, 1

2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocła wiu, 1

3) Zakład Budżetowy Budownictwa Wodnego w Puła wach (w likwidacji), 1

4) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej*, 1

5) Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem, 1

6) Instytut Ochrony Ârodowiska w Warszawie, 1

7) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, 1

8) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, 1

9) Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie,

20) Biuro Gospodarki Wodnej w Warszawie, 2

1) Centrum Informacji o Ârodowisku w Warszawie. ——————— * Od dnia 1 stycznia 2002 r.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data wydania: 2001-10-20
Data wejścia w życie: 2001-10-23
Data obowiązywania: 2001-10-23
Data uchylenia: 2002-07-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1345