Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1429

Dziennik Ustaw Nr 128 — 10051 — Poz.1429 1429 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. Na podstawie art. 14 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1.

1. Wykorzystanie plafonu, ustanowionego roz porządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Repu bliki Węgierskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1386), zwanego dalej „plafonem”, podlega monitorowaniu.

2. Organem monitorującym wykorzystanie plafonu jest minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Urzędy celne przekazują organowi monitorujące mu oraz ministrowi właściwemu do spraw rynków rol nych, co 7 dni, licząc od dnia wejścia w życie rozporzą dzenia, informację z wykorzystania plafonu.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, powinna za wierać następujące dane:

1) nazwę importera,

2) numer REGON importera,

3) numer i datę dokumentu SAD,

4) kod PCN, Dziennik Ustaw Nr 128 — 10052 — Poz. 1429

5) ilość importowanego towaru,

6) kraj pochodzenia towaru,

7) kraj importu towaru.

5. Organ monitorujący powiadamia ministra wła ściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rynków rolnych o przekroczeniu ilości towarów określonych w rozporządzeniu Rady Mi nistrów, o którym mowa w ust. 1.

§2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych na podstawie informacji, o której mowa w § 1 ust. 3, mo że wystąpić do ministra właściwego do spraw gospo darki z wnioskiem o zamknięcie plafonu.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Gospodarki: J. Piechota

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-11-05
Data wejścia w życie: 2001-11-09
Data obowiązywania: 2001-11-09
Data uchylenia: 2001-12-31
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1429