Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1433

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycz nia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wy ścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (po wożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigo wego (Dz. U. Nr 90, poz. 100

7) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 2 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 lat,”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie al bo przed dniem 1 września 2001 r. pełniła funk cję sędziego wyścigowego przez okres co naj mniej 3 lat,”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs Dziennik Ustaw Nr 128 — 10058 — Poz. 1433 1433 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigo wą, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-10-15
Data wejścia w życie: 2001-11-24
Data obowiązywania: 2001-11-24
Data uchylenia: 2011-07-01
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1433