Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1400

Dziennik Ustaw Nr 127 — 9938 — Poz. 1400 1400 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip ca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 49

9) i art. 19 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu dzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), z uwzględnie niem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

2) ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó rych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustro jowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

3) ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118),

4) ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 105—109 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu dzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), które stano wią: „Art. 10

5. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o oby watelstwie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49, z 1975 r. Nr 17, poz. 94 i z 1990 r. Nr 34, poz. 19

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1 i w art. 9 w ust. 1 po wyrazach «w Polsce» dodaje się wyra zy «na podstawie zezwolenia na osie dlenie się,»;

2) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: «

2. Repatriantem jest osoba, która przybyła do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej. Tryb i zasady udzielania wizy repatriacyjnej określają przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziem cach (Dz. U. Nr 114, poz. 739).»;

3) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmie niu: «Art. 18a. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło we zasady i tryb postępo wania w sprawach o nada nie lub zmianę obywatel stwa polskiego oraz wzory zaświadczeń i wniosków.» Art. 10

6. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funk cjach konsulów Polskiej Rzeczypospoli tej Ludowej (Dz. U. Nr 9, poz. 3

4) w art. 23 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: «

2) udziela wiz pobytowych, pobyto wych z prawem do pracy, repatria cyjnych i tranzytowych cudzoziem com, którzy zamierzają udać się do Rzeczypospolitej Polskiej.» Art. 10

7. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz.

5) wprowadza się następujące zmia ny:

1) skreśla się art. 14;

2) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: «

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory oraz tryb wydawania pasz portów, dokumenty wymagane do ich otrzymania, a także tryb postę powania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnia nia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach.» Art. 10

8. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Na czelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471 i Nr 106, poz. 67

9) w art. 19 pkt 5 otrzymuje brzmienie: «

5) wiz i zezwoleń na przekroczenie przez cudzoziemca granicy państwa oraz zgód na ich wydanie, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, azylu i wydalania z terytorium Rze czypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków dotyczących cudzo ziemców przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej,».” „Art. 10

9.

1. Cudzoziemiec, który przybył na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej w okre sie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 31 grudnia 1996 r., na podstawie uzy skanego przed przyjazdem zezwolenia na pobyt stały wydanego na podsta wie art. 13 ustawy, o której mowa w art. 112, i przebywa na nim nieprze rwanie, może w okresie do dnia 31 grudnia 1998 r. złożyć wniosek o uznanie go za obywatela polskiego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Ministra Spraw We wnętrznych i Administracji.

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Ad ministracji wyda decyzję o uznaniu cudzoziemca za obywatela polskiego, jeżeli wnioskodawca spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest narodowości polskiej lub ma pochodzenie polskie,

2) ma w Rzeczypospolitej Polskiej za pewnione mieszkanie i utrzymanie; w takim wypadku przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio,

3) nie zachodzi w jego wypadku ż adna z okoliczności określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2—6.

4. Od decyzji Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji, o której mowa w ust. 3, nie przysługuje skarga do Na czelnego Sądu Administracyjnego.

5. W wypadku nabycia przez oboje rodzi ców obywatelstwa polskiego w trybie określonym w ust. 1 obywatelstwo polskie nabywają również ich dzieci. Jeżeli obywatelstwo polskie w trybie określonym w ust. 1 nabywa tylko jed no z rodziców, dzieci nabywają oby watelstwo polskie jedynie za zgodą drugiego z rodziców, wyrażoną w od powiednim oświadczeniu złożonym przed wojewodą albo kierownikiem polskiego przedstawicielstwa dyplo matycznego lub urzędu konsularne go.

6. Nabycie obywatelstwa, zgodnie z ust. 5, przez dziecko, które ukończyło szesnaście lat, następuje za jego zgo dą.

7. Osobie, która nabyła obywatelstwo polskie w trybie określonym w ust. 3, przysługują wszelkie uprawnienia, ja kie przepisy prawa wiążą z uzyska niem obywatelstwa polskiego w dro dze repatriacji lub uznaniem za repa trianta.

8. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie nabyte w trybie określonym w niniejszym artykule, nie może na być go ponownie w drodze repatriacji.

9. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, szczegółowy tryb postę powania w sprawach, o których mo wa w niniejszym artykule, wzór wnio sku oraz dokumenty, które powinny być do niego dołączone.”; Dziennik Ustaw Nr 127 — 9939 — Poz. 1400

2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie których ustaw określających kompetencje orga nów administracji publicznej — w związku z refor mą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłosze nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

3) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), któ ry stanowi: „Art. 3

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r.”;

4) art. 45 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatria cji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118), który stanowi: „Art. 4

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z wyjątkiem art. 43, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 8—14, 16—18 i 20 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475), które stanowią: „Art.

8.

1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek mi nistra właściwego do spraw wewnętrz nych, w terminie 14 dni od dnia ogłosze nia ustawy, powoła Pełnomocnika do Spraw Organizacji Urzędu do Spraw Re patriacji i Cudzoziemców, zwanego dalej «Pełnomocnikiem».

2. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych sprawuje nadzór nad działalnością Pełnomocnika oraz zapewnia mu obsłu gę merytoryczną, organizacyjno-praw ną, techniczną i kancelaryjną.

3. Pełnomocnik pełni swoją funkcję do cza su powołania Prezesa.

4. W wypadku niepowołania Prezesa z dniem 1 lipca 2001 r. Pełnomocnik wy konuje zadania Prezesa określone w ustawie, z wyjątkiem kompetencji wy nikających z art. 68b ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach.

5. Znosi się urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji. Art.

9.

1. Pełnomocnik w terminie do dnia 15 czerwca 2001 r. przedstawi pracowni kom Departamentu Migracji i Uchodź stwa i Departamentu Obywatelstwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnego Ośrod ka Recepcyjnego dla Uchodźców, zatrud nionym w komórkach organizacyjnych zapewniających do dnia wejścia w życie ustawy wykonywanie zadań, o których mowa w art. 68a ustawy z dnia 25 czerw ca 1997 r. o cudzoziemcach, warunki za trudnienia w Urzędzie.

2. Warunki zatrudnienia przedstawione pracownikom, o których mowa w ust.1, zapewniają zachowanie takiej samej podstawy nawiązania stosunku pracy oraz co najmniej dotychczasowych wa runków pracy i płacy, z uwzględnieniem doświadczenia i przygotowania zawodo wego pracowników.

3. Pracownicy, o których mowa w ust.1, z dniem 1 lipca 2001 r. stają się pracow nikami Urzędu.

4. W terminie do dnia 1 sierpnia 2001 r. pra cownik, o którym mowa w ust. 3, może bez wypowiedzenia, z siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pra cy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z roz wiązaniem stosunku pracy przez praco dawcę za wypowiedzeniem.

5. Pełnomocnik w terminie do dnia 15 czerwca 2001 r. może przedstawić propozycję zatrudnienia w Urzędzie tak że innym niż wymienieni w ust.1 pra cownikom Ministerstwa Spraw We wnętrznych i Administracji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

6. Pracownicy, o których mowa w ust. 5, stają się z dniem 1 lipca 2001 r. pracow nikami Urzędu, jeżeli w okresie 2 tygodni od dnia przedstawienia im propozycji za trudnienia przyjmą proponowane im warunki pracy i płacy.

7. Do czasu obsadzenia stanowiska dyrekto ra generalnego Urzędu, w drodze konkur su, jego obowiązki pełni osoba wyzna czona przez Szefa Służby Cywilnej spo śród członków korpusu służby cywilnej, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu.

8. Do czasu obsadzenia, w drodze konkur su, wyższych stanowisk w Urzędzie, wy mienionych w art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywil nej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255), pełnienie obowiązków na tych stanowiskach po wierza się członkom korpusu służby cy wilnej posiadającym szczególne do świadczenie lub umiejętności zawodo we odpowiednie dla tych stanowisk, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Osoby, o których mowa w ust.1, zatrud nione w dniu 30 czerwca 2001 r. na sta nowiskach wymienionych w art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, z dniem 1 lipca 2001 r. zajmują te stanowiska w odpowiednich komórkach organizacyjnych Urzędu.

10. Przez komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 9, należy rozumieć departa Dziennik Ustaw Nr 127 — 9940 — Poz. 1400 menty, biura i inne równorzędne komór ki zapewniające realizację zadań i kom petencji, które z dniem 1 lipca 2001 r. w całości przechodzą do Urzędu. Art.

10. Do pracy w Urzędzie mogą być oddelego wani funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji, na zasadach określonych w od rębnych przepisach. Art. 1

1.

1. Składniki majątkowe, w tym nierucho mości i mienie ruchome, służące wyko nywaniu zadań i kompetencji określo nych w art. 68c ustawy z dnia 25 czerw ca 1997 r. o cudzoziemcach, a pozosta jące w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dniem 1 lipca 2001 r. przechodzą nieodpłatnie, z mocy pra wa, w trwały zarząd i używanie Urzędu.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w dro dze rozporządzenia, zakres i sposób wy odrębnienia dla Urzędu składników ma jątkowych, o których mowa w ust. 1, po zostających dotychczas w trwałym za rządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych może nieodpłatnie przekazać Urzędowi w trwały zarząd lub używanie inne składniki majątkowe niż określone w ust. 2. Art. 1

2.

1. Dokumenty i zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepi sów zachowują ważność na czas, na ja ki zostały wydane.

2. Dokumenty podróży wydane cudzo ziemcom przed wejściem w życie usta wy podlegają wymianie na polskie do kumenty podróży dla cudzoziemców w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Dokumenty podróży przewidziane w Konwencji Genewskiej wydane przed wejściem w życie ustawy podlegają wy mianie na dokumenty przewidziane w Konwencji Genewskiej nowego wzo ru w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być wydawane na blankietach dotychczasowego wzoru, nie dłużej jed nak niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

5. Dane cudzoziemców, zgromadzone w wykazie na podstawie dotychczaso wych przepisów, przechowuje się przez czas, na jaki zostały w nim zamieszczo ne, o ile nie jest to sprzeczne z niniejszą ustawą. Art. 1

3. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o osobach posiadających kartę cza sowego pobytu lub kartę stałego pobytu, należy przez to rozumieć osoby, którym udzielono odpowiednio zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony lub zezwo lenia na osiedlenie się. Art. 1

4.

1. Postępowania administracyjne wszczę te przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 106, poz. 111

8) i niezakończone do tego dnia decyzją ostateczną toczą się według przepisów dotychczasowych, z tym że kompetencje ministra właści wego do spraw wewnętrznych przecho dzą na Prezesa.

2. W wypadku przejęcia postępowania Prezes zawiadamia o tym strony postę powania w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.” „Art. 1

6. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawie, nie dłu żej jednak niż przez 1 rok, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 106, poz. 1118), o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. Art. 1

7. Dokumenty wydane cudzoziemcom na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 106, poz. 1118) podlegają nieodpłatnej wymianie na do kumenty określone w niniejszej ustawie. Art. 1

8.

1. Komendant Główny Straży Granicznej przekaże Prezesowi do dnia 1 paździer nika 2001 r. dane zgromadzone w wyka zie, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziem cach.

2. Do dnia przekazania danych, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej wykonuje zadania Prezesa określone w art. 90 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziem cach. W tym okresie Prezesowi przysłu guje prawo składania wniosków o do konanie wpisu danych do wykazu lub o skreślenie ich z wykazu.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych utworzy Krajowy System Infor matyczny do dnia 31 grudnia 2002 r.” „Art.

20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r., z tym że:

1) art. 2 pkt 1, art. 3, 8 i 9 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 11 ust. 2 wchodzi w życie po upły wie 30 dni od dnia ogłoszenia.” Marszałek Sejmu: M. Płażyński Dziennik Ustaw Nr 127 — 9941 — Poz. 1400 Dziennik Ustaw Nr 127 — 9942 — Poz. 1400 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2001 r. (poz. 1400) USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Ustawa określa zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzo ziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwość organów w tych sprawach. 2.

1) Do spraw objętych przepisami ustawy uregulo wanych umowami międzynarodowymi, którymi zwią zana jest Rzeczpospolita Polska, stosuje się postano wienia tych umów. 3.

2) Ustawy nie stosuje się, z wyjątkiem art. 5 ust. 1 i 96, do szefów i członków personelu misji dy plomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwycza jów międzynarodowych, pod warunkiem wzajemno ści i posiadania przez te osoby odpowiednich doku mentów. Art.

2. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Art. 3.

3) Cudzoziemca będącego obywatelem dwóch lub więcej państw traktuje się jako obywatela tego państwa, którego dokument podróży stanowił podstawę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej. Art.

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1)

4) dokumencie podróży — oznacza to dokument uznany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez organ państwa ob cego, organ polski lub organizację międzynarodo wą albo podmiot upoważniony przez organ pań stwa obcego lub obcą władzę o charakterze pań stwowym, 2)

4) wizie — oznacza to zezwolenie wydane cudzo ziemcowi przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej lub organ, którego właściwość w tej spra wie wynika z postanowień umów międzynarodo wych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, uprawniające go do wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie, w celu i na warunkach w nim określo nych, 2a)

5) strefie tranzytowej lotniska międzynarodowego — oznacza to teren lotniska międzynarodowego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej rozciągający się między pokładem statku po wietrznego a stanowiskiem kontroli granicznej, który obejmuje płytę oraz pomieszczenia lotniska,

3) (skreślony),6) 4)

7) karcie pobytu — oznacza to dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na za mieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, 4a)

8) nieprzerwanym przebywaniu — oznacza to pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej w okresie ważności wizy lub zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony, jeżeli cudzoziemiec nie opuścił tego terytorium na czas dłuższy niż 2 miesiące w roku kalendarzowym, z wyłączeniem wypadków związanych z wykonywaniem obowiąz ków zawodowych lub świadczeniem pracy poza te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5)

9) polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca — oznacza to dokument podróży wydany przez wła ——————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziem cach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2001 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ——————

5) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

6) Przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

8) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. f) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej uprawniają cy do wielokrotnego przekraczania granicy, 6)

9) tymczasowym polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca — oznacza to dokument podróży wy dany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Pol skiej uprawniający do jednokrotnego przekrocze nia granicy,

7) Konwencji Genewskiej — oznacza to Konwencję dotyczącą statusu uchodźców, sporządzoną w Ge newie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516),

8) Protokole Nowojorskim — oznacza to Protokół do tyczący statusu uchodźców, sporządzony w No wym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517 i 518), 9)

10) kraju pochodzenia — oznacza to państwo, które go obywatelem jest cudzoziemiec, a w wypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada obywatelstwa żadne go państwa — państwo, w którym stale zamieszku je,

10) 1

1) bezpiecznym kraju pochodzenia — oznacza to ta ki kraj pochodzenia cudzoziemca, w którym ze względu na system prawa i jego stosowanie oraz ze względu na stosunki polityczne w nim panujące nie występują prześladowania z powodu rasy, reli gii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub przekonań politycznych, a or ganizacjom pozarządowym i międzynarodowym umożliwia się działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka, 11)1

1) bezpiecznym kraju trzecim — oznacza to pań stwo niebędące krajem pochodzenia cudzoziemca, które ratyfikowało i stosuje Konwencję Genewską oraz Protokół Nowojorski, a w szczególności pań stwo, w którym: a) nie występuje zagrożenie dla życia lub wolności cudzoziemców ubiegających się o nadanie sta tusu uchodźcy, zgodnie z art. 33 Konwencji Ge newskiej, b) zapewnia się cudzoziemcom dostęp do postępo wania o nadanie statusu uchodźcy, c) cudzoziemiec ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy korzysta z ochrony przed wydaleniem, zgodnie z przepisami Konwencji Genewskiej, d) cudzoziemiec ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy nie jest narażony na tortury lub niehu manitarne albo poniżające traktowanie, 1

2) granicy — oznacza to granicę państwową Rzeczy pospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy pań stwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498). Rozdział 2 Przekraczanie granicy Art. 5.1

2)

1. Cudzoziemiec może przekroczyć grani cę oraz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, jeżeli posiada ważny dokument podróży oraz wi zę, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią ina czej.

2. Cudzoziemcy będący obywatelami niektórych państw mogą przekroczyć granicę po uiszczeniu opła ty związanej z wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest to niezbędne dla zachowania zasa dy wzajemności w stosunkach z tymi państwami. Art.

6.

1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winien posiadać i okazać na żądanie uprawnionego organu środki niezbędne do pokrycia kosztów wjazdu na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwolenie na wjazd do innego państwa lub na powrót do kraju pochodzenia, jeżeli zezwolenie takie jest wymagane.

2. Posiadanie środków, o których mowa w ust. 1, może być potwierdzone przez okazanie:

1) waluty polskiej lub zagranicznych środków płatni czych, które mogą być w Rzeczypospolitej Polskiej legalnie wymienione,

2) dokumentów umożliwiających uzyskanie środków płatniczych,

3) zaproszenia, o którym mowa w art. 15,

4) dokumentu potwierdzającego rezerwację i opłace nie w Rzeczypospolitej Polskiej zakwaterowania i wyżywienia.

3. Posiadanie przez cudzoziemca środków niezbęd nych do wyjazdu może być potwierdzone także przez okazanie biletu uprawniającego do podróży do kraju pochodzenia lub innego państwa albo przez posiada nie środka transportu. Art.

7.

1. (skreślony).13) 2.1

4) Wiza może, z zastrzeżeniem ust. 2a, uprawniać do jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9943 — Poz. 1400 ——————

10) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 lit. g) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. h) ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

3) Przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2a.1

5) Wiza może uprawniać wyłącznie do wjazdu do strefy tranzytowej lotniska międzynarodowego, po bytu w tej strefie i wyjazdu z niej.

3. (skreślony).16) 4.1

7) Wiza określa:

1) okres ważności wizy, nie dłuższy niż 5 lat, podczas którego może nastąpić pierwszy wjazd i musi na stąpić ostatni wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej w okresie ważności wizy,

3) cel wjazdu i pobytu. 5.1

8) Wiza może określać także inne warunki i infor macje, w szczególności:

1) miejsce, w którym powinno nastąpić przekroczenie granicy,

2) liczbę dzieci oraz innych osób towarzyszących cu dzoziemcowi, któremu wydano wizę, wpisanych do dokumentu podróży cudzoziemca. Art.

8.

1. (skreślony).19) 2.

20) Wizę wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 3 miesiące. 3.

20) W okresie, o którym mowa w ust. 2, cudzozie miec, który spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1, może wystąpić o wydanie kolejnych wiz. ¸ączny okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod stawie wiz nie może przekroczyć 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu. 3a.2

1) Jeżeli wizę wydano na okres ważności stano wiący wielokrotność jednego roku, to okres pobytu, o którym mowa w ust. 2, odnosi się do każdego roku okresu ważności wizy. 4.2

2) Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy mię dzynarodowej przewidującej częściowe albo całkowite zniesienie obowiązku wizowego lub na podstawie jed nostronnego zniesienia obowiązku wizowego stosow nie do przepisów, o których mowa w art. 98, może wy stąpić o wydanie wiz, przy czym łączny okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tych umów i wiz nie może przekroczyć 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjaz du. 5.2

3) Wizę w celu przejazdu cudzoziemca przez tery torium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 dni, a wizę, o której mowa w art. 7 ust. 2a — na okres nie dłuższy niż 2 dni. Art. 9.2

4)

1. Jeżeli celem wjazdu i pobytu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej jest zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, wiza może być wydana cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobko wej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pi semne oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrud nienia cudzoziemca lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej, jeżeli zezwolenie na zatrudnienie lub wy konywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymaga ne.

2. Jeżeli celem wjazdu i pobytu jest przejazd przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wiza może być wydana cudzoziemcowi posiadającemu prawo wjazdu do państwa docelowego lub państwa graniczącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 10.2

5)

1. Wizę zamieszcza się w dokumencie po dróży, jeżeli okres jego ważności przekracza co naj mniej o 3 miesiące termin, w którym musi nastąpić wy jazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podsta wie wizy.

2. Jeżeli dokument podróży nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1, odmawia się wydania wizy. Art. 10a.2

6)

1. Cudzoziemcowi polskiego pochodze nia można wydać wizę w celu repatriacji.

2. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na za mieszkanie na czas oznaczony jako członek najbliższej rodziny repatrianta, wydaje się wizę w celu przesiedle nia się.

3. Do wydania wiz, o których mowa w ust.1 i 2, nie stosuje się przepisów art. 7—10.

4. Wizy, o których mowa w ust.1 i 2, wydaje się na okres ważności 12 miesięcy. W tym czasie powinien nastąpić wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9944 — Poz. 1400 —————— 1

5) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

6) Przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy, o której mowa w przypi sie 1. 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

8) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. f) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

9) Przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi sie 1.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

1) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 2

3) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

6) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypi sie 1.

5. Wizy, o których mowa w ust.1 i 2, upoważniają do jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej.

6. Od osób przekraczających granicę na podstawie wiz, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga się po siadania środków, o których mowa w art. 6 ust.1.

7. Zasady i tryb wydawania wizy w celu repatriacji określa ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118 i z 2001 r. Nr 42, poz. 475), z za strzeżeniem art. 79 ust. 3 i 5. Art. 1

1. (skreślony).27) Art. 12.2

8) Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminów, o których mowa w art. 8, oraz przed upły wem okresu ważności wizy, chyba że uzyskał zezwole nie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedle nie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 1

3.

1. Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy lub odmawia wjazdu na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej, jeżeli:29) 1)30) wydana została ostateczna decyzja o wydaleniu, 1a)3

1) została wydana ostateczna decyzja o zobowią zaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) został skazany prawomocnym wyrokiem: a) w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności, b) za granicą za przestępstwo stanowiące zbrodnię pospolitą również w rozumieniu prawa polskie go,

3) istnieje uzasadnione podejrzenie, ż e prowadzi dzia łalność mającą na celu pozbawienie niepodległo ści, oderwanie części terytorium, obalenie przemo cą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Rzeczypo spolitej Polskiej, w działalności takiej uczestniczy, organizuje ją bądź jest członkiem organizacji pro wadzącej taką działalność,

4) istnieje uzasadnione podejrzenie, ż e prowadzi dzia łalność terrorystyczną, w działalności takiej uczest niczy, organizuje ją bądź jest członkiem organizacji prowadzącej taką działalność, 5)3

2) istnieje uzasadnione podejrzenie, ż e przewozi lub przenosi przez granicę, bez wymaganego zezwole nia, broń, amunicję, materiały wybuchowe, mate riały promieniotwórcze lub środki odurzające bądź psychotropowe, w działalności takiej uczestniczy, organizuje ją bądź jest członkiem organizacji pro wadzącej taką działalność, 6)3

3) istnieje uzasadnione podejrzenie, że prowadzi działalność polegającą na umożliwianiu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy, w działalności takiej uczestniczy, organizuje ją bądź jest członkiem organizacji prowadzącej taką działalność albo przekroczył granicę wbrew prze pisom,

7) istnieje uzasadnione podejrzenie, ż e jego wjazd lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma ją inny cel niż deklarowany,

8) jego pobyt zagroziłby zdrowiu publicznemu, 8a)3

4) nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, 8b)3

4) jego wjazd i pobyt są niepożądane ze względu na zobowiązania wynikające z postanowień ratyfi kowanych umów międzynarodowych obowiązują cych Rzeczpospolitą Polską,

9) jego wjazd lub pobyt są niepożądane ze względu na inne zagrożenia dla bezpieczeństwa i obronności państwa albo z uwagi na konieczność ochrony ła du i porządku publicznego. 1a.3

5) Odmawia się wydania wizy lub odmawia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem:

1) 1 roku od daty dobrowolnego wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wydaniem decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) 3 lat od daty wykonania decyzji o wydaleniu,

3) 5 lat od daty wykonania decyzji o wydaleniu, w wy padku pokrycia kosztów wydalenia przez Skarb Państwa,

4) 5 lat od daty zakończenia wykonania kary odbywa nej na podstawie wyroków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

5) 1 roku od daty uregulowania zobowiązań podatko wych wobec Skarbu Państwa lub od daty, w której zobowiązania te uległy przedawnieniu,

6) terminu wynikającego z umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, o których mowa w ust. 1 pkt 8b,

7) 3 lat od stwierdzenia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3—8 i 9, z możliwością Dziennik Ustaw Nr 127 — 9945 — Poz. 1400 —————— 2

7) Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a) tiret pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a) tiret dru gie ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

1) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a) tiret trzecie ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 3

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 12 lit. a) tiret czwarte ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 3

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 12 lit. a) tiret pią te ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

4) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. a) tiret szóste ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 3

5) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. przedłużenia na kolejne okresy do 3 lat w wypadku utrzymywania się tych okoliczności. 2.3

6) Odmawia się wydania wizy albo wjazdu na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli od daty uprzedniej odmowy nie upłynęło 12 miesięcy, a cudzo ziemiec nie przedstawił nowych okoliczności mających wpływ na podjęcie takiej decyzji.

3. Cudzoziemcowi można odmówić wjazdu na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie spełnia wa runków określonych w art. 6 ust. 1. 3a.3

7) Małoletniemu cudzoziemcowi pozostawione mu bez przedstawiciela ustawowego można odmówić wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mimo iż posiada on ważny dokument podróży, środki wyma gane do wjazdu i pobytu oraz wizę lub jest uprawnio ny do wjazdu na podstawie umowy obowiązującej Rzeczpospolitą Polską.

4. Cudzoziemcowi można określić czas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio do ilości posiadanych przez niego środków, o których mo wa w art. 6 ust. 1. 5.3

8) Wydanie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1—4, odnotowuje się w dokumencie podróży cu dzoziemca. 5a.3

9) Decyzja o odmowie wydania wizy, podejmo wana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określa termin opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rze czypospolitej Polskiej. 6.40) Decyzja o odmowie wjazdu na terytorium Rze czypospolitej Polskiej podlega natychmiastowemu wy konaniu i powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy. Art. 14.4

1)

1. Cudzoziemcowi, wobec którego zacho dzą okoliczności określone w art. 13 ust. 1, można wy dać wizę, jeżeli:

1) przepisy prawa polskiego wymagają od niego oso bistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej,

2) przebywa już na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej i nie może opuścić tego terytorium ze wzglę du na konieczność poddania się zabiegom lekar skim służącym ratowaniu życia,

3) ubiega się o wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na konieczność poddania się zabiegom lekarskim służącym ratowaniu życia, którym nie może zostać poddany w innym pań stwie,

4) zachodzi wyjątkowa sytuacja osobista wymagająca jego obecności na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej,

5) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, łącz ny okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na podstawie wiz może przekroczyć 6 miesięcy. Art. 1

5.

1. Zaproszenie może być wystawione przez:

1) obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2)4

2) cudzoziemca przebywającego bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej,

3) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niepo siadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zaproszenie powinno zawierać dane zapraszają cego, dane osoby zapraszanej, określenie czasu jej po bytu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia wszelkich kosztów związa nych z jej pobytem, w tym kosztów ewentualnego le czenia lub wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go do ewidencji zaproszeń i jest ważne przez 12 miesię cy.

4. Odmawia się dokonania wpisu do ewidencji za proszeń, jeżeli:

1) zapraszanym jest cudzoziemiec, w wypadku które go zachodzi którakolwiek z okoliczności określo nych w art. 13 ust. 1,

2) warunki materialne i mieszkaniowe zapraszającego wskazują, że nie będzie on w stanie zadośćuczynić obowiązkom przyjętym na siebie w zaproszeniu, 3)4

3) zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikają cych z uprzednio wystawionego zaproszenia. 5.4

4) Odmowa dokonania wpisu do ewidencji za proszeń następuje w drodze decyzji. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9946 — Poz. 1400 —————— 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

7) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 12 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

9) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. f) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. g) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. —————— 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 5a.4

5) Wpis do ewidencji zaproszeń należy unieważ nić, jeżeli po jego dokonaniu ujawnione zostaną oko liczności, o których mowa w ust.

4. Unieważnienie wpi su następuje w drodze decyzji.

6. W wypadku niewywiązywania się zapraszające go z przyjętego na siebie zobowiązania, o którym mo wa w ust. 2, koszty poniesione przez Skarb Państwa, związane z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ścią ga od zapraszającego w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej należności pieniężnych organ, który dokonał wpisu do ewidencji zaproszeń. Zobowiązane mu nie doręcza się upomnienia przewidzianego w tych przepisach. Rozdział 3 Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub osiedlenie się Art. 1

6. Cudzoziemcowi można udzielić:

1) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

2) zezwolenia na osiedlenie się. Art. 17.4

6)

1. Zezwolenia, o którym mowa w art. 16 pkt 1, można, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 24a—24d, udzielić na wniosek cudzoziemca, jeżeli wykaże on, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszki wanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Okolicznościami, o których mowa w ust. 1, mogą być w szczególności:

1) uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie lub wykony wanie innej pracy zarobkowej albo pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca lub powierzenia mu innej pracy za robkowej, jeżeli zezwolenie na zatrudnienie lub wy konywanie innej pracy zarobkowej nie jest wyma gane,

2) prowadzenie działalności gospodarczej na podsta wie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypo spolitej Polskiej, korzystnej dla gospodarki narodo wej, a w szczególności przyczyniającej się do wzro stu inwestycji, transferu technologii, wprowadza nia korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,

3) kontynuowanie przez cudzoziemca o uznanym do robku artystycznym twórczości na terytorium Rze czypospolitej Polskiej,

4) podjęcie studiów przez cudzoziemca mającego za pewnione środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów studiów oraz utrzymania podczas stu diów, bez potrzeby korzystania ze świadczeń po mocy społecznej, potwierdzone zaświadczeniem państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia,

5) udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizo wanych w ramach programów Unii Europejskiej,

6) małżeństwo z obywatelem polskim lub cudzoziem cem posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli nie zostało ono zawarte wyłącznie w celu uzy skania zezwolenia, o którym mowa w art.16 pkt 1,

7) konieczność przebywania na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53, lub niemożnością wykonania de cyzji o wydaleniu z przyczyn niezależnych od orga nu lub cudzoziemca,

8) orzeczenie sądu o niedopuszczalności wydania cu dzoziemca albo rozstrzygnięcie Ministra Sprawie dliwości o odmowie wydania cudzoziemca,

9) zamiar wspólnego zamieszkiwania członków rodzi ny z pracownikiem migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67).

3. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić, na wniosek obywatela polskiego, jego małoletniemu dziecku, jeżeli wnioskodawca sprawuje nad nim władzę rodzicielską.

4. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony dla członków najbliższej rodziny repatrianta wydaje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Art. 17a.4

7) O zawarciu małżeństwa wyłącznie w ce lu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 16 pkt 1, może świadczyć w szczególności:

1) przyjęcie korzyści majątkowej przez jednego z mał żonków za wyrażenie zgody na zawarcie małżeń stwa,

2) niewypełnianie prawnych obowiązków wynikają cych z zawarcia małżeństwa,

3) brak wspólnego zamieszkiwania małżonków,

4) fakt, iż małżonkowie nie spotkali się nigdy przed za warciem małżeństwa,

5) fakt, iż małżonkowie nie mówią językiem zrozumia łym dla obojga,

6) fakt, iż małżonkowie nie są zgodni co do danych osobowych dotyczących drugiego współmałżonka (nazwiska, adresu, narodowości, zawodu) i innych istotnych okoliczności, które ich dotyczą. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9947 — Poz. 1400 —————— 4

5) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. —————— 4

7) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. Art. 18.4

8)

1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 16 pkt 1, może być udzielone na okres do 2 lat i przedłuża ne każdorazowo na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 2 lata.

2. Przedłużenie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 pkt 1, może nastąpić po stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniających dalsze zamieszkiwanie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 2. Art. 18a.4

9) Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem okresu, na jaki udzielono mu zezwolenia, o którym mo wa w art. 16 pkt 1, lub na jaki przedłużono to zezwole nie, chyba że uzyskał wizę lub zezwolenie na osiedle nie się. Art. 1

9.

1. Zezwolenie na osiedlenie się może być udzielone cudzoziemcowi, na jego wniosek, jeżeli łącz nie spełnia następujące warunki:50)

1) wykaże istnienie trwałych więzów rodzinnych lub ekonomicznych z Rzecząpospolitą Polską,

2) ma zapewnione w Rzeczypospolitej Polskiej miesz kanie i utrzymanie, 3)5

1) bezpośrednio przed złożeniem wniosku przeby wał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 5 lat na podstawie wiz lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, a na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną — przez okres 3 lat. 1a.5

2) Do pięcioletniego okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie zalicza się okresu pobytu cudzoziem ca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podsta wie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego mu wyłącznie w związku z okolicznością, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4. 2.5

3) Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia zezwolenia na osiedlenie się pomimo spełnienia przez niego warunków określonych w ust. 1, jeżeli okaże się, że ma on zobowiązania wobec kraju pochodzenia lub osób w nim zamieszkałych. 3.5

3) Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwa ża się za spełnione, jeżeli cudzoziemiec ma dochody lub mienie wystarczające na pokrycie kosztów utrzy mania i leczenia swojego i członków rodziny pozosta jących na jego utrzymaniu, bez potrzeby korzystania ze wsparcia materialnego ze środków pomocy społecz nej, lub ma w Rzeczypospolitej Polskiej członka bądź członków rodziny zobowiązanych do łożenia na jego utrzymanie i będących w stanie wywiązać się z tego obowiązku, a także jeżeli wskaże lokal mieszkalny, w którym zamierza przebywać, i przedstawi tytuł praw ny do jego zajmowania.

4. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się na czas nieoznaczony. Art. 19a.5

4) Zezwolenia na osiedlenie się udziela się małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej po przedstawieniu pi semnej zgody jego przedstawicieli ustawowych, jeżeli co najmniej jednemu z nich udzielono zezwolenia na osiedlenie się. Art. 19b.5

4) Zezwolenia na osiedlenie się udziela się, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 2 i 3, cudzoziemcowi, na jego wniosek, jeżeli przebywał nieprzerwanie na pod stawie wiz lub zezwoleń na zamieszkanie na czas ozna czony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat. Art. 20.5

5)

1. Cudzoziemcowi, który otrzymał zezwo lenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osie dlenie się, wydaje się kartę pobytu.

2. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na za mieszkanie na czas oznaczony jako członek najbliższej rodziny repatrianta lub w celu połączenia z rodziną, kartę pobytu wydaje się po wjeździe na terytorium Rze czypospolitej Polskiej. Art. 21.5

6)

1. Karta pobytu określa rodzaj wydanego zezwolenia, okres jej ważności oraz potwierdza tożsa mość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Karta pobytu uprawnia, w okresie jej ważności, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego prze kraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

3. Kartę pobytu wydaje się na okres, na jaki udzie lono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwo lenia na osiedlenie się podlega wymianie po upływie 10 lat od dnia wydania.

4. Cudzoziemiec jest obowiązany zwrócić posiada ną kartę pobytu organowi, który ją wydał, w wypadku nabycia obywatelstwa polskiego, cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, cofnięcia zezwole nia na osiedlenie się lub wyjazdu na stałe za granicę. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9948 — Poz. 1400 —————— 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 4

9) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 50) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 5

2) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 5

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 5

4) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 5

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 5

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1.

5. W razie zgonu cudzoziemca obowiązek zwrotu karty pobytu spoczywa na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu, stosownie do przepisów o aktach stanu cywilnego. Art. 2

2.

1. Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli:

1) nie spełnia wymagań określonych w art. 17, 2)5

7) zachodzi którakolwiek z okoliczności wymienio nych w art. 13 ust. 1, chyba że chodzi o zezwolenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 7.

2. Cudzoziemcowi cofa się udzielone zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony albo odmawia się przedłużenia tego zezwolenia, jeżeli:

1) ustała przyczyna, dla której zostało udzielone,

2) wystąpi którakolwiek z okoliczności wymienionych w art. 13 ust. 1.

3. W decyzjach wydawanych w sprawach, o któ rych mowa w ust. 1 lub 2, należy określić termin opusz czenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2

3. 1.5

8) Cudzoziemcowi odmawia się udziele nia zezwolenia na osiedlenie, jeżeli:

1) nie spełnia warunków określonych w art. 19,

2) zachodzi którakolwiek z okoliczności wymienio nych w art. 13 ust. 1. 2.5

9) Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 19b, odmawia się udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpie czeństwa państwa albo ochrona porządku publiczne go. 3.5

9) Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 19b, można odmówić udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, jeżeli nie posiada własnych środków utrzymania, ubezpieczenia zdrowotnego umożliwiającego pokrycie kosztów leczenia lub możliwości wykonywania zawo du. Art. 2

4.

1. Cudzoziemcowi można cofnąć zezwole nie na osiedlenie się i nakazać opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w określonym terminie, jeże li:

1) został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczy pospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na ka rę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności,

2) wymagają tego względy obronności lub bezpie czeństwa państwa albo ochrona porządku publicz nego.

2. Cudzoziemcowi można cofnąć zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli opuścił na stałe terytorium Rze czypospolitej Polskiej. Rozdział 3a60) ¸ączenie rodzin Art. 24a.

1. Na wniosek cudzoziemca zamieszkują cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod stawie zezwolenia na osiedlenie się, albo przez co naj mniej 3 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, albo na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wydanego w związku z nadaniem statusu uchodźcy, zwanego dalej „wnio skodawcą”, cudzoziemcowi znajdującemu się poza te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) pozostającemu z wnioskodawcą w związku małżeń skim uznawanym na gruncie prawa Rzeczypospo litej Polskiej,

2) małoletniemu stanu wolnego będącemu: a) dzieckiem wnioskodawcy sprawującego nad nim faktycznie władzę rodzicielską albo opiekę, b) dzieckiem wnioskodawcy, przysposobionym w okresie poprzedzającym przyjazd wniosko dawcy do Rzeczypospolitej Polskiej na podsta wie orzeczenia właściwego organu oraz posia dającym te same prawa i obowiązki co dziecko cudzoziemca, c) dzieckiem współmałżonka wnioskodawcy prze bywającego poza granicą Rzeczypospolitej Pol skiej, a niebędącemu dzieckiem wnioskodawcy, jeżeli jedno ze współmałżonków lub oboje sprawują nad nim władzę rodzicielską albo opiekę — udziela się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną, z zastrzeże niem ust. 2.

2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną udziela się, jeżeli:

1) pobyt współmałżonka lub małoletniego dziecka wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej nie zagrozi zdrowiu publicznemu,

2) warunki materialne i mieszkaniowe wnioskodawcy wskazują, ż e pobyt jego rodziny na terytorium Rze czypospolitej Polskiej nie będzie stanowił obciąże nia dla systemu pomocy społecznej,

3) wnioskodawca będzie mógł zapewnić członkom swojej rodziny możliwość korzystania ze świad czeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.

3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamiesz kanie na czas oznaczony udzielonego w związku z nadaniem statusu uchodźcy. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9949 — Poz. 1400 —————— 5

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 5

8) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 5

9) Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. ————— 60) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. Art. 24b.

1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną udziela się na okres 12 miesięcy.

2. Jeżeli współmałżonek lub małoletnie dziecko stanu wolnego wnioskodawcy zamieszkującego na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 3 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, albo na podstawie zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony, wydanego w związku z nadaniem statusu uchodźcy, wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ważności zezwole nia, o którym mowa w ust. 1, zezwolenie to przedłuża się na czas ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydanego wnioskodawcy.

3. Jeżeli współmałżonek lub małoletnie dziecko stanu wolnego wnioskodawcy zamieszkującego na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ze zwolenia na osiedlenie się wjechali na terytorium Rze czypospolitej Polskiej w okresie ważności zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zezwolenie to przedłuża się na 2 lata.

4. Do postępowania o udzielenie zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z ro dziną nie stosuje się przepisów art. 17. Art. 24c.

1. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwole nie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połącze nia z rodziną, wydaje się wizę w celu połączenia z ro dziną.

2. Do wydania wizy, o której mowa w ust.1, nie sto suje się przepisów art. 7—10.

3. Wizę, o której mowa w ust.1, wydaje się na okres 12 miesięcy. W tym czasie powinien nastąpić wjazd cu dzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wiza, o której mowa w ust.1, upoważnia do jed nokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Od współmałżonka lub małoletniego dziecka sta nu wolnego wnioskodawcy wjeżdżających na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa w ust.1, nie wymaga się posiadania środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 Art. 24d. Odmawia się udzielenia zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z ro dziną, a wydane zezwolenie cofa, jeżeli:

1) wniosek o jego udzielenie zawierał nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,

2) związek małżeński został zawarty wyłącznie w celu umożliwienia współmałżonkowi uzyskania zezwo lenia na zamieszkanie na czas oznaczony na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej współmałżonka lub małoletniego dziecka stanu wolnego wnioskodawcy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Rozdział 4 Prawa i obowiązki cudzoziemców61) Art. 2

5. Cudzoziemiec podczas pobytu na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej ma takie same prawa i obowiązki jak obywatel polski, o ile przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw nie stanowią inaczej. Art. 25a.6

2) Cudzoziemca ubiegającego się o wyda nie wizy, udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony albo udzielenie zezwo lenia na osiedlenie się należy pouczyć, na piśmie w ję zyku dla niego zrozumiałym, o zasadach i trybie postę powania oraz o przysługujących mu prawach i ciążą cych na nim obowiązkach. Art. 25b.6

2)

1. Cudzoziemiec zobowiązany jest zło żyć wniosek o:

1) wydanie kolejnej wizy — na co najmniej 14 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie po przedniej wizy,

2) udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na zamiesz kanie na czas oznaczony — na co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu, na jaki udzielone zostało poprzednie ze zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,

3) udzielenie zezwolenia na osiedlenie się — na co najmniej 60 dni przed upływem okresu, na jaki udzielone zostało zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

2. Organ pierwszej instancji obowiązany jest wydać decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 1, jeżeli wniosek został złożony w terminach określonych w ust. 1, przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo ny. W wypadku niemożności wydania decyzji w tym terminie organ pierwszej instancji obowiązany jest wy dać cudzoziemcowi wizę na okres niezbędny do zakoń czenia postępowania w tej instancji.

3. Jeżeli wniosek został złożony po upływie termi nów określonych w ust.1, a postępowanie nie zostało zakończone przed upływem okresu pobytu na podsta wie wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna czony, cudzoziemiec obowiązany jest opuścić teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 26.6

3)

1. Cudzoziemiec przebywający na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej podlega kontroli legal ności pobytu.

2. Cudzoziemiec, który nie posiada ważnej wizy, ze zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo osie Dziennik Ustaw Nr 127 — 9950 — Poz. 1400 —————— 6

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 6

2) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 6

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. dlenie się, powinien niezwłocznie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 27.6

3)

1. Cudzoziemiec przebywający na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej powinien, na żądanie właściwych organów, przedstawić dokumenty i zezwo lenia uprawniające go do pobytu na tym terytorium.

2. Od cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wizy lub umowy mię dzynarodowej przewidującej częściowe albo całkowite zniesienie obowiązku wizowego lub na podstawie jed nostronnego zniesienia obowiązku wizowego stosow nie do przepisów, o których mowa w art. 98, właściwe organy mogą zażądać wykazania, że posiada środki niezbędne do pokrycia kosztów pobytu.

3. Cudzoziemiec, który utracił dokument podróży, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Policji. Art. 28.6

3)

1. Cudzoziemcowi posiadającemu ze zwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej, który utracił dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, wydaje się, na jego wniosek, polski dokument podróży dla cudzoziemca, jeżeli uzyskanie przez niego innego dokumentu podróży nie jest moż liwe.

2. Polski dokument podróży dla cudzoziemca wy daje się na okres do 2 lat, nie dłuższy jednak niż okres ważności karty pobytu.

3. Wydanie polskiego dokumentu podróży nie zwalnia cudzoziemca od obowiązku podjęcia działań w celu uzyskania innego dokumentu podróży.

4. W wypadku uzyskania innego dokumentu podró ży lub cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się cudzozie miec jest obowiązany niezwłocznie zwrócić polski do kument podróży dla cudzoziemca.

5. W wypadku zgonu cudzoziemca przepisy art. 21 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Art. 29.6

3) Cudzoziemcowi posiadającemu zezwole nie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podczas pobytu za granicą utracił swój dokument podróży albo którego dokument uległ znisz czeniu bądź utracił ważność, wydaje się, na jego wnio sek, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzo ziemca uprawniający go do wjazdu na terytorium Rze czypospolitej Polskiej, jeżeli uzyskanie przez niego in nego dokumentu podróży nie jest możliwe. Art. 30.6

3) Cudzoziemcowi przebywającemu na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieposiadającemu dokumentu podróży kraju pochodzenia albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił waż ność, można wydać, na jego wniosek albo z urzędu, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziem ca uprawniający go do wyjazdu z terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej lub inny dokument, którego wydanie wynika z postanowień umów międzynarodowych obo wiązujących Rzeczpospolitą Polską, jeżeli uzyskanie przez niego innego dokumentu podróży nie jest możli we. Art. 31.6

3) Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 7 dni. Rozdział 4a64) Pobyt cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego w ośrodku strzeżonym, w areszcie w celu wydalenia lub pozbawionego wolności w wykonaniu orzeczeń wydanych na podstawie ustaw Art. 31a. Pobyt cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego w ośrodku strzeżonym, w areszcie w celu wydalenia lub pozbawionego wolności w wyko naniu orzeczeń wydanych na podstawie ustaw uważa się za legalny w okresie obowiązywania właściwych decyzji lub orzeczeń. Art. 31b. Okresu pobytu cudzoziemca, o którym mowa w art. 31a, na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej nie zalicza się do okresów pobytu, o których mo wa w art. 17 ust. 1 i art. 19b. Rozdział 5 Status uchodźcy Art. 32.6

5) Cudzoziemcowi może być nadany w Rze czypospolitej Polskiej status uchodźcy w rozumieniu Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego. Art. 3

3. Cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy należy pouczyć, w zrozumiałym dla niego języku, o trybie i zasadach postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obo wiązkach. Art. 3

4.

1. Postępowanie o nadanie statusu uchodź cy wszczyna się na wniosek złożony osobiście przez cu dzoziemca. Wniosek nie może być złożony przez pełno mocnika.

2. Wniosek o nadanie statusu uchodźcy powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy, towarzyszące go mu małżonka i małoletnich dzieci oraz informację o kraju pochodzenia wnioskodawcy, a także wskazy wać zasadnicze okoliczności uzasadniające nadanie statusu uchodźcy.

3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określo nych w ust. 2 i nie ma możliwości jego uzupełnienia, pozostawia się go bez rozpoznania. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9951 — Poz. 1400 —————— 6

4) Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 6

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1.

4. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nastę puje w drodze decyzji.

5. O skutkach niewłaściwego sporządzenia wnio sku, o których mowa w ust. 3, należy cudzoziemca po uczyć. Art. 34a.6

6)

1. Wniosek o nadanie statusu uchodźcy dotyczy także małoletnich dzieci towarzyszących wnio skodawcy.

2. Wniosek może dotyczyć współmałżonka cudzo ziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy, jeżeli cudzoziemiec zwraca się o to w swoim wniosku, a towarzyszący mu współmałżonek wyraża na to pi semną zgodę. W tym wypadku wniosek powinien za wierać dane osobowe współmałżonka.

3. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do wieku cudzo ziemca podającego się za małoletniego, można prze prowadzić, za zgodą cudzoziemca lub jego przedstawi ciela ustawowego, badania medyczne mające na celu ustalenie wieku cudzoziemca. Wyniki badań poza okre śleniem wieku cudzoziemca zawierają określenie do puszczalnych granic błędu.

4. Cudzoziemca, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako osobę pełnoletnią, jeżeli on lub jego przedsta wiciel ustawowy nie wyraził zgody na przeprowadze nie badań medycznych służących ustaleniu wieku cu dzoziemca. Art. 35.6

7)

1. Wszczęcie postępowania o nadanie statusu uchodźcy następuje w drodze postanowienia.

2. Odmawia się wszczęcia postępowania, jeżeli wniosek został złożony przez cudzoziemca, który:

1) przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z bezpiecznego kraju trzeciego, do którego ma pra wo powrotu,

2) ubiega się ponownie o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie poda jąc nowych istotnych okoliczności w sprawie.

3. Odmowa wszczęcia postępowania następuje w drodze decyzji.

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, lub de cyzja, o której mowa w ust. 3, powinny być wydane, z zastrzeżeniem art. 36, niezwłocznie, nie później jed nak niż 24 godziny po złożeniu wniosku. Art. 3

6. 1.6

8) W razie konieczności sprawdzenia, czy nie zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mo wa w art. 35 ust. 2, albo czy cudzoziemiec składający wniosek o nadanie statusu uchodźcy nie podał fałszy wych danych, informacji lub okoliczności, rozstrzy gnięcie w przedmiocie wszczęcia postępowania o nadanie statusu uchodźcy podejmuje się w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia złożenia wniosku. W tym okresie można nakazać cudzoziemcowi przeby wanie w określonym miejscu, o ile nie posiada prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.6

8) Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 35 ust. 2, odmawia się wszczęcia postępowania o nadanie statusu uchodźcy. 3.6

9) Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że cudzozie miec podał we wniosku fałszywe dane lub informacje, o których mowa w art. 34 ust. 2 lub w art. 34a ust. 2, można odmówić wszczęcia postępowania i odmówić mu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Je żeli przebywał on legalnie na tym terytorium, można wydać decyzję o jego wydaleniu. Art. 37.70)

1. Cudzoziemiec nieposiadający prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy w trakcie kontro li granicznej przy wjeździe na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej.

2. Cudzoziemiec, który nielegalnie przybył na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy niezwłocznie po przekro czeniu granicy. Złożenie wniosku nie zwalnia cudzo ziemca od odpowiedzialności za przekroczenie granicy wbrew przepisom. Art. 3

8.

1. Cudzoziemiec, który złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy, jest obowiązany poddać się:

1) czynnościom zmierzającym do jego identyfikacji lub stwierdzenia tożsamości, polegającym w szcze gólności na pobraniu odcisków linii papilarnych i fotografowaniu,

2) w uzasadnionych wypadkach, a zwłaszcza jeżeli za chodzi podejrzenie choroby zakaźnej — badaniom lekarskim, pobraniu krwi, wydzielin i wydalin oraz niezbędnym zabiegom sanitarnym ciała i odzieży.

2. Koszty oględzin, badań i innych czynności, o któ rych mowa w ust. 1, ponosi Skarb Państwa.

3. W razie odmowy poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wniosek o nadanie sta tusu uchodźcy pozostawia się bez rozpoznania. Przepi sy art. 34 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

4. W razie odmowy poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, cudzoziemiec nie może być umieszczony w ośrodku dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9952 — Poz. 1400 —————— 6

6) Dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 6

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 6

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 6

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 33 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Art. 39.7

1)

1. Cudzoziemcowi, w sprawie którego wydano postanowienie o wszczęciu postępowania o nadanie statusu uchodźcy, wydaje się tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

2. Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzo ziemca w okresie swojej ważności potwierdza tożsa mość cudzoziemca i uprawnia go do jednorazowego wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzo ziemca wydaje się na okres ważności nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością przedłużania go na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż 3 miesiące.

4. Cudzoziemiec jest obowiązany złożyć do depozy tu organowi prowadzącemu postępowanie o nadanie statusu uchodźcy w pierwszej instancji swój dokument podróży na czas trwania postępowania o nadanie sta tusu uchodźcy. Art. 39a.7

2) Postępowanie o wydanie cudzoziemco wi wizy lub udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony ulega z mocy prawa zawieszeniu na czas trwania postępowania o nadanie statusu uchodź cy. Art. 40.

1. Cudzoziemcowi, w sprawie którego wszczęto postępowanie o nadanie statusu uchodźcy, można, w razie potrzeby, na czas niezbędny do wyda nia decyzji ostatecznej, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach na okres do 3 miesięcy od daty jej wyda nia, zapewnić:

1) zakwaterowanie,

2) wyżywienie,

3) opiekę medyczną,

4) pomoc rzeczową,

5) pomoc pieniężną stałą lub jednorazową, 6)7

3) pomoc związaną z dobrowolnym wyjazdem z te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.7

4) Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, mogą być realizowane przez umieszczenie cu dzoziemca w ośrodku dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. 3.7

5) W wypadkach uzasadnionych stanem zdrowia cudzoziemca lub jego bezpieczeństwem świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, mogą być udzielane poza ośrodkiem dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Art. 40a.7

6) Decyzje w sprawach o nadanie lub po zbawienie statusu uchodźcy podejmowane w pierw szej instancji, postanowienia o wszczęciu postępowa nia o nadanie statusu uchodźcy oraz decyzje o odmo wie wszczęcia postępowania o nadanie statusu uchodźcy wydaje się po umożliwieniu cudzoziemcowi osobistego złożenia zeznań i oświadczeń. Art. 41.7

7) Wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy powinno nastąpić nie póź niej niż w terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postę powania. Art. 41a.7

8)

1. Cudzoziemcowi odmawia się nadania statusu uchodźcy z powodu oczywistej bezzasadności wniosku, jeżeli jego wniosek o nadanie statusu uchodźcy w świetle zgromadzonego materiału dowo dowego:

1) nie daje jakichkolwiek podstaw uzasadniających obawę cudzoziemca przed prześladowaniem, o którym mowa w art.1 A Konwencji Genewskiej,

2) oparty jest na świadomym wprowadzeniu w błąd organu lub ma na celu nadużycie postępowania o nadanie statusu uchodźcy.

2. Brak jest jakichkolwiek podstaw uzasadniających obawę cudzoziemca przed prześladowaniem, w szcze gólności gdy:

1) cudzoziemiec nie powołuje się na obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, na rodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub swoich przekonań politycznych, lecz podaje inne przyczyny wniosku o nadanie statusu uchodźcy, jak w szczególności poszukiwanie pracy lub lepszych warunków życiowych,

2) cudzoziemiec powołuje się na obawę przed prześla dowaniem, którego występowanie ograniczone jest do określonych części terytorium jego kraju pochodzenia lub innego kraju, w którym na stałe przebywa, podczas gdy mógł udać się bez prze szkód do innej części terytorium tego kraju i korzy stać z ochrony przewidzianej w art. 33.1 Konwencji Genewskiej,

3) cudzoziemiec nie podaje podstawowych informacji dotyczących okoliczności związanych z jego obawą przed prześladowaniem.

3. Wniosek o nadanie statusu uchodźcy oparty jest na świadomym wprowadzeniu w błąd organu lub ma na celu nadużycie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, jeżeli:

1) zawiera dane w sposób oczywisty niewiarygodne lub nieprawdopodobne, lub fakty podane w nim Dziennik Ustaw Nr 127 — 9953 — Poz. 1400 —————— 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 7

2) Dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 7

3) Dodany przez art. 1 pkt 37 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 7

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 37 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 7

5) Dodany przez art. 1 pkt 37 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 7

6) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 7

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 39 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 7

8) Dodany przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. nie są spójne, bądź też zawiera oczywiste sprzecz ności,

2) złożony został przez cudzoziemca, który przybył z bezpiecznego kraju pochodzenia,

3) cudzoziemiec podaje nieprawdziwe informacje o swojej tożsamości lub przedstawia inne fałszywe dowody,

4) cudzoziemiec, działając w złej wierze, zniszczył, uszkodził albo zataił dowód istotny w postępowa niu lub pozbył się go,

5) cudzoziemiec, mając możliwości wcześniejszego złożenia wniosku, wystąpił o nadanie statusu uchodźcy jedynie w celu uniknięcia wydalenia.

4. Organ prowadzący postępowanie o nadanie sta tusu uchodźcy niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnie nia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 wydaje decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy z powodu oczywistej bezzasadności wniosku. Art. 42.7

9) Cudzoziemcowi odmawia się nadania statusu uchodźcy, jeżeli:

1) uzyskał status uchodźcy w innym państwie, które zapewnia mu rzeczywistą ochronę,

2) nie spełnia warunków określonych w art. 1 A Kon wencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim,

3) zachodzą okoliczności wymienione w art. 1 F Kon wencji Genewskiej,

4) korzysta z ochrony lub pomocy organów lub agen cji Organizacji Narodów Zjednoczonych innych niż Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Art. 4

3. Cudzoziemcowi, któremu nadano status uchodźcy, wydaje się dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej oraz udziela zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Art. 44.80)

1. W wypadku nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy jego małoletniemu dziecku, jeżeli przebywa wraz z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się również status uchodźcy oraz udziela zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydaje dokument podróży przewidziany w Konwen cji Genewskiej.

2. Jeżeli małoletniemu dziecku cudzoziemca, któ remu nadano status uchodźcy, nie wydano osobne go dokumentu podróży, wydany cudzoziemcowi do kument podróży przewidziany w Konwencji Genew skiej obejmuje także to małoletnie dziecko cudzo ziemca.

3. W wypadku nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy, jego współmałżonkowi, o którym mowa w art. 34a ust. 2, nadaje się również status uchodźcy oraz wydaje dokument podróży przewidziany w Kon wencji Genewskiej i udziela zezwolenia na zamieszka nie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 44a.8

1) Status uchodźcy wygasa z mocy prawa z dniem nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa pol skiego albo z dniem pisemnego zrzeczenia się statusu uchodźcy. Art. 4

5. 1.8

2) Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydane cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 43 i 44, nie może być cofnięte bez uprzedniego pozbawienia go statusu uchodźcy. Przepisu art. 22 nie stosuje się.

2. Zezwolenie na osiedlenie się, wydane cudzo ziemcowi, o którym mowa w art. 43 i 44, nie może być cofnięte bez uprzedniego pozbawienia go statusu uchodźcy. Art. 4

6. 1.8

3) Jeżeli wobec cudzoziemca ubiegające go się o nadanie statusu uchodźcy została wydana de cyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wydaleniu, wykonanie tej decyzji ulega wstrzymaniu z mocy pra wa do dnia wydania decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy. 2.8

4) Jeżeli wszczęcie postępowania o nadanie sta tusu uchodźcy nastąpiło po wydaniu wobec cudzo ziemca decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej lub o jego wydaleniu, wykonanie tej decyzji ulega wstrzymaniu z mocy pra wa do dnia wydania decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy.

3. (skreślony).85) Art. 4

7. W okolicznościach określonych w art. 46 cudzoziemca umieszcza się w strzeżonym ośrodku, o którym mowa w art. 59 ust.

1. Przepisy art. 59 ust. 2 i 4 oraz art. 60 stosuje się odpowiednio. Art. 4

8.

1. Cudzoziemca można pozbawić statusu uchodźcy, jeżeli zajdzie którakolwiek z okoliczności wy mienionych w Konwencji Genewskiej, uzasadniają cych pozbawienie uchodźcy ochrony przewidzianej w tej konwencji. 2.8

6) W decyzji o pozbawieniu statusu uchodźcy można postanowić o cofnięciu zezwolenia na zamiesz Dziennik Ustaw Nr 127 — 9954 — Poz. 1400 —————— 7

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 80) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. —————— 8

1) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 8

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 8

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 8

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 8

5) Przez art. 1 pkt 45 lit. c) ustawy, o której mowa w przypi sie 1. 8

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 46 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. kanie na czas oznaczony albo skrócić okres, na który udzielono zezwolenia. W takim wypadku należy w de cyzji określić termin opuszczenia przez cudzoziemca te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 4

9.

1. Cudzoziemiec, ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy albo któremu nadano ten status, mo że swobodnie kontaktować się z przedstawicielem Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczo nych do Spraw Uchodźców, a w szczególności w każ dej chwili zwracać się do niego z prośbą o pomoc. 1a.8

7) Cudzoziemiec ubiegający się o nadanie statu su uchodźcy, albo któremu nadano ten status, może swobodnie kontaktować się z organizacjami zajmują cymi się sprawami uchodźców. 2.8

8) Przedstawiciel Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, na swój wniosek i za pisemną zgodą cudzoziemca, o któ rym mowa w ust. 1, ma prawo do uzyskiwania od or ganów prowadzących postępowanie o nadanie lub po zbawienie statusu uchodźcy informacji o przebiegu te go postępowania oraz przeglądania akt sprawy i spo rządzania z nich notatek i odpisów, z wyłączeniem akt, o których mowa w art. 74 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym przedstawicielowi Urzę du Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców nie służy zażalenie, o którym mowa w art. 74 § 2 tego kodeksu, oraz skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. O prawie wyrażenia zgody należy cudzoziemca pouczyć w chwili składania wnio sku o nadanie statusu uchodźcy.

3. Informacje, a w szczególności dane osobowe, uzyskiwane w trybie niniejszego artykułu, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, o których mowa w art. 35 Konwencji Genewskiej.

4. Organy Rzeczypospolitej Polskiej będą podejmo wały wszelkie działania w celu ułatwienia Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców wypełnienia jego zadań zgodnie z art. 35 Konwencji Genewskiej. Rozdział 6 Azyl Art. 50.

1. Cudzoziemiec może, na swój wniosek, otrzymać azyl w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia mu ochrony oraz gdy prze mawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, wyda je się zezwolenie na osiedlenie się. Art. 5

1.

1. Cudzoziemca można pozbawić azylu, je żeli:

1) ustały przyczyny, dla których azyl został udzielony,

2) prowadzi on działalność skierowaną przeciwko obronności, bezpieczeństwu państwa lub porząd kowi publicznemu.

2. Decyzja o pozbawieniu azylu powoduje wyga śnięcie zezwolenia na osiedlenie się. W decyzji tej na leży określić termin opuszczenia przez cudzoziemca te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 6a89) Ochrona czasowa cudzoziemców na terytorium Rze czypospolitej Polskiej Art. 51a.

1. Cudzoziemcom opuszczającym maso wo swój kraj pochodzenia z powodu obcej inwazji, woj ny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażą cych naruszeń praw człowieka można udzielić ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ochrony czasowej udziela się do chwili, kiedy za istnieją możliwości bezpiecznego powrotu cudzoziem ców na tereny uprzedniego miejsca zamieszkania.

3. Ochrona czasowa może być udzielona wyłącznie w oparciu o wydane rozporządzenie, o którym mowa w art. 86a ust. 1. Art. 51b.

1. Cudzoziemcom korzystającym z ochro ny czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje się wizę lub udziela zezwolenia na zamieszka nie na czas oznaczony oraz można zapewnić:

1) zakwaterowanie,

2) wyżywienie,

3) opiekę medyczną.

2. W uzasadnionych wypadkach cudzoziemcom, o których mowa w ust. 1, można udzielić innych świad czeń niezbędnych dla zaspokojenia ich podstawowych potrzeb bytowych. Art. 51c. Od cudzoziemców korzystających z ochro ny czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobiera się odciski linii papilarnych oraz sporządza ich fotografie. W uzasadnionych wypadkach cudzoziem ców można poddać badaniom lekarskim oraz niezbęd nym zabiegom sanitarnym ciała i odzieży. Art. 51d. Jeżeli cudzoziemcy korzystający z ochro ny czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadają dokumentów podróży, można im wydać polskie dokumenty podróży dla cudzoziemca. Art. 51e. Postępowanie o nadanie statusu uchodź cy wszczęte na wniosek cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej ulega z mocy prawa zawieszeniu do dnia, w którym upływa rok od dnia wydania wizy lub udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas Dziennik Ustaw Nr 127 — 9955 — Poz. 1400 —————— 8

7) Dodany przez art. 1 pkt 47 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 8

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 8

9) Dodany przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. oznaczony w związku z korzystaniem z ochrony czaso wej. Rozdział 7 Zobowiązanie do opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej i wydalanie cudzoziemców90) Art. 51f.9

1)

1. Cudzoziemca, wobec którego zacho dzi którakolwiek z okoliczności określonych w art. 52 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, można zobowiązać do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 7 dni.

2. Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia tery torium Rzeczypospolitej Polskiej następuje w drodze decyzji.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, odno towuje się w dokumencie podróży cudzoziemca.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, powoduje z mo cy prawa unieważnienie wizy, cofnięcie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej.

6. Nie można zobowiązać do opuszczenia teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub udzielono azylu albo który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 51g.9

1)

1. Cudzoziemcowi, wobec którego za szła którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, i który mimo zobowiąza nia, o którym mowa w art. 51f ust. 1, dobrowolnie nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w termi nie określonym w tym zobowiązaniu, wydaje się decy zję o wydaleniu. Decyzji o wydaleniu nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

2. W wypadku wydania cudzoziemcowi decyzji o wydaleniu, o której mowa w ust.1, należy stwierdzić, z dniem jej wydania, wygaśnięcie decyzji o zobowiąza niu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej jako bezprzedmiotowej.

3. Jeżeli w wypadku, o którym mowa w ust. 2, to czy się postępowanie wskutek odwołania od decyzji, której wygaśnięcie stwierdza się, postępowanie odwo ławcze podlega umorzeniu. Art. 5

2. 1.9

2) Cudzoziemiec może być wydalony z te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia na wjazd lub pobyt,

2) podjął zatrudnienie lub wykonywał inną pracę za robkową, wbrew warunkom określonym w usta wie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i prze ciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080 i Nr 122, poz. 1323), albo podjął inną dzia łalność bez uzyskania wymaganego zezwolenia,

3) składając zeznania mające służyć za dowód w po stępowaniu prowadzonym przez organy, o których mowa w niniejszej ustawie, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument lub takiego doku mentu jako autentycznego używał,

4) zajdzie którakolwiek z okoliczności wymienionych w art. 13 ust. 1,

5) nie posiada środków niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu,

6) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji o odmowie wy dania wizy, decyzji o odmowie udzielenia zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony lub o jego cofnięciu albo decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się.

2. Cudzoziemca, któremu udzielono azylu lub ze zwolenia na osiedlenie się, można wydalić tylko po uprzednim pozbawieniu azylu lub cofnięciu zezwole nia. 3.9

3) Cudzoziemca posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej można wydalić tyl ko po uprzednim pozbawieniu go tego statusu, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 32 i 33 Konwencji Genewskiej. Art. 52a.9

4) Małoletni cudzoziemiec może być wy dalony do kraju swego pochodzenia lub do innego państwa jedynie wtedy, gdy w państwie tym będzie miał zapewnioną opiekę rodziców, innych osób pełno letnich lub instytucji opiekuńczych, zgodną ze standar dami określonymi przez Konwencję o prawach dziec ka. Art. 53.9

5) Cudzoziemca nie wolno wydalić lub zo bowiązać do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli naruszałoby to postanowienia Konwen cji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno ści, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 i 285, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177 oraz z 1998 r. Nr 147, poz. 962). Art. 5

4.

1. W decyzji o wydaleniu określa się termin opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypo Dziennik Ustaw Nr 127 — 9956 — Poz. 1400 —————— 90) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 9

1) Dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 9

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 9

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 51 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 9

4) Dodany przez art. 1 pkt 52 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 9

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. spolitej Polskiej. W decyzji można również określić tra sę i miejsce przekroczenia granicy. 2.9

6) Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, od notowuje się w dokumencie podróży.

3. Decyzji o wydaleniu może być nadany rygor na tychmiastowej wykonalności, z wyjątkiem wypadku wydalania cudzoziemca posiadającego status uchodź cy.

4. Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy, cofnięcie zezwolenia na zamiesz kanie na czas oznaczony oraz na zatrudnienie lub wy konywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemca. W wypadku wydalenia cudzoziemca posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, bez pozbawienia go tego statusu, przepisu art. 45 ust. 1 nie stosuje się. Art. 5

5.

1. W decyzji o wydaleniu można wyznaczyć cudzoziemcowi miejsce zamieszkania do czasu jej wy konania i zobowiązać go do zgłaszania się w określo nych odstępach czasu do organu wskazanego w decy zji.

2. Cudzoziemiec nie może opuścić miejsca za mieszkania bez zgody organu, który wydał decyzję o wydaleniu. Art. 5

6. Od cudzoziemca, wobec którego wydano decyzję o wydaleniu, pobiera się odciski linii papilar nych oraz sporządza jego fotografię. Art. 57.9

7)

1. Cudzoziemiec, wobec którego wydano decyzję o wydaleniu, może być niezwłocznie odstawio ny do granicy albo do portu lotniczego lub morskiego państwa, do którego następuje wydalenie, jeżeli:

1) wymagają tego względy obronności, bezpieczeń stwa państwa lub ochrona porządku publicznego,

2) nie opuścił on terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji o wydaleniu.

2. Cudzoziemiec zatrzymany w strefie nadgranicz nej bezpośrednio po przekroczeniu granicy wbrew przepisom, jeżeli przekroczenie nastąpiło nieumyślnie, może być niezwłocznie odstawiony do granicy. Art. 5

8.

1. Cudzoziemca, w stosunku do którego za chodzą okoliczności uzasadniające jego wydalenie, al bo który nie zastosuje się do wymagań określonych w decyzji o wydaleniu, można zatrzymać na czas nie dłuższy niż 48 godzin. Zatrzymanemu cudzoziemcowi przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie po stępowania karnego dla osoby zatrzymanej.

2. Niezwłocznie po zatrzymaniu cudzoziemca nale ży wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o jego wy daleniu albo przystąpić do wykonania obowiązku od stawienia go do granicy, a w razie zaistnienia okolicz ności, o których mowa w art. 59 ust. 1 lub 2, wystąpić z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżo nym ośrodku albo o zastosowanie aresztu w celu wy dalenia. 3.9

8) Jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania cudzoziemiec nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o umieszczenie w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie aresztu w celu wydale nia, należy cudzoziemca niezwłocznie zwolnić. Cudzo ziemca należy także zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o umieszczeniu w strzeżonym ośrodku albo o zastosowaniu wobec niego aresztu w celu wydalenia. Należy go także zwolnić na polece nie sądu. Art. 5

9.

1. Jeżeli niezwłoczne odstawienie cudzo ziemca do granicy nie jest możliwe i zachodzi uzasad niona obawa, że cudzoziemiec będzie uchylać się od wykonania decyzji o wydaleniu, można umieścić go w strzeżonym ośrodku do czasu wykonania tej decyzji.

2. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że cudzozie miec nie podporządkuje się zasadom obowiązującym w strzeżonym ośrodku, albo jeżeli cudzoziemiec prze bywający w tym ośrodku opuści go bez zezwolenia, można zastosować areszt w celu wydalenia na czas niezbędny do wykonania decyzji o wydaleniu. 3.9

9) Jeżeli cudzoziemiec przekroczył granicę wbrew przepisom i nie posiada dokumentu podróży, umieszcza się go w strzeżonym ośrodku, a jeżeli zacho dzą także okoliczności określone w ust. 2 — stosuje się areszt w celu wydalenia na czas niezbędny do ustalenia jego tożsamości lub wykonania decyzji o wy daleniu, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 31.1 Konwencji Genewskiej.

4. Cudzoziemca przebywającego w strzeżonym ośrodku albo w areszcie w celu wydalenia należy nie zwłocznie zwolnić, jeżeli ustały przyczyny uzasadniają ce stosowanie tych środków albo jeżeli w ciągu 90 dni od chwili jego zatrzymania nie wykonano decyzji o wy daleniu. Art. 60.

1. Cudzoziemca nie umieszcza się w strze żonym ośrodku albo w areszcie w celu wydalenia, jeże li może to spowodować poważne zagrożenie dla jego życia lub ciężkie skutki dla jego rodziny.

2. Jeżeli stan zdrowia cudzoziemca, przebywające go w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu wydale nia, tego wymaga, należy umieścić go w odpowiednim zakładzie leczniczym. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9957 — Poz. 1400 —————— 9

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 54 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 9

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. —————— 9

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 9

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 57 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1.

3. Wydając postanowienie o umieszczeniu cudzo ziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowaniu aresztu w celu wydalenia, należy:

1) zawiadomić właściwe przedstawicielstwo dyplo matyczne lub urząd konsularny — na wniosek cu dzoziemca, którego to dotyczy,

2) zawiadomić sąd opiekuńczy, jeżeli zachodzi potrze ba ustanowienia opieki nad jego dziećmi, 2a)100) zawiadomić organ opieki społecznej, jeżeli za chodzi potrzeba roztoczenia opieki nad osobą nie dołężną lub chorą, którą cudzoziemiec się opieko wał,

3) zawiadomić osobę wskazaną przez cudzoziemca,

4) przedsięwziąć niezbędne czynności w celu ochrony jego mienia.

4. Cudzoziemca należy powiadomić w zrozumia łym dla niego języku, w formie pisemnej, o przysługu jących mu prawach, dokonanych wystąpieniach oraz wydanych zarządzeniach. Art. 6

1. 1.10

1) Cudzoziemcowi, wobec którego za stosowano niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie, umieszczenie w strzeżonym ośrodku albo areszt w ce lu wydalenia, przysługuje od Skarbu Państwa odszko dowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. 2.10

2) Sprawy, o których mowa w ust. 1, prowadzi się według przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Art. 6

2.

1. Koszty związane z wydaleniem ponosi cudzoziemiec, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 15 ust. 2 i 6.

2. Do kosztów, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:

1) koszty przejazdu cudzoziemca do granicy państwo wej Rzeczypospolitej Polskiej, granicy lub portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego cu dzoziemiec się udaje lub zostaje odstawiony,

2) koszty związane z konwojowaniem cudzoziemca,

3) koszty administracyjne związane z wydaleniem.

3. Jeżeli wydalenie cudzoziemca następuje na sku tek podjęcia przez niego zatrudnienia lub wykonywa nia innej pracy zarobkowej bez wymaganego zezwole nia i zgody, koszty, o których mowa w ust. 1, ponosi pracodawca. 4.10

3) Koszty związane z wydaleniem podlegają eg zekucji administracyjnej. Organ wydający decyzję o wydaleniu jest uprawniony do wystawienia tytułu wykonawczego. Wszczęcie postępowania egzekucyj nego nie wymaga doręczenia upomnienia. 5.10

4) W stosunku do środków pieniężnych cudzo ziemca znajdujących się w depozycie jednostki Policji lub Straży Granicznej organem uprawnionym do egze kucji jest ta jednostka Policji lub Straży Granicznej. Art. 63.10

5) Jeżeli koszty związane z wydaleniem nie mogą być ściągnięte, pokrywa je Skarb Państwa. Rozdział 8 Ewidencja cudzoziemców Art. 64.10

6)

1. Dane cudzoziemców, wobec których zachodzi którakolwiek z okoliczności wymienionych w art. 13 ust. 1, gromadzi się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanym dalej „wykazem”.

2. Dane cudzoziemca zamieszcza się w wykazie na okres, o którym mowa w art.13 ust. 1a.

3. Dane cudzoziemca umieszczone w wykazie obej mują jego dane osobowe oraz podstawę prawną i fak tyczną wpisu.

4. Danymi osobowymi cudzoziemca są:

1) imiona i nazwisko (także inne nazwiska w wypadku używania),

2) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki,

3) data i miejsce urodzenia,

4) płeć,

5) obywatelstwo,

6) miejsce zamieszkania. Art. 6

5. 1.10

7) Dane umieszczone w wykazie mogą być udostępnione organom, o których mowa w art. 90 ust. 2 pkt 1—5, i organom je nadzorującym oraz sądo wi i prokuratorowi prowadzącemu postępowanie przy gotowawcze o przestępstwo ścigane z oskarżenia pu blicznego, a także Naczelnemu Sądowi Administracyj nemu. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9958 — Poz. 1400 —————— 100) Dodany przez art. 1 pkt 58 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 10

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 59 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 10

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 59 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 10

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 60 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 10

4) Dodany przez art. 1 pkt 60 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 10

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 61 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 10

6) W brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 62 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 10

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 63 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2.10

8) Dane osobowe cudzoziemca umieszczone w wykazie mogą być udostępnione wojewodzie oraz konsulowi.

3. Dane umieszczone w wykazie nie mogą być udo stępniane do celów statystyki publicznej. Art. 65a.10

9)

1. Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca informuje go, w wypadkach określonych w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, o wpisaniu jego danych osobowych do wykazu, o któ rym mowa w art. 64, okresie ważności wpisu do wyka zu, jak również o tym, na wniosek jakiego organu do konano wpisu.

2. Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziem ców, w wypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3—9, informuje cudzoziemca, na jego wniosek, wy łącznie o terminie obowiązywania wpisu.

3. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela się cudzoziemcowi w okresie 30 dni od daty wpływu jego wniosku.

4. Cudzoziemiec ma prawo wnioskować o sprosto wanie jego danych osobowych zawartych w wykazie, o ile stwierdzi ich nieprawdziwość, oraz o wykreślenie z wykazu tych danych, o ile zachodzi przypuszczenie, że dane zostały umieszczone w wykazie w wyniku błę du.

5. Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzo ziemców informuje cudzoziemca o sposobie rozpa trzenia sprawy o sprostowanie danych zawartych w wykazie.

6. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1—5, stosuje się przepisy Kodeksu postępowa nia administracyjnego o zaświadczeniach. Art. 6

6. Dane osobowe cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy, udzielono azylu, oraz cudzo ziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu podlegają ochronie na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym że dane te nie mogą być, bez pisemnej zgody zainteresowanego, udostępniane władzom oraz instytucjom publicznym krajów pochodzenia. Art. 67.1

10)

1. Właściwe organy prowadzą w spra wach cudzoziemców:

1) rejestry złożonych wniosków wizowych i wydanych w tych sprawach decyzji,

2) rejestry decyzji o wydaleniu oraz osób wydalonych z Rzeczypospolitej Polskiej,

3) rejestry złożonych wniosków o udzielenie zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanych w tych sprawach decyzji,

4) rejestry złożonych wniosków o udzielenie zezwole nia na osiedlenie się i wydanych w tych sprawach decyzji,

5) rejestr złożonych wniosków o nadanie statusu uchodźcy i wydanych w tych sprawach decyzji,

6) rejestr złożonych wniosków o udzielenie azylu i wy danych w tych sprawach decyzji,

7) ewidencję zaproszeń, o których mowa w art. 15,

8) rejestr odcisków linii papilarnych, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1, art. 51c i art. 56,

9) rejestr osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej, o których mowa w art. 57 ust. 2,

10) rejestr osób zobowiązanych do opuszczenia teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej i wydanych w tych sprawach decyzji.

2. Dane zawarte w rejestrach, wykazie i ewidencji mogą być udostępniane za pomocą urządzeń teleinfor matycznych. Rozdział 9 Odpowiedzialność przewoźnika Art. 6

8.

1. Cudzoziemcowi, który przybył na pokła dzie statku powietrznego lub morskiego, a któremu nie zezwolono na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, przewoźnik jest obowiązany zapewnić, bez zbęd nej zwłoki, wyjazd na jego koszt, a jeżeli cudzoziemiec nie posiada na to środków — na koszt przewoźnika.

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, można wydać zakaz opuszczania statku bądź nakaz opuszcze nia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku.

3. Jeżeli bezzwłoczny wyjazd cudzoziemca jest nie możliwy lub szczególnie utrudniony, można nakazać cudzoziemcowi, któremu nie zezwolono na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywanie do czasu wyjazdu w określonym miejscu.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 5.11

1) Koszty pobytu cudzoziemca, o którym mowa w ust. 3, pokrywa przewoźnik, o ile cudzoziemiec nie spełnia warunków wjazdu określonych w art. 5 ust. 1 lub nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 6 ust.

1. W pozostałych wypadkach koszty te ponosi Skarb Państwa. 6.11

2) Na przewoźnika, który przywiózł na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca niespeł niającego warunków wjazdu określonych w art. 5 ust. 1 lub nieposiadającego zezwolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nakłada się karę administracyjną w wy sokości do 10 000 zł za każdą przywiezioną osobę. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9959 — Poz. 1400 —————— 10

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 63 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 10

9) Dodany przez art. 1 pkt 64 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 1

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. —————— 11

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 66 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 11

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 66 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. Rozdział 9a113) Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Art. 68a.

1. Centralnym organem administracji rzą dowej właściwym w sprawach repatriacji, wjazdu cu dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy i udzielania cu dzoziemcom azylu, a także w sprawach związanych z obywatelstwem polskim wynikających z zakresu za dań administracji rządowej jest Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwany dalej „Pre zesem”, z zastrzeżeniem kompetencji innych organów przewidzianych w ustawach.

2. Nadzór nad Prezesem sprawuje minister właści wy do spraw wewnętrznych. Art. 68b.

1. Prezesa powołuje i odwołuje Prezes Ra dy Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Na stanowisko Prezesa może być powołana oso ba, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na sta łe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była karana prawomocnym wyrokiem za prze stępstwo umyślne,

4) posiada wyższe wykształcenie.

3. Zastępców Prezesa powołuje i odwołuje mini ster właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Prezesa.

4. Prezes wykonuje zadania przy pomocy Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwanego dalej „Urzędem”.

5. Organizację Urzędu określa statut nadany, w dro dze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrz nych. Art. 68c.

1. Do zakresu działania Prezesa należy:

1) zapewnienie koordynacji działań organów admini stracji publicznej w sprawach repatriacji i cudzo ziemców,

2) wydawanie decyzji i postanowień w pierwszej in stancji w sprawach: a) przyznawania pomocy ze środków budżetu pań stwa repatriantom i członkom najbliższej rodzi ny repatrianta pozostającym we wspólnym go spodarstwie domowym, b) zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony dla małżonka i małoletnich dzieci repatrianta, c) zgody na wydanie wiz, o których mowa w art. 14, d) o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy, e) o udzielenie lub cofnięcie azylu,

3) wydawanie decyzji i postanowień w drugiej instan cji w sprawach: a) o uznanie za repatrianta, b) o stwierdzenie polskiego pochodzenia na pod stawie art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, c) wiz, d) odmowy lub unieważnienia wpisu zaproszeń do ewidencji, e) zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony i zezwoleń na osiedlenie się, f) zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną, g) o wydalenie, h) nakładania kary administracyjnej, o której mowa w art. 68 ust. 6, i) związanych z obywatelstwem polskim wynikają cych z zakresu zadań administracji rządowej, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 i z 2001 r. Nr 42, poz. 475),

4) wydawanie zgody na wydanie wiz w celu repatriacji,

5) prowadzenie ewidencji osób ubiegających się o wydanie wiz w celu repatriacji i członków ich ro dzin, którzy nie posiadają w Rzeczypospolitej Pol skiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub źró dła utrzymania,

6) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i źródeł utrzymania dla repatriantów,

7) prowadzenie centralnego rejestru wniosków, decy zji i postanowień wydanych w sprawach o wydanie wiz w celu repatriacji, o wydanie zezwolenia na za mieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rze czypospolitej Polskiej dla osób, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, oraz o udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa,

8) prowadzenie ośrodków dla cudzoziemców ubiega jących się o nadanie statusu uchodźcy,

9) kierowanie na badania lekarskie, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 2,

10) realizacja powierzonych zadań z zakresu ochrony czasowej cudzoziemców, 1

1) zapewnianie świadczeń, o których mowa w art. 40 ust. 1, 1

2) prowadzenie centralnego rejestru danych o naby ciu i utracie obywatelstwa polskiego, 1

3) dokonywanie analiz dotyczących sytuacji migracyj nej i uchodźczej, 1

4) prowadzenie współpracy międzynarodowej w za kresie zjawisk migracyjnych i uchodźczych, 1

5) gromadzenie informacji o krajach pochodzenia imigrantów, Dziennik Ustaw Nr 127 — 9960 — Poz. 1400 —————— 11

3) Dodany przez art. 1 pkt 67 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 1

6) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie postępowań, o których mowa w ustawie, 1

7) wykonywanie innych kompetencji i podejmowanie działań określonych w ustawie oraz przepisach od rębnych.

2. Prezes kontroluje wykonywanie przez wojewo dów zadań wynikających z niniejszej ustawy.

3. Prezes jest organem wyższego stopnia, w rozu mieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do wojewody, w sprawach określonych w niniejszej ustawie.

4. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 8, Prezes może powierzyć pozarządowym organizacjom spo łecznym. Art. 68d.

1. Prezes, w porozumieniu z Komendan tem Głównym Straży Granicznej, może zezwolić, na wniosek konsula, komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej lub z urzędu na wjazd lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzo ziemcowi, który nie spełnia warunków dotyczących wjazdu lub pobytu określonych w ustawie, jeżeli wy magają tego względy humanitarne lub interes Rzeczy pospolitej Polskiej. Do wydawania zezwolenia i same go zezwolenia nie stosuje się przepisów Kodeksu po stępowania administracyjnego i ustawy z dnia 11 ma ja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113).

2. Prezes przedstawia corocznie do dnia 31 marca ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych infor mację o stosowaniu przepisu ust. 1 w roku poprzed nim. Art. 68e. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych może, w wypadku uzasadnionym istotnym wzro stem liczby wniosków o nadanie statusu uchodźcy, o których mowa w art. 37 ust.1, lub w wypadku uzasad nionym istotnym wzrostem liczby wniosków o nadanie statusu uchodźcy składanych przez cudzoziemców za mieszkałych na określonych, odległych od siedziby Urzędu obszarach terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej, w drodze rozporządzenia, tworzyć i rozwiązywać delegatury Urzędu, określając ich właściwość teryto rialną oraz zakres działania, w tym uprawnienia kie rownika delegatury do wydawania, z upoważnienia Prezesa, decyzji administracyjnych. Art. 68f. Prezes używa pieczęci okrągłej z wizerun kiem orła. Art. 68g. Prezes może upoważnić pracowników Urzędu, a wojewoda pracowników urzędów woje wódzkich do kontroli zezwoleń, dokumentów i środ ków, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2. Rozdział 10 Rada do Spraw Uchodźców Art. 69.11

4)

1. Rada do Spraw Uchodźców, zwana dalej „Radą”, jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania i zażalenia od decyzji i posta nowień Prezesa w sprawach o nadanie lub pozbawie nie statusu uchodźcy, a w szczególności w sprawach, o których mowa w art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 2, art. 36 oraz art. 38 ust. 3.

2. Rada, oprócz zadań wymienionych w ust.1:

1) podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa w art. 85b ust. 6,

2) dokonuje analiz orzecznictwa w zakresie spraw o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy,

3) gromadzi informacje o krajach pochodzenia cudzo ziemców,

4) współpracuje z organami oraz instytucjami krajo wymi i zagranicznymi w zakresie problematyki mi gracji i uchodźstwa.

3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządze nia, nada Radzie statut organizacyjny i regulamin czyn ności wewnętrznych, w którym określi w szczególności sposób zwoływania i odbywania posiedzeń składów orzekających i posiedzeń plenarnych oraz tworzenia wewnętrznych zespołów Rady. Art. 70.

1. W sprawach pozostających w kompeten cjach Rady przysługują jej uprawnienia organu wyż szego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postę powania administracyjnego.

2. Rada orzeka także w sprawach wznowienia po stępowania, uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nie ważności wydanych przez siebie decyzji. Art. 7

1.

1. W skład Rady wchodzi 12 członków po woływanych na pięcioletnią kadencję przez Prezesa Rady Ministrów, w tym po czterech spośród kandyda tów przedstawianych przez Ministra Spraw Zagranicz nych11

5) i Ministra Sprawiedliwości. Każdy z ministrów przedstawia 8 kandydatów. 1a.11

6) Prezes Rady Ministrów w wypadku wzrostu liczby odwołań składanych przez cudzoziemców ubie Dziennik Ustaw Nr 127 — 9961 — Poz. 1400 —————— 11

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 68 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 11

5) Obecnie: ministra właściwego do spraw zagranicznych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 27 i art. 32 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządo wej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371 i Nr 126, poz. 1382), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. 11

6) Dodany przez art. 1 pkt 69 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. gających się o nadanie statusu uchodźcy może, na wniosek przewodniczącego Rady przedstawiony na podstawie uchwały Rady, powołać dodatkowych członków Rady na okres do końca danej kadencji. Prze pisu ust. 1 nie stosuje się.

2. Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw pu blicznych. 3.11

7) Członków Rady powołuje się spośród osób wyróżniających się wiedzą lub doświadczeniem prak tycznym w zakresie problematyki uchodźców. Co naj mniej połowa członków Rady musi posiadać wyższe wykształcenie prawnicze. Art. 7

2.

1. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady wyłącznie w wypadku:

1) zrzeczenia się przez niego swej funkcji,

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji,

3) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej, 4)11

8) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiają cych członkowi Rady sprawowanie funkcji lub wy wiązywanie się z obowiązków.

2. W wypadku odwołania członka Rady lub jego śmierci Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady na okres do końca danej kadencji. Art. 71 ust. 1 nie stosuje się.119) Art. 73.1

20)

1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, w tym w szczególności:

1) ustala plan pracy Rady oraz harmonogram działa nia składów orzekających,

2) wyznacza składy orzekające,

3) zwołuje posiedzenia plenarne Rady,

4) przydziela składom orzekającym sprawy do rozpa trzenia oraz czuwa nad terminowością ich załatwie nia,

5) reprezentuje Radę przed innymi organami i instytu cjami,

6) reprezentuje Radę w postępowaniu przed Naczel nym Sądem Administracyjnym lub wyznacza w tym celu innego członka Rady,

7) powołuje biegłych lub ekspertów do udziału w po stępowaniu toczącym się przed Radą,

8) wyznacza członkom Rady zadania związane z dzia łalnością Rady,

9) może powoływać zespoły tematyczne lub grupy ro bocze do opracowania zagadnień oraz dokonania analiz problemów wynikających z działalności Ra dy,

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

2. Przewodniczącego Rady wybierają członkowie Rady ze swego grona większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich jej składu. W tym samym trybie mogą go odwołać.

3. Rada orzeka w składach trzyosobowych, z za strzeżeniem wypadków, o których mowa w ust. 6 i 7.

4. Orzeczenia zapadają większością głosów. Czło nek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu.

5. Członek składu orzekającego, który nie zgodził się z większością, może przy podpisywaniu orzeczenia zgłosić zdanie odrębne, podając, w jakiej części i w ja kim kierunku kwestionuje orzeczenie.

6. Przewodniczący może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie jednoosobowym, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W wypadkach, o których mowa w art. 85b ust. 6, rozpoznanie spraw następuje w składzie jednoosobo wym.

8. Przy orzekaniu członkowie Rady są związani wy łącznie przepisami prawa.

9. Członkowie Rady korzystają z ochrony przewi dzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Art. 74.1

20)

1. Pracodawca zatrudniający członka Ra dy udziela mu, na jego wniosek, urlopu bezpłatnego na czas sprawowania funkcji w Radzie.

2. Pracownikom urzędów państwowych oraz człon kom korpusu służby cywilnej przysługuje po zakończe niu pracy w Radzie prawo powrotu na zajmowane po przednio stanowisko, a jeśli będzie to niemożliwe — na stanowisko równorzędne.

3. Członkowie Rady, w liczbie do jednej trzeciej jej składu, zatrudniani są, na wniosek przewodniczącego Rady, przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do końca danej kadencji.

4. Członkowie Rady za pracę lub pełnienie funkcji w Radzie otrzymują wynagrodzenie.

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, zasady wynagradzania członków Rady oraz zwrotu innych kosztów ponoszonych w związku z pra cą w Radzie. Rozporządzenie powinno określać skład niki wynagrodzenia członków Rady zatrudnionych przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz tych, którzy nie są zatrudnieni, uwzględniając pełnione w Radzie funkcje, a także część wynagrodzenia uzależ Dziennik Ustaw Nr 127 — 9962 — Poz. 1400 —————— 11

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 69 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 11

8) Dodany przez art. 1 pkt 70 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 11

9) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 70 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 71 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. nioną od udziału w posiedzeniach składów orzekają cych, liczby rozpatrywanych spraw oraz udziału w po stępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyj nym. Art. 75.1

20)

1. Obsługę administracyjną i kancela ryjną Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Mini strów.

2. Działalność Rady jest finansowana z budżetu państwa, z rozdziału dotyczącego Rady do Spraw Uchodźców, w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Ra dy Ministrów.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, odpowiednio do charakteru i zadań organu określonych w art. 69 ust. 1 i 2, warunki organizacyjne wykonywania obsługi Rady oraz zakres i szczegółowe zasady finansowania jej działalności. Rozdział 10a121) Krajowy System Informatyczny Art. 75a. Dla potrzeb kontroli granicznej, kontroli le galności pobytu, o której mowa w art. 26 ust. 1, jak również dla potrzeb innych postępowań prowadzo nych na podstawie ustaw tworzy się Krajowy System Informatyczny. Art. 75b.

1. W Krajowym Systemie Informatycznym przetwarzane są dane:

1) osób: a) poszukiwanych w związku z dotyczącym ich wnioskiem o ekstradycję lub wnioskiem o zasto sowanie tymczasowego aresztowania w celu ekstradycji, b) którym przedstawiono zarzut popełnienia prze stępstwa lub podejrzewanych o popełnienie przestępstwa, c) których dotyczy wniosek o przekazanie w celu wykonania kary, d) znajdujących się w wykazie, e) zaginionych lub objętych ochroną w związku z toczącym się postępowaniem karnym, f) poszukiwanych na wniosek sądu lub prokuratora w związku z postępowaniem karnym,

2) przedmiotów: a) skradzionych lub zaginionych pojazdów mecha nicznych, łodzi i jachtów, b) skradzionej lub zaginionej broni, amunicji i ma teriałów wybuchowych, c) skradzionych lub zaginionych dokumentów toż samości i ich druków, d) banknotów zgłoszonych jako poszukiwane.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują:

1) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz pseudo nim,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) obywatelstwo,

4) płeć,

5) znaki szczególne,

6) informację, że dana osoba może być uzbrojona,

7) informację, że dana osoba może stosować prze moc,

8) powód wpisania danych osoby do Krajowego Sys temu Informatycznego,

9) zalecany sposób postępowania wobec danej osoby. Art. 75c.

1. Dane, o których mowa w art. 75b, mo gą być przekazywane za granicę na podstawie umów międzynarodowych, którymi związana jest Rzeczpo spolita Polska.

2. Do Krajowego Systemu Informatycznego można włączyć dane otrzymane od organów państw obcych. Art. 75d.

1. Dane w Krajowym Systemie Informa tycznym przetwarza minister właściwy do spraw we wnętrznych.

2. Dane z Krajowego Systemu Informatycznego, o których mowa w art. 75b, udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, nastę pującym organom:

1) Ministrowi Obrony Narodowej,

2) Ministrowi Sprawiedliwości,

3) ministrowi właściwemu do spraw finansów pu blicznych,

4) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych,

5) ministrowi właściwemu do spraw administracji pu blicznej,

6) Generalnemu Inspektorowi Celnemu,

7) Komendantowi Głównemu Policji,

8) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej,

9) Prezesowi Głównego Urzędu Ceł,

10) Szefowi Urzędu Ochrony Państwa, 1

1) Prezesowi Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzo ziemców, 1

2) konsulowi, 1

3) wojewodzie, 1

4) prokuratorowi, 1

5) sądowi.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych mo że wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w Krajowym Systemie Infor matycznym organom, o których mowa w ust. 2, za po mocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczno ści składania pisemnego wniosku, jeżeli organy te spełniają łącznie następujące warunki: Dziennik Ustaw Nr 127 — 9963 — Poz. 1400 —————— 12

1) Dodany przez art. 1 pkt 72 ustawy, o której mowa w przy pisie 1.

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w Krajowym Systemie Informatycznym, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane lub informacje uzy skał,

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyj ne uniemożliwiające wykorzystanie danych lub in formacji niezgodnie z celem ich uzyskania,

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wyko nywanych przez organ zadań.

4. Organy, o których mowa w ust. 2 pkt 1—14, są obowiązane do bieżącego przekazywania do Krajowe go Systemu Informatycznego danych, o których mowa w art. 75b.

5. Administrator danych przetwarzający dane oso bowe na potrzeby Krajowego Systemu Informatyczne go jest zwolniony z obowiązku informacyjnego okre ślonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087).

6. Przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informatycznym podlega kontroli General nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Rozdział 11 Zasady postępowania i właściwość organów Art. 7

6.

1. Postępowanie w sprawach uregulowa nych w ustawie prowadzi się według przepisów Kodek su postępowania administracyjnego, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2.12

2) Postępowanie w sprawach uregulowanych w ustawie, a należących do właściwości konsulów, prowadzi się według przepisów ustawy z dnia 13 lute go 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. Nr 9, poz. 34, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475), o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Art. 76a.12

3) Prezes, przed wydaniem decyzji i po stanowień w sprawach określonych w ustawie, może zwracać się do Policji, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa, Instytutu Pamięci Narodowej — Ko misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie mu, Wojskowych Służb Informacyjnych oraz Krajowe go Rejestru Karnego o przekazanie informacji niezbęd nych dla prowadzonych postępowań. Art. 77.12

4) Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji i postanowienia wydanego na podstawie prze pisów ustawy, jeżeli wymagają tego względy obronno ści lub bezpieczeństwa państwa albo ochrona porząd ku publicznego. Art. 77a.12

5)

1. W postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów niniejszej ustawy mogą być przetwarzane dane osobowe cudzoziemca, w tym da ne dotyczące jego:

1) obywatelstwa,

2) karalności oraz wydanych w stosunku do niego orzeczeń w postępowaniu sądowym lub admini stracyjnym.

2. W postępowaniach w sprawach o nadanie statu su uchodźcy oraz o przyznanie azylu oprócz danych, o których mowa w ust. 1, mogą być również przetwa rzane dane cudzoziemca dotyczące:

1) rasy lub pochodzenia etnicznego,

2) przekonań politycznych,

3) narodowości,

4) przekonań religijnych, filozoficznych i przynależno ści wyznaniowej,

5) stanu zdrowia.

3. W postępowaniach o wydanie wizy lub o odmo wie wjazdu oraz w postępowaniach o udzielenie ze zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną oprócz danych, o których mowa w ust. 1, mogą być również przetwarzane dane ujaw niające stan zdrowia cudzoziemca. Art. 78.12

6)

1. Kontroli posiadania przez cudzoziem ca dokumentów podróży, zezwoleń i środków, o któ rych mowa w:

1) art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 2, komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej,

2) art. 27 ust. 1 i 2, dokonuje wojewoda, Prezes oraz funkcjonariusze Straży Granicznej lub Policji.

2. W wypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 3, kon troli posiadania przez cudzoziemca dokumentów po dróży, zezwoleń oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1, dokonuje wojewoda.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych i ministrem właściwym do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wiel kość środków, o których mowa w art. 6 ust. 1, pozwa lających na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyży wienia i transportu na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej oraz sposób dokumentowania ich posiadania Dziennik Ustaw Nr 127 — 9964 — Poz. 1400 —————— 12

5) Dodany przez art. 1 pkt 76 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 12

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 77 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. —————— 12

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 73 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 12

3) Dodany przez art. 1 pkt 74 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 12

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 75 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. przez cudzoziemca, wskazując rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie tych środków.

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozpo rządzenia, państwa, których obywatele obowiązani są uiścić opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 2, oraz okre ślić wysokość tej opłaty.

5. Opłata, o której mowa w art. 5 ust. 2, jest pobie rana przez komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej i stanowi dochód budżetu państwa.

6. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw we wnętrznych, ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzien niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” listę państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o częściowym zniesieniu obowiązku wizowego lub które jednostronnie zniosły obowiązek wizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem: daty wejścia w życie umowy lub jedno stronnego zniesienia obowiązku wizowego, celu poby tu, dla którego zniesiono obowiązek wizowy, okresu po bytu bez konieczności uzyskania wizy oraz innych istot nych elementów dotyczących zasad wjazdu i pobytu. Art. 79.12

6)

1. Wizę wydaje albo odmawia jej wyda nia, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 6 oraz art. 98, za grani cą konsul, w kraju — wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w szczególnie uza sadnionych wypadkach — komendant granicznej pla cówki kontrolnej Straży Granicznej.

2. Jeżeli celem wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na nim jest zatrud nienie lub podjęcie innej pracy zarobkowej, wizę wyda je albo odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Cu dzoziemcowi, który uzyskał przedłużenie zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobko wej, wizę wydaje lub odmawia jej wydania również wojewoda właściwy ze względu na miejsce zatrudnie nia cudzoziemca.

3. Wizę w celu repatriacji lub decyzję o przyrzecze niu wydania wizy repatriacyjnej oraz wizę w celu prze siedlenia się wydaje albo odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzo ziemca po uzyskaniu zgody Prezesa. W szczególnie uzasadnionych wypadkach minister właściwy do spraw zagranicznych może wyznaczyć innego konsula.

4. Jeżeli celem wjazdu i pobytu jest połączenie z ro dziną, wizę wydaje albo odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzo ziemca, po uzyskaniu informacji o udzieleniu zezwole nia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połącze nia z rodziną.

5. Na postanowienie Prezesa o odmowie wyrażenia zgody na wydanie wizy w celu repatriacji lub decyzji o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej służy skar ga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

6. Wizę w wypadku, o którym mowa w art. 14, wy daje albo odmawia jej wydania organ wymieniony w ust. 1, po uzyskaniu zgody Prezesa.

7. Od decyzji o odmowie wydania wizy podjętej przez konsula lub komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej odwołanie nie przysługu je.

8. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w razie utraty dokumentu po dróży, jego zniszczenia lub utraty ważności, wizę, w miejsce utraconej, zamieszcza w nowym dokumen cie, na wniosek cudzoziemca, organ, który ją wydał. Wizę, którą uprzednio wydał konsul albo komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej, za mieszcza wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

9. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw we wnętrznych, ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzien niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” listę państw, których obywatele muszą posia dać wizę wydaną w celu wjazdu do strefy tranzytowej lotniska międzynarodowego, pobytu w tej strefie i wy jazdu z niej, z uwzględnieniem przepisów obowiązują cych w Unii Europejskiej. Art. 80.12

7)

1. Decyzje:

1) o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej,

2) o określeniu czasu pobytu, o którym mowa w art. 13 ust. 4, wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a pod czas przekraczania granicy — komendant granicz nej placówki kontrolnej Straży Granicznej.

2. Od decyzji komendanta granicznej placówki kon trolnej Straży Granicznej, o których mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej. Art. 80a.12

8)

1. Postępowanie prowadzone przez or gany Straży Granicznej przed wydaniem decyzji, o któ rej mowa w art. 13 ust. 1, może być ograniczone do:

1) przesłuchania cudzoziemca,

2) kontroli posiadanych przez cudzoziemca dokumen tów,

3) przesłuchania wskazanych przez cudzoziemca osób, o ile towarzyszą mu w podróży,

4) dokonania innych czynności kontrolnych przewi dzianych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, Dziennik Ustaw Nr 127 — 9965 — Poz. 1400 —————— 12

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 78 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 12

8) Dodany przez art. 1 pkt 79 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189).

2. W szczególnych wypadkach, gdy jest to podykto wane warunkami jego przeprowadzenia, postępowa nie, o którym mowa w ust.1, może być ograniczone do kontroli posiadanych przez cudzoziemca dokumentów. Art. 81.12

9) Wpisu zaproszenia do ewidencji zapro szeń dokonuje lub decyzję o odmowie wpisu albo o je go unieważnieniu wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapra szającego. Art. 82.130)

1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, z zastrzeżeniem art. 82a oraz art. 85c ust. 3, jak również zezwolenia na osiedlenie się udziela albo odmawia ich udzielenia, a także kartę pobytu wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzo nego pobytu cudzoziemca.

2. Wymiany karty pobytu dokonuje wojewoda wła ściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

3. Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek o udzielenie zezwoleń, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce jego pobytu; cudzoziemiec przeby wający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek do wojewody właściwego ze względu na miej sce jego pobytu.

4. Decyzje w sprawach przedłużenia zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony lub cofnięcia zezwo leń, o których mowa w ust. 1, wydaje wojewoda wła ściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

5. Decyzje w sprawach dotyczących zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wojewoda wydaje po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Gra nicznej.

6. Decyzje w sprawach dotyczących zezwolenia na osiedlenie się wojewoda wydaje po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, Ko mendanta Głównego Straży Granicznej oraz Szefa Urzędu Ochrony Państwa.

7. Nieprzekazanie w terminie 30 dni od dnia dorę czenia żądania opinii, o której mowa w ust. 5 lub 6, uznaje się za równoznaczne ze spełnieniem wymogu uzyskania tej opinii.

8. W szczególnie uzasadnionych wypadkach ter min, o którym mowa w ust. 7, można przedłużyć do 3 miesięcy, o czym organ opiniujący powiadamia cu dzoziemca oraz wojewodę. Art. 82a.13

1) Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną udziela albo od mawia jego udzielenia, a także kartę pobytu wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy, o którym mowa w art. 24a. Art. 82b.13

1) Minister właściwy do spraw szkolnic twa wyższego, w porozumieniu z ministrem właści wym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozpo rządzenia, wzór zaświadczenia o przyjęciu na studia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4, zawierającego w szczególności: imię i nazwisko cudzoziemca, datę i miejsce jego urodzenia, obywatelstwo, nazwę i adres szkoły wyższej, termin rozpoczęcia nauki oraz okres na uki, na jaki cudzoziemiec został zakwalifikowany. Art. 83.13

2)

1. Polski dokument podróży dla cudzo ziemca wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

2. Tymczasowy polski dokument podróży dla cu dzoziemca wydaje:

1) za granicą — konsul,

2) w kraju — wojewoda właściwy ze względu na miej sce pobytu cudzoziemca, a w szczególnie uzasad nionych wypadkach — komendant granicznej pla cówki kontrolnej Straży Granicznej. Art. 8

4. Decyzje o nakazaniu cudzoziemcowi prze bywania w określonym miejscu, na podstawie art. 36 ust. 1, wydaje organ uprawniony do wydania postano wienia o wszczęciu postępowania o nadanie statusu uchodźcy. Art. 85.13

3)

1. Cudzoziemiec składa wniosek o nada nie statusu uchodźcy do Prezesa za pośrednictwem:

1) Komendanta Głównego Straży Granicznej, w trak cie swojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej, o ile nie posiada prawa wjazdu na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komendant Główny Straży Granicznej prowadzi postępowania w sprawach o wszczęcie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, w tym zwłaszcza przesłu chuje osoby ubiegające się o ten status i wydaje posta nowienia, o których mowa w art. 35 ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wy znaczy, w drodze rozporządzenia, komendantów gra nicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej Dziennik Ustaw Nr 127 — 9966 — Poz. 1400 —————— 12

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 80 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 81 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. —————— 13

1) Dodany przez art. 1 pkt 82 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 13

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 83 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 13

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. uprawnionych do przyjmowania wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz do prowadzenia postępowań w sprawach o wszczęcie postępowania o nadanie sta tusu uchodźcy, w tym zwłaszcza do przesłuchiwania osób ubiegających się o ten status, i upoważni ich do wydawania postanowień, o których mowa w art. 35 ust. 1, uwzględniając skalę ruchu migracyjnego na ob szarze właściwości poszczególnych granicznych placó wek kontrolnych Straży Granicznej oraz warunki umoż liwiające prawidłowe przyjmowanie wniosków i pro wadzenie postępowań. Art. 85a.13

4)

1. Czynności zmierzające do identyfi kacji lub ustalenia tożsamości cudzoziemca składają cego wniosek o nadanie statusu uchodźcy oraz ustale nia okoliczności związanych z jego wjazdem na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytem na nim, w tym czynności, o których mowa w art. 38 ust. 1, po dejmują:

1) Komendant Główny Straży Granicznej, w wypad kach określonych w art. 85 ust. 1 pkt 1,

2) komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej, w wypadkach określonych w art. 85 ust. 1 pkt 2.

2. Komendant Główny Straży Granicznej w wypad kach określonych w art. 85 ust. 1 pkt 1, a komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej w wy padkach określonych w art. 85 ust. 1 pkt 2, podejmują czynności zmierzające do ustalenia, czy w odniesieniu do cudzoziemca nie zachodzą okoliczności wymienio ne w art. 1 F Konwencji Genewskiej.

3. W celu realizacji czynności, o których mowa w ust. 1, można dokonać przeszukania cudzoziemca i jego bagażu. Art. 85b.13

4)

1. Decyzje w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy, w szczególności w sprawach, o których mowa w art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 2, art. 36 oraz art. 38 ust. 3, wydaje Prezes.

2. Prezes wydaje decyzję o nadaniu statusu uchodź cy po zasięgnięciu opinii Szefa Urzędu Ochrony Pań stwa co do występowania okoliczności określonych w art. 1 F Konwencji Genewskiej.

3. Nieprzekazanie przez Szefa Urzędu Ochrony Pań stwa w terminie 30 dni od dnia doręczenia ż ądania opi nii, o której mowa w ust. 2, uznaje się za równoznacz ne ze spełnieniem wymogu uzyskania tej opinii.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach ter min, o którym mowa w ust. 3, można przedłużyć do 3 miesięcy, o czym Szef Urzędu Ochrony Państwa po wiadamia cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy oraz Prezesa.

5. Od decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy z powodu oczywistej bezzasadności wniosku odwoła nie przysługuje w terminie 3 dni od dnia doręczenia de cyzji cudzoziemcowi.

6. Rada wydaje decyzję w sprawie o odmowie nadania statusu uchodźcy z powodu oczywistej bezza sadności wniosku w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania wraz z aktami sprawy. Art. 85c.13

4)

1. Tymczasowe zaświadczenie tożsa mości cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statu su uchodźcy wydaje Komendant Główny Straży Gra nicznej w wypadkach określonych w art. 85 ust. 1 pkt 1 lub komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej w wypadkach określonych w art. 85 ust. 1 pkt 2.

2. Ważność tymczasowego zaświadczenia tożsa mości cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statu su uchodźcy przedłuża Prezes.

3. Cudzoziemcowi, któremu nadano status uchodź cy, dokument podróży przewidziany w Konwencji Ge newskiej wydaje i zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela oraz je przedłuża, a także kartę po bytu wydaje, Prezes. Art. 85d.13

4) Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, regulamin po bytu w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, uwzględniający w szcze gólności warunki wstępu do ośrodka oraz odwiedzin osób w nim przebywających, pory i zasady wydawania posiłków, sposób utrzymywania czystości oraz zasady porządkowe. Art. 85e.13

4) Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw we wnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, w od niesieniu do spraw, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 2: zakres badań lekarskich, szczegółowe warunki i sposób wykonywania tych badań, zakres i warunki wykonywania zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cu dzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zakres i warunki wykonywania nadzoru nad badaniami lekarskimi cudzoziemców umieszczanych w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nada nie statusu uchodźcy, kierując się w szczególności po trzebą zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób za kaźnych. Art. 85f.13

4)

1. Udzielenie świadczeń, o których mo wa w art. 40 ust.1, zapewnia Prezes. Odmowa udziele nia świadczeń następuje w drodze decyzji.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych okre śli, w drodze rozporządzenia, wysokość, warunki przy znawania i wstrzymywania oraz sposób korzystania przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statu su uchodźcy ze świadczeń, o których mowa w art. 40 ust. 1, a w szczególności warunki, w jakich cudzoziem cy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy mogą Dziennik Ustaw Nr 127 — 9967 — Poz. 1400 —————— 13

4) Dodany przez art. 1 pkt 85 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. korzystać z tych świadczeń przebywając poza ośrod kiem dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, stawki żywieniowe w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, okoliczności wypłaty ekwiwalentu za wyży wienie, zakres i tryb świadczenia opieki medycznej nad nimi, rodzaje pomocy pieniężnej, zakres i warunki re alizacji pomocy cudzoziemcom w związku z ich dobro wolnym wyjazdem z terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej. Rozporządzenie powinno uwzględniać koniecz ność zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych cu dzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Art. 85g.13

4)

1. Minister właściwy do spraw we wnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w dro dze rozporządzenia, warunki zakwaterowania małolet nich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, kwalifika cje zawodowe personelu prowadzącego postępowania o nadanie statusu uchodźcy w sprawach małoletnich cudzoziemców pozbawionych opieki i udzielającego im świadczeń, o których mowa w art. 40 ust. 1, warun ki, w jakich powinny być prowadzone czynności admi nistracyjne w postępowaniu o nadanie statusu uchodź cy z udziałem małoletniego cudzoziemca pozbawione go opieki, oraz sposób sprawdzania okoliczności, o których mowa w art. 52a, kierując się dobrem dziec ka i potrzebą zapewnienia małoletnim cudzoziemcom pozbawionym opieki warunków odpowiednich do stopnia ich rozwoju psychofizycznego.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb postę powania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których za chodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy albo będących niepełnosprawnymi, uwzględniając w szczególności sytuację kobiet oraz osób torturowanych. Tryb postępowania określony w rozporządzeniu powinien uwzględniać w szczegól ności stan psychofizyczny, w jakim znajduje się cudzo ziemiec, oraz przewidywać, w sytuacjach wymagają cych takiej potrzeby i w miarę możliwości, prowadze nie postępowania lub przeprowadzanie niektórych czynności w jego toku przez osobę tej samej płci co cu dzoziemiec. Art. 86.13

5) Decyzje w sprawach udzielania i pozba wiania azylu w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje Prezes po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw za granicznych. Art. 86a.13

6)

1. Rada Ministrów, w drodze rozporzą dzenia, każdorazowo postanawia o udzieleniu i spra wowaniu ochrony czasowej, o której mowa w art. 51a ust. 1, oraz określa szczegółowe zasady fi nansowania tej ochrony, limit cudzoziemców, wobec których można sprawować ochronę czasową, okres sprawowania ochrony lub warunki zakończenia spra wowania ochrony czasowej, zakres i formę realizacji świadczeń udzielanych cudzoziemcom korzystającym z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 51b, a także określa sposób realizacji zadań podejmowanych w ramach ochrony czasowej, uwzględniając w szczególności ro dzaj zagrożeń, na które narażeni są cudzoziemcy, moż liwości finansowania ochrony oraz zobowiązania wy nikające z postanowień umów wiążących Rzeczpospo litą Polską.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może powierzyć realizację określonych zadań podejmowa nych w ramach ochrony czasowej organizacjom poza rządowym. Rozporządzenie powinno określać w szcze gólności zakres powierzanych zadań i sposób ich fi nansowania, sposób prowadzenia kontroli realizacji zadań, organizacje, którym powierza się wykonywanie tych zadań, oraz okres ich wykonywania. Art. 86b.13

6)

1. Decyzje o zobowiązaniu cudzoziem ca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje komendant wojewódzki Policji, komendant od działu Straży Granicznej lub Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okę cie.

2. Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w ust. 1, jest wojewoda. Art. 8

7. 1.13

7) Decyzje o wydaleniu cudzoziemca wydaje, z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Na rodowej, Szefa Urzędu Ochrony Państwa, Komendan ta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Główne go Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji, wojewoda właści wy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca lub miejsce ujawnienia faktu lub zdarzenia będącego pod stawą wystąpienia z wnioskiem o wydalenie cudzo ziemca. 2.13

7) Czynności, o których mowa w art. 56, wyko nują organy występujące o wydalenie cudzoziemca, a gdy decyzja wydawana jest na wniosek Ministra Obrony Narodowej lub z urzędu przez wojewodę — właściwy komendant wojewódzki Policji.

3. Wykonanie obowiązku odstawienia cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego lub portu morskie go państwa, do którego następuje wydalenie, spoczy wa na komendancie wojewódzkim Policji właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Art. 8

8.

1. Zatrzymanie, o którym mowa w art. 58, stosuje Policja albo Straż Graniczna. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9968 — Poz. 1400 —————— 13

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 86 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 13

6) Dodany przez art. 1 pkt 87 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. —————— 13

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 88 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 2.13

8) Postanowienie o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub o zastosowaniu aresztu w celu wydalenia wydaje na wniosek wojewody, orga nu Straży Granicznej lub Policji sąd rejonowy właści wy ze względu na siedzibę organu składającego wnio sek. 3.13

8) Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje w terminie 7 dni zażalenie do właściwego sądu okręgowego. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocz nie.

4. Postępowanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, pro wadzi się według przepisów Kodeksu postępowania karnego. 5.13

9) Jeżeli ustały przyczyny uzasadniające umieszczenie cudzoziemca w ośrodku strzeżonym lub areszcie w celu wydalenia, sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce umieszczenia cudzoziemca wyda je postanowienie o zwolnieniu cudzoziemca z ośrodka strzeżonego lub aresztu w celu wydalenia. 6.13

9) Nadzór nad prawidłowością wykonania środ ka w postaci umieszczenia cudzoziemca w ośrodku strzeżonym lub areszcie w celu wydalenia sprawuje sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce umiesz czenia cudzoziemca. Art. 8

9. 1.140) Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców tworzy i likwiduje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw wewnętrznych, określając równo cześnie komendanta: wojewódzkiego Policji albo od działu Straży Granicznej, któremu ośrodek ma podle gać. 2.14

1) Areszt w celu wydalenia jest wykonywany w pomieszczeniach, które wyznacza, w drodze rozpo rządzenia, minister właściwy do spraw wewnętrz nych142).

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych142) określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim po winny odpowiadać strzeżone ośrodki i areszty w celu wydalenia, oraz regulamin pobytu w tych ośrodkach i aresztach.

4. (skreślony).143) Art. 90. 1.14

4) Wykaz, o którym mowa w art. 64, pro wadzi Prezes. 2.14

5) Wpisu do wykazu, przedłużenia jego obowią zywania oraz wykreślenia tego wpisu dokonuje Prezes z urzędu lub na wniosek:

1) Komendanta Głównego Policji,

2) Komendanta Głównego Straży Granicznej,

3) Szefa Urzędu Ochrony Państwa,

4) Ministra Obrony Narodowej,

5) ministra właściwego do spraw finansów publicz nych,

6) wojewody,

7) konsula. 2a.14

6) Prezes nie jest związany wnioskiem orga nów, o których mowa w ust.

2. W wypadku odmowy przez Prezesa wpisania do wykazu lub wykreślenia wpisu danych cudzoziemca objętych wnioskiem, or gan wnioskujący może zwrócić się o rozstrzygnięcie sprawy do ministra właściwego do spraw wewnętrz nych. W wypadku uwzględnienia wystąpienia organu minister nakazuje Prezesowi dokonać wpisu lub wykre ślić wpis.

3. W celu dokonania wpisu do wykazu:

1) sąd, który skazał cudzoziemca za przestępstwo, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a), zawia damia organ prowadzący wykaz, przesyłając odpis prawomocnego wyroku,

2) wojewoda, który wydał decyzję o wydaleniu, za wiadamia organ prowadzący wykaz, przesyłając odpis ostatecznej decyzji o wydaleniu. 4.14

7) Wszystkie organy administracji rządowej po siadające informacje dotyczące cudzoziemca, o któ rych mowa w art. 13 ust. 1, zobowiązane są powiado mić o tym Prezesa. Art. 91.14

8)

1. Rejestry, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1—6 i 10, oraz ewidencję, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7, prowadzą organy wydające decy zje w sprawach, o których mowa w tych przepisach.

2. Rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 8, pro wadzi Komendant Główny Policji.

3. Dane gromadzone w rejestrze, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 8, przechowywane są oddzielnie od zbiorów i rejestrów odcisków linii papilarnych groma dzonych w innych celach.

4. Rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 9, pro wadzą komendanci oddziałów Straży Granicznej. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9969 — Poz. 1400 —————— 13

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 89 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 13

9) Dodany przez art. 1 pkt 89 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 140) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 90 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 14

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 90 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 14

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 101 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 14

3) Przez art. 1 pkt 90 lit. c) ustawy, o której mowa w przypi sie 1. 14

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 91 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 14

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 91 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 14

6) Dodany przez art. 1 pkt 91 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 14

7) Dodany przez art. 1 pkt 91 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 14

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 92 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych mo że określić, w drodze rozporządzenia, sposób łączenia rejestrów i ewidencji, o których mowa w art. 67 ust. 1, oraz sposób udostępniania danych zawartych w tych rejestrach i ewidencji uprawnionym organom. Rozpo rządzenie powinno określać w szczególności przypad ki, w których może nastąpić połączenie rejestrów i ewi dencji, organy odpowiedzialne za prowadzenie reje strów i ewidencji w wypadku ich połączenia, warunki udostępniania danych za pomocą urządzeń teleinfor matycznych, sposób występowania o udostępnienie danych oraz sposób dokumentowania faktu udostęp nienia danych. Art. 9

2.

1. Decyzje w sprawach, o których mowa w art. 68 ust. 2 i 3, wydaje właściwy komendant gra nicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej.

2. W razie gdy zachowanie cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzasadnia przypuszczenie, ż e może on spowo dować zagrożenie bezpieczeństwa w międzynarodo wej komunikacji lotniczej lub morskiej, komendant właściwej granicznej placówki kontrolnej Straży Gra nicznej, na wniosek upoważnionego przedstawiciela przewoźnika i na koszt przewoźnika, zapewnia konwój na pokładzie statku powietrznego lub morskiego. Kosz ty konwoju obejmują również koszty bezpośrednio związane z przewozem statkiem powietrznym lub mor skim.149) 3.150) Karę administracyjną, o której mowa w art. 68 ust. 6, nakłada na przewoźnika wojewoda na wniosek komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej, w której odmówiono cudzoziemcowi wjaz du. 4.15

1) Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w ust.1, jest Prezes. Art. 9

3.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych14

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych15

2) określi, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach:

1) wiz, zaproszeń i pobytu bezwizowego,

2) zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony oraz na osiedlenie się, 3)15

3) polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca i tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,

4) statusu uchodźcy,

5) azylu, 6)15

4) zobowiązania do opuszczenia i wydalania z tery torium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) prowadzenia wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo żądany,

8) prowadzenia rejestrów i ewidencji. 2.15

5) Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw za granicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wizy, zaproszenia, karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczaso wego polskiego dokumentu podróży dla cudzo ziemca, tymczasowego zaświadczenia tożsamo ści cudzoziemca, dokumentu podróży przewidzia nego w Konwencji Genewskiej oraz wniosków o ich wydanie, wymianę lub przedłużenie ich ważności,

2) wzory ewidencji zaproszeń, wykazu oraz rejestrów, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1—6 i 8—10. Art. 94.15

6)

1. Karty pobytu, polskie dokumenty po dróży dla cudzoziemców, tymczasowe polskie doku menty podróży dla cudzoziemców, dokumenty podró ży przewidziane w Konwencji Genewskiej oraz tymcza sowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca wydaje się po uiszczeniu należnych opłat.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych, określi, w drodze rozporządze nia, wysokość opłat pobieranych w kraju za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, tryb ich uisz czania, warunki i zakres stosowania ulg oraz zwolnień od opłat, warunki podwyższania opłat w razie zawinio nej utraty albo zniszczenia dokumentu, a także doku menty wymagane do uzyskania ulg i zwolnień. Wyso kość opłaty powinna uwzględniać w szczególności jednostkowe koszty wytworzenia i wydania dokumen tu. Art. 95.15

7) Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzania przez Prezesa, Straż Granicz ną, Policję i wojewodów kontroli legalności pobytu cu dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując:

1) sposób przeprowadzania kontroli, w tym okoliczno ści ich przeprowadzania i rodzaje kontrolowanych dokumentów, Dziennik Ustaw Nr 127 — 9970 — Poz. 1400 —————— 14

9) Zdanie drugie dodane przez art. 1 pkt 93 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 150) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 93 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 15

1) Dodany przez art. 1 pkt 93 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 15

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 102 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 15

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 94 lit. a) tiret pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— 15

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 94 lit. a) tiret dru gie ustawy, o której mowa w przypisie 1. 15

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 94 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 15

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 95 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 15

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 96 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1.

2) sposób i zakres dokumentowania czynności zwią zanych z przeprowadzaną kontrolą. Art. 9

6.

1. Minister właściwy do spraw zagranicz nych15

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych14

2) określi, w drodze rozporzą dzenia, dokumenty, o których mowa w art. 1 ust. 3, jak również tryb i szczegółowe zasady udzielania wiz oso bom wymienionym w tym przepisie oraz organy wła ściwe do udzielania wiz.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych152) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw we wnętrznych14

2) może, w drodze rozporządzenia, zwol nić osoby określone w art. 1 ust. 3 od obowiązku uzy skania wizy. Art. 9

7. (skreślony).158) Art. 98.15

9) Minister właściwy do spraw zagranicz nych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może, w drodze rozporządze nia, zwolnić obywateli jednego lub kilku krajów od obowiązku posiadania wizy przy wjeździe na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz określić czas po bytu cudzoziemca i inne niezbędne warunki jego po bytu. Art. 9

9. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych142), w porozumieniu z zainteresowanymi mini strami, może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż przewidziane w niniejszej ustawie warunki przekra czania granicy Rzeczypospolitej Polskiej i przebywania na jej terytorium dla cudzoziemców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym, cudzoziemców przybywających do Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonania określonych czynności zawodowych, a tak że dla żołnierzy oraz członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych. Art. 100. (skreślony).160) Art. 101.16

1) W sprawach, o których mowa w niniej szej ustawie, nie stosuje się art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w woje wództwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872). Art. 102.16

2) Minister właściwy do spraw wewnętrz nych142), do dnia 31 marca każdego roku, przedstawia Sejmowi informację o stosowaniu ustawy w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wyni kających z Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojor skiego. Rozdział 12 Przepisy karne Art. 103.16

3) Kto zabiera w celu przywłaszczenia lub przywłaszcza sobie należący do cudzoziemca doku ment podróży, kartę pobytu, polski dokument podróży dla cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podró ży dla cudzoziemca, tymczasowe zaświadczenie tożsa mości cudzoziemca albo dokument podróży przewi dziany w Konwencji Genewskiej lub takiego dokumen tu używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol ności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 104.16

3)

1. Kto:

1) nie opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminów, o których mowa w art. 8 i 21,

2) nie przedstawia dokumentów i zezwoleń uprawnia jących go do pobytu na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej na żądanie właściwych organów oraz odmawia okazania środków niezbędnych do po krycia kosztów pobytu,

3) narusza nakazy lub zakazy określone w decyzji, o której mowa w art. 54 ust. 1,

4) nie opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w decyzji wydanej na pod stawie art. 22 lub 24 ust.1, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie następuje w trybie przepisów o postę powaniu w sprawach o wykroczenia.

3. Nakaz karny wydany w postępowaniu nakazo wym jest natychmiast wykonalny. Rozdział 13 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 105—10

8. (pominięte).164) Rozdział 14 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 10

9. (pominięty).164) Art. 1

10.

1. Dokumenty i zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez czas, na jaki zostały wydane, z zastrze żeniem ust. 2.

2. Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na stały pobyt z dniem wejścia w życie ustawy uzyskuje zezwo lenie na osiedlenie się. Osobie tej okres pobytu na pod stawie karty stałego pobytu zalicza się do okresu, o któ Dziennik Ustaw Nr 127 — 9971 — Poz. 1400 —————— 15

8) Przez art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o re patriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. 15

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 97 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 160) Przez art. 1 pkt 98 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 16

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 99 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 16

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 40 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 158. —————— 16

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 100 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 16

4) Zamieszczone w obwieszczeniu. rym mowa w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49, z 1975 r. Nr 17, poz. 94 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198). Karty stałego pobytu wydane przed wej ściem w życie ustawy podlegają wymianie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o zezwoleniu na stały pobyt, należy przez to rozumieć zezwolenie na osiedlenie się.

4. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy przepisu art. 19 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się. W tym okre sie cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na osiedle nie się na podstawie udokumentowanego nieprzerwa nego trzyletniego pobytu na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej. Art. 11

1.

1. Postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończone do te go dnia toczą się według przepisów dotychczasowych.

2. Postępowania w sprawach o nadanie lub pozba wienie statusu uchodźcy, wszczęte przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy i niezakończone do tego dnia, toczą się do zakończenia w danej instancji we dług przepisów dotychczasowych. Art. 11

2.

1. Traci moc ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 1992 r. Nr 7, poz. 30 i Nr 25, poz. 112 oraz z 1995 r. Nr 23, poz. 1

20) .

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, o ile nie są sprzeczne z niniejszą usta wą. Art. 11

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia165), z wyjątkiem:

1) art. 85 ust. 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia165),

2) art. 69—75 oraz art. 85 ust. 7, które wchodzą w ży cie z dniem 1 stycznia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 127 — 9972 — Poz. 1400 —————— 16

5) Ustawa została ogłoszona dnia 26 września 1997 r.

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-08-20
Data uchylenia: 2003-09-01
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 73

9) nie obejmuje art. 105-109.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1400