Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1419

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 119

4) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo wej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i spo sobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i spraw dzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 32

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 29: a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i doda je się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 1a.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Terminy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego dla słuchaczy szkół dla dorosłych ustala dyrektor Central nej Komisji Egzaminacyjnej.”;

2) w § 39 skreśla się wyrazy „oraz dla absolwentów dotychczasowych ponadpodstawowych szkół średnich, dających wykształcenie średnie ogól ne,”;

3) w § 40 w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i § 121 ust. 1”;

4) w § 41 w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem § 121 ust. 2”;

5) § 120 otrzymuje brzmienie: „§ 1

20.

1. Egzamin maturalny przeprowadza się począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

2. Egzamin dojrzałości przeprowadza się na warunkach i w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) do sesji zimowej w roku szkolnym 2004/2005 włącznie — dla absolwen tów czteroletnich szkół średnich dla młodzieży,

2) do sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 włącznie — dla absolwen tów pięcioletnich szkół średnich dla młodzieży oraz dla absolwentów klas zbiorczych czteroletnich szkół śred nich dla młodzieży,

3) do sesji wiosennej w roku szkolnym 2005/2006 włącznie — dla absolwen tów trzyletnich techników i szkół rów norzędnych dla młodzieży na podbu dowie szkoły zasadniczej,

4) do sesji zimowej w roku szkolnym 2007/2008 włącznie — dla absolwen tów ponadpodstawowych szkół śred nich dla dorosłych.

3. Absolwenci szkół, o których mowa w ust. 2, mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzami nacyjnych, w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mo gli przystąpić do egzaminu dojrzałości, chyba że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego.”;

6) skreśla się § 121;

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) w § 2: — w ust. 2 w pkt 2: — w lit. e) po wyrazach „ochroną środowiska” dodaje się przecinek i wyrazy „chemię, fizykę z astronomią”, — lit. g) otrzymuje brzmienie: „g) do wyboru przez ucznia — jeden z nastę pujących języków obcych: język angielski, język francuski, język grecki klasyczny, ję zyk hiszpański, język łaciński, język nie miecki, język rosyjski, język słowacki i ję zyk włoski, a od sesji wiosennej w roku szkolnym 2002/2003 — także język portu galski i język szwedzki,” — ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W części ustnej egzamin dojrzałości obej muje:

1) w liceach ogólnokształcących trzy przedmioty: a) język polski, b) język obcy nowożytny, c) jeden z następujących przedmiotów do wyboru przez ucznia: — drugi język obcy nowożytny, — język łaciński, Dziennik Ustaw Nr 128 — 10038 — Poz. 1419 1419 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. — język grecki klasyczny, — historię, — geografię, — biologię z higieną i ochroną śro dowiska, — matematykę, — fizykę z astronomią, — chemię, — informatykę, — wiedzę o społeczeństwie, — pedagogikę z historią wychowa nia, — psychologię; absolwenci liceów ogólnokształcących dwujęzycznych mogą zdawać egzamin z chemii, matematyki, fizyki z astrono mią, biologii z higieną i ochroną środo wiska, historii i geografii — do wyboru przez zdającego — w danym języku na uczania,

2) w szkołach średnich zawodowych dwa przedmioty: a) język polski, b) jeden z następujących przedmio tów — do wyboru przez ucznia: — język obcy nowożytny, — historię, — geografię, — biologię, — biologię z innymi dodatkowymi zakresami treści programowych, jeżeli program nauczania tego przedmiotu zawiera treści progra mu nauczania biologii z higieną i ochroną środowiska, obowiązu jącego w klasach o profilu ogól nym liceum ogólnokształcącego, — matematykę, — fizykę, — chemię, — informatykę, — wiedzę o społeczeństwie, z zastrzeżeniem ust. 4a.”, — po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. W części ustnej egzaminu dojrzałości zdający może zdawać także egzamin z następujących dodatkowych przed miotów wybranych:

1) filozofia,

2) historia sztuki,

3) historia muzyki,

4) wiedza o tańcu.”, — ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. W części pisemnej i części ustnej egzami nu dojrzałości z języka obcego uczeń mo że wybrać język, którego uczył się w szko le, lub język opanowany we własnym za kresie.”, b) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. W przypadku braku w szkole nauczyciela da nego przedmiotu, kurator oświaty wskazuje komisję, przed którą zdający będzie zdawał egzamin dojrzałości z tego przedmiotu. Prze pisy ust. 2—5 stosuje się odpowiednio, z tym że wyniki egzaminu dojrzałości potwierdzają podpisami na świadectwie dojrzałości człon kowie komisji powołanej w szkole macierzy stej ucznia.”, c) w § 18: — ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Do części ustnej egzaminu dojrzałości mogą przystąpić wszyscy zdający, bez względu na oceny uzyskane w części pi semnej egzaminu dojrzałości.”, — w ust. 3 skreśla się zdanie drugie, d) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu: „§ 25a.

1. Przepisy § 25 ust. 1 stosuje się odpo wiednio do absolwentów posiadają cych certyfikaty językowe wydane przez zagraniczne uniwersytety lub in stytucje wyspecjalizowane w egzami nowaniu obcokrajowców, ujęte w wy kazie, o którym mowa w § 43 ust. 6 rozporządzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o posiada nym certyfikacie językowym wraz z uzyskaną oceną lub liczbą punktów, a zamiast wyniku egzaminu dojrzało ści z danego języka wpisuje się «zwol niony».

3. Adnotację, o której mowa w ust. 2, wpisuje się w wolnym miejscu po wy nikach egzaminu dojrzałości w części ustnej, a przed podpisami członków i przewodniczącego państwowej ko misji egzaminacyjnej odpowiednio w brzmieniu: «Posiada certyfikat……………… z języ ka…………………. . Ocena — …………….» lub «Posiada certyfikat………….. z języ ka……………………… . Liczba punktów — …………».

4. Adnotację o posiadanym certyfikacie językowym wraz z uzyskaną oceną lub liczbą punktów zamieszcza się rów nież w protokole egzaminu dojrzałości oraz zamiast wyniku egzaminu dojrza Dziennik Ustaw Nr 128 — 10039 — Poz. 1419 łości z danego języka wpisuje się «zwolniony». Do protokołu egzaminu dojrzałości dołącza się poświadczoną przez dyrektora szkoły kopię certyfika tu językowego, o którym mowa w ust. 1.”, e) § 29 otrzymuje brzmienie: „§ 2

9. Absolwent, który w części ustnej egzami nu dojrzałości otrzymał ocenę niedosta teczną z jednego przedmiotu, ma prawo powtórnie przystąpić do części ustnej eg zaminu dojrzałości z tego przedmiotu w sesji poprawkowej przed komisją po wołaną w danej szkole lub komisją powo łaną przy kuratorze oświaty, w ostatnim tygodniu sierpnia, a w szkołach, w któ rych nauka kończy się w pierwszym pół roczu roku szkolnego — w ostatnim tygo dniu lutego.”, f) w § 30: — ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Absolwent, który:

1) przerwał egzamin dojrzałości,

2) nie zdał egzaminu dojrzałości z określo nego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej lub części ustnej, może przystąpić do części pisemnej lub części ustnej egzaminu dojrzałości z nie zdanego przedmiotu lub przedmiotów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat, przed komisją powołaną w tej samej szkole lub przed komisją powołaną przy kuratorze oświaty.”, — po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowied nio do absolwentów, którzy nie przystą pili do egzaminu dojrzałości bezpośred nio po ukończeniu szkoły.”, — ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W czasie powtórnego egzaminu dojrzało ści komisja zalicza te przedmioty zdawane w części pisemnej lub części ustnej, z któ rych poprzednio zdający otrzymał oceny co najmniej dopuszczające. Absolwent zdaje powtórnie egzamin dojrzałości w części pisemnej lub części ustnej z tego przedmiotu, z którego poprzednio w da nej części otrzymał ocenę niedostatecz ną.”

§2.

1. W sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 zdający, dla których dotychczasowe przepi sy przewidywały przeprowadzenie w tej sesji egzami nu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 5 rozpo rządzenia wymienionego w § 1, mogą — na swój wnio sek — zdawać ten egzamin, z zastrzeżeniem § 3 i 4.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, uczeń składa na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż do dnia 30 listopada 2001 r.

3. Listę uczniów, którzy złożyli wnioski, o których mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do dnia 5 grudnia 2001 r.

§3.

1. Zdający egzamin maturalny w sesji wiosen nej w roku szkolnym 2001/2002 mogą zdawać egzamin maturalny w części zewnętrznej z następujących do datkowych przedmiotów wybranych:

1) filozofia,

2) historia sztuki,

3) historia muzyki,

4) wiedza o tańcu.

2. W sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego z następujących języków:

1) język portugalski,

2) język szwedzki.

§4.

1. Zdający egzamin maturalny w sesji wiosen nej w roku szkolnym 2001/2002 w pierwszej kolejności zdają część zewnętrzną egzaminu maturalnego.

2. Część zewnętrzna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w 2002 r. odbywa się w następujących terminach:

1) język polski — w dniu 9 maja o godz. 900,

2) język obcy nowożytny — w dniu 10 maja o godz. 900,

3) ojczysty język mniejszości narodowej dla absol wentów szkół i oddziałów z nauczaniem ojczystego języka mniejszości narodowej — w dniu 13 maja o godz. 900,

4) matematyka — w dniu 14 maja o godz. 900.

3. Terminy przeprowadzania części zewnętrznej eg zaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów wybranych w 2002 r. ustala dyrektor Centralnej Komi sji Egzaminacyjnej.

4. Część wewnętrzna egzaminu maturalnego w 2002 r. powinna być zakończona do dnia 15 czerwca.

5. Do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 nie sto suje się przepisów § 45 ust. 2, § 63 i 65 rozporządzenia wymienionego w § 1, a termin określony w § 49 ust. 4 tego rozporządzenia wynosi 3 miesiące.

§5.

1. Zdający egzamin maturalny w sesji wiosen nej w roku szkolnym 2001/2002, który:

1) przerwał egzamin maturalny, Dziennik Ustaw Nr 128 — 10040 — Poz. 1419

2) nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części zewnętrznej lub części wewnętrznej, może przystąpić ponownie do części zewnętrznej lub części wewnętrznej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w sesjach egzaminacyj nych organizowanych przez właściwą okręgową ko misję egzaminacyjną. Przepis § 87 rozporządzenia wymienionego w § 1 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zdają cego, który złożył wniosek, o którym mowa w § 2, i z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu maturalnego, oraz do zdającego, który chce podwyższyć wynik z danego przedmiotu lub zdać dodatkowe przedmioty wybrane.

3. Terminy egzaminów maturalnych, o których mo wa w ust. 1 i 2, ustala dyrektor Centralnej Komisji Eg zaminacyjnej.

4. Zdający, o których mowa w ust. 1, oraz zdający, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego, o któ rym mowa w ust. 2, mogą w kolejnych sesjach egzami nacyjnych zamiast do egzaminu maturalnego przystą pić do egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem § 120 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1.

§6. Zdający, dla których dotychczasowe przepisy przewidywały przeprowadzenie w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 5 rozporządzenia wymie nionego w § 1, którzy nie złożyli wniosku, o którym mo wa w § 2, składają deklarację dotyczącą wyboru przed miotów zdawanych w części pisemnej i części ustnej egzaminu dojrzałości do przewodniczącego państwo wej komisji egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym przez tego przewodniczącego.

§7.

1. Zdający, o których mowa w § 6, w sesji wio sennej w roku szkolnym 2001/2002, w części ustnej eg zaminu dojrzałości z języka polskiego oraz w części ust nej egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytne go, mogą zamiast jednego z trzech tematów (zadań), o których mowa w § 22 ust. 4 załącznika nr 1 do rozpo rządzenia wymienionego w § 1, przedstawić temat wskazany w deklaracji, o której mowa w § 48 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w § 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, czas trwa nia części ustnej egzaminu dojrzałości może być odpo wiednio przedłużony.

3. Dla zdających, o których mowa w § 6, w części ustnej egzaminu dojrzałości z historii przygotowuje się dodatkowe zestawy egzaminacyjne zawierające po jednym temacie (zadaniu), dotyczącym okresu historii wskazanego w deklaracji, o której mowa w § 48 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w § 1.

4. Zdający, o którym mowa w ust. 3, może zamiast jednego z trzech tematów (zadań), o których mowa w § 22 ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia wymie nionego w § 1, przedstawić temat (zadanie) wylosowa ny z zestawów, o których mowa w ust. 3.

§8. Zakres treści tematów egzaminacyjnych dla przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości, które nie są nauczane w danej szkole, oraz dla przed miotów, których tygodniowy wymiar godzin w cyklu kształcenia jest mniejszy niż 3 godziny, powinien uwzględniać podstawę programową kształcenia ogól nego, a w przypadku przedmiotów, dla których nie ustalono podstawy programowej kształcenia ogólne go — zakres wymagań egzaminacyjnych dla danego przedmiotu, określony w odrębnych przepisach dla eg zaminu maturalnego.

§9. Do egzaminu dojrzałości przeprowadzanego w sesji zimowej w roku szkolnym 2001/2002 stosuje się przepisy określone w załączniku nr 1 do rozporządze nia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązują cym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą dzenia.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka Dziennik Ustaw Nr 128 — 10041 — Poz. 1419

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-11-06
Data wejścia w życie: 2001-11-09
Data obowiązywania: 2001-11-09
Data uchylenia: 2004-09-13
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1419