Dz.U. 2001 nr 13 poz. 115

Dziennik Ustaw Nr 13 — 795 — Poz. 115 115 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 126

8) zarządza się, co następuje:

§1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Finan sów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (Dz. U. Nr 40, poz. 468, Nr 56, poz. 670 i Nr 100, poz. 107

5) wprowadza się następują ce zmiany:

1) pod lit. O lp. 15 otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 13 — 796 — Poz. 115 15 Ostenil — tabl. 10 mg – 30 szt. 106,57 118,29 134,29

2) pod lit. P Polcrom 2% lp. 55 otrzymuje brzmienie: 55 — krople do oczu — 2 x 5 ml 4,40 4,88 6,34

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Bauc

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-02-08
Data wejścia w życie: 2001-03-10
Data obowiązywania: 2001-03-10
Data uchylenia: 2002-04-10
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 13 poz. 115