Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1482

Dziennik Ustaw Nr 133 — 10388 — Poz. 1482 1482 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerw ca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 132

2) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Ustala się na pierwszy rok rozliczeniowy:

1) cenę interwencyjną cukru białego w wysokości 1,80 zł za kg,

2) cenę podstawową buraków cukrowych w wysoko ści 115 zł za tonę.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, nie zawierają po datku od towarów i usług.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-11-21
Data wydania: 2001-11-12
Data wejścia w życie: 2001-12-06
Data obowiązywania: 2001-12-06
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1482