Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1363

1363 USTAWA z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw. Art.

1. Ustawa określa zasady zakładania i prowa dzenia, zakres oraz przeznaczenie krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodar skich. Art.

2.

1. Tworzy się krajowy system ewidencji go spodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwany da lej „systemem”.

2. System zakłada i prowadzi Agencja Restruktury zacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”. Art.

3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) gospodarstwo rolne — wszystkie nieruchomości rolne będące w posiadaniu tego samego podmio tu,

2) działka rolna — zwarty obszar gruntu rolnego, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, na któ rym prowadzona jest jedna uprawa,

3) płatności bezpośrednie — pomoc finansową udzie laną na podstawie odrębnych przepisów,

4) zwierzęta gospodarskie — bydło, owce i kozy,

5) powierzchnia paszowa — grunt rolny, na którym prowadzone są uprawy roślin przeznaczonych na paszę dla zwierząt albo który jest wykorzystany do wypasu zwierząt,

6) grunt odłogowany — grunt rolny o powierzchni co najmniej 0,3 ha i szerokości 20 m, który był upra wiany z przeznaczeniem pod zbiory, a obecnie zo stał wycofany z produkcji uprawnej lub jest na nim prowadzona produkcja na cele nieżywnościowe. Art.

4.

1. System składa się z:

1) ewidencji gospodarstw rolnych,

2) ewidencji zwierząt gospodarskich,

3) rejestru płatności bezpośrednich,

4) dokumentacji związanej z ewidencją gospodarstw rolnych oraz przyznawaniem i wypłatą płatności bezpośrednich,

5) dokumentacji związanej z przeprowadzanymi przez Agencję kontrolami przestrzegania przepisów do tyczących płatności bezpośrednich.

2. W skład systemu wchodzą także rejestry:

1) producentów bydła,

2) producentów owiec,

3) producentów kóz — którzy są uprawnieni do otrzymywania limitów określających maksymalną liczbę zwierząt, za które mogą być przyznane płatności bezpośrednie na pod stawie odrębnych przepisów. Art.

5. System obejmuje dane, o których mowa w art. 8, art. 9 oraz art. 10 ust. 1 i 2, dotyczące posiada czy gospodarstw rolnych oraz posiadaczy zwierząt go spodarskich, którzy spełniają warunki do ubiegania się o płatności bezpośrednie lub którym płatności takie przyznano i wypłacono, na podstawie odrębnych prze pisów. Art.

6.

1. System wykorzystuje się w zakresie:

1) przyznawania i wypłaty płatności bezpośrednich,

2) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczą cych płatności bezpośrednich, sprawowanego przez Agencję,

3) postępowania w sprawie zwrotu nienależnie wy płaconych płatności bezpośrednich.

2. Zbiorcze dane zawarte w systemie mogą być udostępniane organom administracji publicznej pro wadzącym inne systemy informacyjne. Art.

7. Ewidencję gospodarstw rolnych, ewidencję zwierząt gospodarskich oraz rejestr płatności bezpo średnich Agencja prowadzi w systemie informatycz nym, zapewniając ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem do nich. Art.

8.

1. Ewidencja gospodarstw rolnych zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę posiadacza gospodar stwa rolnego oraz jego adres, miejsce zamieszka nia albo siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elek tronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL),

2) niepowtarzalny numer gospodarstwa rolnego nadany przez Agencję w trybie, o którym mowa w art. 12, oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki naro dowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany,

3) powierzchnię gospodarstwa rolnego, z podaniem identyfikatorów działek ewidencyjnych wchodzą cych w jego skład,

4) dane umożliwiające identyfikację działek rolnych i gruntów odłogowanych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a w szczególności: a) powierzchnię wykazaną w hektarach, z dokład nością do drugiego miejsca po przecinku, b) lokalizację działek rolnych, z podaniem nume rów działek ewidencyjnych, na których są one położone, c) sposób ich wykorzystywania,

5) powierzchnię paszową gospodarstwa rolnego.

2. Do prowadzenia ewidencji gospodarstw rolnych wykorzystuje się dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Pra wa geodezyjnego i kartograficznego.

3. Do określenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, należy wykorzystywać systemy, o których mowa w art. 7a pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229). Art.

9.

1. Ewidencja zwierząt gospodarskich zawie ra:

1) dane dotyczące zwierząt gospodarskich, w tym: a) numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, określenie ich gatunku, płci, kategorii oraz rasy, Dziennik Ustaw Nr 125 — 9686 — Poz. 1363 b) miejsce przetrzymywania zwierząt gospodar skich, z podaniem numeru gospodarstwa rolne go, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, c) daty urodzin, uboju oraz eksportu zwierząt go spodarskich,

2) dane dotyczące posiadacza zwierząt gospodar skich, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1.

2. Do prowadzenia ewidencji zwierząt gospodar skich Agencja wykorzystuje dane zawarte w rejestrze zwierząt prowadzonym na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwie rząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. Art.

10.

1. Rejestr płatności bezpośrednich zawiera dane związane z przyznawaniem i wypłacaniem płat ności bezpośrednich oraz przeprowadzanymi przez Agencję kontrolami przestrzegania przepisów dotyczą cych tych płatności.

2. W rejestrze płatności bezpośrednich zamieszcza się, w odniesieniu do wnioskodawcy ubiegającego się o wypłatę płatności bezpośrednich, dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące:

1) terminów złożenia wniosków o wypłatę płatności bezpośrednich,

2) powierzchni upraw roślin i gruntów odłogowa nych, w stosunku do których wnioskodawca ubie ga się o przyznanie płatności bezpośrednich,

3) liczby zwierząt gospodarskich, w stosunku do któ rych wnioskodawca ubiega się o przyznanie płat ności bezpośrednich,

4) sposobu rozpatrzenia wniosku, ze wskazaniem przypadków odmowy przyznania płatności bezpo średnich,

5) wysokości przyznanych płatności bezpośrednich,

6) wysokości wypłaconych płatności bezpośrednich,

7) zastosowania obniżenia lub redukcji płatności bez pośrednich,

8) dat przeprowadzonych kontroli u wnioskodawcy, któremu zostały przyznane płatności bezpośred nie, oraz wyniki tej kontroli,

9) kwot nienależnie wypłaconych płatności bezpo średnich,

10) sankcji zastosowanych wobec wnioskodawcy.

3. Decyzję administracyjną w sprawie zwrotu nie należnie wypłaconej płatności bezpośredniej wydaje dyrektor oddziału regionalnego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę pod miotu, któremu nienależnie wypłacono płatność bez pośrednią.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

5. Do postępowania w sprawach zwrotu nienależ nie wypłaconej płatności bezpośredniej stosuje się od powiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475 i Nr 110, poz. 1189). Art. 1

1. Dane zawarte w systemie oraz dokumen tację, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5, przecho wuje się przez okres co najmniej 5 lat. Art. 1

2.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo sie dzibę posiadacza gospodarstwa rolnego nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, numer gospodar stwa rolnego na wniosek jego posiadacza.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za wierać dane, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się przed złożeniem pierwszego wniosku o wypłatę płat ności bezpośredniej, nie później jednak niż 3 miesiące przed ostatecznym terminem złożenia wniosku o wy płatę danej płatności określonym w odrębnych przepi sach.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szcze gólności imię i nazwisko albo nazwę posiadacza go spodarstwa rolnego, jego adres, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer gospodarstwa rolnego.

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. Art. 1

3.

1. Agencja może powierzać, na podstawie umowy, wykonywanie czynności technicznych zwią zanych z prowadzeniem systemu, w tym z przyjmo waniem wniosków o wypłatę płatności bezpośred nich, wyspecjalizowanym w tym zakresie podmio tom.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, rodzaje czynności technicznych, o których mowa w ust. 1, oraz warunki organizacyjne, techniczne i ka drowe, jakie powinny spełniać podmioty, którym mo gą być powierzone do wykonania te czynności, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednoli ty sposób na obszarze całego kraju oraz sprawne funk cjonowanie systemu. Art. 1

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego udostępnia nieodpłatnie Agencji wykazy gospodarstw rolnych wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym (REGON) i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem. Dziennik Ustaw Nr 125 — 9687 — Poz. 1363 Art. 1

5. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 122

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 21 otrzymuje brzmienie : „Art. 2

1.

1. Podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nie ruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieru chomościami oraz ewidencji gospo darstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

2. Organy i jednostki organizacyjne reali zujące zadania, o których mowa w ust. 1, współdziałają z organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publiczny mi prowadzonymi przez te organy i jed nostki organizacyjne.” ;

2) w art. 24 w ust. 4 po wyrazach „nieodpłatnie gmi nom” dodaje się wyrazy „oraz Agencji Restruktu ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu założenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji go spodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich”. Art. 1

6. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150 i Nr 110, poz. 1190) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 po pkt 47 dodaje się pkt 47a w brzmieniu: „47a) dotacje z budżetu państwa otrzymane na do finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Ob szarów Wiejskich (SAPARD),”;

2) w art. 23 w ust. 1 w pkt 56 po wyrazach „pkt 46” do daje się przecinek i wyrazy „47a”. Art. 1

7. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 106, poz. 1150 i Nr 110, poz. 1190) w art. 17 w ust. 1 wprowadza się następują ce zmiany:

1) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: „14a) dotacje z budżetu państwa otrzymane na do finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Ob szarów Wiejskich (SAPARD),”;

2) w pkt 21 wyrazy „pkt 14” zastępuje się wyrazami „pkt 14 i 14a”. Art. 1

8. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic twa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320 i Nr 38, poz. 45

2) po art. 5 do daje się art. 5a w brzmieniu: „Art. 5a.

1. W ramach Agencji wyodrębnia się Cen tralę Agencji i oddziały regionalne.

2. Oddziałem regionalnym kieruje dyrek tor, powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji.

3. Prezes Agencji i dyrektorzy oddziałów regionalnych wydają decyzje admini stracyjne w zakresie określonym w od rębnych przepisach.

4. W postępowaniu administracyjnym or ganem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyj nego w stosunku do dyrektorów od działów regionalnych jest Prezes Agen cji.” Art. 1

9. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784 i Nr 88, poz. 961) w art. 10 po wyrazach „pkt 43, 46,” dodaje się wyrazy „47a i”. Art.

20. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o wa runkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy pu blicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożyw czym, łowiectwie, leśnictwie, rybołówstwie i rybactwie, na skup i przechowywanie produk tów rolnych oraz zapasów przetworów z tych produktów, a także na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich, z wyjątkiem przepisów art. 1, 4, 35, 36, art. 37 ust. 1 i 4 oraz art. 38.” Art. 2

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 125 — 9688 — Poz. 1363

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-07-25
Data wejścia w życie: 2001-11-14
Data obowiązywania: 2001-11-14
Data uchylenia: 2004-02-07
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1363